Lapad pludmale un vecpilsēta

15 augusts 2021 Ceļošanas laiks: no 30 Jūlija 2021 ieslēgts 06 augusts 2021
Reputācija: +2844.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Mana sieva to nolē ma uz Horvā tiju, un es to izlē mu uz Dubrovniku.

Mana sieva to nolē ma dzī vokļ os, un es to izlē mu Lapadas pludmalē .

Rezultā tā mē s ieguvā m š ā du skatu no loga:

Lī dz ū denim bija aptuveni 120 metri, tač u dzī vokļ i bija tik grezni, ka katru reizi bija jā pieliek pū les, lai izkratī tos no tiem un mestos vismaz 30 metrus uz pludmali. 30 vajadzē ja nomest, jo pē c 10 metriem bija svaigu maizes veikals, kurā vienmē r tirgoja siltus virtuļ us ar š okolā des pildī jumu. Un bija nepiecieš ams to pā rsū tī t.

Kad es sasniedzu pludmali un ieniru, vairs nebija jā piepū las. Jo ū dens Horvā tijā vienmē r ir svaigs un iedvesmo visdaž ā dā kajiem varoņ darbiem, piemē ram, lē kš anai no klintī m, gā jienam pa Dubrovniku vai 3 stundu ekskursijai pa vecpilsē tas mū riem. . .

Vecpilsē ta


Dubrovnikas vecpilsē ta nav interesanta. Protams, tas ir liels, ļ oti vecs, lieliski saglabā jies, no gala lī dz galam pilnī bā piepildī ts ar tū ristiem. Bet viss kaut kā ds suvenī rs, nevis kā Senas pilsē tā , par kuru š eit raksta Nikolajs.

Jū s nevarat vienkā rš i ierasties un sē dē t parastā restorā nā  — viss bija rezervē ts augusta sā kumā . Vakarā pasē dē t var tikai viduvē ji. Jū s varat ē st, bet jū s nevarat baudī t.

Mums izdevā s atrast vietu tikai pē c pulksten 22.00. Š is, starp citu, ir viens no lē tā kajiem restorā niem Vecrī gā , un tajā paš ā laikā tie barojā s ar dvē seli. Mē s sē dē jā m tieš i š eit, pie pē dē jā galda labajā pusē :

Mē s staigā jā m un staigā jā m pa vecpilsē tu, un mē s redzam, ka cilvē ki staigā nevis pa ielā m, bet gan pa sienā m. Acī mredzot mē s gribē jā m. Un mē s devā mies gar sienu meklē t ieeju. Skaidrs, ka agri vai vē lu mē s viņ u bū tu atraduš i, bet agri vai vē lu tas neizdevā s. Zī mes veda uz leju, tad uz augš u, tad uz restorā nu un tad pa apli. Vispā r, kad gā jā m augš ā , bija jau puspieci un pie ieejas bija zī me horvā tu valodā : “Ieeja pie sienas lī dz 17-30. Cena ir 200 kunas. Tas ir gandrī z 30 eiro! Tajā paš ā laikā neviens tevi nevadī s, nepateiks, nevicinā s ar vē dekli vai vismaz neturē s lietussargu virs galvas. Starp citu, ž ē l, jo uz sienā m ir karsts pat vakarā .

Bet skati ir skaisti:

Ir ļ oti interesanti skatī ties uz jumtiem. Pirmkā rt, bez gofrē tā kartona, tikai biezas flī zes. Esmu pat pā rliecinā ts, ka Dubrovnikā ir likums, kas aizliedz jumtus klā t ar jebko, kas nav dakstiņ i. Otrkā rt, kad pē c 200 gadiem to flī zes sā k noplū st, tā s maina, bet ne pilnī bā , bet tikai uz pusi. Tas ir, vecais slā nis tiek atstā ts kā "mā ja", un apakš ē jais slā nis tiek aizstā ts ar jaunu, jo hidroslodze uz to ir vairā kas reizes lielā ka.


Pā rkā puš i pusi sienas un pavadī juš i pie tā s 2 stundas, sapratā m, ka riskē jam š eit nakš ņ ot. Mē s nolē mā m paā trinā t. Bet, tiklī dz mē s tā izlē mā m, kā ds neiezī mē ts vī rietis aizš ķ ē rsoja mums ceļ u un sā ka neatlaidī gi rā dī t uz vienu no izejā m. Ticī bai ar bē rniem izdevā s izslī dē t cauri, bet mums ar draugu ne. Viņ i sā ka zvanī t - nedzirdē ja. Sekojiet viņ iem. . . Un siena nav tikai taciņ a gar virsotni, tur ir torņ i, pakā pieni, pagrieziena rā dī tā ji, lī meņ i. . . Vispā r panā cā m, atgriezā mies. Mē s bakstam viņ am biļ etes un prasā m, kad varam atgriezties? Un viņ š paņ ē ma biļ etes un kā viņ š smejas! Saka, ka tagad vari iet! Izrā dā s, ka parasti visi iet uz mū ri pie Pilskas vā rtiem un, apmetuš i apli, dodas tur lejā . Un mē s netipiskā veidā iebraucā m kaut kur netā lu no Svē tā Ivana cietokš ņ a, par kuru viņ š nezinā ja. Kā atvainoš anos viņ š mū s pavadī ja lī dz pat izejai netā lu no cietokš ņ a. Vai varbū t ne kā atvainoš anos, bet gan tā pē c, ka gribē ja pā rliecinā ties, ka pē dē jie apmeklē tā ji nenakš ņ o pie viņ a sienas.

Nokā puš i jau krē slas stundā , izsalkuš i un noguruš i, nolē mā m, ka pē c karstuma svarī gā k ir taupī t, nevis ē st. Un devā mies meklē t Dubrovnikas pilsē tas pludmali. Tas tika atzī mē ts kartē ļ oti tuvu:

Mē s 3 reizes gā jā m gar cietokš ņ a sienu vietā , kur bija ikona kartē , bet no pludmales nebija ne miņ as! Jautā jam "vietē jiem tū ristiem". Mums rā da tumš as durvis sienā bez izkā rtnes, nedaudz platā kas par manu plecu un ī sā kas par cilvē ka augumu – un saka, ka tur ir pludmale. Ja ne "3 reizes gar sienu", es par joku bū tu pasmē jies. Bet nē ! Biezā s sienas iekš pusē tunelis ar pakā pieniem zigzagos ved uz Horvā tijai raksturī gā m akmeņ ainā m terasē m.

Pē c dienas karstuma viņ i dedzī gi peldē ja gandrī z pilnī gā tumsā un kaili! Un tad viņ i skrē ja vakariņ ā s un ē da tik daudz, ka tik tikko izripoja no vecpilsē tas.

Fotoattē ls iepriekš :

Pē c:

Apkopot:

1. Vajadzē tu apmeklē t Vecrī gu, bet neko daudz neceri.

2. Vajag uzkā pt pa Sienā m, bet labā k no 8 no rī ta.

3. Jums ir nepiecieš ams peldē ties Dubrovnikas pilsē tas pludmalē . Ideā li - kaila un tumsā .

Turpinā jums!

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
komentāri (28) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums