Orfei 3*– Atsauksmes

31
Novērtējums 9.410
pamatā
31 atsaukt
№1 viesnīcas reitingā Nesebāra
9.2 Numurs
9.5 apkalpošana
9.4 Tīrība
9.4 Uzturs
9.5 Infrastruktūra
Privāta ģimenes viesnīca-restorāns, kas atrodas netālu no skaista parka klusā ielā, 400 m no krasta. Viesnīca ir lieliski piemērota tiem, kas vēlas baudīt klusumu, kā arī pāriem. Pēdējā renovācija – 2012. gadā.Vairāk →
аватар klaramassakovskay
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Saderē sim, mans draugs, ka jū s jau esat vī luš ies ķ ē des viesnī cā s un "viss iekļ auts" viesmī lī bā ? Pē c tam varat doties uz "Orfeju", kur Jū s sildī s ne tikai Bulgā rijas saule un maigā jū ra, bet arī sirsnī go viesnī cas saimnieku siltums un laipnī ba, kur mā jī ga un ē rta apkalpoš ana aizvedī s prom no plkst. … Tomēr ▾ Saderē sim, mans draugs, ka jū s jau esat vī luš ies ķ ē des viesnī cā s un "viss iekļ auts" viesmī lī bā ? Pē c tam varat doties uz "Orfeju", kur Jū s sildī s ne tikai Bulgā rijas saule un maigā jū ra, bet arī sirsnī go viesnī cas saimnieku siltums un laipnī ba, kur mā jī ga un ē rta apkalpoš ana aizvedī s prom no plkst. ikdienas rū pes. Un fantastiskā s vakariņ as un neparasts vī ns, ko viesnī cas ī paš nieks rada un dā sni izklaidē viesus, pā rliecinā s jū s, ka jū s jau esat Elī sijā . Vai neticat, ka tas ir iespē jams? Tad pā rbaudiet, un jums nav nepiecieš ams paldies...
Luiza un Sergejs 2023
аватар pawlad
Atraš anā s vieta ir laba. Denominā cijā viss ir mā jī gai un ē rtai atpū tai, kuru vē lē jos pagarinā t jau no pirmā s dienas jū rā . Jū ra (gā jā m ar kā jā m) pa skaistajā m ieliņ ā m taisni 150 m bez pludmales, lī dz North Beach 700 m (lieliski, smiltis, skati, Saulainā krasta sā kums) vai South Beach 500 m (arī ar visā m ē rtī bā m, smiltis, kafejnī cas, kajī tes. … Tomēr ▾ Atraš anā s vieta ir laba. Denominā cijā viss ir mā jī gai un ē rtai atpū tai, kuru vē lē jos pagarinā t jau no pirmā s dienas jū rā . Jū ra (gā jā m ar kā jā m) pa skaistajā m ieliņ ā m taisni 150 m bez pludmales, lī dz North Beach 700 m (lieliski, smiltis, skati, Saulainā krasta sā kums) vai South Beach 500 m (arī ar visā m ē rtī bā m, smiltis, kafejnī cas, kajī tes...
Saimnieki ir ļ oti pretimnā koš i. Mums (precē tam romantiķ u pā rim) bija istaba 4 stā vā , koridors, pa kreisi vannas istaba (ar duš u), tieš i istabā , tad pa labi uz lielu balkonu, arī ar mē belē m un skatu. rī ta kafijai, vakara vī nam.
Южный пляж Северный С хозяевами И волна С балкона Старый город Надо видеть!
аватар lyudmila_kazak
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Atraš anā s vieta laba. Saimnieki ir laipni gaidī ti. Bet man bija istaba 4. stā vā ar numuru 405. Istaba ir ļ oti maza, lai aizietu uz vannas istabu un tad uz balkonu ir jā iet sā nis garā m divā m gultā m. Tualetes durvis ir akordeons, tā pē c skaņ as izolā cija ir problē ma. … Tomēr ▾ Atraš anā s vieta laba. Saimnieki ir laipni gaidī ti. Bet man bija istaba 4. stā vā ar numuru 405. Istaba ir ļ oti maza, lai aizietu uz vannas istabu un tad uz balkonu ir jā iet sā nis garā m divā m gultā m. Tualetes durvis ir akordeons, tā pē c skaņ as izolā cija ir problē ma. Man nez kā pē c tualetes pods tecē ja tikai naktī . Nebija iespē jams to salabot, lai gan ī paš nieks centā s. Gultas veļ a tieš ā m jauna, bet dvieļ i veci. Pirmo reizi dvieļ us mainī ju 5. dienā . Pē c tam pē c manas apelā cijas vadī bai viņ i sā ka mainī ties ik pē c 3 dienā m. Atseviš ķ i par gultā m. Matrač a polsterē jums uz gultas ir slidens, uz tā guļ frotē palags uz izstieptas elastī gā s lentes, uz tā s ir galvenā palaga. Naktī palags ne reizi vien izkustē jā s ā rā , nā cā s pā rklā t gultu.
Par uzturu. Ē dienu pietika. Bet nebija nekā piena, daudz kas cepts rī vmaizē , un tā kā š ī nav bufete, tad nav izvē les. Tā tad ceturtajā dienā manas aknas teica phi.
Internets istabā ir bezvadu. Viss nepiecieš amais uz balkona.
Bet es vairs neieš u uz š o viesnī cu. Nav mans.
Tomē r paldies Pē terim un Margaritai par pā rē jo, ko viņ i mē ģ inā ja.
аватар Tigran62
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Centī š os bū t kodolī gs. Otro reizi atpū tā mies pie viesmī lī gā saimnieka. 14. gadā bija 11 dienas, man tik ļ oti patika, ka 15. mē s š eit devā mies ekskursijā uz 2 nedē ļ ā m. Viss joprojā m ir lieliski! Atpū ties no sirds!. … Tomēr ▾ Centī š os bū t kodolī gs. Otro reizi atpū tā mies pie viesmī lī gā saimnieka. 14. gadā bija 11 dienas, man tik ļ oti patika, ka 15. mē s š eit devā mies ekskursijā uz 2 nedē ļ ā m. Viss joprojā m ir lieliski! Atpū ties no sirds!
аватар olgasharakovska
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Es devos uz Bulgā riju pirmo reizi, es izvē lē jos viesnī cu, pamatojoties uz atsauksmē m š eit š ajā vietnē . Un es nekad nenož ē loju, ka ticē ju cilvē kiem, kas tos rakstī ja. Uzreiz jā saka - ja atrod vainu, tad kā dus sī kumus var atrast pilnī gi visur. … Tomēr ▾ Es devos uz Bulgā riju pirmo reizi, es izvē lē jos viesnī cu, pamatojoties uz atsauksmē m š eit š ajā vietnē . Un es nekad nenož ē loju, ka ticē ju cilvē kiem, kas tos rakstī ja. Uzreiz jā saka - ja atrod vainu, tad kā dus sī kumus var atrast pilnī gi visur. Bet!! ! ! Un tas ir BET, manuprā t, pats svarī gā kais. Š ī s viesnī cas lielā kā priekš rocī ba ir tā s ī paš nieki. Saziņ a ar Pē teri un Margaritu jau ir atvaļ inā jums. Brī niš ķ ī ga, draudzī ga, atsaucī ga un vienmē r gatava palī dzē t jebkuras problē mas risinā š anā . Pē teris satika, kad viņ a ieradā s, un aizveda viņ u uz autobusa pieturu, kad viņ a aizgā ja. Un es nemaz neesmu pā rliecinā ts, ka viesnī cas ī paš nieka pienā kumos ietilpst smago viesu somu neš ana no viesnī cas lī dz autobusa pieturai. Par to es viņ am vē lreiz pateicos. Es vienkā rš i negribē ju pamest brokastis un vakariņ as - garš ī gs ē diens un patī kama komunikā cija nelaida vaļ ā ē damistabu. Bija sezonas sā kums un pirmā s divas dienas biju vienī gais vakariņ u apmeklē tā js, kas tika gatavots tikai man. Protams, paē st var jebkurā no daudzajā m pilsē tas kafejnī cā m, tač u vakars bez Margaritas stā stiem bū tu kaut kā nepiepildī ts.
Mazliet par istabu. Dzī voju viena istabiņ ā.4. stā vā , no balkona bija redzama jū ra. Balkonā ir galds un divi krē sli, virves peldkostī mu nosusinā š anai un dvielis pē c pludmales. Vannas istabā pat bija izlietne, ja vajadzē ja kaut ko nomazgā t. Ziepes bija š ķ idras dozatoros un parastie mazie gabaliņ i. Tiesa, š ampū na nebija. Bet es vienmē r izmantoju savu, tā pē c es nesaskatī ju š ajā problē mu. Istabā ledusskapis, tē jkanna, 2 tases un karotes, 2 glā zes. Protams, gaisa kondicionieris un TV ar 3 "krievu" kanā liem. Seifs reģ istratū rā par papildus samaksu 2 levas dienā , bet otrajā braucienā neņ emš u - nav vajadzī bas. Dvieļ u un veļ as maiņ a 5. dienā . Starp pirmo un otro stā vu ir uzstā dī ta mikroviļ ņ u krā sns, un, ja kaut kas jā sasilda, to var izdarī t bez problē mā m. Jo brokastis un vakariņ as ir a la carte un vienkā rš i milzī gas, tad pā rpalikumu varē tu ņ emt lī dzi, atš ķ irī bā no viesnī cā m ar bufeti, kur tas, maigi izsakoties, netiek veicinā ts. Viesnī cas atraš anā s vieta ļ oti laba, 3 minū tes lī dz autobusa pieturai, lī dz bankā m, kur izdevī gā kais kurss, 4. Khan Krum un Father Paissy iepirkš anā s ielas ir ļ oti tuvu. Lī dz jū rai 5 minū tes lī dz tuvā kajai brī vajai zonai. Viesnī cas apakš stā vā ir grozs ar pludmales paklā jiņ iem un saulessargiem, kurus var izmantot pilnī gi bez maksas. Tā kā bija sezonas sā kums, tad ar vietā m pludmalē problē mu nebija.
Pa ceļ am no pludmales un uz pludmali gā ju garā m lielā m viesnī cā m ar baseiniem un citiem "priekiem" un katru reizi priecā jos, ka esmu izvē lē jusies Orfeju - mī ļ u, laipnu, klusu un mā jī gu.
Ar prieku un prieku es atgriezī š os š ajā viesnī cā septembrī ))) Ļ oti gaidu tikš anos ar Pē teri un Margaritu, ar savu iecienī tā ko viesnī cu un Nesebras vecpilsē tu un, protams, ar maigo jū ru. Trī s vā rdos - ir vē rts doties uz Orfeju!
аватар Marischka
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Izvē lē jā s š o viesnī cu, pamatojoties uz atsauksmē m. Daudz kas atbilst, bet ne visi. Dzī ves apstā kļ i š ī s kategorijas viesnī cā m ir normā li. Cita starpā istabā bija: mikroviļ ņ u krā sns, El. tē jkanna (kas priecē ja). … Tomēr ▾ Izvē lē jā s š o viesnī cu, pamatojoties uz atsauksmē m. Daudz kas atbilst, bet ne visi. Dzī ves apstā kļ i š ī s kategorijas viesnī cā m ir normā li. Cita starpā istabā bija: mikroviļ ņ u krā sns, El. tē jkanna (kas priecē ja). Jā , iepriecinā ja arī saimnieku sirsnī gā uzņ emš ana. Bet, kas attiecas uz pā rtiku, es steidzos apbē dinā t. Saimnieks Ē dienu NEGATAVO. Drī zā k viņ š aiziet uz lielveikalu un nopē rk JAU GATAVAS (vakuumafasē tas) desiņ as, karbonā des. desas un desas un bez sirdsapziņ as ž ņ augš anas kalpo uz galda. Brokastis: pā ris š ķ ē les gurķ a, tomā ts un piparu-sā ls zolī tes-desiņ as (Sveiks gastrī ts!! ! ) vai desu vietā kaut kas cepts. Par maizes un tē jas klā tbū tni - saprotams. Vakariņ as – atseviš ķ a dziesma. Pā ris reizes gatavoja paš i (saimnieki) - bija garš ī gi, bet ir 3 dienas no 10. Secinā jums: dzī ves apstā kļ i liels pluss, ē diens liels mī nuss. Tieš i tur patieš ā m garš ī gs ē diens ir White Rose restorā ns. Gan apmierinoš i, gan par pieņ emamu cenu.
аватар irina_1901
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Uz Orfeju dodamies jau treš o gadu un vienmē r esam ļ oti priecī gi satikt brī niš ķ ī gus saimniekus un darbiniekus. Man ir divas atsauksmes par pē dē jiem gadiem, es neatkā rtoš os. Rakstī š u par š ī gada jaunumiem. Pirmkā rt, katrā numurā ir fē ns un elektriskā tē jkanna. … Tomēr ▾ Uz Orfeju dodamies jau treš o gadu un vienmē r esam ļ oti priecī gi satikt brī niš ķ ī gus saimniekus un darbiniekus. Man ir divas atsauksmes par pē dē jiem gadiem, es neatkā rtoš os. Rakstī š u par š ī gada jaunumiem. Pirmkā rt, katrā numurā ir fē ns un elektriskā tē jkanna. Lielā kos numuros ir arī mikroviļ ņ u krā sns. Otrkā rt. Istabā s ir jauna veļ a un gultas pā rklā ji. Treš kā rt, pirmajā stā vā ir jaunas telpas, t. i. , to ir vairā k. Kā dā apskatā lasī ju, ka tū risti ir neapmierinā ti ar brokastī m, jo ​ ​ saimnieks desas, desiņ as un karbonā des pē rk lielveikalā . Dabiski, ka viesnī cā nav desu veikala, pat lielā s un dā rgā s viesnī cā s tā das lietas pē rk veikalos. Arī siers un ievā rī jumi. Starp citu, desas ir ļ oti pieklā jī gas, tā pat kā desa, nav lē tas. Un karbonā des brokastī s - tas nav katrā viesnī cā , kuru jū s redzē sit. Tā s arī ir garš ī gas, bet manai gaumei mazliet pā rceptas. Putru vā ra pē c iepriekš ē ja pasū tī juma. Vakariņ as vienmē r tiek gatavotas viesnī cā . Izņ emot ī paš nieku. Tur strā dā arī jauna š efpavā re. Ierodoties vakariņ ā s, visi galdiņ i bija aizņ emti, cilvē kiem patika vakariņ ot viesnī cā . Daž i vā rdi par pludmali. Divus gadus braucā m uz South Beach, š oreiz arī sā kā m tur iet (ceļ š par 5 minū tē m ī sā ks nekā Sevahysq), bet tad pā rdomā jā m. Fakts ir tā ds, ka Dienvidbī č ā ir daudz kafejnī cu, un mums vienkā rš i apnikuš i rietā ji, kuri uzmā cī gi lū dza ē st pie viņ iem. Ē dienu gatavoš ana tur nav slikta, pirmajā , izejot no pludmales, gardā kā s ķ iploku un siera kū kas, otrajā var pasū tī t lē tas kompleksā s pusdienas no 3 ē dieniem par 6.5 levā m, treš ajā mē s nemaz nebijā m, un 4. saskaņ ā ar Yuzhen Bryag sauc visvairā k garš ī gi pildī ti pipari. Bet š ie rietā ji tā nogura, liedzot mums iespē ju paš iem izvē lē ties, ka sā kā m doties uz North Beach. Tā ir civilizē tā ka, liela brī vā zona. Un vakariņ ojā m pa ceļ am no pludmales kafejnī cā Waterfall, uz tā s paš as ielas, kur Orfejs. Labas cenas, lielas porcijas. Mums tur ļ oti patika. Divas zupas, milzī ga porcija frī ar fetas sieru un gaļ as ē diens (paņ ē mā m vai nu mē li diviem vai pildī jumu rerci) un ū dens maksā ja ap 20 levas (10 eiro) ar dzeramnaudu. Iesaku š o kafejnī cu visiem. Un jū ras velš u ē dienus var nogarš ot Jumbo kafejnī cā , arī š ajā ielā . . Lai labi atpū š as nā kamgad!
аватар Tigran62
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ļ oti jauka, mā jī ga, ē rta viesnī ca! Ē rti numuriņ i, kuros ir viss, lieliska viesnī cas atraš anā s vieta - viss ir pastaigas attā lumā un tajā paš ā laikā nav tā bardaka un nakts bakhanā lijas, kas viesnī cā s "pirmā rindā ". … Tomēr ▾ Ļ oti jauka, mā jī ga, ē rta viesnī ca! Ē rti numuriņ i, kuros ir viss, lieliska viesnī cas atraš anā s vieta - viss ir pastaigas attā lumā un tajā paš ā laikā nav tā bardaka un nakts bakhanā lijas, kas viesnī cā s "pirmā rindā ".
Ļ oti gā dī gs un viesmī lī gs saimnieks – rodas iespaids, ka atnā ci ciemos pie tuva radinieka. Man patika virtuve, ne velti ī paš nieks ir bijuš ais restorā na š efpavā rs. Viņ š lieliski runā krievu valodā .
Mē s tik labi atpū tā mies, ka es joprojā m par to sapņ oju!
Сам отель. Тихая улочка, напротив - скверик. Хозяйка Маргарита и хозяин Петер с моей женой Наташей. Старый Несебр. Старый Несебр. Набережная. Старый Несебр. Старый Несебр. Старый Несебр.
аватар kydinsh.viktori
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
VAKAR MĒ S ATGRIEZĀ MIES NO NESEBĀ RAS, KUR PAVADĪ JAM 12 BRĪ NIŠ Ķ Ī GAS DIENAS! "IZMĀ CĪ JOTIES" PIRMS BRĪ VDIENU ATSAUKSMES PAR VIESNĪ CĀ M, IZVĒ LIES "ORFEO". Š Ī MAZĀ VIESNĪ CA ATRASTĀ S Ļ OTI LABĀ ATRAŠ ANĀ S ATRAŠ ANĀ S – TIKAI 10 MINŪ TES EJOTIES PA "VECO" NESEBĀ RU, PIE IEPIRKŠ ANĀ S IELAS "KHAN KRUM". … Tomēr ▾ VAKAR MĒ S ATGRIEZĀ MIES NO NESEBĀ RAS, KUR PAVADĪ JAM 12 BRĪ NIŠ Ķ Ī GAS DIENAS! "IZMĀ CĪ JOTIES" PIRMS BRĪ VDIENU ATSAUKSMES PAR VIESNĪ CĀ M, IZVĒ LIES "ORFEO". Š Ī MAZĀ VIESNĪ CA ATRASTĀ S Ļ OTI LABĀ ATRAŠ ANĀ S ATRAŠ ANĀ S – TIKAI 10 MINŪ TES EJOTIES PA "VECO" NESEBĀ RU, PIE IEPIRKŠ ANĀ S IELAS "KHAN KRUM". JŪ RĀ STAIGĀ JU LĪ DZ DIENVIDU PLUDMATIEM - 15 MINŪ TES GUĻ AS SOLI.
Atseviš ķ i vē los RAKSTĪ T PAR VIESNĪ CAS Ī PAŠ NIEKU PETAR,
AR KAS KATRS VIESIS IR APSKATĪ TS AR UZMANĪ BU UN RŪ PĪ BU. AR VIŅ U VAR ​ ​ SAZINĀ TIES PAR JEBKURU JAUTĀ JUMU, SĀ KOT NO KUR LABĀ K MAINĪ T NAUDU, LĪ DZ TĀ M, KO VAR APSKATIET Š AJĀ BRĪ DĪ (MŪ SU BRĪ DĪ ).
аватар all.rudenko2010
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Nesen atgriezā mies no atvaļ inā juma Bulgā rijā , atpū tā mies Nesebā rā ģ imenes tipa viesnī cā Orpheus ***. Mums viss ļ oti patika, mā jī ga viesnī ca, kas atrodas labā klusā vietā . Istaba ē rta, ir viss nepiecieš amais: TV, ledusskapis, kondicionieris, gludeklis utt. … Tomēr ▾ Nesen atgriezā mies no atvaļ inā juma Bulgā rijā , atpū tā mies Nesebā rā ģ imenes tipa viesnī cā Orpheus ***. Mums viss ļ oti patika, mā jī ga viesnī ca, kas atrodas labā klusā vietā . Istaba ē rta, ir viss nepiecieš amais: TV, ledusskapis, kondicionieris, gludeklis utt. Atseviš ķ i es vē los izteikt pateicī bu Pē terim, viesnī cas ī paš niekam. Brokastis pasniedza pats, apkalpoš ana ļ oti laba un uzmanī ga. Pē teris ir arī ļ oti patī kams sarunu biedrs un labs cilvē ks. Pē ter, viss bija garš ī gi!
Vē l gribu piebilst, ka dā rzeņ us pasniedz no paš a dā rza. Ceru, ka š ī nav mū su pē dē jā tikš anā s! Uz redzē š anos!
Alla (Minska), 2015. gada jū nijs
Parādīt vairāk »


iemiesojums cokolenok4
Labdien! Man patika atsauksmes par viesnīcu, vēlos rezervēt 2014. gada jūnijam. Kad iespējams? Viena, uz 10 dienām ap 16.-20.jūniju, brokastis - vakariņas, Tatjana
11 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 1 atbildi
iemiesojums wertikal63
cik tālu ir pludmale no viesnīcas?
11 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 5 atbildes
iemiesojums kiris
mēs ceļojam ar bērnu
11 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 3 atbildi
iemiesojums ver9007
Pasūtīju vienvietīgu istabiņu Orfejā (jūnijā), ceļojumu aģentūra man to apstiprināja, un Orfeja mājaslapā tādu numuriņu vispār nav. Ko nozīmē šis apstiprinājums? Un kā es tur īsti atpūtīšos? Lūdzu, atbildiet uz e-pastu [email protected]
12 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 6 atbildes
iemiesojums Orfeliya
Vai varat man pateikt, kurš veica rezervāciju? Kādas ir cenas un 100% samaksa?
12 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 4 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Nesebras vecpilsēta
Novērtējums 8.2
Bulgārija, Nesebāra
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats

Частный семейный отель-ресторан, расположенный около красивого парка на тихой улице, на расстоянии в 400 м от берега. Отель идеально подходит желающим насладиться тишиной, а также семейным парам. Последняя реконструкция – 2012.

Atrašanās vieta В центральной части нового города.
Pludmales apraksts В 300 м от отеля.
 • 3. un tālāk
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā
 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • autostāvvieta
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
Izklaide un sports
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 12 номеров.

Istabās

кондиционер, ТВ, телефон, мини-бар.

 • vanna/duša
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • tējas/kafijas automāts
 • ledusskapis
Adrese Несебр, ул. Кирил и Методий 13
Tālruņi: 0554 44701
Tīmekļa vietne: Orfei
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.