Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Porec

Tūristu stāsti par Poreč pievienot stāstu
labi!
Bijā m Horvā tijā , viesnī cā Laguna Mediteran. Viesnī ca ir vienkā rš i lieliska. . Numuri ir labi ar gaisa kondicionē tā ju un ē rtu gultu.
 •  5 gadiem atpakaļ
Mūsu ģimenei tas patika
Lieliskas brī vdienas viesnī cā Laguna Molindrio. Pā rvaldnieks ieteica viņ u mums, un tagad mē s viņ u iesakā m draugiem. Tik pā rsteidzoš i numuri, plaš i, ļ oti tī ri, stilī gi mē belē ti, ar forš ā m ier...
 •  5 gadiem atpakaļ
LABA VIESNĪCAS IESAKU
Viesnī ca Molindrio Plava Laguna**** Sveiki. Viesnī ca laba, centī š os par visu runā t ī si. Es ceļ oju ar 5 gadus vecu bē rnu. PAKS tū roperators, aviokompā nija S7, regulā rais lidojums.
 •  5 gadiem atpakaļ
Laguna Mediteran Hotel apskats
Laguna Mediteran Hotel ir viesnī ca ar skaistu skatu, tā s teritorija ir pelnī jusi ī paš u uzslavu. Viss skaisti un kopts, guvu patiesu estē tisku baudī jumu, paldies.
 •  5 gadiem atpakaļ
Ļoti maza istaba
Tas viss ir atkarī gs no tā , cik liels ceļ otā js esat. Kopumā nav slikti. Bet istaba ir ļ oti maza -12 kv. m. . Vietnē nepatiesa informā cija - un tas ir galvenais trū kums.
 •  5 gadiem atpakaļ
neērti
Viesnī ca liela. Cilvē ku daudz, pā rsvarā vā cieš i, itā ļ i, poļ i pē c vecuma. Telpas ir mazas. Ē damzā lē cilvē ki stā v rindā un neapmierinā tu seju gaida, kad pavā rs iemetī s tev kā du gaļ...
 •  6 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca - iesaku
Bijā m ļ oti apmierinā ti ar pā rē jo un burtiski iemī lē jā mies tā dā valstī kā Horvā tija. Mē s palikā m Laguna Parentium Hotel 4 *.
 •  7 gadiem atpakaļ
brīnišķīga viesnīca!
Viesnī ca tika izvē lē ta pē c aģ entū ras vadī tā ja ieteikuma, lai tā nebū tu ļ oti dā rga. Viesnī ca atrodas Istras pussalā , Poreč as pilsē tā .
 •  7 gadiem atpakaļ
Laba viesnīca, pludmale visiem
Tikko atgriezos no š ī s viesnī cas, atmiņ as kopumā ir pozitī vas. Labs ē diens, sakopta teritorija, lielas istabas ar virtuvi. Atraš anā s vieta ļ oti ē rta, ļ oti tuvu upei.
 •  7 gadiem atpakaļ
Izcila viesnīca
Viss ļ oti patika. Ē diens ļ oti garš ī gs un daudzveidī gs. Istabas tī ras, tī rī š ana katru dienu. Jū ra ļ oti tī ra, krastā priež u mež s.
 •  8 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Poreč