Plitvices ezeri

Plitvices ezeri, Plitvička jezera, Plitvices ezeru nacionālais parks
Horvātija, Plitvices ezeri
Novērtējums 9.5
10 Pamatojoties 4 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 44.8654, 15.5819

Plitvices ezeri

Plitvices ezeri, Plitvička jezera, Plitvices ezeru nacionālais parks
Horvātija, Plitvices ezeri
Plitvices ezeru nacionālais parks atrodas Horvātijas centrālajā daļā, Litsko-Senj rajonā. Unikālā nacionālā parka teritorijā ir 16 lieli ezeri, 140 ūdenskritumi, 20 alas, kā arī dižskābarža un skujkoku meži. Līdz 1958. gadam parks bija slēgts sabiedrībai. Plitvices ezeri ir iekļauti UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (4)
Apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Mums ļ oti patika š ī s vietas, forš i ū denskritumi, ainavas, dievī gi. mē s š eit atgriezī simies vē l un vē l. Lai ieietu parkā , nepiecieš ama biļ ete (pa ceļ am uz parka ieeju ir biļ eš u kases). Iegā dā joties biļ etes, jū s varat arī bez maksas braukt ar laivu pa ezeriem. Sezonas laikā biļ eš u kasē s var nebū t, jā pē rk pilsē tā .
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Pā rē jā m atsauksmē m varat pievienot, ka nacionā lo parku rotā vairā kas alas. Daž ā s no tā m tika atrastas aizvē sturiska cilvē ka pē das. Ī paš u interesi rada alas, kas atrodas zem ū denskritumiem. Parka flora un fauna ir bagā ta un daudzveidī ga: apmē ram 152 putnu sugas, daudzas tauriņ u sugas, mazie zī dī tā ji, briež i, lā č i, vilki, mež acū kas un savvaļ as kaķ i.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9
Viens no visvairā k apmeklē tajiem dabas objektiem Eiropā . Un to noteikti ir vē rts redzē t. Uz Horvā tiju braucu ar maš ī nu, tā pē c ceļ ojumu plā noju ar pieturu pie ezeriem. Mā jā s gatavojos pē c apskates marš ruta un aptuvenā laika tam. Uz ieejas biļ etē m uzzī mē ta ezeru karte. Iebraucu pa 1. ieeju. Devos uz stā vvietu P3. Tur viņ a ē da, atpū tā s (tualete).
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9
Praktiski punkti. Es devos uz Parku organizē tā ekskursijā . grupa no Opatijas. Cena - 65 eiro. Ceļ š vienā virzienā apmē ram 3-3.5 stundas. Kalnu un jū ras ainavas nomainī ja serpentī ni – nebija garlaicī gi. Atceļ ā bija pietura nelielā ciematā , lai nogarš otu daž ā du š ķ irņ u sierus, medu un vietē jos stipros alkoholiskos dzē rienus. Paš ā parkā pavadī jā m kā das 4-5 stundas.
VIETAS TUVUMĀ
Meitenes ar kaiju statuja
Novērtējums 7.0 - 1 pārskats
Horvātija, Opatija
Pieminekļi un pieminekļi
apmeklējums: Par brive
attālums: 112.8 km.
Uz kartes
Grand Hotel Adriatic pludmale
1 pārskats
Horvātija, Opatija
Pludmales
attālums: 112.9 km.
Uz kartes
Opatija lungomar
Novērtējums 8.0 - 1 pārskats
Horvātija, Opatija
Daba, Ielas, laukumi, skatu punkti
apmeklējums: Par brive
attālums: 112.9 km.
Uz kartes
Krkas nacionālais parks
Novērtējums 8.0 - 1 pārskats
Horvātija, Šibeniks
Daba
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 115.3 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu