Laguna Molindrio Hotel 4*– Atsauksmes

18
Novērtējums 8.310
№2 viesnīcas reitingā Porec
8.4 Numurs
8.9 apkalpošana
8.9 Tīrība
9.2 Uzturs
8.3 Infrastruktūra
Viesnīca Laguna Molindrio atrodas klusā kūrorta Green Lagoon rajonā, 5 minūšu pastaigas attālumā no pludmales. Daļa no Zelena Laguna kompleksa. Atklāšana notika 1970. gadā, pēdējā renovācija veikta 2008. gadā. Viesnīca ir lieliski piemērota ģimenēm un aktīvai atpūtai.Vairāk →
аватар natanatapr
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Lieliskas brī vdienas viesnī cā Laguna Molindrio. Pā rvaldnieks ieteica viņ u mums, un tagad mē s viņ u iesakā m draugiem. Tik pā rsteidzoš i numuri, plaš i, ļ oti tī ri, stilī gi mē belē ti, ar forš ā m ierī cē m. … Tomēr ▾ Lieliskas brī vdienas viesnī cā Laguna Molindrio. Pā rvaldnieks ieteica viņ u mums, un tagad mē s viņ u iesakā m draugiem. Tik pā rsteidzoš i numuri, plaš i, ļ oti tī ri, stilī gi mē belē ti, ar forš ā m ierī cē m. Viesnī cas darbiniekiem patika attieksme pret viesiem un viņ u darbu. Restorā nā valda laba atmosfē ra, kurā ir garš ī ga maltī te, un ē diens to veicina. Ē dienu noformē jums ļ oti skaists, viss garš oja. Gaļ a pagatavota apbrī nojami, nekur citur tā du neesam mē ģ inā juš i. Viesnī ca atrodas klusā vietā , lī dz pludmalei ne vairā k kā.5 minū tes. Atpū tnieki š ajā viesnī cā varē ja bez maksas izmantot sauļ oš anā s krē slus un saulessargus. . . Jū ra vienkā rš i super! Horvā tija izrā dī jā s pasakaina valsts, un Molindrio viesnī ca bija viesmī lī ga vieta.
аватар tanusa
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca Molindrio Plava Laguna**** Sveiki. Viesnī ca laba, centī š os par visu runā t ī si. Es ceļ oju ar 5 gadus vecu bē rnu. PAKS tū roperators, aviokompā nija S7, regulā rais lidojums. Pret Paksu sū dzī bu nav, viss skaidrs un laikā , atveda un aizveda. … Tomēr ▾ Viesnī ca Molindrio Plava Laguna****
Sveiki. Viesnī ca laba, centī š os par visu runā t ī si. Es ceļ oju ar 5 gadus vecu bē rnu. PAKS tū roperators, aviokompā nija S7, regulā rais lidojums. Pret Paksu sū dzī bu nav, viss skaidrs un laikā , atveda un aizveda. Ekskursijas pirkā m no gides Marinas, visi vienmē r sazinā s caur Wi-Fi. Aviokompā nija aizkavē ja atgrieš anā s reisu uz 4 stundā m, lidostā iedeva ū deni un salā tus.
Reģ istrē š anā s un izrakstī š anā s: viss noritē ja pā ris minū š u laikā , viesnī cā ieradā mies piektdien, 24. augustā , ap 17:00. Pē c kupona - istaba ar balkonu. Istaba izrā dī jā s ar aklo balkonu gandrī z manā augumā , aiz sienas ir jū ra, bet lē cienā to varē ja redzē t, zem balkona ir jumts. Gā jā m uz 2 nedē ļ ā m, man nederē ja, nolē mu mainī ties. Viņ i piedā vā ja skatu no sā niem (uz jū ru un baznī cu kalnā ) - bez maksas, tad istaba skaidri paš ā jū ras vidū.5. stā vā , bet par maksu. Es izvē lē jos otro dā rgo variantu, un tas bija tā vē rts. Izrakstī š anā s š ajā viesnī cā ir pirms pulksten 10:00.9:30 atnā ca reģ istratū ra un teica, ka varam palikt istabā lī dz maš ī nas atbraukš anai. Mū s savā ca 13-30, istabu pagarinā ja uz 3.5h bez maksas. Varbū t bē rna dē ļ , varbū t tā pē c, ka animatori "aizmirsa" par bē rna dzimš anas dienu un tik ļ oti atvainojā s, vedot dā vanas no viesnī cas - bildi, cepurī tes, T-kreklus un komplektus ar eļ ļ as un lavandas maisiņ iem, vai varbū t tā pē c, ka mē s vai normā li cilvē ki smaida un netraucē ? .
Uzņ emš ana: visi runā ja krieviski, jebkura maiņ a, viņ i uzreiz atbildē ja uz jebkuru pieprasī jumu - pusdienu kastī š u pasū tī š ana, vē lā s vakariņ as, bē rna aizslē gts seifs, padziļ inā ts izlietnes spraudnis, atmagnetizē ta istabas atslē ga - tas, iespē jams, ir viss, par ko viņ iem bija jā uztraucas. Visas problē mas tika novē rstas pā ris minū š u laikā , visi puiš i smaidī gi un atsaucī gi.
Viesnī ca: nav savas teritorijas, ir tikai zona pret baseinu, kur ir bā rs, atpū tas zona ar pufiem, pī ti krē sli un galdi, neliels rotaļ u laukums. 2 daž ā da lī meņ a baseini, ir mazs bē rniem, nav slidkalniņ u, daž reiz ieslē dz dž akuzi baseinā ū denskrituma veidā . Ap baseinu ir daudz vietu, pietika visiem, lai gan viesnī ca bija 100% pilna (galvenais kontingents ir vā cieš i, 50% pensionā ri - viņ iem ir valsts programma atpū tai Horvā tijā ; krieviem apmē ram 5% likā s, ka man tā ) un turpmā k telpas maiņ a jau citiem bija problemā tiska. Pie baseina tī rs un smuks, sauļ oš anā s krē sli labi, dvieļ us var paņ emt/mainī t jebkurā laikā , kad baseins ir atvē rts, manuprā t, lī dz pulksten 19, tad uzkopš ana bija iekļ auta. Pie baseina bijā m tikai vienu reizi, bet ir cilvē ki, kas atpū š as tikai pie baseina, uz jū ru neiet. Dvieļ i un seifs numurā ir bez maksas. No otras puses paveras skats uz kalniem ar sā nskatiem, bet tur nav teritorijas. Ir bē rnu klubs. Tas darbojas sezonas laikā , lī dz septembra vidum no 10-12 un no 16-18, arī.20-30 bē rnu diskotē ka pie baseina. Toreiz bijā m jū rā vai ekskursijā s, klubā bijā m 1 reizi kad lija lietus. Animatori runā vā ciski/angļ u valodā , ne krieviski, bet starptautiskas spē les, nav jā saprot, spē ļ u istaba ar daudziem elementiem, pē c vakariņ ā m daž as izklaides bē rniem pie baseina, vienreiz redzē jā m. Pieauguš ajiem gandrī z katru dienu viesnī cas vestibilā vai terasē pē c pulksten 21.00 skan dzī vā mū zika, piektdienā s rokenrola programma ar dejā m. Visa informā cija par pasā kumiem ir viesnī cas stendā , animatori nevienu neaicina, pa dienu strā dā tikai ar bē rniem, viesnī cā vairs nav. Vē l viena izklaides iespē ja ir mini futbols. 1. stā vā ir frizē tava, strā dā pē c dī vaina grafika, kad visi ir pludmalē un veikals ar dzē rieniem/č ipsiem/cigaretē m utt, arī strā dā tikai pa dienu, vakarā viss ciet. Visas viesnī cas sabiedriskā s telpas ir tī ras un sakoptas, atkritumi tiek izvesti uzreiz, kā pnes un lifti spī d.
Istaba: uzkopš ana bija katru dienu, kvalitā te 4, pelnu trauka glā zes izmazgā ju pati, bet principā visu iztī rī ja pē c sevis. Vienmē r sū ca putekļ usū cē ju, gultas vienmē r bija tī ras un saklā tas, dvieļ us mainī ja katru dienu, lai gan tā das vajadzī bas nebija. Personī gā s mantas netiek pā rvietotas no to vietas, vē rtslietas vispirms tika glabā tas seifā , un pē c tam planš etdatori un daž i sī kumi vienkā rš i tika atstā ti istabā , neviens neko neaiztika. Apkopē jai dzeramnaudu neatstā ju, jo biļ ete jau bija dā rga + piemaksa par istabas maiņ u. Apkopē ja nekad netraucē ja, viņ a atnā ca, kad mē s jau devā mies prom pē c brokastī m. Gaisma / ū dens - vienmē r bez pā rtraukuma. Istabas mazas, 3 cilvē ki - maksimums, bē rnam daž ā s istabā s ir izbī dā ms krē sliņ š , tas aizņ em visu brī vo vietu. Varbū t ir istabas 4, es neredzē ju. Mū su istabā bija plaš s, liels skapis, gaitenis ar statī vu pludmales piederumiem, milzī gs balkons ar galdu un diviem krē sliem, liela vanna/tualete, gaiš s un tī rs, no tualetes bija logs ar skatu uz jū ru. ? . Minibā rs bija pilnī bā piepildī ts, par to maksā , nā cā s no turienes izlikt visu, lai ieliktu ledusskapī savus produktus - bē rnu pienu, dzē rienus utt.
Ē diens: man vairā k nekā lieliski. Brokastī s liela izvē le no visa - dā rzeņ i, sieri, desiņ as, pā rslas, visā di maizes smē rē jamie izstrā dā jumi, daudz konditorejas izstrā dā jumu, brī niš ķ ī gi kruasā ni, augļ i, olas, cepts bekons, pankū kas utt. Š eit man ir lieliska izvē le. Nu ko viņ i daudz rakstī ja - š ampanietis, dzer cik gribi lī dz restorā na slē gš anai? Vakariņ ā s vairā kas reizes bija jū ras veltes - mī dijas, kalmā ri, astoņ kā ji, dabī gi, daž reiz salā tos, katru dienu vairā ku veidu zivis, visu laiku 5-6 gaļ as veidi, klusē ju par piedevā m, dā rzeņ iem, konditorejas izstrā dā jumiem un a. milzī gs augļ u daudzums. Augļ i vienmē r ir arbū zi, melones, vairā ku veidu persiki, ā boli, banā ni, bumbieri, plū mes. Vakariņ as bez dzē rieniem. Piedā vā jumā ir ceļ i, piemē ram, alus 0.5 - 35 kunas (1 kuna 10 rubļ i), vī ns 100 gr - 19 kunas. Un bezalkoholiskajiem dzē rieniem arī ir pā rmē rī gas cenas, bet tomē r gandrī z visi dzer, es redzē ju, viņ i daž us ņ em lī dzi, es nezinu, cik tas ir likumī gi? Daž reiz viņ i paņ ē ma lī dzi ē dienu no restorā na, pirms ekskursijā m vai uz pludmali, protams, slepeni, bet, ja kā ds to redzē ja, viņ i neko neteica. Pateicoties š efpavā riem, par ē dienu vispā r nav sū dzī bu.
Pludmale: netā lu no viesnī cas nav pludmales, visi iet pa kreisi, ir daudz pludmales. Š ī s viesnī cas viesiem Parentium Hotel pludmalē tiek piedā vā ti bezmaksas sauļ oš anā s krē sli (bija arī tikš anā s ar gidu), ir milzī gas pludmales, pā rsvarā plā tnes, bet ir arī nelielas lagū nas ar maziem oļ iem bē rniem. Izvē lē jā mies pludmali pie Vila Romana, lai gan pirmajā reizē gā jā m krietni tā lā k uz smilš aino, kur ir liela estrā de, tur ir sliktā ks ū dens un ieejas. Attiecī gi mē s neņ ē mā m sauļ oš anā s krē slus, jo tas vairs nav Parentium, bet mē s bez tiem iztikā m ar viesnī cas dvieļ iem. Pludmalē ir ļ oti daudz punktu ar bezmaksas sauļ oš anā s krē slu/lietussargu piedā vā jumiem, bet ir nianses - visai dienai, vai stundas samaksa, vai kompleksie piedā vā jumi, tā pē c par cenā m nevaru pateikt, redzē ju ļ oti atš ķ irī gus no 30 lī dz 100 kunas. Pusdienā s gar pludmalē m daudz kafejnī cu katrai gaumei, daudz picu un jū ras veltes, viss nav lē ts. Manas pusdienas ar gliemeņ u š ķ ī vi, alu, liellopu gaļ as zupu un sulu bē rnam Vila Romanā maksā ja apmē ram 150 kunas. Ir tā das vietas kā fast food, protams, tur ir lē tā k. Arī netā lu no mū su pludmales bija telts ar saldē jumu un dzē rieniem: saldē jums 1 bumba 8 kunas, alus pludmalē.0, 5 Ozhuiskoe 18 kunas. Minimā rketa veikalā promenā dē.14 kunas. (Salī dzinā jumam, Porec in Spar maksā.7-8 kunas). Š ajā Zaļ ā s lagū nas vietā nav nekā lē ta, jo tā ir izolē ta. Pā rtikas veikalu ir maz un tur viss ir ļ oti dā rgs. Mē s jau rakstī jā m par UNESCO zilajiem karogiem, Adrijas jū ras tī rā ko ū deni, pilnī gi piekrī tu.
Laikapstā kļ i: atpū tā mies no 24. augusta lī dz 7. septembrim, lija 2-3 reizes, kamē r bija silts, tie bija ī slaicī gi, pē cpusdienā jau varē ja doties uz pludmali. Jū ra gandrī z vienmē r bija gluda, lietus laikā pat negaisa, mums ļ oti paveicā s ar laikapstā kļ iem š ajā periodā . Visu atlikuš o laiku maigā saule, pā ris reizes tika smē rē ti krē mi.
Poreč a: skaista pilsē ta, kur var nokļ ū t no Zaļ ā s lagū nas. Ar kā jā m - iesaku vismaz vienu reizi, ļ oti skaisti, 4 km; vilciens - garā m nebrauc, 20 kunas, 15 minū tes ar pieturā m; laiva no Vila Romana un cita vieta gar pludmali; regulā rs autobuss no Pļ avas apļ a (arī nebrauksiet garā m, kur pagrieziens uz Parentium). Poreč ā labā k, ja nav karsts. Bet vakarā , kad ir tumš s, neiesaku, pa dienu tas viss jā redz. Esam bijuš i 3 reizes, katru reizi ar prieku. Vai vē laties uzkrā t pā rtikas preces vai alu? pop ieraš anā s Poreč Spar tepat blakus.
Promenā de: viss pa kreisi no viesnī cas un lī dz galam gar piekrasti - ir mini tirgus, suvenī ru veikali, kafejnī cas ar dzī vo mū ziku, klubi, tika rā dī tas pat filmas un bija rokkoncerts. Jā seko lī dzi vakara pasā kumu grafikam, parasti visur ir plakā ti, viss sā kas ap 21.00. Varat arī doties pa labi, pastaigā ties pa priedē m un klusi sasniegt Poreč u. Pa ceļ am visur ir soliņ i un š ū puļ tī kli un gleznaini skati. Bē rnam visas cenas utt 50%. Promenā dē ir apmainī tā ji, bet tie strā dā , š ķ iet, no 8 lī dz 14 vai 16. Bū tī bā maksā visur kunā s oficiā lajā s vietā s - veikalos utt. , un pā rē jā tie tiek konvertē ti uz eiro, jū s var maksā t eiro par pā rtiku, piemē ram, restorā nā , un palū gt naudu kunami. Kurss visur vienā ds plus mī nus 2 kapeikas.
Ekskursijas: paņ ē mā m 3 lietas no PAX: Plitvices ezeri (no 7:00 lī dz 23:00), VIP brauciens ar kuģ i (VIP jo uz kuģ a bija tikai 30 cilvē ki, ja brauciet lē ti un kopē jā masā stā vē t un ē st ballī tes, nenož ē lojā m - ē diens, ū dens, pietura Rovinjā un vē l kā dā skaistā pilsē tā , pludmale - visu dienu no 10 lī dz 17), Venē cija - no 6 lī dz 21. kuģ is no Poreč as. Visas 3 ekskursijas 1 pieauguš ais 1 bē rns maksā ja 306 eiro, nepateikš u cik kura. Pirmajiem diviem papildus izdevumiem, izņ emot pā rtiku un ū deni, suvenī ri nav nepiecieš ami, un Venē cijā vienalga bū s jā izrē ķ inā s ar likmi 100 eiro par degunu, ja vē laties visu apskatī t pē c gida programmas, bet jū s var vienkā rš i staigā t viens pats un apē st gabaliņ u picas. Daļ u naudas iztē rē jā m un nenož ē lojā m.
Ceru, ka neko neesmu palaidis garā m. Ja kā dam ir konkrē ti jautā jumi par viesnī cu, cenā m utt - rakstiet, atbildē š u uz visu. tanusa@mail. ru
Liels paldies viesnī cai, darbiniekiem, š efpavā riem, ē dnī cas darbiniekiem un vienkā rš i brī niš ķ ī gajiem cilvē kiem par mū su 100% veiksmī gajā m brī vdienā m! Ceru, ka liktenis tomē r iemetī s Zaļ ajā lagū nā ?
аватар _ukrainka_
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s devā mies degš anas tū rē , Horvā tijā otro reizi. Pirms tam viņ i bija Opatijā un Jaunajā Vinodolskā.5 zvaigž ņ u viesnī cā s. Š ī viesnī ca nepievī la, kas ir pats galvenais. Viesnī ca ir pelnī jusi savas 4 zvaigznes. … Tomēr ▾ Mē s devā mies degš anas tū rē , Horvā tijā otro reizi. Pirms tam viņ i bija Opatijā un Jaunajā Vinodolskā.5 zvaigž ņ u viesnī cā s. Š ī viesnī ca nepievī la, kas ir pats galvenais. Viesnī ca ir pelnī jusi savas 4 zvaigznes. Man vairā k patika 5 zvaigž ņ u viesnī cas, bet š eit daba un š iks ē diens mani tieš ā m uzpirka. Ē diens š eit bija labā ks nekā.5 zvaigznē s tajā paš ā Opatijā .
Un tagad svarī gā kā s detaļ as:
1.  Cipari:
standarts ar skatu uz jū ru - diezgan normā ls, jauns, mazs, ir milzī gs balkons, plazma, seifs, 2 gultas + izvelkamais dī vā ns bē rnam, garš galds ar spoguli, minibā rs pilns ar dzē rieniem, skapis , niecī ga vannas istaba, biezs cilvē ks nevar ielī st duš ā garā m tualetei! : -) č ī bas, vienreizē jos š ampū nus utt izsniedz tikai vienu reizi ierodoties, tad nepapildina, dvieļ u ir daudz, maina katru dienu. gultā reizi nedē ļ ā . Dzī vojā m pirmajā stā vā , varē ja redzē t gan jū ru, gan baseinu. bet es ieteiktu paskatī ties uz dā rzu, pretī mums bija š iks dā rzs ar priedē m, manuprā t, tur bija kluss, jo nepā rtraukti dzirdē jā m mū ziku no baseina un viss bija dzirdams, jo pirmais stā vs. kondicionieris izcils, var uzstā dī t jebkuru temperatū ru un jebkuru gaisa spē ku, kas man ir svarī gi, man nepatī k, kad stipri pū š , mums nez kā pē c strā dā ja tikai ar atvē rtā m durvī m uz balkonu : - ) Tē jkannas nav, paņ ē mā m lī dzi. Var dzert ū deni no krā na, tur ir tī rs. Izbraukš ana pulksten 10:00. Ja reģ istrē jaties vē lu, viņ i jums atstā s aukstas vakariņ as restorā nā ar maizi, ū deni, sieru, š ķ iņ ķ i, jogurtiem, augļ iem. Labi padarī ts!
Internets ir maksas, dā rgs, ir interneta kafejnī ca arī maksas. bezmaksas internets tika atrasts tikai viesnī cas Pļ avi kafejnī cā . bet tas ļ oti labi neķ eras. Parole ir uzdrukā ta uz č eka : -)
2. Teritorija:
2 lieli saldū dens baseini, 1 bē rnu zona, visā di geizeri un ū denskritumi. apkā rt ir daudz bezmaksas sauļ oš anā s krē slu (var ņ emt lī dzi dvieļ us), vienmē r ir brī vi, kad nenā c, visur ir lietussargi, ir ģ ē rbtuves, tualete, masā ž as galds, liels ielu š ahs un bā rs kur var pusdienot par saviem lī dzekļ iem. Bā rā un baseina zonā ir ļ oti karsts, jo š ī zona ir pacelta un atrodas tieš i saulē , nav koku, lietussargi ī sti neglā bj, tā pē c 12-13 jā dodas prom lī dz 17. , ļ oti smuki izgatavoti akmenī , koka grī das un ar jū ras oļ iem, ir arī sauļ oš anā s krē sli, manuprā t, maksas. jū s varat gulē t zem kokiem uz zā les uz saviem paklā jiņ iem. tur var nopeldē ties, kopumā ū dens ir tī rs, bet peldē ties tur nav ī paš i forš i, vairā k ir jū ras sporta zona. Nav iekš telpu baseina.
3. Animā cija. Ir, bet nav neviena. Skates programma bija 1 reize - skaisti - dejoja pieaicinā tie mā kslinieki. Patika.
ir bē rnu klubiņ š , bet pats interesantā kais ir tas, ka no 12 lī dz 16 nestrā dā , vienkā rš i kad ej ar bē rnu uz istabu, ā rā ir karsts. bē rnu nav kur atstā t. nestrā dā arī brī vdienā s. maz jē gas no viņ a. ir krievu meitene.
4. veikali.
ja jū s stā vat ar muguru pret viesnī cu, vecā ku viesnī ca atrodas pa kreisi. Pa labi no tā krastā ir neliels lielveikals, kur ir ū dens un augļ i un katrs sī kums. Veikalu kā tā du vairs nav, Pļ av viesnī cas pludmalē ir mazi veikaliņ i, kur var iegā dā ties jebkā das pludmales lietas. Mē s neatradā m nevienu stendu ar konditorejas izstrā dā jumiem vai augļ iem. viesnī cā ir stends ar avī zē m, ir arī krievu izdevumi, bet 10 reizes dā rgā ki, avī zes izmaksas ir no 17 kunā m (tas ir kaut kur 25-30 UAH).
5. pludmales un jū ra.
Tā tad, kam ir slinkums staigā t, varat š ķ ē rsot taku un peldē ties viesnī cas pludmalē . gulē ja tur ē nā . Bet visi dodas uz Pļ avu viesnī cu pludmalē m (atrodas pa kreisi un vē lreiz pa kreisi, ja stā vat ar muguru pret mū su viesnī cu) un Parentium hotel (arī atrodas kreisajā pusē ). Pļ avu viesnī cas pludmalē ir piepū š amais akvaparks bē rniem ar batutiem uz ū dens, cena 40 kunas par pusstundu, ir daudz jautrī bas, bet ja bē rns ir mazs, noteikti jā iet ar viņ u, tur ir bī stami, var iekrist ū denī , jo batuti š ū pojas uz ū dens un grū ti tur staigā t uzkā piet, noteikti nokritī siet, tur ir dziļ i.
forš ā kā vieta ir Parentium viesnī cas pussala (arī pa kreisi no mū su viesnī cas, 5-7 min gā jienā ). tur ir vienlaidus parks ar gadsimtiem vecā m priedē m, kas rada ē nu, ielaiž visus iekš ā , zā lī tē var gulē t arī karstumā , visa pussala ir mež onī gas pludmales, ir neliela oļ u pludmale un daudzas pludmales ar platformu. Ir vienkā rš i krā š ņ a pludmale ar krā š ņ u zemū dens pasauli. neaizmirsti paņ emt masku. jū ra ir vienkā rš i maģ iska! visur ir duš as, ģ ē rbtuves, sauļ oš anā s krē sli ir maksas, var gulē t uz savas gultas, vietu ir daudz. Daba ir tikai miskaste! !
6. restorā ni.
ē diens viesnī cā ir izcils, bet jā saprot, ka tas ir vairā k orientē ts uz vā cieš iem, kuri ir viesnī cā vairā kumā un itā ļ iem (viesnī cā praktiski nebija). uz krievu valodu, kas viesnī cā.30 procenti nav orientē ti. Vā cieš iem daudz ā trā s uzkodas: daudz ceptu, gaļ a, kartupeļ i, visā das ceptas vafeles, desiņ as, picas, olu kultenis, omlete, 1 reizi bija pankū kas. Tē ja un ū dens, š ampanietis un vī ns brokastī s ir bez maksas. vakariņ ā s par maksu (ū dens apmē ram 12 kunas), tē jas nav vispā r. daudz daž ā du labu augļ u, ir konditorejas izstrā dā jumi (nu, tā di. . . ), jogurti, sieri, š ķ iņ ķ is utt. Kā ds ir š ī s viesnī cas pluss, vakariņ ā s nedod jū ras veltes. Pastā vī gi bija daž ā das grilē tas zivis, mī dijas, jū ras velš u risoto, kalmā ri. Maziem bē rniem vispā r nav ko ē st, putras nav, diē tas praktiski vienā das, tiem, kam patī k veselī gs ē diens - par maz, nez kā pē c neē d dā rzeņ us, man tas ir noslē pums, viņ i ne nekur neliek zaļ umus. bet izsalcis nepaliksi, ē diena ir daudz, vienmē r kaut ko var atrast. brokastī s mani izglā ba biezpiens ar krē jumu. nekas cits nebija cepts.
var pusdienot baseina bā rā - tā pati fast food vā ciski, cenas mazas, bet bezgarš ī gas. vai restorā nos pludmalē , ē dienkarte visur ir vienā da, cenas arī . salā ti ap 18 kunas, kartupeļ i arī , lielie pamatē dieni ar zivī m vai jū ras veltē m un piedeva - ap 60-80 kunas, vispieklā jī gā kais bija restorā ns pie Pļ avi-Korta viesnī cas. ir ē na, skaistas, milzī gas porcijas, daudz jū ras velš u, ir ē dienkarte krievu valodā , viesmī le runā krieviski. apkalpoš ana horvā tijā specifiska, nu kā pie mums ciemos, bet ar č ekiem : -) dzeramnaudas palika, ap 10%, nav pieņ emts atstā t uz galda, jā dod viesmī lim aprē ķ inot . ilgi kalpo, vē l ilgā k atnes rē ķ inu, visur tā ir.
7. kur doties.
ar vilcienu par 20 kunā m no mū su viesnī cas (pa kreisi no mū su pludmales) varat nokļ ū t Poreč ā , apmē ram 20 minū tes. viņ i iet ik pē c pusstundas, daudz jautrī bas, vilciens iet gar jū ru cauri visā m Zaļ ā s lagū nas viesnī cā m un peldē ties lagū nā . ir arī velo celiņ i, ir velosipē du nomas (aiz pļ avu viesnī cas).
ja dodaties uz turieni vē lreiz, tad es tomē r dotu priekš roku viesnī cai Parentium, uz kuras pludmali mē s devā mies, jo no Molindrio viesnī cas vē l katru dienu karstumā (10 minū tes) vajag griezties š urpu turpu. Protams, tā ir bē rna problē ma. Un tualetes tur nav, atkal jā dodas uz Pļ avu viesnī cas pusi uz Kortas restorā nu, lai izmantotu tualeti. Atkal karstumā . sauļ oš anā s krē sli vecā ku viesnī cai ir bez maksas, ī si sakot, tā uzvar starp visā m zaļ ā s lagū nas viesnī cā m.
Viesnī ca Plavi 3 * ā rē ji nav ļ oti, sovdepovsky, bet atrodas tieš i pludmalē .
Man Galliot viesnī ca nemaz nepatika, izskatā s pē c 2*, mā jas, bez pludmales, salī dzinot ar Parentium. Un tur 90% atpū tnieku ir krievi.
Materada - nekas, vajag arī uz jū ru aizbraukt, blakus ir mež s.
вдоль моря галька пореч ресторан Корта отель пляж отеля терасса ресторана, чайки воруют еду :-) номер
аватар nadinspb
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī cai ir lakonisks, pat minimā listisks dizains, ļ oti mā jī ga un kopta. Š ajā laikā jū ra joprojā m ir auksta, tā pē c viesnī ca bija pustukš a, ar vā cu un angļ u pensionā riem. Personā ls draudzī gs, neuzbā zī gs, izpalī dzī gs. … Tomēr ▾ Viesnī cai ir lakonisks, pat minimā listisks dizains, ļ oti mā jī ga un kopta. Š ajā laikā jū ra joprojā m ir auksta, tā pē c viesnī ca bija pustukš a, ar vā cu un angļ u pensionā riem. Personā ls draudzī gs, neuzbā zī gs, izpalī dzī gs. Reģ istratū ra runā krieviski. Ē diens ir grezns! No mī dijā m č aumalā s lī dz jē ram uz iesma. Es neatradu tikai diedzē tus graudus - pretē jā gadī jumā katrs atradī s kaut ko savai gaumei. Bē rniem ir arī pieņ emams bē rnu ē diens. Standarta numuri ir mazi, bet nav š auri. Lai gan, ja jū s mē ģ inā t ievietot papildu gultu, tā bū s š aura. Droš s istabā . Mums bija vannas istaba ar logu, plaš a (tur noteikti iederē tos papildu gulta : ) ). Dvieļ i tika mainī ti katru dienu, gultas veļ a - katru otro dienu. Horvā tijā nav privā tas pludmales, un viesnī cas teritorijas koncepcija ir ļ oti nosacī ta: jū s varat staigā t, staigā t un sauļ oties visur. Tuvā kā pludmale ir paredzē ta tikai peldē š anai, jo tā ir ū densslē poš anas zona. Blakus daudzā m citā m pludmalē m, katrai gaumei. Adrijas dibens ir ļ oti akmeņ ains - jā iet gumijas č ī bā s vai ļ oti, ļ oti uzmanī gi. Č ī bas var iegā dā ties netā lu - tirgū Viesnī ca atrodas 4 km no Poreč as pilsē tas. Jauka Vidusjū ras pilsē ta ar 4.  gadsimta baziliku. Horvā tija un Adrijas jū ra ir pā rsteidzoš as kā vienmē r.
аватар bg_marina
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca tika izvē lē ta spontā ni, jo. Mē s devā mies atvaļ inā jumā uz 3 dienā m. izvē le bija starp visā m Lagunas viesnī cā m (š ī ir tā da maza pilsē tiņ a pie Poreč as, kurā visi objekti pieder vienai kompā nijai). … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta spontā ni, jo. Mē s devā mies atvaļ inā jumā uz 3 dienā m. izvē le bija starp visā m Lagunas viesnī cā m (š ī ir tā da maza pilsē tiņ a pie Poreč as, kurā visi objekti pieder vienai kompā nijai). mums (jauns pā ris lī dz 30, bez bē rniem, ne aktī vā s naktsdzī ves cienī tā jiem) izvē le bija labā kā . Viesnī ca atrodas nedaudz tā lā k no galvenā kompleksa, tā pē c tā tuvumā ir kluss, nav daudz cilvē ku. jau tā lā k krastmala ir ļ oti aktī va vakaros, daudz mū zikas, pie jū ras ir daudz cilvē ku (sezona). pā rsvarā gulē ja ē nā uz zā les pie viesnī cas, uzreiz iemē rc. kad gribē ja peldē t, paņ ē ma katamarā nu un gaudoja tā lā k jū rā vai gā ja (15 min) lī dz akmeņ ainajiem krastiem, tur jau peldē ja. č ī bas vajadzī gas, vē lami arī blī vi porolona paliktņ i (tur visu var nopirkt, gultasveļ a ap 12 eiro). bē rniem pie viesnī cas nav slikti, ja č ī bā s. nav dziļ i, teritorija iež ogota, cilvē ku maz, mierī gi un droš i. ež u nav. daba brī niš ķ ī ga, viesnī ca tī ra un patī kama.
istabiņ a bija ar skatu uz jū ru - skats sā kas tikai no treš ā stā va, tā pē c vē lams jautā t augstā k. Pā rtikas pietiek nedē ļ ai. cenas dzē rieniem vakaros = cenas jebkurā kafejnī cā Lagunā un Poreč ā . š efpavā rs ī paš i labi gatavo gaļ as ē dienus un itā ļ u pastas un picas. zivs nav ī paš i laba. Daudz augļ u, saldē jums vakaram. vispā r viss bija garš ī gi.
Par mū ziku un patiesī bu trokš ņ o lī dz 11. Bet! klusuma gribē tā ji var paņ emt telpas bez skata uz jū ru, ir skats uz parku un arī labi, klusi. un nopirkā m vī nu un sē dē jā m, klausī jā mies izpildī tā jus, skatī jā mies saulrietu. pat uz balkona varē ja dejot : ) balkoni milzī gi.
Mī nusi: istabas ir mazas. Diviem vietas pietiek, trim, manuprā t, š auri. putekļ i nav ī sti noslaucī ti. Es runā ju kā putekļ u alerģ ijas slimnieks, gultas arī nav izsistas no putekļ iem. Un tā kā uz gultā m pē c dizaina nav pā rklā ju, tā ir problē ma. ī paš i, ja bē rnam ir alerģ ija pret putekļ iem, neieteiktu. Pats mē ģ inā ju uz balkona izsist segu un spilvenu - rezultā ts apš aubā ms. bū tiskus trū kumus vairs nemanī ja : ) ar vī ru nolē mā m, ka tā ir mū su labā kā atpū ta (daudz ceļ ojā m pa Eiropu + Turcija, Ē ģ ipte, ir ar ko salī dzinā t). Neticē ju, ka man tas tik ļ oti patiks Horvā tijā (seviš ķ i, piemē ram, pē c Barselonas). Bet tā ir. Veiksmi!
аватар deserto
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Pagā juš ajā gadā devos ar ģ imeni. Viesnī cu izvē lē jos ilgi un biju ļ oti vī lies. Viesnī ca nav 4 zvaigž ņ u. Istabas ļ oti mazas, bē rnam ielika saliekamo krē sliņ u - nav kur apgriezties. Samaksā jā m par istabu ar skatu uz jū ru. … Tomēr ▾ Pagā juš ajā gadā devos ar ģ imeni. Viesnī cu izvē lē jos ilgi un biju ļ oti vī lies. Viesnī ca nav 4 zvaigž ņ u. Istabas ļ oti mazas, bē rnam ielika saliekamo krē sliņ u - nav kur apgriezties. Samaksā jā m par istabu ar skatu uz jū ru. Izrā dī jā s, ka tas ir skats uz lī ci, kur atrodas jahtas. Istaba 3. stā vā - vienā lī menī ar restorā na balkona jumta margā m, jahtas pat nevar redzē t. Par jū ru nav ne miņ as. Viņ i lū dza viņ us pā rvietot. Sen solī ts. Ceturtajā dienā pā rvā cā s - no griestiem pilē ja, durvis uz balkonu neaizveras. Trī s dienas devā mies pie administratores, lī dz ceturtajā dienā mū su sarunu nejauš i izdzirdē ja viesnī cas direktors. Rezultā ts - tika salabotas durvis, salaboti griesti, kā atvainoš anā s istabā nogā dā ta bļ oda ar augļ iem, bet melnais pelē jums uz griestiem palika. Telpas tiek iztī rī tas slikti - putekļ i uz naktsgaldiņ iem nav noslaucī ti vispā r. Telpā s, no kurā m nav skats uz "jū ru", logs ir kā ambrazū ra. Katru vakaru restorā nā pie baseina "kultū ras programma". Dziedā tā ji un dejotā ji acī mredzot uzskatī ja, ka jo skaļ ā k, jo talantī gā k. Nav iespē jams gulē t lī dz 12 naktī . Š is kliedziens bija dzirdams pa aizvē rtajā m balkona durvī m. Nav pludmales. Jums jā dodas uz Parentium viesnī cas pludmali. Ē diens restorā nā ir ļ oti vienmuļ š . Reizi ned zivju diens bija gardi. . No plusiem: skaista daba, skaidra jū ra, ļ oti skaista valsts.
аватар myth_vrn
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Jā , viesnī ca un uzturē š anā s Horvā tijā kopumā man patika. Tiem, kas turp dodas, varu sniegt kā du noderī gu padomu. Galvenā sajū ta ir kluss nomierinā jums. Viņ i patiesī bā viņ am sekoja. Par viesnī cu: laipns personā ls (restorā nā bija viens bargs viesmī lis), tī ra, tikko izremontē ta, paš as viesnī cas nabadzī ga teritorija, istabiņ a nav 100%, š aurs un ne visas mē beles labas, virtuve pamatī ga, bet bez volā niem (brokastu vienmuļ ī ba un reizē m patī kami pā rsteigumi vakariņ ā s), slikta animā cija - lai gan puiš i ir entuziasma pilni (pieredzes maz). … Tomēr ▾ Jā , viesnī ca un uzturē š anā s Horvā tijā kopumā man patika. Tiem, kas turp dodas, varu sniegt kā du noderī gu padomu. Galvenā sajū ta ir kluss nomierinā jums. Viņ i patiesī bā viņ am sekoja. Par viesnī cu: laipns personā ls (restorā nā bija viens bargs viesmī lis), tī ra, tikko izremontē ta, paš as viesnī cas nabadzī ga teritorija, istabiņ a nav 100%, š aurs un ne visas mē beles labas, virtuve pamatī ga, bet bez volā niem (brokastu vienmuļ ī ba un reizē m patī kami pā rsteigumi vakariņ ā s), slikta animā cija - lai gan puiš i ir entuziasma pilni (pieredzes maz).
Auto noma ir dā rgā ka nekā , piemē ram, Spā nijā . Paņ ē mā m fiat punto – tas mums izmaksā ja 500 kunas (100 USD).
Jū ra ir tī ra, lai gan nav ē rta tiem, kas ir basā m kā jā m (akmens un plā ksne nav ē rtā kā ieeja). Dzī vu radī bu ir maz - viņ i noķ ē ra vienu garneļ u, vairā kus krabjus un trī s vai č etras zivju sugas.
Par ekskursijā m - Plitvices ezeri ir apskates vē rti, bet gida pavadī bā un ar norā di uz komandu un autobusu uz turieni labā k nebraukt. Pa tiem var neskriet viens pats, bet normā li pastaigā ties, bildē t dabas skaistumu (ļ oti patika).
Kopumā , ja jū s meklē jat labu apkalpoš anu, klusu mieru, dabas skaistumu un Eiropas viduslaiku pilsē tas ar to ielu kafejnī cā m - jū s esat š eit. Nemaz nerunā jot par nū dismu (ja vē laties).
P. S. Vietē jais alus ir dā rgā ks nekā Č ehijā , un tajā paš ā laikā tas neizceļ as ar izsmalcinā tī bu, bet Istras vī ni ir labi. Un ļ oti labs arī plū mju brendijs ar medicī nu un garš augiem.
Плитвицкие озера
аватар lena33lena
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Pirmo reizi atpū tā mies Horvā tijā , tā pē c nevaram salī dzinā t savu uzturē š anos Molindrio ar citiem š ī s valsts kū rortiem un viesnī cā m. Bet jau pietiekama ceļ otā ju pieredze ļ auj objektī vi novē rtē t visas š ī s viesnī cas priekš rocī bas un trū kumus. … Tomēr ▾ Pirmo reizi atpū tā mies Horvā tijā , tā pē c nevaram salī dzinā t savu uzturē š anos Molindrio ar citiem š ī s valsts kū rortiem un viesnī cā m. Bet jau pietiekama ceļ otā ju pieredze ļ auj objektī vi novē rtē t visas š ī s viesnī cas priekš rocī bas un trū kumus.
Sā kš u ar plusiem: skaista Eiropas daba (akmeņ i, priedes, gaiš a, dzidra jū ra ar daudzā m lagū nā m un salā m); glī ti celiņ i promenā dei, soliņ i š ur tur tiem, kam pē dē jie kaut cik noguruš i; kafejnī cas ik uz soļ a; liela sporta inventā ra izvē le aktī viem atpū tniekiem, neliels iepirkš anā s laukums suvenī ru iepirkš anai.
Blakus viesnī cai ir autovilciena stā vvieta (smieklī gi, 3 vagonos), kas ik pē c pusstundas kursē gar krastu lī dz tuvā kajai Poreč as pilsē tai. Maksa par š ā du "mikroautobusu" ir 15 kunas.
Paš ā viesnī cā ir 2 peldbaseini ar dž akuzi zonā m un pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu un saulessargu ap tiem.
Istabā s, tā pat kā visā viesnī cā , ir nesen veikta kapitā lā remonta zī mogs, un viss ir minimā lisma garā , stingri, bet gaumī gi.
Personā ls ir pieklā jī gs, smaidī gs un jauks.
Laiks augusta sā kumā ir maigs: gaiss ir lī dz 30 grā diem, ū dens jū rā ir patī kami atsvaidzinoš s + 24-25.
Ja esat dabas tuvuma cienī tā js un dodat priekš roku sauļ oties un peldē ties tajā , ko mā te dzemdē jusi, tad š eit jū s atradī siet daudz domubiedru. Vā rdu sakot, slavenā Koversada atrodas tikai 10 km attā lumā no viesnī cas (taksometrs maksā.160-180 kunas), un vē l 20 minū š u gā jiena attā lumā no Molindrio, blakus viesnī cai Dolphin atrodas mini nū distu pludmale.
Tagad mī nusi: š eit neatradī sit pludmales, saskaņ ā ar vispā rpieņ emto izpratni, nolaiž oties jū rā vai nu pa kā pnē m, vai pa akmeņ iem - kopumā tas ir problemā tiski bez ī paš iem apaviem; jū ra izrā dī jā s galī gi tukš a (nedē ļ as laikā redzē jā m vienu krabi un divas zivis). Varbū t Adrijas jū rā ir bagā ta jū ras flora un fauna, bet acī mredzot ne š eit, pie Istras krastiem.
Ē diens viesnī cas restorā nā neļ aus notievē t, tač u ar ī paš u daž ā dī bu tas neatš ķ iras, visas 7 mū su brokastis bija ar tieš i tā du paš u sortimentu. Vakariņ ā s visi dzē rieni bez izņ ē muma ir par papildus samaksu, neskatoties uz to, ka no rī ta vī nu un š ampanieti var liet, cik vien tī k.
Ja jums patī k jautrī ba, š ī viesnī ca nav jums piemē rota. Protams, vakaru programmā (apmē ram 2-3 reizes nedē ļ ā ) ir daž i pasā kumi, bet tos var raksturot vienā vā rdā - GARLAICĪ GI.
Jums tiks piedā vā tas daudzas ekskursijas, iespē jams, jums vajadzē tu izvē lē ties tā das, kas demonstrē dabu, jo Istras pilsē tas ir ļ oti lī dzī gas viena otrai, piemē ram, dvī ņ i. Un principā pietiek paskatī ties uz vienu, lai gū tu priekš statu par pussalas pilsē tvides ainu. Bijā m Poreč ā , Vrsarā , Roviņ ā un Funtanā . Fotogrā fijā s, ja tā s nav parakstī tas, jū s nevarat uzminē t, kā da veida pilsē ta š ī ir.
Un visbeidzot, kā kopsavilkums. Mē s vienmē r ar skumjā m atstā jā m citas valstis un viesnī cas, es joprojā m gribē ju atgriezties š ajā s vietā s. Te palika pretrunī gas sajū tas: viss it kā mī ļ i, jauki, bet, kā saka, “nepielipa”.
аватар liza33
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Apmierinā ts ar visu: izmitinā š anu, servisu, jū ru, ī paš i pā rtiku. Personā ls ir draudzī gs, vienmē r gatavs palī dzē t jebkurā jautā jumā , runā krieviski. Laba animā cija bē rniem un pieauguš ajiem. Vakaros bā rā vienmē r skan dzī vā mū zika. … Tomēr ▾ Apmierinā ts ar visu: izmitinā š anu, servisu, jū ru, ī paš i pā rtiku. Personā ls ir draudzī gs, vienmē r gatavs palī dzē t jebkurā jautā jumā , runā krieviski. Laba animā cija bē rniem un pieauguš ajiem. Vakaros bā rā vienmē r skan dzī vā mū zika. Viesnī cu ī paš i iesakā m ģ imenē m, ir radī ti visi apstā kļ i mazuļ iem.
аватар natcat
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Viesnī ca ir brī niš ķ ī ga. Personā ls ir lielisks, runā visā s valodā s. Ē dieni restorā nā ir daudzveidī gi un ļ oti garš ī gi. Pasā kums "Horvā tijas vakariņ as" vispā r ir kaut kas ā rpus. Neticami garš ī gi! Peldbaseins ļ oti patī kams, ar "dž akuzi". … Tomēr ▾ Viesnī ca ir brī niš ķ ī ga. Personā ls ir lielisks, runā visā s valodā s. Ē dieni restorā nā ir daudzveidī gi un ļ oti garš ī gi. Pasā kums "Horvā tijas vakariņ as" vispā r ir kaut kas ā rpus. Neticami garš ī gi! Peldbaseins ļ oti patī kams, ar "dž akuzi". Devā mies ekskursijā s uz Rovenu, Zagrebu, Plitvices ezeriem - daba ir paradī ze. Ļ oti paveicā s ar gidu Branko (interesanti un jautri)! Jū ra ļ oti tī ra, zaļ i zila. Pludmales - akmeņ i un oļ i (dī vainā kā rtā ē rti). Priedes, cipreses, egles. Horvā ti ļ oti labi izturas pret krieviem. Veikali uzreiz piedā vā atlaides. Viņ i par mū su ugunsgrē kiem zina vairā k nekā mē s un ir ļ oti lī dzjū tī gi. Saldē jums - desmitiem š ķ irņ u, ļ oti garš ī gs. Mē s braucā m uz nedē ļ u - tas ir ļ oti maz. Tā dā paradī zē vajag ilgā k : ))
Parādīt vairāk »


iemiesojums kiki_63
Mēs plānojam doties uz Venēciju. Padoms: kāds ir labākais veids, kā doties kopā ar grupu vai vienam?
11 gadiem atpakaļ  •  6 abonenti 8 atbildes
iemiesojums tat-1947
divvietīga numura cena 7 dienas
14 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 1 atbildi
iemiesojums XXXXX
Vai es joprojām varu peldēties jūrā, kāda ir aptuvenā ūdens temperatūra?
15 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 3 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Baredine ala
Novērtējums 7.0
Horvātija, Porec
Daba, Muzeji, Stats
Eifrāzijas bazilika
Horvātija, Porec
Arhitektūra, Reliģija, Stats

Laguna Molindrio Hotel расположен в тихом районе курорта Зелёная лагуна, в 5-ти минутах ходьбы от пляжа. Входит в состав комплекса Zelena Laguna. Открытие состоялось в 1970 году, последняя реновация проводилась в 2008 году. Отель прекрасно подойдёт для семейного и активного отдыха.

Atrašanās vieta Отель расположен на расстоянии 5 км от г. Пореч. Международный аэропорт Пула находится в 100 км от отеля.
Pludmales apraksts Галечный пляж находится в 200 м от отеля, через дорогу.
 • 2. rinda
 • pilsētas pludmale
 • sauļošanās krēsli
Viesnīcā

2 открытых бассейна (один с подогревом), основной ресторан (шведский стол), бар у бассейна, конференц-зал на 40 человек, круглосуточная стойка регистрации, сувенирный магазин/газеты, камера хранения багажа.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Анимация, мини-дискотека.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Бесплатно: общий лаунж с телевизором, вечерняя программа. Платно: мини-гольф, бочче, водные лыжи, волейбол, водные велосипеды, велосипеды, футбол, баскетбол, кану.
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna/vanna/hammam  FREE 
 • džakuzi  FREE 
 • volejbols
 • basketbola laukums
 • futbola laukums
 • sporta zāle
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
Telpu apraksts

Всего в отеле 265 номеров.

Istabās

Телефон с прямой связью, бесплатный WiFi,, спутниковое ТВ, сейф, мини-бар, собственная ванная комната, ванна или душ, фен, балкон (не во всех номерах).

Adrese Zelena Laguna bb, 52440 Пореч, Хорватия.
Tālruņi: +385 52 700 700/+385 52 412 000
Tīmekļa vietne: Laguna Molindrio Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской На пляже есть шезлонги (платно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в волейбол, баскетбол, футбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.