Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Dubrovnika

Tūristu stāsti par Dubrovnika pievienot stāstu
Lapad pludmale un vecpilsēta
Mana sieva to nolē ma uz Horvā tiju, un es to izlē mu uz Dubrovniku. Mana sieva to nolē ma dzī vokļ os, un es to izlē mu Lapadas pludmalē .
 •  3 gadā atpakaļ
Lieliska uzturēšanās Dubrovnikā
Nebiju domā jusi, ka š ogad man bū s iespē ja atpū sties Eiropā... Bet par laimi svē tki notika un notika Horvā tijā Rixos Premium Dubrovnik.
 •  4 gadā atpakaļ
Viesnīcas Adriatic apskats
Lieliska atraš anā s vieta, labs ē diens. Tā ds vē rtē jums - jo ir telpas vispā r bez logiem un citas lietas, pat pa dienu jā slē dz gaisma, tas arī ir mī nuss, ka otrā stā va istabas - nav balkonu, kā rezultā tā nav ku...
 •  5 gadiem atpakaļ
Labākā viesnīca Horvātijā. Dārgi. Kluss
Visas iepriekš ē jā s atsauksmes ir patiesas, tā pē c neatkā rtoš os. Bū tiski precizē jumi. Pludmale NAV smilš aina - tā ir masī va, no maziem, asiem oļ iem, tā pē c bez speciā liem apaviem ir grū ti.
 •  4 gadā atpakaļ
Viesnīcas Adriatic apskats
Kas attiecas uz 2 * viss bija vairā k nekā labi. Pieņ ē mā m, ka te nebū s, kā.4 vai 5* viesnī cā s, bet viss bija tī rs.
 •  5 gadiem atpakaļ
Iesaku viesnīcai klusai, ģimeniskai, mērenai atpūtai.
Mū su otrais brauciens uz Horvā tiju bija pagā juš ā gada septembra vidū . Mans vī rs un es devā mies uz 10 dienā m un atvaļ inā jumam izvē lē jā mies viesnī cu Royal Princess.
 •  5 gadiem atpakaļ
Rudens kruīzs Vidusjūras austrumos! (5)
Rudens kruī zs Vidusjū ras austrumos! (5) Venē cija - MSC Preziosa - Bari - Katakolon - Izmira - Stambula - Dubrovnika - pē ckruī za Venē cija - Prā ga - Marianske Lazne - Karlovi Vari.
 •  10 gadiem atpakaļ
Labākais, lai apmeklētu Dubrovniku
Netā lu no Dubrovnikas, labs savienojums ar sabiedrisko autobusu, tī rs, draudzī gs, labs restorā ns, nav dā rgi.
 •  10 gadiem atpakaļ
Skaistā Dubrovnika...
. . . jeb "Atmiņ as par nā kotni-2" : ))) Foto no ekskursijas uz Dubrovniku, kurp devos no Budvas 2013. gada 4. oktobrī . Ekskursija maksā ja 30 eiro, tā iegā dā ta tieš i krastmalā pie Slā vu pludmales aģ entū rā Gardaš evič...
 •  10 gadiem atpakaļ
Ekskursija uz Horvātijas Dubrovniku no Melnkalnes
Š is pā rskats ir ī paš i paredzē ts tiem, kurus interesē ceļ ojums uz Dubrovniku no Melnkalnes 2013. gadā . Kopš Horvā tijas pievienoš anā s Eiropas Savienī bai š ā gada jū lijā krasi samazinā juš ā ...
 •  11 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Dubrovnika