Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Cavtat

Nav ziņojumu par Cavtate   Rakstiet
Tūristu stāsti par Cavtate pievienot stāstu
2012. gada septembris
Mē s ar vī ru atpū tā mies 2012. gada septembrī , dienu pirms izlidoš anas nopirkā m biļ eti ar milzī gu atlaidi, tā pē c neko daudz neizvē lē jā mies.
 •  10 gadiem atpakaļ
Man ļoti patika!!!!Iesaku visiem!
Tols atgriezā s no viesnī cas, aizgā ja uz nedē ļ u, ī sti negribē jā s braukt prom! Viesnī cas pludmale ir tikai pasaka, jū ra ir tī ra.
 •  11 gadiem atpakaļ
Vīlies
Tā nu es š ovasar atpū tos viesnī cā "Croatia" (viesnī ca "Croatia") Horvā tijā (p. Cavtat) +: skats no viesnī cas, numuriem, pludmales; Svaigs gaiss (viesnī ca atrodas mež ā ); Kluss un mierī gs viesnī cā ; Bezmaksas WiF...
 •  11 gadiem atpakaļ
Horvātija 5*
Lieliska vieta, ļ oti gleznains, satriecoš s lī cis, romantiska pilsē tiņ a - promenā de - palmas - restorā ni - jahtas. Pludmale par garlaicī bu, mana sieva bija sajū smā !
 •  11 gadiem atpakaļ
Jaukas brīvdienas
Visur rakstī to neaprakstī š u. Tas, ko es nesapratu, lasot citu cilvē ku atsauksmes, bija pludmale. Pludmale ir betona plā tne, sauļ oš anā s krē sli ir iekļ auti ekskursijas cenā , dvieļ i tiek izsniegti bez maksas, lietussargi arī.
 •  11 gadiem atpakaļ
viesnicas istaba
Gribu brī dinā t tū ristus, izvē loties viesnī cu. Mana vienvietī gā istaba bija nedaudz lielā ka par kajī ti uz jū ras prā mjiem.
 •  12 gadiem atpakaļ
Pareiza izvēle
Ilgi strī dē jā mies un izvē lē jā mies 5* viesnī cu Horvā tijā , apmetā mies uz Horvā tiju Cavtatā . Izvē lieties starp Admiral in Slano un Radisson Blue kū rortu.
 •  13 gadiem atpakaļ
Nevarēja peldēt
Otro reizi Horvā tijā . Pē rn Poreč as rajonā Albatros viesnī cā . Viesnī ca Epidaurus atrodas ļ oti labā vietā , un tai ir sava pludmale, kas Horvā tijai ir retums.
 •  13 gadiem atpakaļ
Patīkama uzturēšanās
Š ajā viesnī cā atpū tos 2010. gada jū lija beigā s-augusta sā kumā ar meitu, mums ļ oti patika. Klimats ir brī niš ķ ī gs, nav ļ oti karsts, jū ra ir ļ oti tuvu, pludmale ir tī ra, animā cija noteikti nav...
 •  12 gadiem atpakaļ
Horvātija
Forš a viesnī ca. Mē s tur bijā m š ī gada jū lijā , un man ļ oti patika. Horvā tija ir labā kais kū rorts pasaulē .
 •  13 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Cavtate