Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Šibeniks

Tūristu stāsti par Šibeniks pievienot stāstu
ļoti apmierināts ar nosacījumiem, servisu un apkalpošanu
Pagā juš ā gada septembrī lieliski atpū tā mies kopā ar vī ru Horvā tijā . Mē s izvē lē jā mies š o viesnī cu atpū tai pē c draugu ieteikuma un bijā m ļ oti apmierinā ti ar apstā kļ iem...
 •  5 gadiem atpakaļ
Nav slikta viesnīca, no Solaris kompleksa tīkla
Sā kotnē ji ieradā mies viesnī cā Jakov3 *, tā ir pilnī ga aka....Istaba 3x3 bū diņ as izmē rā , BEZ BALKONA, 35 grā du karstumā , nesatilpā m bagā ž u, nā cā s nodot rokā s.
 •  10 gadiem atpakaļ
Viesnīca neattaisnoja cerības
Tagad š ī viesnī ca sevi pozicionē kā.4 *, bet izmanto tā s iepriekš ē jā s 3 *. Personā ls pieklā jī gs, labs.
 •  11 gadiem atpakaļ
Mani maģiskie svētki
Atpū ta viesnī cā Ivans atstā ja dalī tas sajū tas. No vienas puses jauka pludmale, skaists parks. No otras puses, garlaicī ga atpū ta, atpū ta pensionā riem.
 •  12 gadiem atpakaļ
Mana pirmā iepazīšanās ar Balkāniem
Es izlasī ju daudz atsauksmju, pirms izvē lē jos Solaris viesnī cu...mē s apmetā mies uz Jē kabu pieejamā s cenas dē ļ .
 •  11 gadiem atpakaļ
bērniem tur ir jautri
Š ī viesnī ca ir ļ oti piemē rota ģ imenē m ar bē rniem, viņ iem ir daudz daž ā du slidkalniņ u, atrakciju, animā cijas.
 •  12 gadiem atpakaļ
Horvātija. Šibeniks. Solaris
Atpū tos Horvā tijā pie mammas otro reizi. Netā lu no Š ibenikas Solaris kompleksā (kurā ietilpst piecas aptuveni vienā das cenu kategorijas viesnī cas) - pirmo reizi.
 •  12 gadiem atpakaļ
Paradīzes nedēļa!!!
Es paliku š ajā viesnī cā.2011. gada septembrī . Patiesī bā tikai nedē ļ u. Vieta ir pā rsteidzoš a, skaista teritorija, milzī ga.
 •  12 gadiem atpakaļ
brīnišķīgi svētki
Sveiki visiem!! ! Ja vē laties apvienot biznesu ar prieku - dodieties uz Horvā tiju, Sibenikas pilsē tu, Solaris kompleksu - viesnī cu Yakov. Ļ oti ļ oti ļ oti!
 •  13 gadiem atpakaļ
Solaris Ivans-Šibeniks-Krka
Viesnī ca ir laba. Cietas 3 zvaigznes. Brokastu un vakariņ u ē dienkarte ir daudzveidī ga. Jā , vakarā dzē rieni tiek apmaksā ti. 400g baltvī na cena (starp citu, nav slikta) ir vienā da ar 2 tasē m tē jas (tē ja ir tā -tā ).
 •  14 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Šibeniks