Lieliskas brīvdienas Horvātijā

09 Jūlija 2019 Ceļošanas laiks: no 22 Jūnijs 2019 ieslēgts 03 Jūlija 2019
Reputācija: +30
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Uz Horvā tiju nolē mā m doties ar maš ī nu. Mums š ā ds brauciens ir pirmo reizi, tā pē c jau iepriekš noskatī jā mies daudz video, bet beigā s visi tā pat visu uzzinā jā m tikai no savas pieredzes. Sā kotnē ji plā nojā m piecas dienas pavadī t Horvā tijā un piecas dienas Melnkalnē . Horvā tijā apskatī jā m daž ā das pilsē tas un mazpilsē tas, tur ir daudz mā jokļ u, visu var atrast uz vietas. Cenas vidē ji no 30 eiro/nakts diviem. Apmetā mies Promaina pilsē tiņ ā privā tajā viesnī cā Turich, ī rē jā m dzī vokli ar virtuvi, duš u, tualeti. Viss tī rs, balkons ar skatu uz jū ru, saimnieki draudzī gi un neuzbā zī gi. Pilsē ta ir klusa, maza un mierī ga. Izī rē daudz mā jokļ u. Atpū tnieku kontingents ir pieklā jī gs. Vairā kas oļ u pludmales, ļ oti tī ra jū ra, ir vairā kas kafejnī cas. Ir pludmales nū distiem. Tieš i pludmalē aug priedes, zem kurā m dienas laikā var paslē pties no saules. Ē nainas alejas gar jū ru. Zā ļ u, koku un jū ras aromā ti ir vienkā rš i neticami! Visi cilvē ki ir draudzī gi, neatkarī gi no tā , vai viņ i ir vietē jie vai atpū tnieki. Mē s nesē dē jā m uz vietas un braucā m pa daž ā dā m pludmalē m un pilsē tā m. Rezultā tā varu teikt, ka Promaina ir ideā li piemē rota klusai atpū tai. Ja nav automaš ī nas vai vē lmes braukt un vē laties izvē lē ties vienu vietu, kur ir pludmales un vakara izklaides, tad š ī ir Baska Voda. Ja jums ir nepiecieš ama smilš aina pludmale, tad š ī ir Omiš as pilsē ta. Bet paturiet prā tā , ka Omis ir diezgan sekla. Turklā t jū rā ietek kalnu upe Cetiņ a, kas ū denim padara vē su vakara peldē š anai. Pē c piecā m Promainā pavadī tā m dienā m devā mies ceļ ā uz Melnkalni un jā saka, ka, lai arī vē lu vakarā , tomē r atgriezā mies Promainā . Mums Melnkalnē nemaz nepatika. Daba skaista, bet pilsē tā s ļ oti rosā s, gar pludmalē m ceļ augstas ē kas, aizsedz skatu, daudz atkritumu, daudz maš ī nu. Mazā s apdzī votā s vietā s mā jokļ i atrodas augstu virs jū ras, un nokā pt lī dz jū rai ir ļ oti grū ti. Vienī gā pilsē ta, kas izrā dī jā s vispievilcī gā kā , bija Č ana pilsē ta. Ir smilš aina pludmale un ē kas atrodas lī dzenā kā vietā . Pilsē tu ieskauj kalni, kas priecē aci. Tā ir tikai pieklā jī ga pludmales daļ a, kas ir pilna ar maksas sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem, un brī vajā daļ ā ir daudz cilvē ku un ne pā rā k tī ra. . Tā pē c atgriezā mies Horvā tijā un turpinā jā m atvaļ inā jumu tur, tajos paš os apartamentos. Pā rē jais tieš ā m izdevā s, mums viss patika un tagad saviem radiem un draugiem drosmī gi iesakā m Horvā tiju kā atpū tas vietu.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Такие кактусы растут везде
Пляж в поселке Крвавица возле Промайны
Башка-Вода набережная
Поездка в горы на авто
Промайна
Промайна один из пляжей
Крвавица пляж
Город Омиш пляж
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums