8. TandemTravelers: Bīstamā Zagreba. Garšīga iela. Kritiens. (ceļš Novi Marof - Zagreba)

12 augusts 2017 Ceļošanas laiks: no 26 Jūlija 2017 ieslēgts 26 Jūlija 2017
Reputācija: +142
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Hronoloģ ija ar detalizē tu informā ciju:

1. Kas viņ i ir? Kā pē c viņ iem tas ir vajadzī gs? (ceļ ojuma plā ns)

http://www.turpravda.com/ua/kiev/blog-240582.html

2. Ukrainas bezvī zu rež ī ms velosipē distiem. Kas, piemē ram, mū su pieredze (š ķ ē rsojot Ukrainas-Verngrijas robež u)

http://www.turpravda.com/ua/blog-245472.html

3. Fermu kults Ungā rijā (ceļ š uz Budapeš tu, 2 dienas)

http://www.turpravda.com/hu/blog-238722.html

4.1.  100 km dienā , nakts brauciena mē ģ inā jums, droš ī bas grā vis (ceļ š uz Budapeš tu, 3.  d. )

http://www.turpravda.com/hu/blog-238727.html

5. Policijas provokā cija un pirmā s problē mas ar ceļ galu (ceļ š uz Budapeš tu, 4 dienas)

http://www.turpravda.com/hu/blog-238732.html

6.17. jū lijs. Budapeš ta. Diena - ekskursija. Mē rogs, neparasti cilvē ki (1. kapitā ls)

http://www.turpravda.com/hu/budapesht/blog-240672.html

7. Velences pilsē ta ar ezeru un burā š anas skolu. Balatona ezers, piektdienas vakars (ceļ š Budapeš ta – Velense – Balatons)


http://www.turpravda.com/hu/balaton/blog-245417.html

8. Episks ceļ ojums ar kombainiem. Ungā rijas-Horvā tijas robež a un turbo krā sns! (Fr. Balaton - Letenui)

http://www.turpravda.en/at/blog-245452.html

9. Horvā tija. Laipni cilvē ki, garš ī gs alus un TV angļ u valodā ) (Horvā tijas robež a - Novi Marof - Teplicica)

http://www.turpravda.com/hr/blog-245462.html

Uzgriež ņ i un piekabes pā rkā rtoš ana uz citu armatū ru! (Novi Marof)

11. Bī stamā pilsē ta Zagreba. Garš ī ga iela. Rudens (Novi Marof - Zagreba)

12. Slovē nijas dā rgakmens. Veģ etā rā saimniecī ba (Zagreba - Gorná Pohanca)

http://www.turpravda.com/si/blog-246572.html

13. Straujš nobrauciens + tandē ms + piekabe = lipī gas bremzes un pilnī ga to atteice (Pohanca kalns — Ļ ubļ ana)

http://www.turpravda.com/si/blog-246577.html

14. Skaista nakts Ļ ubļ ana (Ļ ubļ ana)

http://www.turpravda.com/si/blog-246587.html

15. Itā lija, Adrijas jū ra, nolaiš anā s 16%! Nakš ņ oš ana pludmalē bez telts (Ļ ubļ ana - Sezana - Trieste)

http://www.turpravda.en/it/blog-246602.html

16. Adrijas jū ras sā kums. Itā lija - Slovē nija. Siltums 42" (Trieste — Slovē nija)

17. Nolaiš anā s. Kalnu serpentī ns bez bremzē m. Valkā tas kedas. Autostops ar tandē mu (Slovē nija - Horvā tija, Buzet)

18. Horvā tijas aktī vā tū risma galvaspilsē ta. Food hack (Horvā tijas robež a — Buzet)

Neliels solis atpakaļ )

Katja jau ir rakstī jusi par Zagrebu, bet ne par visā m "skaisto" detaļ ā m.

Ī sumā : pilsē ta mums nepatika.

Viss redzē jums ir tī ri no viņ a paš a, velosipē du zvanu torņ a.

Tramvajs ir ļ oti attī stī ts kā sabiedriskais transports. Tas ir pluss cilvē kiem - tas ir kluss, videi draudzī gs utt. Velosipē distiem tā ir ELLĒ .

Sliež u ķ ekars, kas š ķ ē rso brauktuvi, ne vienmē r taisnā leņ ķ ī . Veloceliņ i, kuru nav daudz, arī tiek bū vē ti pē c ragula un atkal š ķ ē rso sliedes 60-70% gadī jumu ne taisnā leņ ķ ī .

Ja nav veloceliņ a, tad vai nu jā brauc pa ietvi, kur ir daudz garā mgā jē ju un nez kā pē c ļ oti augstprā tī gi un buč ī gi, vai pa ceļ u, kur atkal sliedes)


+ visas lū kas (vodatelekomm) nav vienā lī menī ar brauktuvi. Daž reiz atš ķ irī ba ir daž i milimetri, bet biež ā k tā ir 1-4 centimetri.

Rezumē jot, mē s iegū stam bī stamu pilsē tu)

Mē s atkal "atš ķ irā mies")

Ielikuš i somu noliktavas telpā (15 kusutki = 2 eiro), piekabinot piekabi ar 2 slē dzenē m pie velonovietnes pie stacijas, devā mies tandē mā vizinā ties pa Zagrebu.

Nedaudz pagriezuš ies pa centru, apstā jā mies pie gastronomiskā s ielas. Viss krogos kafejnī cā s un tā tā lā k. Cenas ir normā las, nekaitē , ī paš i, ja izvē laties vietas, kur sē ž daudz cilvē ku.

Vairā kas reizes dienā sā ka lī t, mē s vai nu braucā m zem tā , vai gaidī jā m, dzerot kafiju.

Vakarā man bija jā dodas pie Dario drauga, lai reģ istrē tos. Mē s apsē dā mies un pacē lā mies mustangā . BET, atkal sā ka lī t lietus un tad sajutā m visu iepriekš aprakstī to š ī s pilsē tas "š armu".

Braucot lietū starp tramvaja sliedē m, lai neielidotu lū kā , kas atradā s 3-5 cm zem asfalta lī meņ a, nolē mu mē ģ inā t strauji š ķ ē rsot slapjā s sliedes. Ar leņ ķ i nepietika...

Rudens. Man ir nodilis elkonis, notraipī ts dž ersijs.

Katjai ir nodī rā ts augš stilbs, netī rs krekls, sasists plecs un bailes braukt lietū .

Ja ir izvē le, vai doties uz Zagrebu, es neieteiktu. Pē c Budapeš tas š ī nav galvaspilsē ta, bet gan paradī ze. kā ds centrs. Bet varbū t es neko daudz neesmu redzē jis. . .

Nā kamos pā ris gadus es noteikti tajā neatgriezī š os, š ī nav mana pilsē ta)

lpp. s. krekliņ i, ko mū su draugi no KM Wear mums izgatavoja, bez problē mā m izturē ja kritienus. Viņ i pat nejaucā s, bet Katjuhina raksti neatkā pā s. Kvalitā te – cena – izturī ba, viss pē c KM labā kajā m tradī cijā m)

#tandemtravelers #bike a href="https://www.facebook.com/hashtag/cycling?source=feed_text&story_id=1929486203937553">#riteņ braukš ana #sports #kataykyiv=" #kiev #brokes#broke #shimano #Ukraina #piedzī vojums #nature #road #Velosipē ds#tandem #Kyiv #travel #riteņ braukš ana #Eiropa #border @horvā tija #abus #brooks #nutrixxion #futen #futen #LoafersSisters #turbat #gorgany_com #Ungā rija #Eiropa #HappyElk #meatsuri #zagreb

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums