Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Zadara

Tūristu stāsti par Zadara pievienot stāstu
Donat Hotel apskats
Mē s pievienojā mies draugiem, tā pē c devā mies uz š o viesnī cu. Reģ istrē š anā s notika ā tri, numurs labs.
 •  4 gadā atpakaļ
Relaksējoša!
Bija Horvā tijā komandē jumā - palika pā ris naktis. Viesnī ca ir pā rsteidzoš a. Plaš s, viegli elpot, lielisks serviss. Viesnī ca ir jauna, kas Horvā tijai ir retums.
 •  11 gadiem atpakaļ
patika
atpū tuš ies kopā . Ļ oti pozitī va pieredze. Virtuve - bez pretenzijā m, apkalpoš ana arī . viesnī ca ir jauna. pirms gada brauca garā m, š ogad apstā jā s.
 •  11 gadiem atpakaļ
Mūsu skumja atpūta
Atpū tā mies kopā ar meitu, Par atvaļ inā jumu 14 dienas samaksā jā m 4000 eiro, bē rnam 11 gadi. Istaba standarta, ļ oti maza un vakarā ļ oti maz apgaismota.
 •  12 gadiem atpakaļ
Pirmo reizi Horvātijā
Ceļ oju ar 2 bē rniem un mā su. Sā kš u ar labo: skaista daba, ļ oti zaļ a teritorija, kopta un tī ra. Ļ oti tuvu pludmalei. Draudzī gs personā ls.
 •  13 gadiem atpakaļ
Solo ceļojumi Horvātijā.
Nesen atgriezā mies no ceļ ojuma gar Adrijas jū ras piekrasti. Bija 4 valstī s: Horvā tijā, Bosnija, Melnkalne un Albā nija. Visur ceļ ojuš i paš i, mež oņ i.
 •  13 gadiem atpakaļ
manas šausmīgās brīvdienas
gaidī ts vairā k dabū ja mazā k, ar ē dienu sortimentu viss kā rtī bā , bet ar TĪ RĪ BU pilnī ga izgā š anā s - glā zes vienmē r nemazgā tas, galdi ļ oti ilgi tī rī ti, sā ls un piparu trauci ...
 •  14 gadiem atpakaļ
Pārskats
Atpū tā mies Horvā tijā viesnī cā Donat netā lu no Zadaras pilsē tas. Viss bija brī niš ķ ī gi. Standarta numuriņ š diviem, gan ar mazu, bet ar balkonu.
 •  15 gadiem atpakaļ
Nekad nav bijis labāks atvaļinājums!
Viesnī ca ir paredzē ta ģ imenē m ar bē rniem. kur par to viss ir rū pī gi pā rdomā ts: rotaļ u laukumi (ē kā , uz ū dens un teritorijā ).
 •  16 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Zadara