19. Atkārtots spieķis un riteņu savirze. (Buzet — Rijeka)

12 augusts 2017 Ceļošanas laiks: no 29 Jūlija 2017 ieslēgts 29 Jūlija 2017
Reputācija: +142
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Hronoloģ ija ar detalizē tu informā ciju:

1. Kas viņ i ir? Kā pē c viņ iem tas ir vajadzī gs? (ceļ ojuma plā ns)

http://www.turpravda.com/ua/kiev/blog-240582.html">http: / /www.turpravda.com turpravda. ru/ua/kiev/blog-240582.html

2. Ukrainas bezvī zu rež ī ms velosipē distiem. Kā da, piemē ram, mū su pieredze (š ķ ē rsojot robež u Ukraina-Verngrija)

http://www.turpravda.com/ua/blog-245472.html turpravda. ru/ua/blog-245472.html

3. Fermu kults Ungā rijā (ceļ š uz Budapeš tu, 2 dienas)

http://www.turpravda.com/hu/blog-238722.html">http://www. turpravda . ru turpravda. ru/hu/blog-238722.html

4.1.  100 km dienā , nakts brauciena mē ģ inā jums, droš ī bas grā vis (ceļ š uz Budapeš tu, 3.  d. )

http://www.turpravda.com/hu/blog-238727.html turpravda. ru/hu/blog-238727.html

5. Policijas provokā cija un pirmā s problē mas ar ceļ galu (ceļ š uz Budapeš tu, 4 dienas)

http://www.turpravda.com/hu/blog-238732.html">http://www. turpravda . ru turpravda. ru/hu/blog-238732.html


6.17. jū lijs. Budapeš ta. Diena - ekskursija. Mē rogs, neparasti cilvē ki (1. kapitā ls)

http://www.turpravda.com/hu/budapesht/blog-240672.html">http: / /www.turpravda.com turpravda. ru/hu/budapesht/blog-240672.html

7. Velences pilsē ta ar ezeru un burā š anas skolu. Balatona ezers, piektdienas vakars (ceļ š Budapeš ta - Velense - Balatona ezers)

http://www.turpravda.com/hu/balaton/blog-245417.html">http: / /www.turpravda.com turpravda. ru/hu/balaton/blog-245417.html

8. Episks ceļ ojums ar kombainiem. Ungā rijas-Horvā tijas robež a un turbo krā sns! (Fr. Balaton - Letenui)

http://www.turpravda.com/at/blog-245452.html">http://www. turpravda . ru turpravda. en/at/blog-245452.html

9. Horvā tija.

Laipni cilvē ki, garš ī gs alus un TV angļ u valodā ) (Horvā tijas robež a - Novi Marof - Teplice)

http://www.turpravda.com/hr/blog-245462.html">http://www. turpravda . ru turpravda. ru/hr/blog-245462.html

10. Uzgriež ņ i un piekabes pā rkā rtoš ana uz citu armatū ru! (Novi Marof)

11. Bī stamā pilsē ta Zagreba. Garš ī ga iela. Rudens (Novi Marof - Zagreba)

12. Slovē nijas dā rgakmens. Veģ etā rā saimniecī ba (Zagreba - Gorná Pohanca)

http://www.turpravda.com/si/blog-246572.html"> turpravda. ru/si/blog-246572.html

13. Straujš nobrauciens + tandē ms + piekabe = lipī gas bremzes un pilnī ga to atteice (Pohanca kalns - Ļ ubļ ana)

http://www.turpravda.com/si/blog-246577.html"> turpravda. ru/si/blog-246577.html

14. Skaista nakts Ļ ubļ ana (Ļ ubļ ana)

http://www.turpravda.com/si/blog-246587.html">http://www. turpravda . ru turpravda. ru/si/blog-246587.html

15. Itā lija, Adrijas jū ra, nolaiš anā s 16%! Nakš ņ oš ana pludmalē bez telts (Ļ ubļ ana - Sezana - Trieste)

http://www.turpravda.com/it/blog-246602.html">http://www. turpravda . ru turpravda. en/it/blog-246602.html

16. Adrijas jū ras sā kums. Itā lija - Slovē nija. Siltums 42" (Trieste — Slovē nija)

17. Nolaiš anā s. Kalnu serpentī ns bez bremzē m. Valkā tas kedas. Autostops ar tandē mu (Slovē nija - Horvā tija, Buzet)

18. Horvā tijas aktī vā tū risma galvaspilsē ta. Food hack (Horvā tijas robež a — Buzet)


19. Pā rrunā ja (Buzet - Rijeka)

Vaņ a spē ja pā rspī lē t riteni, tač u astoņ nieku skaits un spieķ u kvalitā te atstā ja daudz vē lamo. Braukt ar š ā du riteni nozī mē ja vē l vairā k sabojā t velosipē du. Tā pē c pē c nakš ņ oš anas pie mū su glā bē jiem no rī ta bija ierasts doties ar autobusu uz Rijekas pilsē tu.

No Buzet lī dz Rijekai ir tikai 51km, bet autobusa biļ ete mums un velosipē dam izrā dī jā s ļ oti iespaidī ga summa (30 eiro). Daniels ieteica doties uz dzelzceļ a staciju, no kuras vasarā atiet tā saucamais "vilciena autobuss". Fakts ir tā ds, ka, tā kā nav daudz cilvē ku, kas varē tu izmantot elektriskos vilcienus, vasarā tiek palaists autobuss, kas jū s nogā dā s jebkurā jums vajadzī gā stacijā par dzelzceļ a transporta cenu. Un tā arī izdarī jā m. Ā tri sakopot un sakopot smadzenes, mē s steidzā mies uz kaimiņ u ciematu, lai paspē tu uz autobusu. Galu galā viņ i gā ja divas reizes dienā un negribē ja tē rē t laiku, gaidot autobusu.

Š eit atkal paldies Danielam. Viņ š mū s aizveda uz staciju un, pateicoties viņ a zvanam, autobuss mū s sagaidī ja, neskatoties uz kavē š anos.

Š is un vē l viens gadī jums liecinā ja par Horvā tijas iedzī votā ju adekvā tumu, profesionalitā ti un izpratni. Ko es, kontroliere autobusā , uzzinā ju par mū su problē mu, tē rē ju laiku un nervus, cenš oties atrast mums labā ko un ē rtā ko izeju. Kamē r mē s braucā m, viņ a piezvanī ja uz visiem Rijekas pilsē tas velosipē du veikaliem, paskaidroja mū su problē mu un lū dza atbraukt pie mums. Nevienam tā da iespē ja nebija, pē c konsultē š anā s ar š oferi mū s pieveda maksimā li tuvā k vajadzī gajai darbnī cai.

No nolaiš anā s vietas lī dz vē lamajai darbnī cai bija 200m. Ē rti iekā rtojusies zem š osejas autobusa pieturā , es paliku visu lietu sardzē , un Vaņ a tikmē r devā s salabot ilgi cietuš o riteni)))))))

Pavadī juš i pusi dienas, vakaru pavadī jā m tuvā kajā pludmalē .


.facebook.com/hashtag/tandemtravelers?source=feed_text&story_id=491418557881957" rel="nofollow">#tandemtravelers #tandem #velosipē ds #velosipē ds #travel #fix # ritenis #automaš ī na #bus # ceļ ojums#horvā tija #hard #ukraina #rijeka #rijekacity #beach #vasara #sunset #jū ra #Futen#broken #brooks #estem #turbat #gorgany #veloonline #velotrade @ Rijeka, Horvā tija

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
komentāri (14) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums