Pirmais lidojums uz Horvātiju 04.07

06 Jūlija 2020 Ceļošanas laiks: no 04 Jūlija 2020 ieslēgts 06 Jūlija 2020
Reputācija: +12
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Dē lis ir 100% ielā dē ts.

Visi lidmaš ī nā iekā pj maskā s; lidojuma laikā daudzas maskas tiek noņ emtas.

Lidojuma laikā stjuartes izsniedz jums mitru salveti un 0.33 litru ū dens pudeli. Viņ i apkopo iepriekš aizpildī tu veidlapu (pieejama operatoru un aviokompā nijas 7W vietnē s).

Ierodoties Pulas lidostā no lidmaš ī nas - nekavē joties uz pasu kontroli. Lidosta ir maza, tā pē c viss ir blakus. Daž iem tika lū gts uzrā dī t izdrukā tos dokumentus – veidlapu, talonu. Mū s iespieda pasē bez jebkā diem jautā jumiem un papildus dokumentiem. Aiz pasu kontroles uzreiz ir bagā ž as izņ emš anas lentes un izeja uz zā li, kur satiekas pā rstā vji ar zī mē m.

TEMPERATURA NETIEK MĒ RĪ TA BASEINA LIDOSTĀ ! Kopumā , izņ emot maskas, par pandē miju š eit nebija nekā . Neatkarī gi no tā , kā es centos, es nekur neredzē ju slē ptus iestatī jumus ķ ermeņ a temperatū ras noteikš anai.


Zā lē ir kafejnī ca, tirdzniecī ba tikai Horvā tijas kunā s. Eiro, dolā rus var samainī t lidostā Maiņ as automā tā . Valū tas kurss ir neizdevī gs, tač u pirmo reizi var mainī t nelielu summu, jo ī paš i tā pē c, ka reiss pienā k sestdien un lī dz pirmdienai nav kur mainī t. Viesnī cā ir maiņ a, bet par apmaiņ u viņ i iekasē komisijas maksu.

Sapulč u ceļ vež i nekavē joties brī dinā ja, ka daudzas viesnī cas ir slē gtas, tā pē c tū risti tiks izmitinā ti augstā kas kategorijas viesnī cā s. Nezinu par visā m viesnī cā m, bet tie, kas rezervē ja viesnī cas ZORNA (AI) un ISTRA (HB), tiek pā rcelti uz ALBATROS (AI), un, neskatoties uz to, ka Albatros strā dā ar AI, ISTRA paliek puspansijā . Tie, kas rezervē ja Delfin Plava Laguna, tiek izmitinā ti viesnī cā Pļ avi.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums