Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Roviņa

Novērtējums 8.8
 • 
Novērtējums 8.8
 • 
Novērtējums 7.9
 • 
Novērtējums 8.5
 • 
№5. Valdaliso 2*
Novērtējums 7.7
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Roviņa pievienot stāstu
Relaksējošām, mērenām brīvdienām šī vieta ir lieliski piemērota.
Sveiki! Pirmā atpū ta Horvā tijā ar vī ru. Valsts tika izvē lē ta pē c draugu ieteikuma. Grū tā k bija ar viesnī cu, jo tā , kurā viņ i atpū tā s, mums nepatika un mē s vienkā rš i sā kā m skat&#...
 •  5 gadiem atpakaļ
Ļoti patīk viesnīca
Tagad ir karsts, bet jū ra ir vē sa. Jū s nevarat izvilkt bē rnus no ū dens! Nav viļ ņ u - viņ i vienmē r vē las peldē t)) kopumā š eit ir ļ oti forš i: uz vienas salas ir viena no mū su viesnī cā m un priedes.
 •  7 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca diviem. 5 zvaigznes ir pelnījušas.
Lieliska viesnī cas atraš anā s vieta, netā lu no oļ u pludmales, lielapjoma. Viesnī ca atrodas parka zonā . Lī dz vecpilsē tai 15 minū š u gā jiens pa promenā di.
 •  8 gadiem atpakaļ
lieliska viesnīca
Atpū tā mies viesnī cā Monte Mulini 2015. gada vasarā (augustā ) Viesnī ca un apstā kļ i tajā ir vienkā rš i lieliski, un, manuprā t, atbilst deklarē tajiem standartiem.
 •  8 gadiem atpakaļ
Parasti atpūties
Nu ko es varu teikt par š o viesnī cu. Mē s esam izlutinā ti cilvē ki, ar Turciju un Ē ģ ipti nesalī dzinā sim, jo ​ ​ š is Monte Mulini ir ī sts Eiropas piecinieks.
 •  9 gadiem atpakaļ
Mēs lieliski atpūtāmies
Š eit ir ļ oti forš i! Mums patika viss. Lieliska apkalpoš ana, eleganti numuriņ i, kā arī restorā ni ir vienkā rš i neticami garš ī gi, lieliski atpū tā mies, pavadī jā m brī niš ķ ī gas dienas, baud...
 •  9 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca!
Ak, un mē s jau esam klā t! : ) Te zied koki, smarž o mimozas un vispā r pavasaris. Mums ļ oti patī k š ī viesnī ca, viss te tikai iedvesmo kļ ū t labā kam : ) Iesakā m visiem, neskatoties uz krī zi, atpū sties un dzī vo...
 •  9 gadiem atpakaļ
Ziema Monte Mulini
Mē s zinā m un mī lam Horvā tiju, tā pē c decembrī devā mies uz š o viesnī cu Roviņ ā . Decembrī nav tū ristu pū ļ u, un Horvā tija š ajā laikā ir ī paš i skaista.
 •  9 gadiem atpakaļ
Novembra brīvdienas luksusa viesnīcā
Viesnī cā nokļ uvā m pē c draugu ieteikuma. Luksusa viesnī ca. Mums viss patika, starpsezonā ir lieliski atpū sties Horvā tijā .
 •  9 gadiem atpakaļ
Nav tā vērts
Viesnī cu nav vē rts ņ emt, tikai naudas pā rmaksa ar piecā m zvaigznē m. Ne personā ls, ne vakariņ as nav iespaidī gas. Salā ti vakariņ ā m, kas maksā.
 •  9 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Roviņa