Saulainais krasts 2019: dejas un darbs

24 Septembris 2019 Ceļošanas laiks: no 08 Jūnijs 2019 ieslēgts 07 Septembris 2019
Reputācija: +533
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Internetā tiek reklamē ts par apmā cī bu — izveidojiet pats savu jogas tū ri Bulgā rijā , protams, ja jū s tur dzī vojat. Nu, kad tu atnā c tur strā dā t, tu tur dzī vo, vai kā ? Tā nu š ogad jau otro vasaru pē c kā rtas dzī voju un strā dā ju Saulainajā krastā . Ar jogu man kaut kā nesanā ca, bet alkohola deju tū res “Betona, neona, silikona un degvī na bastiona no kannas” centrā , kā paš i bulgā ri dē vē Saulaino krastu, man sanā k vienkā rš i lieliski, jo Izpē tī ju visas nakts ē stuvju akcijas un atraš anā s vietas. Vispirms noslī kstam Babblsā , kur lī dz vieniem naktī meitenē m par velti lej “gandrī z bezalkoholisko” kokteili, bet dā vinā tam zirgam mutē viņ as neskatā s. Mū zika ir forš a, jū s varat pavadī t laiku 40 minū tes, kamē r ir maz cilvē ku.


Pē c tam varat iedzert kaut ko pludmalē , lai atgrieztos "normā lā " dejā , un doties uz "Viking", "Mexo" vai "Amigo". Ieeja bez maksas, ja dodaties ar savu kolas pudeli, kurā š ļ akstā s viskijs - labā k to rū pī gi noslē pt, lai sargi neatņ em, un dejot, cik tī k - visur skan mū zika. Ja ir apnikusi dejoš ana, var doties izrā dī t savas vokā lā s spē jas karaokē (starp citu, tur ir bezmaksas tualete), bet dziedā t drī kstē s tikai pē c alkohola iegā des. Tē ja vai kafija š ā dā s iestā dē s parasti netiek pasniegta. Apnicis dziedā t - varat atgriezties pie diska, pulksten diviem naktī ir jautrī bas virsotne.

Daž i vā rdi par paš ā m iestā dē m. Vikingā vietas nepietiek, Amigo ir karsts, Kabanā pā rā k skaļ a mū zika. Var aizbraukt arī uz Hasstac - tur viss ir lieliski, bet vī rieš iem ieejas maksa 10 lev. Ir arī naktsklubi, kuru ieejas biļ ete maksā.20 levas, savukā rt stundu bā rā var paņ emt bezmaksas kokteiļ us. Bet cik kokteiļ us var izdzert stundā , un "bumbu" dzē riena kvalitā te parasti ir slikta - pā rsvarā ledus, spraits un nedaudz "degvī ns no bundž as". Labā kais variants ir doties uz Mekso vai Brexit, un Happy hour kokteiļ i — divi par vienu cenu — tiek pasniegti gandrī z visos restorā nos.

Klubu un kafejnī cu dizains ir ļ oti nepretenciozs, pā rsvarā koka ē kas ar niedru jumtu (no g-vna un stieņ iem), mē beles arī gandrī z visur ir koka - vieglā k mazgā t. Daž viet bija balti dī vā ni un izgaismotas grī das, piemē ram, Bounce un Barisych, tač u apmeklē tā jiem š ā da izrā dī š anā s nerū pē jā s. Un, ja Bounce nebija problē mu ar klientiem - sezonas strā dnieki un nigē rijas ļ autiņ i, kuri dzē ra tik daudz, ka puisis bija trokš ņ ains, tur pā rsvarā tusē jā s, tad pompozais Barisych, kā likums, bija tukš s. Tā s elegantā s mē beles no kategorijas "dā rgie bagā tnieki" un ū denspī pes galvaskausu formā drī zā k atbaidī ja, nevis piesaistī ja klientus, un apsardze cī tī gi izdzina no š ī m "svē tajā m" sienā m pā rmē rī gos apmeklē tā jus.


Siksnas? Es nedomā ju, jo viņ i než ē lī gi atš ķ aidī ja tekilu. Bija ž ē l sabojā t skaistā s mē beles ar "piedzē ruš os dupiem", bet, kā saka, ja dizains nenes peļ ņ u, tad tā ir mā ksla. Vai guano. Lī dz ar to satiksme tur bija sapuvusi, lai gan kopumā tas bija vienī gais bā rs, kur varē ja dziedā t karaoke krieviski, un tad tikai trī s reizes nedē ļ ā . Citā s lī dzī gā s iestā dē s krievu dziesmas principā netika iestudē tas. “Mē s to neieslē dzam, lai nebū tu kautiņ u, ” man paskaidroja mani bulgā ru draugi no Tonis Karaoke. Tā pē c nā cā s papildinā t savu repertuā ru ar vairā kiem skaņ darbiem angļ u valodā . Viss atrodas bē dī gi slavenā s paš attī stī bas krā jkasī tē !

Vientuļ ais Monro. . . Nož ē lojama pagā juš ā s sezonas lī dzī ba. . .

Ja dizains nenes peļ ņ u, tā ir mā ksla. . . vai gvano...

Bet ne tikai Barisych cieta zaudē jumus un ne tikai dizaina dē ļ . 2019.  gada sezona, atklā ti sakot, bija neveiksmī ga, š ovasar Saulainā Krasta centrā lā iela bija gandrī z tukš a. Turcija pazeminā ja cenas, Grieķ iju reklamē ja ceļ ojumu aģ entū ras, Krievijas aviokompā nijas paaugstinā ja cenas lidojumiem uz Burgasu un Varnu, un pat britiem un izraē lieš iem ceļ ojumu izmaksas sā ka iekost. Tā pē c pē rnā gada raibais, tetovē tais dzī vespriecī gu, seksuā li ragainu dzē rā ju pū lis, kas krā sots daž ā dā s krā sā s, ir pā rvē rties š ķ idrā pretī gi prā tī gu un kā rtī gu cilvē ku straumē .

Neviens nerā dī ja savu kailu dupsi no balkona, es nemanī ju skū pstā mies gejus naktsklubos, nebija trokš ņ ainas studentu ballī tes un vecpuiš u ballī tes ar ģ ē rbš anos sievieš u tē rpos. Tetovē š anas saloni nestrā dā ja, cilvē ki neielauzā s striptī za š ovos un reti uzkrā jā s seksa preč u veikalos, un karaoke zā les bija ieņ ē muš as bezzobaini angļ u dziesmu autori. Jū ras krastā ir mazā k mī las pā ru, atkritumu un kaiju. "Nyama koris! " (Nav cilvē ku! ) - bulgā ri raudā ja. Un tikai sī kumi – viesnī cu un kafejnī cu sezonas darbinieki – Saulainajā Krastā pē rn ieradā s gandrī z pilnā sastā vā . Tā pē c man vakaros nebija garlaicī gi, man bū tu bijis spē ks izklaidē ties pē c garas darba dienas.


Tagad nedaudz par darbu. Strā dā ju par “pā rdevē ju” veikalā.12 stundas dienā , septiņ as dienas nedē ļ ā . Viņ i labi izturē jā s pret mani, viņ i nevarē ja izturē t smadzenes. Baroja 2 reizes dienā , kvalitatī vi - saimnieces vī rs strā dā ja par pavā ru restorā nā . Divu stundu pā rtraukums dienas vidū ļ ā va man pē c sirds patikas nopeldē ties jū rā vai baseinā . Sā kumā viss likā s labi, bet sezonas beigā s biju ļ oti noguris. Garā darba diena man nedeva iespē ju nodarboties ar personī go biznesu, biju piesiets pie vienas vietas, kā aita pie ž oga. Ja vē lies izklaidē ties diskotē kā – uz sava miega un spē ka rē ķ ina.

Manikī ra meistare atnā ca pie manis 23:00, un mē s parasti nepabeidzā m ā trā k par 3:00 no rī ta. . . Uz randiņ u - arī ā tri, ā tri. Ja viņ a kavē ja pusdienas vai pā rgulē ja, saimniece rū pī gi aprē ķ inā ja stundas un minū tes no kopē jā s peļ ņ as. Viņ a darī ja to paš u, kad slē dza veikalu pirms laika vai atlaida mani bez mana pieprasī juma. Nu ar divā m ē dienreizē m dienā ir par maz, daudz nā cā s tē rē t brokastī m un augļ iem, un par bonusiem nebija ko minē t. Mū su tirdzniecī ba kļ uva no slikta uz sliktā ku.

Tam bija vairā ki iemesli. Tū ristu tieš ā m bija maz, atbraukuš ie negribē ja pā rtē rē t. Un mums kaimiņ os bija arī konkurente Maryana, kura turē ja apģ ē rbu veikalu. Un, lai gan mums bija pavisam cits produkts, pludmale (piepū š amie krokodili, peldkostī mi, flip flops, cepures un brilles), miera starp mū su outletiem nebija, jo mums joprojā m bija tā da pati pozī cija, turklā t ļ oti prozaiski - vī rieš u peldš orti. Mums bija barga cena - 25 lev par vienī bu, bet lī dz sezonas beigā m Maryana izmisī gi dempings - 8 lev (4 eiro).

Klupš anas akmens. . .

Rezultā tā Maryana zaudē ja "Bikš u kaujā ", augusta beigā s slē dzot veikalu, bet arī mana saimniece divas sezonas iepriekš "pakā rā s" ar biksī tē m. Viņ a nevē lē jā s samazinā t cenas, vienlaikus zaudē jot klientus. "Cilvē ki ar naudu nā ks un pirks, " viņ a teica. Un tā di cilvē ki tieš ā m nā ca un pie mums iepirkā s, bet visbiež ā k vienreizē ji. Apskatī juš i apkā rtni un salī dzinā juš i cenas citā s vietā s, pircē ji cī tī gi apbrauca mū su veikalu otrpus ceļ am. Apkā rt, apkā rt, apkā rt. . .


Daž iem viesstrā dniekiem bija sliktā kas situā cijas. Pretī gs ē diens un sliktā darba devē ju attieksme Bulgā rijā diemž ē l nav nekas neparasts, tā pē c pā ris mani draugi sezonas vidū pameta mā jas. Jā , mē s bulgā riem ī sti nepatī kam, tas ir fakts. Viņ i to vienkā rš i pacieš kā lē tu darbaspē ku. Mē s esam krievvalodī gie, ne tikai krievi pē c pases, bet viņ i ukraiņ u valodu vispā r nesaprot. "Rusnatsi" - viņ i saka ar nicinā jumu aiz muguras. Viņ i var atteikties apkalpot un norā dī t uz izeju no veikala, ja, nedod Dievs, jū s pielaikojat kā du lietu pā rā k ilgi. Kopumā Bulgā rijā no turku viesmī lī bas nav ne smakas, tač u cenas aug gadu no gada.

Manu draudzeņ u ē diens. . . Smarž a ir š ausmī ga!

Pē c algā m krieviem un ukraiņ iem sakā rtojums ir š ā ds: 350-700 eiro mē nesī , 700 eiro saņ emot pavā rs par elliš ķ ī gu 12 stundu darbu bez brī vdienā m. Salī dzinā jumam: bulgā ru vai turku pavā ri saņ em no 1500 eiro. Istabene (istabene) ara tikai par 350-400 eiro, 9 stundas dienā ar vienu brī vu dienu nedē ļ ā , bet biež i vien meitenē m nav laika visu iztī rī t dienā un palikt pē c darba. “Noziedzī gā kā ” pozī cija kū rortā ir vikač i, tas ir, miež i. Bet tur "zagļ i" - zas, pā rsvarā vai nu bulgā ri, vai eksotiskie imigranti no Nigē rijas un Ganas strā dā tā dā s vietā s.

Melni kā nakts, pā rsvarā gari, izskatī gi, muskuļ oti, bijuš ie sportisti un Eiropas universitā š u studenti, kuri zina vairā kas valodas, ir iecienī ti Bulgā rijas darba devē ju vidū . Vikač i strā dā ja no 6 lī dz 8 stundā m dienā (vakarā un naktī ), un saņ ē ma no 60 lī dz 75 eiro par maiņ u. Krievu vikač kai Barisī č ā maksā ja tikai 25 eiro par vakaru, un es vispā r klusē ju par savu algu. Sasodī ts, kā pē c es neesmu milzī gs nigē rietis dredos? Es bū tu nopļ ā vis normā lu laupī jumu...

Kopumā es neesmu ī paš i apmierinā ts ar š o bē gš anu. Vai nā kamvasar atgriezī š os š ajos krastos? "Saulainais krasts tevi mī l, Elena! " - tā man saka bulgā ru draugi. . . Nezinu, laiks rā dī s. Nigē rijas puiš i, starp citu, solī ja pielā got normā lu darbu. Nu un alkohola-disko tū res – kur gan es bū tu bez tā m?

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Одинокая Монро... Жалкое подобие прошлого сезона...
Если дизайн не приносит прибыли, это искусство... или гуано...
Камень преткновенья...
Питание моих подружек... Запах ужасный
Līdzīgi stāsti
komentāri (10) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums