Eden Hotel 4*– Atsauksmes

12
Novērtējums 8.810
№2 viesnīcas reitingā Roviņa
9.8 Numurs
9.8 apkalpošana
9.8 Tīrība
9.8 Uzturs
9.5 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas nomaļā nostūrī uz simtgadīgā mežaparka Zlatni Rt. robežas. Viesnīcas ēka, ko projektējis viens no slavenākajiem bijušās Dienvidslāvijas arhitektiem, nav pārbūvējama saskaņā ar Horvātijas likumiem, un tai ir nedaudz "novecojis" izskats.Vairāk →
аватар
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s ar vī ru ieradā mies pirms divā m nedē ļ ā m! Atpū ties Rovinjā , viesnī cā Eden! Atpū ta ir vienkā rš i brī niš ķ ī ga, emociju un iespaidu jū ra! ! ! Viesnī ca ir pā rsteidzoš a (tī ra, … Tomēr ▾ Mē s ar vī ru ieradā mies pirms divā m nedē ļ ā m! Atpū ties Rovinjā , viesnī cā Eden! Atpū ta ir vienkā rš i brī niš ķ ī ga, emociju un iespaidu jū ra! ! ! Viesnī ca ir pā rsteidzoš a (tī ra, ē rta, izpalī dzī gs personā ls, ļ oti garš ī gi paē dinā ts)! Braucā m visā dā s ekskursijā s (ī paš i atmiņ ā palika Plitvices ezeri), ļ oti paveicā s ar laikapstā kļ iem ! ! Jū ra ir tī ra un skaista! Iesaku visiem apmeklē t š o romantisko un skaisto pilsē tiņ u!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар dragobrat
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī cas atraš anā s vieta, manuprā t, ir laba. Viesnī ca atrodas parka zonā , prom no pilsē tas burzmas. Pastaiga gar piekrasti lī dz pilsē tas centram mums sagā dā ja prieku, jū s ejat baudī t skaistumu un elpot jū ras brī zes. Lai mē rī tā tempā nokļ ū tu pilsē tā , pagā ja apmē ram 15 minū tes. … Tomēr ▾ Viesnī cas atraš anā s vieta, manuprā t, ir laba. Viesnī ca atrodas parka zonā , prom no pilsē tas burzmas. Pastaiga gar piekrasti lī dz pilsē tas centram mums sagā dā ja prieku, jū s ejat baudī t skaistumu un elpot jū ras brī zes. Lai mē rī tā tempā nokļ ū tu pilsē tā , pagā ja apmē ram 15 minū tes. Uz centru var doties arī pa pilsē tas ielā m, bet pa krastmalu ir daudz patī kamā k. Cenas pā rtikas veikalos, vienā tī klā ir daž ā das. Jo tuvā k jū rai, jo dā rgā k.
Viesnī cas teritorija milzī ga, daudz priež u, ne ierastā skaistuma, egles. Kopts zā liens ar sauļ oš anā s krē sliem. Daudz ziedu un krū mu. Trī s peldbaseini: divi ā ra, viens bē rniem, otrs pieauguš ajiem, abi ar jū ras ū deni un viens iekš telpu.
Istaba atradā s otrajā stā vā , mā jī ga, iegarenas formas, ar balkonu un skatu uz parku. Attā lums starp galdu un gultu ir nedaudz vairā k par 50 cm, tač u tas mū s ī paš i nesatrauca, jo atbraucā m peldē ties Adrijas jū rā un baudī t vietē jo skaistumu, nevis sē dē t 4 sienā s.
Mē beles jaunas, gultas ē rtas un platas.
Vannas istaba ar lielisku santehniku ​ ​ un vannu. TV ar diviem krievu kanā liem.
Ir minibā rs un seifs, centrā lais kondicionieris darbojā s klusi.
Vestibilā ir telpa ar trim stacionā riem datoriem, ar bezmaksas lietoš anu + Wi-fi.
Telpu uzkopš ana - katru dienu ar dvieļ u maiņ u un ziepju piederumu papildinā š anu.
Cenā iekļ autas bufetes tipa brokastis un vakariņ as. Dzē rieni ir bezmaksas tikai brokastī s.
Vakariņ as (zviedru galds) - pica, mī dijas, 4 veidu gaļ a, 3 veidu zivis, garnē jums pā rsvarā bija kartupeļ i, bet pā ris reizes bija plovs un sautē jums, aukstie gaļ as gabali, siers, gaļ a, dā rzeņ i. Augļ i un saldē jums, konditorejas izstrā dā jumi.
Brokastis (zviedru galds) - piena putra, jogurts, biezpiens, kefī rs, olu kultenis, tie paš i izcirtņ i. Augļ i un konditorejas izstrā dā jumi.
Horvā tijas pludmales ir paš valdī bas, labiekā rtotas ar daudzā m ģ ē rbtuvē m un atkritumu tvertnē m. Sauļ oš anā s krē sli ir maksas. Cilvē ku bija maz, tikai brī vdienā s tū ristu skaits pieauga par 20%. Pludmale ir sekla.
Pa kreisi no viesnī cas atradā m pienā cī gu ieeju ū denī . Vietē jie iedzī votā ji brauc ar velosipē diem.
No rī ta - joga, vingroš ana, ū dens aerobika, pē cpusdienā citas sportiskas aktivitā tes.
Vakaros vienmē r skanē ja dzī vā mū zika. Reizi nedē ļ ā viesnī cā horvā tu diena - tradicionā lais ē diens, mū zika un dziesmas restorā nā un vakarā parkā .
Jū s varat doties braucienā ar laivu uz Sarkano salu.
Ir radī ti visi apstā kļ i bē rniem, parka zona, sekls baseins. Katru vakaru notiek bē rnu kostī mu izrā de.
Š o viesnī cu iesaku visiem, katrs atradī s kur atpū sties.
Rovini ir ļ oti skaista ostas pilsē ta ar savu neparasto vē sturi un cilvē kiem. Krastmalā ir daudz restorā nu katrai gaumei un budž etam (mē s gan neiedziļ inā jā mies).
Carera iela ir pilna ar iepirkš anos, sā kot no pasakaini dā rgiem veikaliem, kur 270 eiro maksā krustiņ us, lī dz smieklī gi lē tiem - kur var nopirkt kleitu par 5 eiro!
аватар
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Tas ir 70 km no lidostas, bet patī kami braukt - valsts ir skaista! Publicē ts stundas laikā . . varbū t nedaudz vairā k. Skats no istabas uz jū ru - tikai augš ē jos stā vos. Mums bija baseins un restorā ns. Publika viesnī cā raiba, bet pieklā jī ga. … Tomēr ▾ Tas ir 70 km no lidostas, bet patī kami braukt - valsts ir skaista! Publicē ts stundas laikā . . varbū t nedaudz vairā k. Skats no istabas uz jū ru - tikai augš ē jos stā vos. Mums bija baseins un restorā ns. Publika viesnī cā raiba, bet pieklā jī ga. Piedzē ruš os krievu nav un krievu runu pat nevar dzirdē t. Jebkurā telpā ir bezvadu internets (bez maksas), jums tikai jā pieprasa kods. Numuri ir tī ri, gaumī gi iekā rtoti un ļ oti ē rti. Ē rtas gultas, individuā lais gaisa kondicionē tā js, seifs, fē ns, ziepes un ž eleja papildinā ta pē c vajadzī bas. Tī rī š ana katru dienu. Bā rs ir maksas, bet 10 minū š u gā jienā no viesnī cas atrodas liels veikals, kur cenas ir divas reizes zemā kas. Mē s uzkrā jā m dzē rienus, kas tika iegremdē ti tieš i š ajā ledusskapī . Viņ i par to neko nemaksā ja. Ē diens ir ī paš a saruna! Ja Turcijā jū s redzat nebeidzamus gardumu laukus, kurus pat neuzdroš inā ties izmē ģ inā t, tad š ajā viesnī cā ē diens patieš ā m ir paredzē ts visprasī gā kajai gaumei! Gaļ a, mā jputni, zivis, zupas, makaroni, kastroļ i, salā ti, deserts, saldē jums, augļ i, dzē rieni, tē jas, kafija. . vienkā rš i pazaudē galvu, viss ir tik garš ī gi. Tā pē c esiet uzmanī gi tie, kas ievē ro diē tu – atbrī vojieties! Bē rni Pieauguš ie. . Š is galds patiks ikvienam! Drū zmas nav, ē diens nepā rtraukti tiek papildinā ts ar jaunā m porcijā m, neredzē siet rindas un tamlī dzī gus "priekus". Izgā jā m bez bē rniem, bet redzē jā m nemitī go animatoru darbu. Tā pē c par to varu teikt tikai vienu – viņ i tur ir. Baseins tieš ā m liels, ir bē rnu baseins. Pietiks zviļ ņ u visiem. Teritorija pā rvē rš as par piekrastes parku, ar tī rā ko egļ u gaisu. Kopumā tur ir ļ oti labi elpot, tas ir tieš i piemē rots alerģ ijā m un astmas slimniekiem! Bija mammas ar mazuļ iem, bija daudz pensionā ru. Viņ i abi pavadī ja atpū tu pirms vakariņ ā m, guļ ot vienā sauļ oš anā s krē sla pusē , pē c vakariņ ā m otrā . Tač u aktī viem jaunieš iem š ī viesnī ca patiks vē l vairā k. Vakaros skanē ja tā da dzī vā mū zika, ka jebkurš mū su estrā des dziedā tā js ir tikai horvā tu bomzis, kurš tur nomirtu badā ! Pasaules š edevri, dž ezs, blū zs. . Tī rā kā skaņ a un skaistais vokā ls pulcē ja daudz fanu. Biež i vien bija diskotē ka lī dz rī tam, bet iekš telpā s tas nemaz netraucē ja gulē t, pat ja bijā m ar mazajiem. Velosipē dus vislabā k ņ emt lī dzi viesnī cā un ā rpus tā s. Tie ir pilnī gi jauni ar uzlī mē m. Par laimi, tieš ā m ir kur doties! Velosipē disti tur ir cieņ ā . Jū s varat doties visur! Tiklī dz ieradā mies, mē s vienkā rš i aizmirsā m, kā staigā t. Viena nū distu pludmale Valalta ir ko vē rta! 20-25 minū š u brauciens - un jū s esat veļ as mazgā tavu, veikalu, kafejnī cu, bā ru, pludmaļ u pasaulē , kur cilvē ki iet pilnī gi uz visu un absolū ti bez drē bē m! Ieeja š ajā zonā ir apmaksā ta. 70 kunas no cilvē ka, apmē ram 350 rubļ i, bet mē s iemā cī jā mies uztaisī t seju ar ķ ieģ eli un braukt tur kā vietē jie pa velo sarkano paklā ju), tā pē c maksā jā m tikai vienu reizi. Ja tev ir tiesī bas, ņ em lī dzi! Opel Corsa ar nobraukumu 3000 maksā ja 2500 rubļ u dienā , tas bija lē tā k nekā jebkura ekskursija un jū s vienmē r varat apstā ties, kur vē laties. Bet esi uzmanī gs - ja bildē si kur gribi, tad vispā r nekur nenonā ksi - skaistums! ! ! Noteikti iegā dā jieties burciņ u vai divas trifeles. Tos pat pā rdod degvielas uzpildes stacijā s (š eit, viņ i izdzī voja...). Kopumā viesnī cas vē rtē jums ir stabils piecinieks, ar vienu izņ ē mumu. Horvā ti ir stulbi! Lai gan valoda ir lī dzī ga mū sē jai, bet vai nu viņ i jokoja, vai arī atbildē ja uz jebkuru jautā jumu "kas? ! ". Mē ģ inā jums sarunā ties ar viņ iem krieviski ir tukš s vingrinā jums, angliski - vē l jo vairā k! Viņ i smaida, nesaprot un neko nedara, bet ir apmierinā ti. Daž kā rt nā cā s izmantot interneta un tulka pakalpojumus. Atkal, varbū t tā nav viesnī ca) Es pilnī bā aizmirsu - jū ra! Tī rā kais, ko esam redzē juš i. Pē c atstā š anas jū s izž ū st, un uz ā das ir balts sā ls pā rklā jums. Man nepatika, bet vī rs sadusmojā s. Piekraste ne vienmē r ir ē rta, pareizā k sakot, vienmē r neē rta. Ieeja ir vai nu č ī bā s, vai "zem garderobes". Toties blakus viesnī cai ir neliela pludmalī te, kurā peldē jā mies ar bē rniem bez č ī bā m, jo ​ ​ tā bija nolī dzinā ta. Tur vispā r piekraste ir bezgalī ga un viesnī cu teritoriju nav - kur gribi, tur ej. Saule silda spē cī gi, bet pā rsteidzoš i maigi - nav dedzinā š anas sajū tas pat pusdienas laikā ! Ja jums ir tiesī bas vadī t jahtu utt. , ņ emiet to lī dzi, varat to iznomā t. Pilsē tas centrs atrodas tikai kilometra attā lumā no viesnī cas. Ir vietas, kur vakarā doties pastaigā ties. Visur mū zika, dzē rieni un pozitī vs. Ļ oti jauka valsts! Kad esat vismaz vienu reizi apmeklē jis š o viesnī cu, ticiet man, jū s tur atgriezī sities! To darī sim nā kamgad, tikai š oreiz ar bē rniem! P. S: Es atstā ju divus briljanta gredzenus š ajā viesnī cā (ar vī ra palī dzī bu). Zvanī ju viņ iem no Maskavas pē c 6 stundā m, lī dz viņ i tur nokļ uva. Tā pē c viņ i to nosū tī ja vislabā kajā iespē jamajā veidā , mē s lū dzā m to nodot tā lā k caur maskavieš iem. Sī kums, bet jauki)
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Septembrī palikā m viesnī cā.2 nedē ļ as. No tiem pirmajā nedē ļ ā laiks bija lietains, otrajā nedē ļ ā laiks bija labs. Man ļ oti patika viesnī ca, izcils ē diens, laba apkalpoš ana, skaista daba. Celtniecī ba nemaz netraucē ja, jo visu laiku pavadī jā m pie jū ras, telpā nebija dzirdams bū vniecī bas troksnis. … Tomēr ▾ Septembrī palikā m viesnī cā.2 nedē ļ as. No tiem pirmajā nedē ļ ā laiks bija lietains, otrajā nedē ļ ā laiks bija labs. Man ļ oti patika viesnī ca, izcils ē diens, laba apkalpoš ana, skaista daba. Celtniecī ba nemaz netraucē ja, jo visu laiku pavadī jā m pie jū ras, telpā nebija dzirdams bū vniecī bas troksnis. Ir rotaļ u laukums bē rniem, miniklubs septembrī vairs nestrā dā . Ar bē rniem ir ļ oti maz un tikai krievi. Viesnī ca klusā m un relaksē još ā m ģ imenes brī vdienā m. Ballī š u cienī tā jiem tur noteikti nav ko darī t.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
mē s ar vī ru izvē lē jā mies š o viesnī cu. tī rs gaiss, mierī ga, mā jī ga vieta mež ā un tajā paš ā laikā netā lu no pilsē tas. visvairā k man patika tas, ka baseini bija piepildī ti ar jū ras ū deni, jo bē rniem jū rā ir ļ oti grū ti izsekot, un nebija par ko uztraukties. … Tomēr ▾ mē s ar vī ru izvē lē jā mies š o viesnī cu. tī rs gaiss, mierī ga, mā jī ga vieta mež ā un tajā paš ā laikā netā lu no pilsē tas. visvairā k man patika tas, ka baseini bija piepildī ti ar jū ras ū deni, jo bē rniem jū rā ir ļ oti grū ti izsekot, un nebija par ko uztraukties. apkalpoš ana bija visaugstā kajā lī menī . viss ir ļ oti svaigs, telpas tī ras, veļ a ē rta.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар vikulya175
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Gribu padalī ties iespaidos par viesnī cu cerī bā , ka kā dam noderē s. Atpū tā s viesnī cā Edem no 05.09 lī dz 16.09. 09 Raugoties uz priekš u, es teikš u: es tur atgriezī š os. Obligā ti. Pati viesnī cas atraš anā s vieta ir pasakaina. … Tomēr ▾ Gribu padalī ties iespaidos par viesnī cu cerī bā , ka kā dam noderē s. Atpū tā s viesnī cā Edem no 05.09 lī dz 16.09. 09 Raugoties uz priekš u, es teikš u: es tur atgriezī š os. Obligā ti. Pati viesnī cas atraš anā s vieta ir pasakaina. Viss ir iegremdē ts zaļ umos un ziedos. Istaba ir tī ra. Gulta ir pā rā k plaš a. Numuri tiek uzkopti katru dienu. Viesnī cas restorā ns ir ļ oti plaš s, un tajā vienmē r ir vieta ikvienam. Tā pat kā ē diens. Ē diens tik daudzveidī gs, un sortiments tik plaš s, ka jā paspē j nepā rē sties. Manuprā t, viesnī ca pilnī bā atbilst deklarē tajā m zvaigznē m. Un es arī gribu atzī mē t, ka laiks bija vienkā rš i skaists, jū ra ir silta, ne velti saka samta sezonu !! !
Lai jaukas brī vdienas!!!!! ! !
аватар Lelya80
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mē s palikā m š ajā viesnī cā , viss bija lieliski! Virtuve ir vienkā rš i apbrī nas vē rta, katru dienu visdaž ā dā kā ē dienkarte, tematiskā s vakariņ as. Viesnī cas GIP_GIP_URA š efpavā ri! ! ! istabiņ as plaš as, animā cija lī dz zī mei, ir daudz izklaides, sā kot no galda tenisa lī dz velosipē diem. … Tomēr ▾ Mē s palikā m š ajā viesnī cā , viss bija lieliski! Virtuve ir vienkā rš i apbrī nas vē rta, katru dienu visdaž ā dā kā ē dienkarte, tematiskā s vakariņ as. Viesnī cas GIP_GIP_URA š efpavā ri! ! ! istabiņ as plaš as, animā cija lī dz zī mei, ir daudz izklaides, sā kot no galda tenisa lī dz velosipē diem. Personā ls ir ļ oti uzmanī gs, pieklā jī gs un smaidī gs. Mē s atpū tā mies ar visu grupu un visi kopā nolē ma, ka viņ i noteikti atgriezī sies š ajā viesnī cā uz 2 nedē ļ ā m pē c gada!
аватар
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū tā s viesnī cā Eden no 05.09 lī dz 16.09. 09 Raugoties uz priekš u, es teikš u: es tur atgriezī š os vē lreiz. Obligā ti. Pati viesnī cas atraš anā s vieta ir pasakaina. Viss ir iegremdē ts zaļ umos un ziedos. Istaba ir tī ra. … Tomēr ▾ Atpū tā s viesnī cā Eden no 05.09 lī dz 16.09. 09 Raugoties uz priekš u, es teikš u: es tur atgriezī š os vē lreiz. Obligā ti. Pati viesnī cas atraš anā s vieta ir pasakaina. Viss ir iegremdē ts zaļ umos un ziedos. Istaba ir tī ra. Viesnī cas restorā ns ir ļ oti plaš s, un tajā vienmē r ir vieta ikvienam. Tā pat kā ē diens. Ē diens tik daudzveidī gs, un sortiments tik plaš s, ka jā paspē j nepā rē sties. Manuprā t, viesnī ca pilnī bā atbilst deklarē tajā m zvaigznē m. Un vē l gribu atzī mē t, ka laiks bija vienkā rš i skaists, jū ra silta, ne velti saka samta sezonu! ! !
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар KatyaSorokina
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ļ oti gribē jā m uz Horvā tiju. izvē lē jā mies Ē deni, jo ceļ ojā m ar bē rniem (2. ) un gribē jā m ceļ ojumu padarī t interesantu arī viņ iem. Izvē le bija š ajā viesnī cā . tī rs gaiss, mierī ga, mā jī ga vieta mež ā un tajā paš ā laikā netā lu no pilsē tas. … Tomēr ▾ Ļ oti gribē jā m uz Horvā tiju. izvē lē jā mies Ē deni, jo ceļ ojā m ar bē rniem (2. ) un gribē jā m ceļ ojumu padarī t interesantu arī viņ iem. Izvē le bija š ajā viesnī cā . tī rs gaiss, mierī ga, mā jī ga vieta mež ā un tajā paš ā laikā netā lu no pilsē tas. visvairā k man patika tas, ka baseini bija piepildī ti ar jū ras ū deni, jo bē rniem jū rā ir ļ oti grū ti izsekot, un nebija par ko uztraukties. apkalpoš ana bija visaugstā kajā lī menī . viss ir ļ oti svaigs, telpas tī ras, veļ a ē rta. baidī jā mies, ka bē rni bū s kaprī zi (nepatī k gulē t ā rpus mā jas, jū t diskomfortu), bet mums par pā rsteigumu viss gā ja gludi. pē c atgrieš anā s viņ i pat kļ uva skumji un lū dza ierasties. gadā . paldies par lieliskajā m brī vdienā m! ceru drī z apmeklē t! : )
аватар
 •  apceļots 18 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Horvā tija ir brī niš ķ ī ga valsts! Unikā ls klimats, ekoloģ ija, daba. Rovinjas pilsē tu patiesi var saukt par Istras pē rli, viesnī ca Eden ir lieliska vieta atpū tai, relaksā cijai, veselī bas uzlaboš anai, ceļ ojumiem, ekskursijā m un pā rgā jieniem. … Tomēr ▾ Horvā tija ir brī niš ķ ī ga valsts! Unikā ls klimats, ekoloģ ija, daba. Rovinjas pilsē tu patiesi var saukt par Istras pē rli, viesnī ca Eden ir lieliska vieta atpū tai, relaksā cijai, veselī bas uzlaboš anai, ceļ ojumiem, ekskursijā m un pā rgā jieniem.
Man personī gi viss patika š ajā viesnī cā ! Garš ī gs ē diens, laba mā jturī ba. Apbrī nojama teritorija, viesnī ca atrodas dabas parka teritorijā , gaiss ir neparasti tī rs. Viesnī ca Eden atrodas arī netā lu no pilsē tas centra. Katru dienu devā mies pastaigā uz vē sturisko centru. Viesnī cā ir plaš s restorā ns, ā ra un iekš telpu peldbaseini ar siltu ū deni. Zaļ ie zā lieni un soliņ i atpū tai.
Iesaku š o viesnī cu! Atpū tas laiks: 2005. gada maijs
Tū risma operators: Alfa Travel
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
Parādīt vairāk »


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Svētās Eifēmijas katedrāle
Novērtējums 8.0
Horvātija, Roviņa
Arhitektūra, Reliģija, Stats
Maršala Tito laukums
Novērtējums 7.0
Horvātija, Roviņa
Ielas, laukumi, skatu punkti
Senā Dvigradas pilsēta
Horvātija, Roviņa
Arhitektūra, Atpūta, Stats

Отель расположен в уединённом уголке на границе векового лесного парка Златни Рт. Здание отеля, построенное по проекту одного из самых известных архитекторов бывшей Югославии, не может быть перестроено по закону Хорватии и имеет немного «состарившийся» внешний вид.

Atrašanās vieta 1 км от центра Ровиня. 40 км от аэропорта.
Pludmales apraksts Оборудованный пляж Мулини Бич в 50 м от отеля.
 • 2. rinda
 • oļu pludmale
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, факс/ксерокопирование, доставка еды и напитков в номер, доставка прессы, сувенирный магазин.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna/vanna/hammam
 • džakuzi
 • galda teniss
 • tenisa korti
 • velosipēdu noma
 • sporta zāle
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Всего 301 номер в 5-этажном здании отеля.

Istabās

Телефон с прямым набором, LCD телевизор со спутниковым телевидением, мини-бар, сейф, кондиционер, бесплатный Wi-Fi, ванна или душ, балкон (в некоторых номерах).

Adrese Luja Adamovića 33, HR - 52210 Rovinj, Croatia
Tālruņi: Phone: +385 52 800 250, Fax: +385 52 800 215
E-pasts: inf[email protected]
Tīmekļa vietne: Eden Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля галечный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам, yes. Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис, теннис. Для активных туристов есть прокат велосипедов (платно). Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.