Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Horvātija

Plitvices ezeri  • 
Brela  • 
№3. Lokrum sala
Dubrovnika  • 
Dubrovnika  • 
Sadalīt  • 
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Horvātija pievienot stāstu
Lapad pludmale un vecpilsēta
Mana sieva to nolē ma uz Horvā tiju, un es to izlē mu uz Dubrovniku. Mana sieva to nolē ma dzī vokļ os, un es to izlē mu Lapadas pludmalē .
 •  3 gadā atpakaļ
Viņš devās uz Odesu un devās uz Hersonu. Turpinājums
Pirmā daļ a š eit >>> Kā pē c tajā ir iekļ auta Odesa un Hersona. Senas pilsē ta. Ne gluž i tū ristisks. Nav slavens. Maz zinā ms.
 •  3 gadā atpakaļ
Viņš devās uz Odesu un devās uz Hersonu
Patiesī bā , protams, ne Odesā , ne Hersonā . Viss ir daudz grū tā k. Tikko nolē mu ar ģ imeni apmeklē t Ziemeļ kipru, nopirku biļ etes uz Larnaku, saņ ē mu Bulgā rijas vī zu un lidoju uz Horvā tiju.
 •  3 gadā atpakaļ
Pirmais lidojums uz Horvātiju 04.07
Dē lis ir 100% ielā dē ts. Visi lidmaš ī nā iekā pj maskā s; lidojuma laikā daudzas maskas tiek noņ emtas. Lidojuma laikā stjuartes izsniedz jums mitru salveti un 0.
 •  4 gadā atpakaļ
jauns ceļojums
Beidzot es apmeklē ju Horvā tiju, Istru. Atpū tos Poreč ā vai drī zā k netā lu, Hotel Molindrio Plava Laguna 4 *, pieklā jī ga viesnī ca, numuriņ i mazi, bet neesmu izvē lī gs, brokastis un vakariņ as lieliskas, ē dienu ...
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliskas brīvdienas Horvātijā
Uz Horvā tiju nolē mā m doties ar maš ī nu. Mums š ā ds brauciens ir pirmo reizi, tā pē c jau iepriekš noskatī jā mies daudz video, bet beigā s visi tā pat visu uzzinā jā m tikai no savas pieredzes.
 •  5 gadiem atpakaļ
Otro reizi tajā pašā vietā. Hvaras sala
Jau otro reizi visa mū su dzimtene atpū tā s Horvā tijā , Fr. Hvarā , netā lu no Elzas pilsē tiņ as, bet š oreiz visas š ī s skaistules parā dī jā m saviem vecā kiem.
 •  5 gadiem atpakaļ
19. Atkārtots spieķis un riteņu savirze. (Buzet — Rijeka)
Hronoloģ ija ar detalizē tu informā ciju: 1. Kas viņ i ir? Kā pē c viņ iem tas ir vajadzī gs? (ceļ ojuma plā ns) http://www.
 •  7 gadiem atpakaļ
8. TandemTravelers: Bīstamā Zagreba. Garšīga iela. Kritiens. (ceļš Novi Marof - Zagreba)
Hronoloģ ija ar detalizē tu informā ciju: 1. Kas viņ i ir? Kā pē c viņ iem tas ir vajadzī gs? (ceļ ojuma plā ns) http://www.
 •  7 gadiem atpakaļ
TandemTravelers: Horvātija. Laipni cilvēki, garšīgs alus un angļu TV)
Hronoloģ ija ar detalizē tu informā ciju: 1. Kas viņ i ir? Kā pē c viņ iem tas ir vajadzī gs? (ceļ ojuma plā ns) http://www.
 •  7 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »