PAREIZĀKĀ APSKATS

04 Novembris 2018 Ceļošanas laiks: no 06 Jūlija 2018 ieslēgts 13 Jūlija 2018
Reputācija: +1801
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Bulgā rija ir brī numu valsts!

Vai tas attiecas uz Moldovu?

Kopumā mē s nolē mā m doties uz Bulgā riju sadaļ ā Kopsavilkums.

Tā kā nav tieš o lidojumu no Odesas, kā saka, no Maskavas par 100 dolā riem turp un atpakaļ , tā pē c mē s nolē mā m apsvē rt iespē ju izmantot autobusu ceļ ojumu un neatkarī gu viesnī cas meklē š anu.

Ņ emot vē rā ierobež oto budž etu, visi meklē ja kaut ko lē tā ku, piemē ram, viesnī cu, lai istabā bū tu sava virtuve un autobusa operators.

Izmantojiet internetu, meklē jot tū ristu kabī ni, nolē mā t apstā ties pie pakalpojuma BUSFOR.

Š eit ir daudz ē rtā k nekā ar vienu operatoru, bet mani uzreiz ļ oti pā rsteidza tas, ka daž ā du operatoru cenas atš ķ ī rā s ja ne vairā kas reizes, tad par 50% noteikti, kas radī ja zinā mas š aubas par uzticamī bu. informā cijas. . . Vidē jā ceļ ojuma cena ir 30-35 eiro.


Mē s varam nekavē joties sniegt daž us PADOMI, pamatojoties uz mū su pieredzi tiem, kuri var saskarties ar tā dā m paš ā m grū tī bā m, kas pieredzē juš am tū ristam var š ķ ist nedaudz smieklī gi, tā pē c ir ļ oti "lū dzu" to nedarī t. esiet ļ oti stingri pret mums , proti:

1. izvē loties autobusa tū ri, serviss BUSFOR piedā vā lielu skaitu daž ā du pā rvadā jumu operatoru, daž i no tiem NEPIRKU tikai biļ eti, bet jums ir jā gaida apstiprinā jums, tā pē c mē s saskaramies ar vienu no š iem - mē s gaidā m apstiprinā jumu no tiem lī dz š odienai...Tā pē c IETEIKUMI: ja saprā tī gā laikā (ne vairā k kā.1 diena) nav apstiprinā juma - droš i rezervē jiet braucienu pie cita operatora!

2. ar jau iegā dā tu biļ eti izrā dī jā s, ka var mainī ties ne tikai autobuss, bet arī atieš anas datums un, galvenais, atieš anas vieta, par to vairā k:

2.1. ja autobuss izbrauc no autoostas vietas - tas ir vispieņ emamā kais variants komfortu un stabilitā ti (vienoš anā s nemainī gumu) mī loš ajiem ceļ otā jiem, par ko uzskatā m sevi, tas ir, ar jebkā dā m izmaiņ ā m jū s joprojā m tiksiet izvē lē ts uz augš u no autoostas un visu var uzzinā t uz vietas,

2.2. mū su konkrē tajā gadī jumā viss izrā dī jā s nedaudz savā dā k, tā pē c š ajā braucienā mē s automā tiski kļ uvā m par ekstrē mo sporta veidu cienī tā jiem, lai gan mē s to iepriekš nezinā jā m, proti: sā kotnē jai autobusa izbraukš anai vajadzē ja bū t no autobusa. stacija pie dzelzceļ a stacijas un no rī ta, kas tika mainī ta uz izbraukš anu no degvielas uzpildes stacijas pa apvedceļ u un izbraukš ana bija pē cpusdienā un tika mainī ts autobuss, tas ir, neviens mums negarantē ja iegā dā tā s vietas pie logiem. . .


2.4. ja jū s saskaraties ar tā du paš u situā ciju kā mē s, vai arī jū s sā kotnē ji brī dinā ja, ka jū su autobuss atiet tieš i pa Odesas apvedceļ u, tad nekavē joties vē rš am UZMANĪ BU, ka degvielas uzpildes stacijas ir orientieris, kur autobuss gaidī s , ir 2 no tiem (divi) DIVU PILĀ RU zonā , un tie atrodas pretē jā s trases pusē s un pietiekamā attā lumā viens no otra. Smieklī gā kais ir tas, ka mē s, protams, ieradā mies nevis pie vajadzī gajā , bet ņ emot vē rā koferus, mums likā s, ka vajadzī gais jau ir ļ oti tā lu, tā pē c UZMANĪ BU - autobusi piestā j tieš i autoostā atrodas OTRĀ pusē kapsē tai!

2.5. un vē l viens PADOMS, jo izbraukš ana no apvedceļ a jums nav stacija, kur viss notiek pē c grafika, tā pē c PADOMS: papildus paņ emiet lī dzi pavadoš ā gida tā lruni, kurš atrodas tieš i jū su autobusā (ja vien, protams, viņ a tā lrunis numurs netiek uzreiz paziņ ots, pā rdodot biļ eti) .

Atseviš ķ s PADOMS ir apdroš inā š anas iegā de, jo tas izrā dī jā s vajadzī gs š ķ ē rsojot robež u, tas ir, viņ i par to jautā ja, lai jū s varē tu iegā dā ties apdroš inā š anu atseviš ķ i (tikai pā rbaudiet pie apdroš inā tā ja, vai tas attiecas uz jū su ceļ ojumu autobusā ) un tad varat lū gt pā rvadā tā jam pā rdot biļ eti BEZ apdroš inā š anas - ietaupiet nedaudz uz biļ etē m, es jums uzreiz pateikš u, ka mums tas neizdevā s - mē s “atskatoties em>” pē c tam samulsu, kad redzē jā m, ka daudziem autobusā bija biļ etes bez apdroš inā š anas, un viņ i mums paskaidroja, kā mē s tagad aprakstā m, kā pē c tas tā ir.

Un standarta PADOMI — paņ em ū deni, pā rtiku un spilvenu: spilvens, tu esi mans spilvens, kur tu biji, kad devā mies uz Bulgā riju? ! Tas ir, mē s Ļ OTI iesakā m ņ emt vismaz piepū š amo.

Atseviš ķ s PADOMS - neņ emiet lī dzi lietas kartona kastē s, kā mē s to darā m, un vē lams neiet ar spilgtiem koferiem, kā mē s, jo nez kā pē c visu valstu muitniekiem ir liela interese par kartonu. kastes un koš i koferi, tā pē c pie katras robež akas visi cilvē ki, tā pat kā cilvē ki, un tikai pasaž ieris no 41. vietas, tas ir, viens no mums, katru reizi tika izsaukts, lai parā dī tu gan kastes, gan kofera saturu!


Kas vē l jā ņ em vē rā , ka, š ķ ē rsojot robež u ar Rumā niju, neskatoties uz to, ka, ceļ ojot uz Bulgā riju, jū s to š ķ ē rsojat tranzī tā , jums jau laikus paziņ os par ierobež ojumiem ieveš anai Rumā nijas teritorijā : speķ is, piens, olas. un, protams, cigaretes. Interesantā kais ir tas, ka, ceļ ojot uz citā m valstī m, zinā m, ka bagā ž ā var pā rvadā t lī dz 10 (desmit) cigareš u paciņ ā m, tas ir, 200 (divsimt) cigareš u, bet, š ķ ē rsojot Rumā niju, š ķ iet. patī k ne vairā k kā.2 (divas) pakas, kas mū s patieš ā m pā rsteidza. Pā rlasā m atsauksmju jū ru un, iekā pjot autobusā Odesā , gids teica to paš u - Rumā nijā uz robež as var ne tikai aizvest liekos dū mus, bet arī likt samaksā t. naudas sods ap 65 eiro. Protams, mē s tam neticē jā m, bet, kad redzē jā m, ka smē ķ ē tā ji sā ka bā zt cigareš u paciņ as virs citiem pasaž ieriem, kuri nesmē ķ ē , viņ i kaut kā sā ka š aubī ties, vai tieš ā m ir iespē jams pā rvadā t ne vairā k kā.2 paciņ as ? ! Tad, atgriež oties mā jā s, kā rtē jo reizi interesē jā mies par š o jautā jumu un atseviš ķ i noskaidrojā m, ka, piemē ram, tabakas izstrā dā jumi kā kociņ i priekš IQOS, pā rrē ķ inot tabakas svarā , var vest kaut ko apmē ram 6 vai 8 pakas, bet š is ir viss no interneta un saskaņ ā ar draugu informā ciju. SECINĀ JUMS - labā k neriskē t un neņ emt lī dzi vairā k par 2 cigareš u paciņ ā m š ā dā ceļ ojumā , bet vispā r, kā saka: "beidz smē ķ ē t, celies uz slē pē m! ". >

UZMANĪ BU - nez kā pē c autobusā , ar kuru braucā m, un, kā jautā jā m pieredzē juš iem ceļ otā jiem, tas pats biež i notiek arī citos autobusos, proti: tualetes nedarbojas, tas ir, apstā jas tikai autoostā s vai benzī na. stacijas un tajā paš ā laikā viņ i dod tik maz laika, it kā mē s brauktu uz rekordu - daudzi kavē ja (ļ aunā s mē les internetā pat raksta, ka tā dos gadī jumos daž i tū risti, kuri kavē jā s uz tualetē m, tika atstā ti un autobuss aizbrauca) .

Starp citu, kas attiecas uz ē dienu autobusā , mū sē jie pat nepiedā vā ja dzē rienus, nemaz nerunā jot par sviestmaizē m, tač u bija WI-FI.

SVARĪ GI — atceļ ā mā jā s nez kā pē c visiem uzbrū k zhor: personī gi mē s apē dā m visu lī dz Rumā nijas robež ai un pē c tam katrā degvielas uzpildes stacijā nopirkā m vairā k pā rtikas.

Tā pē c, kā mē s redzē jā m, tā da pati situā cija bija ar gandrī z visiem, kas brauca ar mums autobusā , PADOMS: atpakaļ ceļ ā uzkrā jiet pā rtiku ar rezervi!

Ceļ ojot ar autobusu, viss pā rē jais ir standarta — mē s tur un atpakaļ saņ ē mā m elegantu autobusu, un atpakaļ ceļ ā kopā ar mums brauca tikai 5 pasaž ieri.

Starp citu, pirms ceļ ojuma mē s centā mies atrast ieteikumus, kā vislabā k nokļ ū t no Varnas uz Obzoru, kamē r mū su draugi lidoja ar lidmaš ī nu uz Varnu, tā pē c mē s apskatī jā m, kā viņ i varē tu nokļ ū t no lidostas lī dz pilsē tas centram. Varnu vai mē s varē jā m nokļ ū t no Varnas uz lidostu, nekas netika atrasts, tā pē c bijā m nedaudz satraukti - š ī joprojā m nav ekskursija, bet mē s visi devā mies paš i, ko lai saka:

Patiesī bā tas ir ļ oti vienkā rš i.

Visi autobusi brauc cauri pieturā m Katedrā le vai nedaudz tā lā k Drukā š ana (viena no otras atrodas aptuveni 500 metru attā lumā ).


Autobusi, kā izrā dā s, brauc ne tikai uz Varnu, bet tā lā k pā ri Bulgā rijai, tā pē c pē rkot biļ eti paskaties autobusa marš rutu un ja vajag, piemē ram, uz Obzoru, tad NEDRĪ KST, kā mē s darī jā m , izkā piet Varnā , bet nekavē joties iegā dā jieties ceļ ojumu uz vajadzī go pilsē tu.

No lidostas uz Varnas centru (ja paskatā s uz katedrā li, tā s labajā pusē ir dzeltena ē ka, kurai blakus ir autobusu pietura) kursē autobuss ik pē c 15 minū tē m, tas ir noteikti lē tā k nekā taksometrs.

Ja kaut kas nav zinā ms vai nesaprotams, tad pretē jā katedrā les pusē atrodas Informā cijas centrs, kur runā krieviski, angliski un, protams, bulgā ru valodā , kur var iegū t ne tikai informā ciju, kas jū s interesē , tostarp, piemē ram, izsaukt taksometru, bet varat arī ņ emt lī dzi pilsē tas vai visas Bulgā rijas karti vai skrejlapas par gaidā majiem pasā kumiem.

Starp citu, ja apbrauksiet Informā cijas centru labajā pusē , tad ē kas aizmugurē pagrabstā vā bū s interesantā kā vieta > (ū dens tualete).

Ja izkā pā t Varnā vai nebija biļ eš u tieš i uz Obzoru, tad no Katedrā les puses Poligrā fijas pieturā autobusi un mikroautobusi biež i (vismaz reizi stundā ) kursē gar krastu, tas ir, uz Obzor.

Ierodoties Obzorā ar tū ristu autobusu (ar kuru mē s braucā m), NAV lī dz autoostai, bet 100 metrus tā lā k, tā pē c jums ir jā atgriež as.

Tač u regulā ri autobusi no Varnas uz Obzoru brauc tieš i uz autoostu, kas ir ļ oti ē rti, jo jums nav jā nē sā koferi un iepriekš minē tā kartona kaste.

Autobusa STACIJAObzora ir maza, tajā ir vairā ki pā rtikas veikali un kafejnī cas, tostarp stacijas teritorijā .

Nav tualetes, tā atrodas pa kreisi no Vocal, un par to ir jā maksā !

Stacijas teritorija (pē c analoģ ijas ar ieslē gtu tualeti) ir tī ra. Daudz zaļ umu. Stacijas labajā pusē ir miniatū rs parks – ļ oti skaists.

Kopumā pirmais iespaids par Bulgā riju ir liela valsts, daudz zaļ umu, ļ oti š auri ceļ i pa kalnu un pauguru serpentī nu, daudz gaismas, bezgalī gi kvieš u un saulespuķ u lauki, bija vē jains un ļ oti karsts , lai gan mē s paš i esam no dienvidiem un mī lam karstumu, bet te kaut kā bija ļ oti silts, bet kopumā laiks kaut cik lī dzī gs laikam Ukrainā Morš inā - vispirms saule, tad neliels lietus un atkal saule, silts un mitrs.

Tā tad, pilsē tas PĀ RSKATS:


Vē sture un atsauces vispā rī gi:

Obzora (bulgā ru. Obzor) - pilsē ta Bulgā rijas Burgasas reģ ionā , kū rorts Melnā s jū ras piekrastē . Tā ir daļ a no Nesebā ras kopienas. Tas atrodas aptuveni 22 km uz ziemeļ austrumiem no Nesebras centra un aptuveni 49 km uz ziemeļ austrumiem no Burgasas centra. 2011. gada tautas skaitī š anas laikā pilsē tā dzī voja 2117 cilvē ki. Pilsē tas diena tiek svinē ta katru gadu 24. jū nijā (Jā ņ a Kristī tā ja dienā ).

Pilsē tas vē sturei ir aptuveni 3 tū kstoš i gadu. Pilsē tas sā kums bija trā ķ u apmetne Navlachos. Pirmajā tū kstoš gadē pirms mū su ē ras. e. Heliopoli (“Saules pilsē ta”) tā s vietā dibinā ja grieķ u kolonisti. Pē c romieš u iekaroš anas 1. gadsimtā pirms mū su ē ras. e. tajā tika uzcelts Jupitera templis, un pilsē ta saņ ē ma nosaukumu Theopolis ("Dieva pilsē ta") vai Tempul Yovis ("Jupitera templis"). Š ī tempļ a paliekas joprojā m ir saglabā juš ā s pilsē tas centrā . Pē c Romas impē rijas sadalī š anas Rietumu un Austrumu (Bizantijā ) 395. gadā pilsē ta bija Bizantijas imperatoru vasaras rezidence. Vē lā k tika uzcelts bulgā ru cietoksnis Kozyak. Pē c tam, kad Osmaņ u impē rija bija iekarojusi Bulgā riju, š ajā teritorijā izveidojā s Gozekenas ciems (turku valodā “Pā rskats”). Obzora savu paš reizē jo nosaukumu saņ ē ma 1936. gadā , bet pilsē tas statusu — 1984. gada 9. septembrī .

Pilsē ta ir maza, centru sadala š oseja, kas iet gar pilsē tu un iet cauri autoostai. Centrā lajā ielā ir daudz veikalu.

Mums, izņ emot sudrabu, nav ko redzē t, galvenokā rt tū ristu piederumi (č ī bas, č ī bas, suvenī ri) un ļ oti dī vaini pasaules zī molu viltojumi.

Un, kā mē s novē rojā m visā Bulgā rijā un Obzorā , ir arī hā rdroka metā la veikali ar atbilstoš u tē mu.

Tā tad pē c daudzsološ ā m un brī dinoš ā m zī mē m sā kā s mū su iepazī š anā s ar Bulgā riju kopumā un jo ī paš i ar Obzoru.

Tā pē c pē c redzē tā mē s nolē mā m ne pī kstē t un skatī ties!

Pirmkā rt, mums ļ oti patika karogu uzstā dī š ana, kas atrodas tieš i pirms iebraukš anas pilsē tā .


Visa pilsē ta ir vienkā rš i iegremdē ta smaragdzaļ u vī nogulā ju, koku, daž ā du krū mu ar visspilgtā kajiem ziediem, sulī gu bulgā ru tomā tu puduriem, kas skatā s no privā tā sektora pagalmiem, siltā s Bulgā rijas saules sasildī tā s un rū pī gi koptā s greznī bā . no saimnieku domā m, mani pā rsteidza ielu tī rī ba un pilsē tas gadsimtiem ilgā s vē stures stilu daž ā dī ba, ē ku stilā un mazo kafejnī cu dizainā var sajust daž ā du kultū ru ietekmi, kas tikai vilina lai jū s varē tu ierasties un baudī t Bulgā rijas nacionā lo virtuvi.

Pilsē tas centrā atrodas pulksteņ a tornis, pie kura atrodas brī vdabas seno artefaktu ekspozī cija, kas kalpo kā kluss pierā dī jums pilsē tas trī stū kstoš gadī gajai vē sturei.

Š eit pilsē tas centrā atrodas Sv. Jā ņ a Kristī tā ja pareizticī go baznī ca. Š ī nelielā pareizticī go baznī ca celta 1918. gadā , pē c Pirmā pasaules kara beigā m, vietā , kur agrā k atradā s vecā baznī ca, kuru nā cā s nojaukt nolietoš anā s dē ļ . Virs galvenā s ieejas templī atrodas vienstā va zvanu tornis, kas vē sta par dievkalpojuma sā kumu. Tempļ a priekš ā ir balta arka ar svē tā tē lu.

Centrā lajā laukumā ir arī neliels pā rtikas lielveikals un vairā ki labi veikaliņ i, piemē ram, ar itā ļ u mugursomā m - cenas, starp citu, sā kot no 40 eiro, lai gan Bulgā rija, tū ristiem cenas nav levā , bet eiro.

Atmiņ ai varat iegā dā ties lē tus suvenī rus, protams, bulgā ru rož u kosmē tiku vai nelielas gleznas.

Mē s nolē mā m nediž oties un izrē ķ inā jā mies ar rokā m darinā tu sudrabu, starp citu, nekur citur Bulgā rijā , ieskaitot Nesebā ru, Obzorā neko tā du neesam redzē juš i. Rokassprā dž u cenas sā kot no 90 eiro (ir, protams, ir arī lē tā kas).

Starp citu, Obzorā , juvelierizstrā dā jumu veikalā , kas atrodas netā lu no autoostas, viņ i piedā vā Sultanite izstrā dā jumus. Jā , tas pats sultanī ts, kura dzimtene ir Turcija. Cenas ir pat nedaudz lē tā kas, nekā redzē jā m Stambulas Lielajā bazā rā : apmē ram 5 eiro par gramu, tas ir, tā nav TIKAI akmens un VISA izstrā dā juma cena ar akmeni, piemē ram, auskari apmē ram 25 eiro, vī rieš u gredzens - 40-45 eiro, bē rnu gredzens - 7-8 eiro.

Shopaholic atsauce:

"Sultanī tam ir aleksandrī ta efekts - tas ir, kristā la spē ja mainī t krā su atkarī bā no apgaismojuma rakstura - neatņ emama sultanī ta akmens ī paš ī ba. Sarkans, spilgtā dabiskā gaismā , gaismā kvē lspuldzē m sultanī ta toņ i mainā s uz zaļ u.


Sultanī ta akmens ir rets un ļ oti dā rgs, tā pē c viņ i iemā cī jā s sintezē t sultanī tu. Pirmais sā ka to sintezē t Turcijā . Sintē tiskais vai hidrotermiskais (g/t) sultanī ts ar savā m ķ ī miskajā m un optiskajā m ī paš ī bā m neatpaliek no dabī gā akmens.

G/t sultanī ts ir vieglā k apstrā dā jams, un lielā kā daļ a apstrā dā to akmeņ u nonā k juvelierizstrā dā jumu ieliktņ os.

Dabiskā sultanī ta cenu zī me nav sasniedzama, un sultanī ta g/t ir diezgan pieņ emams iegā dei.

Pievē rsiet uzmanī bu juvelierizstrā dā jumu birkai, kas ir izstrā dā juma sertifikā ts. Ja uz ieliktņ iem ir rakstī ts “Sultanī ts g / t”, tad š is akmens savu dzī vī bu saņ ē ma ar cilvē ka lī dzdalī bu. Ja akmens nosaukumā nav precizē jumu, tad jums ir dabī gā akmens sultanī ts. Tagad pievē rsiet uzmanī bu cenai. Dabiskā sultanī ta cena pā rsniedz dimantu cenu. Sultanī ta cena g/t ir diezgan pieņ emama, to var salī dzinā t ar topaza, granā ta, citrī na uc cenā m.

Tirdzniecī bas konsultants palī dzē s izprast akmeņ u izcelsmi juvelierizstrā dā jumos. Tas sniedz skaidru un uzticamu informā ciju par produktiem un ieliktņ iem. .

Ī paš a uzmanī ba jā pievē rš saldē jumam - tā ir daudz daž ā du veidu un viss ir ļ oti garš ī gs, cenas sā kot no 2 eiro.

Ja dodaties pa paralē lo Centrā lo ielu no pilsē tas centra uz š oseju, bū s liels lielveikals ALDO. Lielveikala priekš ā viņ i pā rdod ā trā s ē dinā š anas sviestmaizes un vā rī tu un ceptu kukurū zu. Ņ emot vē rā to, ka bijā m mež oņ i, dzī vojā m dzī vokļ os, proti, gatavojā m paš i - lielveikals ir ļ oti nepiecieš ama lieta š ā dā ceļ ojumā , ī paš i tā pē c, ka lielveikalā ir pieklā jī ga bulgā ru vī na izvē le - cenas nedaudz kož (8-9 lev), bet izpā rdoš anā var atrast vī nu par 3.5-5 lev.

Pē c pastaigas pa centru, mums jau bija laiks doties uz mū su viesnī cu — Obzoras pludmales kū rortu (apartamenti).


Starp citu, no novē roš anas centra uz viesnī cu kursē elektriskais autobuss par 1.5 levā m vienai personai. Protams, var staigā t - ceļ š aizņ ems tikai aptuveni 15 minū tes, bet lī dz atvaļ inā juma beigā m kā jas vienkā rš i atteicā s staigā t, tā pē c vairā kkā rt izmantojā m š o pakalpojumu, ī paš i beigā s, pirms izbraukš anas, atcerē jā mies Vairā kas reizes tas, ko neiegā dā jā mies Obzor veikalos, un vairā kas reizes, pirms atgriezā mies atpakaļ , nonā ca novē roš anas centrā .

Tā tad OBZOR BEACH RESORT HOTEL.

Vietē jie mums stā stī ja, ka viesnī cu cē luš i š veicieš i paš u vajadzī bā m, tač u tad kaut kas nogā ja greizi, turki pabeidza viesnī cu, un tad krievi sā ka pirkt dzī vokļ us.

Mē s nezinā m, vai tā ir taisnī ba vai nē , tikai mē s bijā m vienī gie krieviski runā još ie - visi pā rē jie norvē ģ i un vā cieš i. Kopumā mums radā s iespaids, ka tad, kad eiropieš iem nepietiek naudas Spā nijai, viņ i dodas uz Bulgā riju.

Ņ emot vē rā norā dī to kontingentu, cenas viesnī cā , tā pat kā mums, ir nedaudz pā rspī lē tas - alus glā ze vai hamburgers maksā.5 eiro, kas, iespē jams, ir nedaudz dā rgi.

Mū su numuriņ ā bija sava virtuve, viesnī cas pirmajā ē kā bija neliels veikals un netā lu no viesnī cas atrodas lielveikals ALDO, tā pē c restorā nos netē rē jā m daudz - mē s pagatavojā m paš i: izrā dī jā s ak, cik garš ī gi varam pagatavot!

Viesnī ca sastā v no vairā kā m atseviš ķ ā m ē kā m, katrai no tā m ir sava izeja uz jū ru (vispā r pati viesnī ca atrodas piekrastē , kas ir ļ oti labi, nevis tā , kā tai sekot tikai laukā ). Mū su ē kas priekš ā nebija sauļ oš anā s krē slu - tikai bā rs un pludmale, kas mums bija pieņ emamā k, jo ā rzemju viesi pē c vakardienas pludmalē parā dī jā s ne agrā k kā.11:00, bet vakarā to nebija vispā r, tā pē c mē s gandrī z vienmē r bijā m vieni pludmalē .

Lasī tā ju varē tu interesē t jautā jums, kas tad bija tajā kartona kastē , kuru mē s pā rvedā m pā ri visā m robež ā m un nevienam nedevā m, tā pē c tagad atklā sim noslē pumu, proti: tā kā mē s esam no Odesas, vajag, lai mums viss bija lī dzi, un tā : lai nekur nebrauktu un gozē ties Bulgā rijas pludmalē , nolē mā m uzreiz ņ emt lī dzi dzē rienus un nekļ ū dī jā mies - spriež ot pē c Viesnī cas cenā m, tā pē c dzē rā m plkst. vismaz trī s braucieni pludmalē !


Ja jū s ejat gar krastu no viesnī cas pretē jā virzienā no Obzoras centra, vispirms bū s vairā kas citas viesnī cas un tad bū s skaista krastmala. Diemž ē l naktī pa krastmalu staigā t nebija droš i, kad tur bijā m - nav apgaismojuma.

NEATKARĪ GS CEĻ OJUMS BULGĀ RIJĀ .

Protams, jū s varat iznomā t automaš ī nu — visā marš rutā ir sludinā jumi, un, kad bijā m gandrī z katrā vietā , bija vairā kas automaš ī nas.

Mē s nolē mā m braukt ar sabiedrisko transportu.

Tač u, kad ieradā mies autoostā , saskā rā mies ar nelielu problē mu – pa dienu vari braukt, kur vien vē lies, bet ne vienmē r vari atgriezties tajā paš ā dienā , vai arī otrā di, ierodoties Nesebā rā , Jū s varat atgriezties Obzorā tikai ar nā kamo autobusu, kas atiet tikai pē c stundas, tad Nesebā rā varat palikt tikai stundu. Brauciena izmaksas ir 6-9 lev.

SVARĪ GI — pē rkot biļ eti tajā paš ā dienā , viņ i mums sā ka skaidrot, ka, tā kā autobusi brauc garā m, visticamā k, ka vietu nebū s, tā pē c pē c š ī s informā cijas noklausī š anā s bulgā ru valodā un vē lreiz prasot angliski, mums atkal atkā rtoja, ka viss bija bulgā ru valodā un tad mē s runā jā m krieviski, un viņ i ar mums runā ja bulgā ru valodā , galu galā mē s nolē mā m doties uzNesebā runā kamajā dienā , tā pē c ka autobusā noteikti bū tu vietas.

Padoms - labā k uzreiz pirkt biļ eti TUR un ATPAKAĻ , jo, iekā pjot autobusā Nesebā rā , vispirms iebrauc ceļ otā ji ar biļ etē m, un tad visi gribē tā ji arī tiek mā jā s un pie mums divi vai trī s cilvē ki netika ielaists: nebija vietu .

Tā tad NESSEBIR.

Palī dzī ba:


" Nesebra (bulgā ru Nesebra, lī dz 1934. gadam Mesemvria) ir Bulgā rijas pilsē ta, kas atrodas Bulgā rijas Melnā s jū ras piekrastē , akmeņ ainā pussalā.850 m garumā un 300 m platumā , 37 km uz ziemeļ iem no Burgasas pilsē tas. Nesebā ra ir sadalī ta divā s daļ ā s: Jaunā Nesebā ra, kurā atrodas lielā kā daļ a moderno mā ju un viesnī cu, Saulainā Krasta kū rorta komplekss un Vecā Nesebā ra, kas atrodas nelielā pussalā . Nesebras pilsē ta ir viena no vecā kajā m pilsē tā m Eiropā . Tā ir pē ctece. no senā s trā ķ u apmetnes ar nosaukumu Messembria, kas pastā vē ja no pirmā s tū kstoš gades sā kuma lī dz 510.  g. pirms mū su ē ras tā tika pā rvē rsta par grieķ u koloniju.

No senatnes lī dz mū sdienā m ir saglabā juš ā s cietokš ņ a mū ra drupas, torņ i, vā rti, ciļ ņ i. 1983. gadā Nesebras vecpilsē tas teritorija tika iekļ auta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā . Pilsē tas vecajā daļ ā notiek intensī va arheoloģ iskā izpē te. Izrakumu laikā tika atklā tas mū su ē ras 9. gadsimtā celtā s baznī cas drupas. e. , kā arī bizantieš u terminu paliekas. .

Mū s ieinteresē ja vecā Nesebā ra, par kuras skaistumu var runā t bezgalī gi - ejot pa senlaicī gā m ielā m, iegrimstot ziedu zaļ umos, skatoties uz skaistā ko krastmalu, ejot garā m skaistā m senatnī gā m drupā m un senā m ē kā m , skaistas tradicionā lā s mā jas, jū s nevarat beigt apbrī not visu š o skaistumu, un š eit jū s vē laties atgriezties vē l un vē l.

Svē tā s Sofijas baznī ca.

Bulgā rijas pilsē tas centrā atrodas senā Sv. Sofijas baznī ca (vecā metropole). Š ī trī s eju bazilika, kas datē ta ar 5. -6. gadsimtu, ir 19 metrus gara un 13 metrus plata. Baznī ca sadalī ta divā s stabu rindā s navā s, katrā rindā ir pieci gabali. Vidē jā nava austrumos beidzas ar iespaidī gu segtu apsī du un ir gandrī z 10 metrus plata.

Senā s Grieķ ijas agoras vietā un vē l senā ka tempļ a drupā s, Sv. Sofijas baznī ca ir vecā kā pilsē tā . Tieš i š eit viduslaikos atradā s Nesebā ras metropolī ta rezidence, kā arī klosteris, kas diemž ē l lī dz mū sdienā m nav saglabā jies. Tač u arī pati baznī ca cieta ievē rojamus postī jumus, kad to izlaupī ja venē cieš i. Pē c tam liela daļ a no nozagtā tika atrasta Sansalvatore baznī cā , kas atrodas Venē cijā . Tomē r 19. gadsimtā Vecā metropole pilnī bā nolietojā s un tika pilnī bā pamesta.

Baznī ca, tā joprojā m izraisa apbrī nu un pā rsteidz ar savu agrā ko skaistumu. Pie vienas no bazilikas sienā m karā jas marmora plā ksne, uz kuras ir uzraksts Bī beles lū gš ana: "Un lai mans sauciens sasniedz tevi".


Centrā lais laukums, tajā ir dzeramā ū dens avots, un apkā rtnē ir daudz veikalu. No centrā lā laukuma izstaro nelielas alejas, pa kurā m atrodas neskaitā mi daudz veikalu.

Kafejnī cas un restorā ni Nesebā rā  — ir tik daudz, no kuriem izvē lē ties — mums ī paš i patika viens no tiem ar vī nogulā jiem klā tu vasaras terasi un lielisku skatu uz lī cis. Iesakā m visiem nogarš ot mī dijas – pē c Melnā s jū ras, tā tad mū su, Odesas, iespē jams, viena no gardā kajā m!

Neliels uzbē rums, pa kuru atrodas laivas un laivas, ir pā rsteidzoš s savā izskatā , un krastā izvilktā s zvejnieku laivas pat attā li atgā dinā ja mū su mī ļ ā s Š rilankas krastus!

Turklā t ir vē rts atzī mē t, ka kaijas ir visur pilsē tā , tikai visur, kas tajā paš ā laikā joprojā m strī das savā starpā , lai ieņ emtu augstā ko punktu, un, kad paē dat kā dā no kafejnī cā m, ir iespē ja, ka nā ksies dalī ties ar kā du no viņ iem , jo kaija mū s nepameta un skaļ i č ī kstē ja lī dz saņ ē ma maizes gabaliņ u un ceptu zivi, pē c kā ņ urdot, droš i vien paldies, tikai pē c tam atstā ja mū s mierā .

Arī skats uz lī ci ir neapš aubā mi pā rsteidzoš s - nav ko piebilst, lī dz kura krastam var nokā pt pa kā pnē m - mums teica, ka Nesebā rā ir pludmale, bet mē s uz to nedevā mies.

Nocietinā jumu, termu un ē ku celtniecī bā ir redzama romieš u pē da: jaukts ķ ieģ eļ u un akmens klā jums, tā sauktais opus mixtum (latī ņ u opus mixtum). Un, spriež ot pē c uz ķ ieģ eļ iem atrastajiem zī mogiem, bū vmateriā ls tika piegā dā ts no Konstantinopoles. Cietokš ņ a fragmenti ir saglabā juš ies lī dz mū sdienā m un ir daļ a no galvenajiem vecpilsē tas vā rtiem.

<

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums