Aleksandra Ņevska templis-piemineklis

Aleksandra Ņevska katedrāle, Svētais Aleksandrs Ņevskis
Bulgārija, Sofija
Novērtējums 9.4
10 Pamatojoties 5 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 42.6958, 23.333

Aleksandra Ņevska templis-piemineklis

Aleksandra Ņevska katedrāle, Svētais Aleksandrs Ņevskis
Bulgārija, Sofija
Aleksandra Ņevska templis-piemineklis atrodas Sofijas centrā tāda paša nosaukuma laukumā. To uzcēla par godu Aleksandra II Bulgārijas atbrīvošanai un nosauca krievu svētā vārdā. Katedrāle tika iesvētīta 1912. gadā. Tempļa platība ir 3170 kvadrātmetri, un tajā ir 12 zvani, un tajā var izmitināt līdz 5000 cilvēku. Baznīcas interjers pārsteidz ar marmora apdari, freskām un ikonām. Kripta atrodas tempļa cietumā - unikāla ikonu kolekcija.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (5)
Apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9
Mana vizī te Bulgā rijas galvaspilsē tā bija ļ oti ī sa, patiesī bā mē s tur bijā m tikai daž as stundas, un vienī gā vieta, kuru es nolē mu apmeklē t Sofijā , bija Aleksandra Ņ evska katedrā le. Izvē le bija acī mredzama, jo templis ir galvenā pilsē tas atrakcija un iezī me. Un absolū ti ne velti. Tempļ a zelta kupols un spē cī gā s sienas atgā dina kristī gā s ticī bas diž enumu.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9
Aleksandra Ņ evska templis-piemineklis - vieta, kur devā mies pirmajā ekskursijā . Fotoattē lā tas neizskatā s tik majestā tiski kā patiesī bā . Interesanta ekskursija mums palī dzē ja uzzinā t daudz jauna. Ļ oti skaista vieta)
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Svē tā Aleksandra Ņ evska katedrā le ir Bulgā rijas galvaspilsē tas Sofijas vizī tkarte. Mū su ceļ ojums sā kā s ar viņ u, un mē s uzreiz bijā m pā rsteigti par viņ a majestā tiskumu un skaistumu. Godī gi sakot, skaistā ku templi savā dzī vē neesmu redzē jis. Ja kā dreiz esat Sofijā , noteikti iekļ aujiet š o vietu savā obligā to apskates vietu sarakstā .
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Sveti Aleksandar Nevski ir slavenā kā baznī ca Bulgā rijas galvaspilsē tā Sofijā. Katedrā le tika uzcelta par piemiņ u krievu karavī riem, kuri krita kaujā s par Bulgā rijas atbrī voš anu no Osmaņ u jū ga. Š ī monumentā lā pareizticī go baznī ca, lielā kā Balkā nos, ir kļ uvusi par sava veida valsts atbrī voš anas simbolu. Tā zelta kupoli ir redzami no tā lienes.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9
Tradicionā li visas ekskursijas sā kas no Aleksandra Ņ evska katedrā les. Š ī ir ne tikai katedrā le, bet arī piemineklis. Un tas tika uzcelts par godu krievu karavī riem, kuri gā ja bojā cī ņ ā s par Bulgā rijas atbrī voš anu no Turcijas varas. Š is ir viens no lielā kajiem tempļ iem Balkā nos un lielā kais Bulgā rijā . Tas atrodas tā da paš a nosaukuma laukumā , tieš i aiz Tautas sapulces laukuma.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Svētās Sofijas katedrāle
Novērtējums 9.0 - 1 pārskats
Bulgārija, Sofija
Arhitektūra, Reliģija, Stats
attālums: 0.2 km.
Uz kartes
Cara atbrīvotāja iela
Nav atsauksmju
Bulgārija, Sofija
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti
apmeklējums: Par brive
attālums: 0.2 km.
Uz kartes
Piemineklis caram atbrīvotājam
Novērtējums 6.0 - 1 pārskats
Bulgārija, Sofija
Pieminekļi un pieminekļi, Stats
attālums: 0.2 km.
Uz kartes
Tautas sapulces laukums
Novērtējums 7.0 - 1 pārskats
Bulgārija, Sofija
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti
apmeklējums: Par brive
attālums: 0.2 km.
Uz kartes
Svētā Klimenta Ohridska vārdā nosauktā Sofijas universitāte
Nav atsauksmju
Bulgārija, Sofija
Arhitektūra, Stats
apmeklējums: Par brive
attālums: 0.3 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu