Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Pārskats

Tūristu stāsti par Obzora pievienot stāstu
IZCILA VIESNĪCA
Izcila viesnī ca!! ! Teritorija ir tī ra, zaļ a, kas regulā ri tiek nemanā mi tī rī ta un laistī ta. Ļ oti mā jī ga, klusa un mierī ga pilsē tiņ a OBZOR, jaunieš iem var š ķ ist garlaicī gi, ir viens Lunaparks.
 •  2 mēnešus atpakaļ
laba viesnīca
Mē s atpū tā mies Sunrise All Suites Resort no 2022. gada 7. jū nija lī dz 17. jū nijam, pamatojoties uz "viss iekļ auts" principu, bijā m ļ oti apmierinā ti.
 •  1 gadā atpakaļ
Ideāla cenas un kvalitātes attiecība
1. Viesnī ca tika izvē lē ta pē c fotogrā fijā m un atsauksmē m. Man patika, ka uz vietas ir privā ta pludmale ar bezmaksas sauļ oš anā s krē sliem un daudziem baseiniem.
 •  3 gadā atpakaļ
Nav savas naudas vērts
Tas nav 5 zvaigznes. Telpas ir vecas, sapuvuš as durvis un mitri griesti. Bet tas ir labi. Trī s ē dieni. Personā ls par jums nerū pē jas. Pludmale un jū ra ir lieliskas.
 •  4 gadā atpakaļ
Obzor Beach Resort apskats
Cenas un kvalitā tes dē ļ izvē lē jos viesnī cu. Istabā viss bija kā rtī bā , atnā ca - pieskatī ja, bija gulta, bija televizors.
 •  4 gadā atpakaļ
Laba viesnīca, lielisks personāls
Viesnī cu paņ ē ma tū risma aģ entū ra. Mē s ieradā mies agri, pirms astoņ iem no rī ta. Tika pā rskaitī ts. Reģ istratū rā teica, ka reģ istrē š anā s ir no 14.
 •  4 gadā atpakaļ
Super!ES iesaku!
Pirmo reizi š ajā viesnī cā nejauš i nokļ uvā m 2015. gadā , mums patika viss: numuriņ i, jū ra, pludmale un protams ē diens.
 •  4 gadā atpakaļ
Forša viesnīca, bet Wi-Fi ir lēns
Mums patika viesnī ca: - tī rī š ana notika katru dienu - dvieļ i tika mainī ti divas reizes nedē ļ ā , gultas veļ a reizi nedē ļ ā - Ir peldbaseins ar bē rnu zonu - tā es saprotu, katrā stā vā Wi-Fi punkts,...
 •  4 gadā atpakaļ
Ļoti patika viesnīca, personāls, atpūta
Atpū tā s viesnī cā Apart complex akvamarī ns 2 *, ļ oti patika viesnī ca, personā ls un protams arī pati atpū ta. Daudzveidī gs ē diens, istabā bija virtuve, kas bija ļ oti ē rti, mums bija tikai 2 ē dienreizes dien...
 •  3 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca, bet daži mīnusi
Ieradā mies agri, 9.00, mū s silti sagaidī ja, parā dī ja kur atrodas bagā ž as telpa un ļ ā va atstā t mantas. Tad meitene paskaidroja, ka 10:00 jā iet uz reģ istratū ru, mums uzliks rokassprā dzes un varē sim uzkost uzkodu ...
 •  4 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Obzora