Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Sadalīt

Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 5.0
 • 
Novērtējums 2.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Sadalīt pievienot stāstu
Nav viesnīca. Drīzāk pagaidu māja))
Kā vienmē r, es nevaru dalī ties savos iespaidos. Neliela viesnī ca pilsē tas centrā , netā lu no Diokletiā na pils. Mū s sagaidī ja saimniece Marina, iepazī stinā ja ar paš u viesnī cu, kā arī labā kajā s vie...
 •  3 gadā atpakaļ
Pārskats par Beach Apartments Lavica
Viesnī ca mums bija vispiemē rotā kā no visā m piedā vā tajā m, jo ​ ​ tā atradā s tuvu jū rai un arī paš i apstā kļ i mums bija piemē roti.
 •  5 gadiem atpakaļ
Zagļu viesnīca. Briesmīgi
Atpū tā mies Beach Apartments Lavica 3 * viesnī cā Podstranā no 3.09. 201.8 dienas. Izlasot atsauksmi par Andrey's Hotel Horrible, es jutu lī dzi un nolē mu, ka ar mani tas nevar notikt.
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca ar bezmaksas SPA
Viesnī cu konsultē ja tū risma firma. Mums tur burtiski viss patika. Sā kot ar laikapstā kļ iem - +27 bija gandrī z visa mū su brī vdienu nedē ļ a, bet man, ne lielam ekstrē ma karstuma cienī tā jam, tas ir ideā li.
 •  9 gadiem atpakaļ
Briesmīga viesnīca...
Diemž ē l mums nepaveicā s, mums bija slikta pieredze palikt š ajā viesnī cā . Viesnī ca atrodas Podstranā , burtiski 8 km attā lumā no Splitas.
 •  11 gadiem atpakaļ
Pārējais Eiropas līmenis!!!
Viesnī ca ir ē rta, apkalpoš ana augstā lī menī , valda mā jī gums, komforts un tī rī ba. Interesants dizaina stils. Istabas tiek tī rī tas katru dienu - un tā patieš ā m ir tī rī š ana, nevis izrā dī...
 •  12 gadiem atpakaļ
šī viesnīca nav paredzēta krieviem
Uzzinot, ka esam krievi, mū s uzreiz iekā rtoja papildus ē kā , kur bija ekonomiskā s klases numuriņ i. Mums teica, ka standarta numuru nav un viesnī ca ir pilna.
 •  13 gadiem atpakaļ
lieliska pilsēta un lieliska viesnīca!
Godī gi sakot, es sē dē ju uz atsauksmē m viena iemesla dē ļ - es vienmē r izvē los viesnī cas pats, izmantojot atsauksmes, tā pē c nolē mu izpildī t savu karmisko pienā kumu)))))) Kopumā mē s spontā ni lidojā ...
 •  12 gadiem atpakaļ
Horvātija ar motorolleru
Kas attiecas uz mani, Horvā tijā nevajadzē tu doties uz viesnī cu. Labā kais variants ir villa bez ē dienreizē m (maksimums brokastis).
 •  16 gadiem atpakaļ
Es vienmēr gribu doties uz šo valsti!
Spita ir pilsē ta ar interesantu vē sturi un iespaidī gu veco cietoksni (par Dubrovniku nevaru strī dē ties - Splita man patī k vairā k).
 •  17 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Sadalīt