Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Makarska

Tūristu stāsti par Makarska pievienot stāstu
Laba viesnīca lieliskā vietā
Es paliku viesnī cā jū nija otrajā pusē . Man ļ oti patika viesnī ca. Š ī ir viena no labā kajā m viesnī cā m Makarskas piekrastē .
 •  2 gadā atpakaļ
Lieliska villa, ērta atrašanās vieta, jauki saimnieki
Villa atrodas Makarskas pludmales lī nijas vidū . 5 minū š u laikā no sliekš ņ a var nokļ ū t pludmalē skaistā ē rtā pludmalē ar priedē m lī dz ū denim, ar gultā m, tualeti, duš u.
 •  3 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca!
Izvē loties viesnī cu, bija tikai viena atsauksme ar vē rtē jumu 4 no 10, bet pati atsauksme saturiski bija diezgan pozitī va un es nolē mu mū su atpū tai izvē lē ties Biokovku.
 •  4 gadā atpakaļ
Laba viesnīca kopumā, bez liekumiem
- Laba atraš anā s vieta, ne pilsē tas centrā , bet pastaigā ties tur 15 minū tes pa krastmalu arī ir jauki - atrodas pie jū ras, pat no attā lā kā m ē kā m (Gloria un Flora) nav ilgi jā brauc - komplekss celts 1963.
 •  6 gadiem atpakaļ
Labs ēdiens, šauras istabas 3 personām, maksas internets, diezgan dārgi
Pludmale ir pā rpildī ta, vai atceries Sportloto 82? tā pē c tas bija plaš ā ks reģ istrē š anā s utt - labi, kafija ir š ausmī ga, reizi dienā (no rī ta) un tad shmurdyak, kafijas pauze no 16 lī dz 17, arī shmurdyak ir ...
 •  9 gadiem atpakaļ
Nekādā gadījumā neapmeklējiet Rivu!
Restorā ns un viesnī ca Riva (4 zvaigznes) atrodas paš ā krastmalas centrā . Mū s vadī ja gidu un vietē jo iedzī votā ju pā rliecī ba, ka š eit ir vislabā kais serviss.
 •  10 gadiem atpakaļ
Sausa informācija bez komentāriem. Tieši tā, autentiski.
JoinUp operators, viesnī ca viņ u vietnē sauc PANSION MAKARSKA. Patiesī bā tā ir Pansion Mocha ( (platums 43°17'48.49" , garums 17.1'32.78").
 •  10 gadiem atpakaļ
Izcila viesnīca
Izcila viesnī ca
 •  10 gadiem atpakaļ
Viesnīcas zādzība
Viesnī cā atpū ties 2013. gada jū nijā . No istabas nozagta zelta ķ ē dī te ar krustiņ u. Es pateicu viesnī cas administrā cijai, uz ko viņ i atbildē ja: "Jū su problē mas", mani pā rsteidza pilnī ga vienaldzī ...
 •  10 gadiem atpakaļ
Horvātija - skaista, tīra, ērta
Viesnī ca "Dalmacija" tieš ā m pieder pie labā m, vidē jā m viesnī cā m. Viss, kas jums nepiecieš ams, ir tur. Es nekur aprakstos neredzē ju, ka istabā ir fē ns, es vilku savu.
 •  11 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Makarska