Kā ielauzties Bulgārijā 2020. gadā vai ceļojot no Harkovas uz Bulgāriju ar automašīnu

12 augusts 2020 Ceļošanas laiks: no 18 Jūlija 2020 ieslēgts 03 augusts 2020
Reputācija: +258
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

HARKIVA-ODESA

Š ajā trakajā.2020.  gadā mē s plā nojā m vienu lietu, bet nekas nesanā ca. . . Mē s atteicā mies rezervē t, jo robež as bija slē gtas un ukraiņ us ā rzemē s neuzņ ē ma. Beidzot nolē mu vienkā rš i aizbraukt uz Odesu un apskatī ties, kam mums nebija laika 2016. gadā , kā arī apskatī ties, kā di ir Gribovkas, Sergeevkas, Zatokas kū rorti. Viņ i rezervē ja naktsmī tnes, es paņ ē mu atvaļ inā jumu un norunā ju izbraukš anu uz 18. jū liju. . . 16. jū lijā man zvana vī rs un saka, ka Bulgā rija ir atvē rusi robež as ukraiņ iem, iebraukš ana un izbraukš ana brī va, koronavī rusa tests un novē roš ana nav nepiecieš ama. Oho! Kā gan var palaist garā m tā du iespē ju, ņ emot vē rā , ka neesam bijuš i Bulgā rijā un skaitī juš i to savos vasaras plā nos!

Izbraukš ana bija paredzē ta 18.07. 2020. plkst. 8.00. Mosties, kafija, pamodini bē rnus.


Nevienam neko nesakā m un vienkā rš i dodamies uz Odesu (tur tomē r vajag piestā t, jo Google tī klā Harkova-Odesa ir 11 stundas), plā nojot Odesā palikt 2 dienas un turpinā t ceļ u tā lā k . Meitene, pie kuras tika rezervē ta naktsmī tne, mums zvana visu dienu ik pē c 2 stundā m, prasot, kur esam un cik mums vē l jā iet, kas ir ļ oti kaitinoš i. Braucā m pa š oseju caur Nikolajevu, domā jot pa ceļ am apskatī t Krivoju Rogu un Nikolajevu. Krivoy Rog sā kumā piestā jā m dabā , Nikolajevā aizbraucā m uz krastmalu, apskatī jā m Dienvidbugu, bē rni skraidī ja zem ielas strū klakā m, veldzē jā s (karstums bija ap 30). Tas ir, braucā m sava prieka pē c, apskatot apskates objektus pa ceļ am. Nesaprotu, kā pē c, rezervē jot naktsmī tnes ā rzemē s, tev neviens neko nejautā , tikai naudas atslē gu maiņ u, un mū su valstī cilvē ki uzdod daudz jautā jumu (kurš , kur, kur un kā pē c? ), steidzina tevi, uzvedas. uzmā cī gi zvaniet vai rakstiet uz viber visu dienu. . .

Kopumā ap pulksten 20.00 nonā cā m galamē rķ ī . Marš ruta posms aiz Krivoy Rog pirms Nikolajevas vispā r ir bedres bez asfalta, nā cā s apbraukt pa laukiem! Kā mē s pareizi lasī jā m internetā , pirms reklā mas stenda "Nikolajeva apgabals" jums jā nogriež as pa kreisi un jā brauc pa zemes ceļ u pa 2-3 kilometru "ceļ u". Tas ir labā k nekā š ā dā veidā . Mums ir pareizais amortizators.

ODESA

Odesā saimniecei teicā m, ka paliksim pie viņ as 2 dienas nevis 10. Domā ju, ka varē tu vienoties, varbū t samaksā t nedaudz vairā k. Bet tā dus saucienus pa telefonu dzirdē ju no š ī s "laipnas un laipnā s" meitenes! Viņ a teica, ka š ajā gadī jumā neļ auj mums ievā kties, un depozī tu, ko mē s viņ ai pā rskaitī jā m uz kartes, viņ a neatgriezī sies! Vispā r esam sveš ā pilsē tā , nakts uz deguna, visi noguruš i, jā pabaro bē rni. . . neturu ļ aunu. . . Novē lu tikai š ai meitenei bū t kopā ar bē rni 20.00 vakarā sveš ā pilsē tā , 700 km no mā jā m, bezpajumtnieki!

Mums joprojā m ir to cilvē ku tā lruņ u numuri, kuri ī rē mā jokli Odesā . Treš ajam onkulim izrā dī jā s kaut kā ds brī vs dzī voklis, man pat fotogrā fijas neinteresē ja, ja vien bija kaut kā ds jumts ar virtuvi. Dzī voklis izrā dī jā s Deribasovskajā . Tā bija viņ as vienī gā priekš rocī ba. Es nezinā ju, ka š ā dus dzī vokļ us var izī rē t! Vispā r bija 2 istabas, daudz guļ amvietu, dē ls varē ja gulē t atseviš ķ i (un guļ plati))), bet virtuve! ! ! Prusaku bija tik daudz, ka 2 dienas mums dega gaisma visu diennakti, arī naktī . Nā kamajā rī tā es pamodos pirmais, bet nevarē ju ieiet duš ā : vannas istabā tarakā ns-vectē vs gulē ja uz muguras 3 reizes vairā k nekā parastie indivī di un raustī ja ķ epas...

Ja aizverat acis un to nepamanā t, ir jautri iziet no mā jas un nekavē joties iesaistī ties kustī bā : mū zika, kafejnī cas, apgaismojums. Netā lu no veikala Tavria-V cenas ir dā rgā kas nekā Harkovā , bet pieņ emamas.


No rī ta plā nojā m doties uz pludmali, kā arī vajadzē ja nokā rtot maš ī nai apdroš inā š anu un Zaļ o karti, jo. Mā jā s mē s to nesaņ ē mā m. Mē s ī sti nezinā jā m, vai mums ir nepiecieš ams veikt apdroš inā š anu ar koronavī rusa segumu, tač u mē s to izdarī jā m katram gadī jumam. Tieš saistē . Tač u ar Zaļ o karti radā s problē ma: to var pasū tī t tikai internetā , bet tieš ā m vajag paņ emt. Pagā ja diezgan ilgs laiks, lai atrisinā tu š o problē mu. Koronavī rusa apstā kļ u dē ļ mū su brauciens uz Bulgā riju bija spontā ns, nebijā m tam gatavi, pa ceļ am bija jā risina daudzi jautā jumi, lieki tē rē jot laiku. . . Bet degunus nenokā rā m. Mē s vē rsā mies pie mū su labā s draudzenes Harkovā , kura jau daudzus gadus apdroš ina mū su maš ī nas, un, lai gan bija svē tdiena, viņ a devā s uz ofisu un uztaisī ja mums Zaļ o karti, nosū tot to uz pastkastī ti. Mans vī rs negribē ja drukā t, bet es uzstā ju un (paldies internetam! ) Izdrukā jā m visu apdroš inā š anu fotoservisos. Un ne velti! Zaļ ā karte bija nepiecieš ama visos kontrolpunktos, un vienā pat negribē ja iziet, jo Zaļ ā karte nav oriģ inā ls ar slapjo zī mogu. Bet ceļ ojumu apdroš inā š anu mums neviens neprasī ja.

Pē c jautā jumu sakā rtoš anas mē s beidzot devā mies uz pludmali. Tika nolemts doties uz Gold Coast - vienu no labā kajā m pludmalē m Odesā , mē s nekad tur neesam bijuš i. Cilvē ki pludmalē – nav kur ā bolam nokrist!

Jaunā kais skrē ja peldē t, bet uzreiz atgriezā s, sakot, ka ir daudz aļ ģ u, viņ š nevarē s peldē t. Patieš ā m, lai gan vē lā pē cpusdienā aļ ģ es atkā pā s un jū ra noskaidrojā s, tač u ū dens bija auksts valzirgiem))) un izskatī jā s kā purvs no aļ ģ ē m. Tad radā s pā rliecī ba par manu vē lmi doties tā lā k, uz Bulgā riju. Pirms tam vienmē r š aubī jos, vai rī kojos pareizi, spī dzinot bē rnus, atteicos no luksusa dzī vokļ a. . .

Mē s pavadī jā m vakaru Primorsky bulvā rī un Potjomkina kā pnē s, apbrī nojot jū ru.

HARKIVA-NESEBĀ RA

Mē s cē lā mies nā kamajā rī tā pulksten 6.00. Tradicionā li dzeram kafiju, modinā m bē rnus un braucam nezinā majā...Dodamies uz Giurgiulesti-Reni kontrolpunktu. Gar logu lido Č ernomorska, Zatoka, Tatarbunary, Izmail. Brī ž iem lī st. Mums vajadzē ja 6 stundas, lai nokļ ū tu kontrolpunktā . Mē s tuvojā mies, maš ī nu nebija daudz, gaidī jā m 15 minū tes, mums zvanī ja. Izrā dā s, vispirms katram tiek mē rī ta temperatū ra, tad tiek izplatī tas anketas, kurā s jā norā da pilns vā rds, no kurienes nā k, caur kuru kontrolpunktu, kur utt. , kā arī jā norā da temperatū ra. Manai meitai bija 37.5, robež sargs izņ ē ma no maš ī nas ē nā , lika stā vē t ē nā . Pē c 5 min. izmē rī ts, izrā dī jā s 36...Brī nums! Mē s visi esam tik nobijuš ies! Bet tagad problē ma izrā dī jā s ar Zaļ o karti, viņ i mū s nelaida cauri, jo tā nebija oriģ inā ls. Vī rs to uzrā dī ja elektroniskā formā , lū dza pā rbaudī t to datubā zē , tač u robež sargs ī sti nevē lē jā s to darī t. Tad viņ am vē l pietrū ka. Esam Moldovā . Es nezinu, vai man ir jā pē rk vinjete, lai ceļ otu 1 km pa Moldovu, bet mē s to izdarī jā m. Izmaksas ir 200 UAH, kas pā rrē ķ inā tas mū su naudā .


Nā kamais kontrolpunkts, Moldova-Rumā nija. Rumā nijai ir jā izlaiž , ja mē s ceļ ojam ar tranzī tu. Nokavē ts vai nē ? — Uz kurieni tu dosies? - Uz Bulgā riju. "Es to nezinu, Bulgā rija to nepieņ em. " Informā ciju rā dā m tā lrunī . Te piestā j liels autobuss, un, lai ar mums nejauktos, robež sargs mū s izlaiž cauri. Lietus laikā skrienam uz degvielas uzpildes staciju, nopē rkam Rumā nijas vinjeti (UAH 100 uz 7 dienā m) un saldē jumu bē rniem, un lē nā m braucam cauri Rumā nijas pilsē tā m Galati, Braila, tā lā k pa laukiem, tilts pie Fetesti pā ri Donava, Konstancas virzienā , mums ir nepiecieš ams Kardamas kontrolpunkts pie Negru ū dens. Benzī na izmaksas ir lī dz 2.50 lei (apmē ram 16.25 grivnas). 19.30 esam vietā , pie kontrolpunkta. Es jau meklē ju naktsmā jas Dobrihā , un kontrolpunktā mums saka: š ī robež a ir slē gta, mē s jū s nelaidī sim, zaļ ais koridors ir tikai Giorgio Rusa, brauciet tur! Kapets! Kā pē c par to nekur nav informā cijas?

Skatā mies naktī , noguruš i (izbraucā m pulksten 6:00), un par atpū tu varam tikai sapņ ot! Jā atgriež as Fetesti caur Konstantu un jā dodas uz Bukaresti, kur lī dz Reni nav tā lu. Viņ i teica, ka tas prasī s 4 stundas. Bet mū su internets ir pazudis. Vī rs papildinā ja paku, lai nodroš inā tu viesabonē š anu, bet nauda tika apē sta, un internets netika nodroš inā ts! Izbraukt cauri visai Rumā nijai bez navigatora! . . Vā rdu sakot, nav ko darī t, apgriež amies un braucam pa Giorgio-Ruse. Pā rliecinā m sevi un bē rnus, ka maš ī na ir mū su mā jas, te var paē st un pagulē t, braucam pa zī mē m uz š osejas. Ceļ š labs, š oseja, bet degvielas uzpildes staciju maz. Lī dz Bukarestei nokļ uvā m normā li, apmē ram 4 stundas, bet nokavē jā m izeju uz Ruse - devā mies nevis uz trasi, bet pie daž iem mazā kiem č enuhiem. Ap 0.30 mans vī rs sā ka š ļ upstē t mē li, un viņ š teica, ka vairs nevar iet, jā pā rģ ē rbjas, jā izslē dzas uz 30 minū tē m. Un, lai gan mans stā voklis bija tā ds pats, nebija ko darī t. Es savā cu visu savu gribu un visu sevi dū rē un braucu lē nā m (labā k braukt lē nā m, nekā stā vē t vispā r).

Nav nekas cits kā piķ a tumsa, pulksten 1 naktī , nekas, ka ceļ š ir serpentī ns gar upes grī vu, nekas, ka man ir Ukrainas autovadī tā ja apliecī ba, nevis starptautiskā autovadī tā ja apliecī ba, visi guļ . Braucu pa š o serpentī nu 2 stundas, domā ju, ka laiks ir apstā jies. Beidzot priekš ā ir tilts (6 lev jeb 100 UAH, maksā ar karti, nav jā pū las ar naudas maiņ u), kas ir robež a un kontrolpunkts. Kas mū s te sagaida? Vai viņ i tev liks atgriezties? Bet mums vairs nav spē ka uztraukties...Kad bulgā rs ielika mū su pasē s zī mogus (cik patī kama skaņ a), mē s sapratā m, ka viss ir kā rtī bā . Mans vī rs jautā ja, kur braukt tā lā k un kam braukt garā m, mums atbildē ja, ka nekur citur nav jā brauc. Priecī gus svē tkus!

RUSE


Tū lī t sā kas Rusas pilsē ta. Tas ir diezgan liels. Ir daudz naktsmī tņ u vienai naktij, bet visi jau guļ . 2.30. Viss, kas jums nepiecieš ams, ir viesnī ca. Atrasts, zvanī t - slē gts. Mē s zvanā m pa tā lruni - viņ i mū s nedzird, viņ i guļ . Man bija jā atrod kaut kas cits. Viesnī cas juvelieru ģ imene. Uzreiz zvanam pa telefonu, pē c 2 minū tē m izskrien miegains puika. Mē s lū dzam istabu 4 personā m - un jā , tas ir bez maksas! Lauvas mums nav, bet cenrā dī ir ekvivalents eiro, uzreiz samaksā jam un skrienam uz istabu. Tas ir tik mī lī gs, plaš s, viss balts, ar 2 balkoniem, ar ē rtu gultu! Ļ oti priecā jamies, ka mums viss izdevā s, pazudī simies.

Tradicionā ls iepirkš anā s brauciens no rī ta. Lidl ir tepat aiz stū ra. Ir ļ oti interesanti staigā t un blenzt uz jaunajā m ielā m, mā jā m, smieklī gā m izkā rtnē m (rakstī tas ar krievu burtiem). Piemē ram, saldie paprika - cik mū suprā t skaisti, tiem ir lietņ i. Popkorns - karamelizē tas farts, kukurū za - karaliene. Kopumā viss ir skaidrs un tas ir ļ oti patī kami un jautri.

Pirms 12 mums ir jā atbrī vo telpas, un mums vajadzē tu ā tri uzkost. Par 1 eiro puisis mums uztaisī ja kafiju un 2 tē jas, kas bija ļ oti jauki. Š odien mums jā nokļ ū st Nesebā rā , tas ir 3-4 stundu brauciens. Vē l mazliet apstā jā s. Novigators izmeta lī kumu cauri Varnai, Varnas-Nesebras ceļ š ir serpentī ns, lai gan kalni ir zemi. Braucot ā rā no Reni, degvielas uzpildes stacijā nopirkā m bulgā ru vinjeti. Tas ir elektronisks un nav jā pielī mē pie vē jstikla. Tā s izmaksas ir 500 UAH. uz 30 dienā m Gā zes izmaksas ir 0.85 lev par litru (kurss 1:16, izrā dā s 13 grivnas litrā grivnas izteiksmē ).

NESESEBĀ RS

Nesebā rā ieradā mies ap pulksten 16.30. Mums nebija mā jokļ a, tā lrunī bija ekrā nuzņ ē mumi par dzī vokļ iem, kas mums patika, un mē s devā mies uz š ī m adresē m. Pirmais mā joklis mums ī sti nepatika, lai gan cena bija patī kama (pā rā k daudz tuvu izvietotu mā ju, pā rpildī ti cilvē ki lieli). Ejam uz otro adresi, un - skaistums! Slē gta apsargā jama teritorija, dā rzs ar puķ u dā rzu, klusums, bez pilsē tas kņ adas. . .


Apsargs atteicā s mū s ielaist, teica, ka visi nā k ar nekustamo ī paš umu, bet mē s smē jā mies, viņ i saka, mē s esam no Ukrainas, kur es varu dabū t nekustamo ī paš umu? Tad viņ š piezvanī ja menedž erim. Iznā ca jauna skaista meitene un sā ka domā t, kā mū s izmitinā t, jo visas istabas ir rezervē tas, un pē dē jā ir š odien (starp citu, tad ukraiņ u vispā r nebija, mē s izlauzā mies pirmie, un maš ī nas ar Ukrainas skaitļ i vē l jo vairā k). Bet pē c ziemas ir daudz neatvē rtu telpu, un to sakopš ana prasa ilgu laiku. Tad nolē mā m, ka 4 dienas dzī vosim brī vā dzī voklī un tad pā rcelsimies uz pastā vī gu. Dzī voklī ir 2 istabas, 2 divguļ amā s gultas un izvelkamais ā das dī vā ns, pilnī bā aprī kota mū sdienī ga iebū vē ta virtuve ar visu nepiecieš amo ē diena gatavoš anai. Bija pat baroš anas krē sls, podiņ š...Liela lodž ija ar ž ā vē tā ju, stikla galds, krē sli. . . Bija ļ oti patī kami tur ieturē t brokastis un vakariņ as (pusdienā s uzkodas pludmalē ) .

Mē s pā rcē lā m savas mantas uz dzī vokļ iem un steidzā mies uz pludmali. Cik daudz prieka un sajū smas bija ienirt zilumā , saulē dzirkstoš ā , tik skaidrā jū rā ! Mē s plunč ā jā mies tik priecī gi un izmisī gi, ka cilvē ki pludmalē skatī jā s uz mums un smaidī ja)).

Izrā dī jā s, ka apmetā mies ļ oti ē rtā vietā - lī dz Rich pludmalei (maza mā jī ga pludmale pie priež u mež a, vienmē r bez viļ ņ iem) - 5 minū tes ar kā jā m. . .

. . . uz dienvidu pludmali (pludmale ar Zilo karogu, ū dens dzidrs kā asara) — 10 minū tes.

Mē s iegā dā jā mies pā rtikas preces Lidl un Janet veikalos. Vecpilsē tā un Dž enetā ir valū tas maiņ as punkts. Turklā t Nesebā rā ir tikai viens Lidl, un ir vairā ki Janet tirgi. Dž enetai ir jū ras veltes (mī dijas, astoņ kā ji, langoustī ni, kalmā ri, zivis), sieri un biezpiens, gaļ as izstrā dā jumi pē c svara, kā arī visi no rozē m gatavotie kosmē tikas lī dzekļ i. Lidlā tas viss nav pieejams, lai gan Lidl ir nedaudz lē tā ks. Gaļ a, protams, ir dā rgā ka nekā Ukrainā . Bet, kad par savu naudu saskaitī jā m olu izmaksas, nolē mā m tā s vē l neē st – 40-45 UAH!

Bulgā rijā ir ļ oti garš ī gs saldē jums neatkarī gi no tā , kur to pē rkat: vai nu vecpilsē tā , vai lielveikalā . Saldē jums uz kociņ a ir bieza ī stas š okolā des kā rta, un iekš ā ne mazā k garš ī ga viela ar krē jumu.

Arī desa ir ļ oti garš ī ga - dabī ga, sastā v no liellopa gaļ as, cū kgaļ as un nedaudz speķ a.

Pirmajā s dienā s mē s izpē tī jā m Veco Nesebru. Pie tā , tieš i pretī tiltam pa labi, ir maksas autostā vvieta (2 levas stundā ), kā arī pirms nokļ ū š anas centrā - stā vvieta pa kreisi. Autostā vvietas ir arī paš ā pussalā . Tā pat visa Vecrī ga pa perimetru ir savī ta ar vienlaidu kafejnī cā m, ar un bez skata uz jū ru. Bulgā ri zina krievu valodu un mū s sauca "Sveiks, labvakar". ))


Tad mē s nolē mā m apmeklē t kaimiņ u Sozopoli un pili "Iemī lē jies vē jā ". Tas ir tik skaistums! Likā s, ka esam viduslaiku pasakā ! Š ī pils nesen celta pasakas "Sniegbaltī te un septiņ i rū ķ ī š i" filmē š anai. Pils arhitektū ra ir veidota gaiš ā gotiskā stilā , daļ a no tā s savī ta ar efeju. Ap pili viss ir puķ ē s, eksotiski augi, marmora figū riņ as un strū klakas. Nedaudz tā lā k no pils atrodas dī ķ is un fazanā rijs. Pagalmu pie pils ievē rojamā skaitā papildina dzelzs briesmoņ u bruņ inieku figū ras. Ejā no pagalma uz dī ķ i atrodas seno trofeju kolekcija (ķ ē des pasts, ķ iveres, dzelzs cimdi), ko var aptaustī t un pat pielaikot. Ieejas cena nav lē ta, it ī paš i, ja jā maksā par č etriem, bet saimniece ieteica kaulē ties, un mē s izlauzā mies par 20 eiro no visiem. Es ieteiktu viņ a apmeklē jumu atstā t uz pē dē jo, jo pils uz mums atstā ja tik spē cī gu iespaidu, ka toreiz Karalienes Marijas pils Balč ikā mums š ķ ita garlaicī ga, lai gan tā ir arī savā ziņ ā interesanta un ir ko redzē t.

Pē c pils devā mies uz Sozopoli, lai pastaigā tos pa vecpilsē tu. Bija daudz cilvē ku un maš ī nu (varbū t brī vdiena, neatceros). Vienī gā autostā vvieta pie Vecrī gas vairs neizvietoja gribē tā jus, un vī rs izlaida mani ar meitu pastaigā ties, un viņ š ar dē lu devā s meklē t citu stā vvietu. Bet viņ i nekad viņ u neatrada un vienkā rš i sē dē ja jū ras krastā , kamē r mē s ar meitu pastaigā jā mies. Sozopoles vecpilsē tā gan ir mazā k cilvē ku nekā Nesebā rā , ielas ir nedaudz platā kas, bet kopumā ļ oti lī dzī gas. Nofotografē jā m mā jas, senā s drupas un atradā m ļ oti apetī ti tī kamas picas š ķ ē les mū ž ī gi izsalkuš iem bē rniem par 2.50 levā m (Nesebā rā tikai 3 levas) un devā mies mā jā s.

Uz Balč iku devā mies pē c pā ris dienā m, kad pē c Google prognozē m bija plā nota mā koņ aina diena (patiesī bā pamatī ga lietusgā ze). Ceļ š izrā dī jā s garā ks, nekā bijā m gaidī juš i. Posms Saulainais krasts-Varna ir serpentī ns, un tur ā tri nebrauksi. Mē s gā jā m garā m daudziem kū rortiem: Sv. Konstantī nam un Helē nai, Zelta smiltī m, bet mums nebija laika turp doties. Balč ika ir ļ oti skaista pilsē ta. Rumā nijas karalienes Marijas pils atrodas paš ā jū ras krastā , un, ja es tur dotos vē lreiz, es izvē lē tos saulainu dienu, lai peldē tos tajos jaukajos, mierī gajos lī č os, viņ i mū s pamudinā ja)). Bet debesī s karā jā s mā koņ i, dā rdē ja, un peldē t izdevā s tikai vī ram un dē lam. dē ls pameta pili agrā k, dodot priekš roku jū rai. Ū dens š eit izrā dī jā s vē sā ks nekā Nesebā rā . Acī mredzot tā pē c, ka š ī ir piekrastes ziemeļ u daļ a, bet Nesebra ir dienvidu daļ a.

Pie pils ir plaš a teritorija - skaists rož u dā rzs, divi ļ oti skaisti ū denskritumi, interesants botā niskais dā rzs ar daž ā da veida kaktusiem un palmā m. Pati pils ir maza un tieš ā m vairā k izskatā s pē c lauku kotedž as, kā lasī ju atsauksmē s par to.


Atpakaļ ceļ ā es ļ oti gribē ju pastaigā t pa slaveno Varnu, pa tā s centrā lajā m skaistajā m ielā m, mums vajadzē ja samainī t naudu, nopirkt kaut ko ē damu bē rniem. Tač u maniem plā niem š oreiz nebija lemts piepildī ties. Tā kā uz Bulgā riju devā mies spontā ni, nebijā m gatavi informā cijai un vienkā rš i neatradā m š ī s centrā lā s gā jē ju ielas. Mē s vienkā rš i pastaigā jā mies pa Piejū ras parku, slapji pē c lietus, un dzē rā m tur kafiju. Uz novatora meklē jā m Varnas centru, bet viss nebija pareizi. Sā ka satumst, un mums vajadzē ja 1.5 stundu, lai tiktu atpakaļ pa serpentī nu. Man bija jā dodas prom, nesaprotot Varnu, neatrodot tā s “sirdi”.

Kā du dienu mē s devā mies uz slavenā Saulainā Krasta kū rorta pludmali. Tur bija pieklā jī gi vē jains, pieklā jī gi viļ ņ i, zem pludmales lietussarga bija vē ss, un man nemaz negribē jā s peldē ties. Mē s sē dē jā m, nokaisī ti ar smiltī m, un bē rni lū dza doties uz mū su Rich pludmali, kur lī cī vienmē r ir mierī ga maiga jū ra un nav vē ja ar smiltī m. Un aizbraucā m, lai gan skats uz Balkā nu kalniem un vecpilsē tu ir ļ oti skaists. Vakarā atbraucā m arī pastaigā ties uz Saulaino krastu, tur ir atrakciju parks, daudz cilvē ku, kafijas automā ti (ļ oti jocī gi bija redzē t uzrakstu “kafija ar krē jumu”), vispā r ballī š u vieta . Tač u Saulainais Krasts mū s vairs nevilka, un mums likā s, ka cilvē ki neko daudz neredz, kad viņ i lido ar lidmaš ī nu ar ceļ ojumu komplektiem uz Saulaino Krastu un pavada š eit visu savu atvaļ inā jumu.

Mē s arī braucā m gar krastu zem Balkā nu kalniem, apstā jā mies Sveti Vlas, kur rezervē jā m dzī vokļ us pavasarī (karantī nas dē ļ nā cā s atcelt). Ē denes dā rza komplekss mū s pā rsteidza ar savu skaistumu, sakoptī bu, ziedu daudzveidī bu un baseiniem. Es nezinu, kā da š eit ir jū ra, bet kompleksa teritorija ir burvī ga!

Tā kā bē rniem bija nogurdinoš i doties ekskursijā s un ļ oti gribē jā s peldē t, un atpū tas laiks tuvojā s beigā m, tad vairs nekur nedevā mies, bet vienkā rš i atpū tā mies, pa dienu peldē jā mies un pastaigā jā mies pa Veco. Nesebras pussala vakarā , apejot to pilnī bā no visā m pusē m .


Tā tika nolemts atceļ ā , ceļ ā uz Ruse, doties cauri Veliko Tarnovo pilsē tai, pirmajai senā s Bulgā rijas valsts galvaspilsē tai, kur atrodas slavenais Tsarevets cietoksnis. . . Tā pē c mē s plā nojā m visas laiks, lī dz bija laiks doties. . . Es domā ju, kā pē c man par cietoksni, ja es nekad neesmu redzē jis Varnu. . . Turklā t netā lu, pa ceļ am uz Ruse, ir Bulgā rijas stounhendž a - Akmens mež s, kas radā s pirms tū kstoš iem gadu, un neviens nezina š o akmeņ u bū tī bu (un daž i no tiem ir lī dz 7 metriem augsti). Š ie milzu akmeņ i tika iedzī ti vairā k nekā.100 metru dziļ umā . Un es palū dzu savam vī ram iet š o ceļ u caur Varnu.

NESEBARA-HARKOVA

Atpakaļ ceļ u sadalī jā m 3 dienā s (labvē lī gos apstā kļ os varē ja bū t 4 vai 5, bija ko redzē t).

Pirmā diena - lī dz robež ai ar Rumā niju (Ruses pierobež as pilsē ta, Bulgā rija), jo koronavī rusa dē ļ Rumā nijā apstā ties nevar, var tikai tranzī tā .

Otrā diena - cauri visai Rumā nijai, š ķ ē rsojot Ukrainas robež u, nakš ņ oš ana Č erņ ivcios. Ja mē s netikā m karantī nā , mē s gribē jā m palikt Č erņ ivcos 2 naktis un mierī gi apskatī t slaveno Č erņ ivcu universitā ti - Ukrainas Cū kkā rpu un Khotyn cietoksni, par kuru mans jaunā kais rakstī ja eseju par vē sturi.

Treš ā diena — Č erņ ivci–Harkova (Google uzrā dī ja 14 stundu braukš anas, un, ņ emot vē rā ceļ a kvalitā ti, to varē tu iedalī t 2 dienā s: Č erņ ivci–Kijeva, Kijeva–Harkova).

Iegā dā jies bulgā ru smarž as, kosmē tikas lī dzekļ us, š ampū nus, ziepes utt. no rozē m mē s pā rcē lā mies atpakaļ . Garastā voklis nebija ī paš i labs, jo negribē jā s doties prom. . . Un te atkal Varna (iedobe 2), un atkal nevaram atrast prinč a Borisa gā jē ju ielu. Atrasts 1.5 stundu laikā ! Gā jā m pa to galopā (garš ceļ š un Akmens mež s priekš ā ). Skaisti, protams, brī niš ķ ī gi, man ļ oti patika pastaigā ties tur, Varnā .

Akmeņ u mež s ir ļ oti tuvu, 15 km. Tikai tu biji karstā smacī gā pilsē tā - 15 minū tes un tu esi klusumā pie dabas. Pie kases ir tā ds gā dī gs vī rietis, viņ š piezvanī ja bē rniem un pastā stī ja pamatinformā ciju par š o interesanto vietu. Akmeņ u mež s ir 850 metrus garš un tā galā ir spē cī gs akmeņ u enerģ ijas aplis. Ja tu ej pa apli un izsaki vē lē š anos, tad tā piepildī sies (puse piepildā s)). Un arī karstā laikā smiltis tur nav karstas. . . Š o akmeņ u izskata raksturs joprojā m nav zinā ms.

Pulksten 19.00 bijā m Rusē . Mū s gaidī ja jauks 2-istabu dzī voklis. Mē s, protams, dosimies uzreiz uz Lidl pē c saldē juma un pā rtikas produktiem nā kamajai dienai.


No rī ta mē s izbraucā m ne pā rā k agri (mums arī vajag pietiekami gulē t) un nolē mā m doties nevis pa Bukarestes apvedceļ u, bet gan taisni cauri pilsē tai. Tas ir ļ oti liels un skaists, atš ķ irī bā no Galas un Braila. Starp citu, Rumā nijas ciemati ir ļ oti skaisti un bagā ti: visos pagalmos ir nevis mā jas, bet villas ar kolonnā m, daudz puķ u. . . Kursu aizveda uz parlamentu, un š eit tas ir - milzī ga ē ka, pirmā lielā kā Eiropā , otrā – pasaulē . Ļ oti skaista, monumentā la ē ka.

Pretī ir liela publiskā autostā vvieta, un mē s, protams, noparkojā mies un skrē jā m fotografē t netā lu no tā s. Netā lu atrodas arī Rumā nijas Tieslietu ministrija, Policijas ministrija un Statistikas departaments. Tomē r laika ir daudz, un mums joprojā m ir jā pamet milzī ga Bukareste caur nepā rtrauktiem satiksmes sastrē gumiem. Dzeram kafiju degvielas uzpildes stacijā s un braucam ar 100 km/h cauri visiem ciemiem un pilsē tā m.

Pulksten 20.30 esam pie Ukrainas robež as. Rinda virzā s ļ oti lē ni. Visbeidzot, tas nonā k pie mums. Robež sargs sirsnī gā balsī aicina instalē t programmu Diy at Home un ierasties mā jā s un ievietot karantī nā.48 stundu laikā - Bulgā rija ar 250 slimiem cilvē kiem kļ uvusi par sarkano zonu, bet Ukraina ar 1000 slimiem cilvē kiem tagad ir zaļ ā zona! Bē rniem nav jā instalē programma un nav jā veic koronavī rusa tests (atvieglojums! ). Kļ ū st tumš s. Steidzamies uz Č erņ ivci. Tante, no kuras rezervē ts dzī voklis, ieslē dz siltumu - nepā rtraukti zvana, jautā , kur esam, kā pē c neesam piekļ uves zonā (Rumā nijā mums nebija interneta, Bulgā rijā nopirkā m karti). Mē s sakā m, ka drī z. Bet atkal š ī ukraiņ u nekaunī ba (( .

Pa ceļ am mē s piestā jā m Selpo, lai pabarotu izsalkuš os jaunieš us. Esam dzī voklī ap 23.00. No noguruma nokrī tam, un tad daudz jautā jumu no saimnieces: kā pē c, kur, kur, kad utt. Par kaut ko aizdomā joties, saimniece nofotografē manu pasi, iemaksā depozī tu par atslē gā m. . . Godī gi sakot, baidī jā mies viņ ai pateikt, ka braucam no Bulgā rijas, ja nu viņ a mums atteiks mā jokli dē ļ koronavī russ? Tā pē c viņ ai radā s aizdomas, kad mē s ar melnu iedegumu teicā m, ka braucam no Harkovas uz Bulgā riju. . . ))


Bet, neskatoties ne uz ko, dzī voklis mums ļ oti patika (citu tarakā nu kā Odesā nekur citur nebija). Plaš s, gaiš s, ar panorā mas logiem priekš namā , ar balkonu virtuvē . Bet mē s nevaram uzkavē ties Č erņ ivcos, un mē s nolē mā m š eit ierasties citreiz. Bet es joprojā m gribu redzē t Khotyn cietoksni! Izbraucā m 10.30. . .

Khotin mū s pā rsteidza ar savas atraš anā s vietas skaistumu! No vienas puses - Dņ estra, no otras - gravas, ielejas! Un pats cietoksnis ir varens, milzī gs! Pie ieejas satiekas elegants piemineklis Pē terim Sahaidač nijam. Pie cietokš ņ a atrodas ar saules enerģ iju darbinā mi USB soliņ i, kā arī mū sdienī gi interaktī vie informā cijas stendi, kurus bē rniem ļ oti patika lasī t un skatī ties. Atseviš ķ ā s telpā s atrodas monē tu, trofeju, bultu uzgaļ u, seno ieroč u kolekcijas. . .

Kopumā uz mā ju sā kā m 14.00! Man bija jā brauc visu atlikuš o dienu un visu nakti. Bē rniem ļ oti pietrū kst suņ a un noraida manus piedā vā jumus nakš ņ ot Kijevā vai Ž itomirā . Domā jā m, ka ieradī simies ap 3.00 no rī ta, bet pē c Poltavas ceļ š tika salabots un ceļ š bloķ ē ts, navigators mū s sū tī ja uz apkā rtceļ a - kavē š anā s vē l 2 stundas. Es tikai nezinu un esmu pā rsteigta, kā manam vī ram izdevā s visu ceļ u nobraukt, bet iebraucot Harkovā sajutu, ka ģ ī bstu, un uzreiz sapnī (nebiju gulē jusi 24h ). Es to nokratu, bet tas tā turpinā s apmē ram 20 reizes, lī dz mē s IERODĀ MIES. )

P. S. Attiecī bā uz koronavī rusu Bulgā rijā : pā rē jā laikā neviens no mums pat neš ķ audī ja un neiedzē ra nevienu tableti. Tiesa, uzmanī jos, lai uz akvaparku nevestu bē rnus. . .

KOPSAVILKUMS:

Lai 2020.  gadā ar automaš ī nu ceļ otu no Ukrainas uz Bulgā riju, jums ir nepiecieš ams:

1. Jums ir biometriskā pase.

2. Ceļ ojumu apdroš inā š ana ar koronavī rusa segumu.

3. Zaļ ā karte automaš ī nai.

4. Transportlī dzeklis ir aprī kots ar 2 avā rijas apstā š anā s zī mē m, ugunsdzē š amo aparā tu, atstarojoš ā m vestē m.

5. Noteikti paņ emiet maskas (nepiecieš amas degvielas uzpildes stacijā s un lielveikalos).

6. Zaļ ais koridors tikai caur Dž ordž o Ruse kontrolpunktu.

7. Iebraucot Bulgā rijā , PCR tests koronavī rusa noteikš anai un paš izolā cija nav nepiecieš ams. Bet, atgriež oties no Bulgā rijas, 14 dienu karantī na (ja Bulgā rija atkal nekļ ū s par "zaļ o" zonu).

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
komentāri (20) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums