Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Tucepi

Novērtējums 8.5
 • 
Novērtējums 7.7
 • 
Novērtējums 8.2
 • 
№4. Laurentum 4*
Novērtējums 9.0
 • 
№5. Kastelet 4*
Novērtējums 7.8
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Tucepi pievienot stāstu
Super viesnīca!
Viesnī ca ļ oti patika. Apkalpoš ana augstā lī menī . Ē diens izcils, atrodas ļ oti tuvu jū rai. Katru vakaru pie baseina notiek koncerti.
 •  6 gadiem atpakaļ
Laba viesnīca
Laba viesnī ca. Pirmais iespaids par PSRS, bet tad uzskatī ja par normā lu, ē diens labs (garš ī gi gatavo), apkalpoš ana arī laba, istabā durvis vē ra 4-5 reizes ((bē rniem animā cija (diskotē ka).
 •  11 gadiem atpakaļ
Laba viesnīca
Mī nusi: Sā kumā bijā m š okē ti, jo viesnī cas NEPTUNE Depadances nav kondicioniera, seifa, ledusskapja un fē na. Turklā t mums pieš ķ ī ra numuru tieš i virs Ģ ENERĀ LĀ S ieejas ē kā , tas ir, bija dzirdami V...
 •  11 gadiem atpakaļ
ES iesaku
Iespaidi no paš a kū rortciema un jo ī paš i no viesnī cas ir ļ oti labi. Vietnē ir sena informā cija. 4 zvaigž ņ u viesnī ca, klusa, ē rta, viss tī rs, personā ls uzmanī gs, bet tajā paš ā laikā neuzb...
 •  11 gadiem atpakaļ
Ļoti laba viesnīca, gribu atgriezties
Ceļ oju ar vī ru augusta sā kumā . Braucā m ar Tez Tour – nepievī la. Visiem patika. Kad braucā m uz Horvā tiju, ilgi nevarē jā m izvē lē ties viesnī cu.
 •  11 gadiem atpakaļ
Horvātija - zinātkārei
Viesnī ca Aphrodite-4 * ir ļ oti pieklā jī ga. Atrodas tuvu jū rai, atseviš ķ a ieeja istabā . Visas istabas ir vē rstas uz jū ru, bet to var redzē t tikai no augš ē jiem namiem.
 •  12 gadiem atpakaļ
Horvātijas ceļojums
Ceļ ojā m ar sievu un diviem bē rniem (4 gadi 9 mē neš i; 2 gadi 2 mē neš i) no 16.06. 2012 lī dz 23.06. 2012 uz Bluesun Alga viesnī cu, kas atrodas Tuč epos.
 •  12 gadiem atpakaļ
Laba viesnīca
Ceļ oju kopā ar sievu un 8 gadus veco dē lu. Lieliska viesnī cas atraš anā s vieta - 1 lī nija, tieš i pā ri promenā dei - mazo oļ u pludmale ar priedē m krastā .
 •  13 gadiem atpakaļ
Nevienam neiesaku šo dzīvokli.
Gandrī z pirms gada mē s š os dzī vokļ us rezervē jā m lielā draudzī gā kompā nijā . Pā rsteidzoš i, ka saimnieki neko nerakstī ja par pelē jumu uz griestiem un par "brī niš ķ ī gajiem piekariņ i...
 •  12 gadiem atpakaļ
Tikai labas atmiņas par šo viesnīcu.
Man ļ oti patika arī atpū ta š ajā stilī gajā viesnī cā un š ajā klusajā , ļ oti jaukā vietā . Tieš ā m ļ oti draudzī gs personā ls gan viesnī cā , gan veikalos un kafejnī cā s.
 •  12 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Tucepi