Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Biograd

Nav ziņojumu par Biograd   Rakstiet
Tūristu stāsti par Biograd pievienot stāstu
HORVĀTIJA jūra-saule-priede
Atpū tā s 2013. gada septembra sā kumā . Ģ imene, kurā ir divi pieauguš ie un 4 gadus vecs bē rns. Sā kotnē ji Horvā tija, izvē loties atvaļ inā juma mē nesi, netika apsvē rta – š ajā valstī bijuš i ...
 •  11 gadiem atpakaļ
Iespaidi no Biograd-na-na
Biograda-namoru ir klusa Eiropas pilsē ta. Fotoattē lā izskatā s, ka slī kst priež u mež ā . Patiesī bā tas ir parks ar ļ oti pā rpildī tā m alejā m.
 •  10 gadiem atpakaļ
mūsu ģimenes brīvdienas
Divi pieauguš ie un trī s mazi bē rni atpū tā s kopā ar ģ imeni. Plusi: -Superior numuri ir ē rti, tī ri, ar labu gaisa kondicionē tā ju, labu plazmas TV.
 •  11 gadiem atpakaļ
Lieliskas brīvdienas
Viesnī cā nakš ņ ojā m 2013. gada jū lijā - ģ imene 2 pieauguš ie un 2 bē rni (3 un 11 gadi). Ļ oti apmierinā ti ar pā rē jo.
 •  11 gadiem atpakaļ
Labas ģimenes brīvdienas
Mē s (4 pieauguš ie un 2 bē rni - 4 un 1 gads) vasaras beigā s atpū tā mies Adrijā . Nav atsauksmju par viesnī cu, bet mums bija smilš aina pludmale un izbraukš anas laiks.
 •  12 gadiem atpakaļ
Svētku atskaite
Gā jā m trijatā : divi pieauguš ie un 3.5 gadus vecs bē rns. Ī paš i neizvē loties, jo nebija stundas gaidī t nā kamo č arteru (no Ļ vovas uz Zadaru sestdienā s).
 •  12 gadiem atpakaļ
Ļoti labi atpūties!!!!!!!!!!
Atpū tā mies Adria Hotel 3 * no 7. lī dz 14. jū lijam. Viesnī ca laba, lai arī ne jauna, bet mums bija numuriņ š pē c remonta, viss jauns, tī rs.
 •  12 gadiem atpakaļ
lauku kūrorts
Uz Horvā tiju devā mies paš ā septembra sā kumā : no vienas puses vairs nav ļ oti karsts, no otras – nav ī paš i dā rgi (salī dzinot ar jū liju-augustu).
 •  13 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Biograd