Brauciens uz Bulgāriju

19 Jūlija 2019 Ceļošanas laiks: no 08 Jūlija 2019 ieslēgts 20 Jūlija 2019
Reputācija: +5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Es vē los dalī ties ar tiem, kuri gatavojas doties atvaļ inā jumā uz Bulgā riju. Es parasti nekad nerakstu atsauksmes, bet š ajā gadī jumā , kā saka, tas uzvā rī jā s. Stā sts bū s par brī vdienā m Varnā , Burgasā , Sozopolē , Pomorijā , Nesebā rā .


1. Apkalpoš ana š ausmī ga, sajū ta tā da, ka esi kaut ko parā dā , paš i cilvē ki ļ oti nepatī kami un nedraudzī gi. Lielveikalā kasiere, skenē jot preces, sā ka tos izmest it kā kaut kā dus atkritumus, tad maksā jot izņ ē ma no rokā m manu karti (uz manu piebildi, ka karte ir bezkontakta, pasmaidī ja un neatlaiž ot katu no rokā m, sā ka dauzī t č eku. Pē c manas prasī bas atdot karti viņ š to iemeta manā virzienā . Es attiecī gi sā ku izturē ties pret viņ u un ja ne menedž eri, kurš paspē ja laicī gi pieskriet , bū tu viņ u aizvilkusi turpat. Vadī tā js atvainojā s, paņ ē mā m pirkumus un nā kamreiz, kad apmeklē ju š o veikalu, maksā jot no manis ar karti, neviens no darbiniekiem nemē ģ inā ja to izgrā bt Š is ir viens piemē rs, nav jē gas lai aprakstī tu visu.

2. Pē c cenā m. Viss ir ļ oti dā rgs, ceļ ojums ar 3 cilvē ku ģ imeni maksā ja aptuveni 19.000 rubļ u. Par š o naudu es varē tu saņ emt daudz labā ku apkalpoš anu un atpū tu pat tajā paš ā sasodī tā Turcijā . Vidē jā č eka 3 cilvē ku ģ imenei, lai vienreiz paē stu pieklā jī gā vietā , ir 50-60 levas, kas ir kaut kur ap 2300-2400 rubļ iem. un tas ir diezgan pieticī gi ē st. Ē diens nav garš ī gs, viņ i pat neprot gatavot savus nacionā los ē dienus. Visur viņ i cenš as vairoties. Taksometru vadī tā ji ir bargi, sarunā jiet cenu uzreiz un nosakiet to galī gi. Vienojieties ar vietē jiem pā rvadā tā jiem un samaziniet cenu. Uzrakstī t š o atsauksmi mani iedvesmoja pilnī ga vilš anā s no pā rē jiem, lai tie cilvē ki, kuri dosies atvaļ inā jumā uz š o valsti, labi padomā...bet vai tas ir tā vē rts?

3. Nu, nedaudz pozitī vi)), ja jū s joprojā m plā nojat doties uz š o valsti, iesaku Sozopoles Ravadinovo pili. Š ī ir vienī gā vieta, kas patieš ā m pā rsteidz. Ļ oti skaista, paš ā pilī neiekā psi, tā tiek atjaunota, bet pa teritoriju var izstaigā t. Emisijas cena ir 20 levas vienai personai, kas ir kaut kur ap 750-800 rubļ iem.

4. Blakus pilij ir akvaparks, bildē s viss izskatā s skaisti, patiesī bā nekas ī paš s. Tā pē c nav vē rts tē rē t laiku un naudu apš aubā mai baudai.

Nu, ī sumā , kaut kas lī dzī gs š im. Visi tie, kas raksta satriecoš as atsauksmes par Bulgā riju, acī mredzot nesaprot, kas ir normā ls pakalpojums. Saprotu, ka tagad bū s tā di komentā ri kā : aizbraucu uz nepareizu vietu. . . , nepaveicā s. . . , tu neproti atpū sties utt. . Tā diem biedriem uzreiz atbildē š u: esmu ceļ ojis gandrī z visa pasaule, un es no savas pieredzes zinu, kas ir labs no pienā cī gas apkalpoš anas un komforta.

Rezultā ts: klimats patī kams, jū ra vidē jas skalas, pludmales atkrituš as, netī ras, tā s netī ra, visur vē rš as no cigareš u (visi un visur smē ķ ē ) neticē siet. . . , akvaparkā bulgā rs bē rniem liek siera kū kā s un cigareti mutē..., tas ir alvas. . .

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
komentāri (14) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums