Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Trogira

№1. Val Hotel 3*
Novērtējums 6.7
 • 
Novērtējums 4.4
 • 
Novērtējums 4.0
 • 
Novērtējums 3.0
 • 
Tūristu stāsti par Trogira pievienot stāstu
Slikta viesnīca
Viesnī cai ir 50 gadi, ē kā , kurā dzī vojā m, nepā rprotami nebija kapitā lremonta. Vanna daudzkā rt krā sota ar baltu krā su, krā sā ir plaisas.
 •  9 mēnešus atpakaļ
no Zadaras līdz Kotorai
Bet es mē ģ inu mazā k dziesmu tekstus vairā k precī zā k. Š is ir jau otrais brauciens uz Horvā tiju, vispirms Istra bija ļ oti iespaidī ga un tā pē c jau otro gadu pē c kā rtas atkal tika izvē lē ta Horvā tija, Tr...
 •  8 gadiem atpakaļ
tu vari dzīvot
Viesnī ca atrodas aiz Trogiras (15-20 minū š u brauciens), teritorija ir sadalī ta divā s daļ ā s, viesnī ca un apartamenti (bungalo), dzī vojā m bungalo, tā pē c aprakstī š u Medena apartamentu teritoriju (tā to sauc ).
 •  8 gadiem atpakaļ
Diezgan pieklājīga viesnīca.
No pirmā acu uzmetiena viesnī ca atstā j labvē lī gu iespaidu: divas augstas ē kas, plaš a un skaista zā le, lielisks restorā ns un draudzī gi krieviski runā još i menedž eri reģ istratū rā , turpat ir siltummainis.
 •  9 gadiem atpakaļ
Man tas patīk))))
Viss ir kā rtī bā ))
 •  10 gadiem atpakaļ
kur aizvest uz Krimu
mums bija pē dē jā brī ž a atvaļ inā jums un nezaudē jā m naudu par tā du naudu Krimā mē s nesaņ ē mā m tā du prieku mē s dzī vojā m ekonomiskā istabā bez gaisa kondicionē š anas tur uz...
 •  11 gadiem atpakaļ
Patīkama viesnīca
Varbū t esmu pā rā k optimistisks, bet man viss patika. Dzī voju vienvietī gā istabā sestajā stā vā ar skaistu skatu uz jū ru.
 •  12 gadiem atpakaļ
Jaukus un piepildītus svētkus!
Ģ imenes brī vdienas 2012. gada augustā . Ekskursija tika rezervē ta aģ entū rā , jo uz Horvā tiju nav tieš o lidojumu, un iegā dā ties biļ etes č arterreitā bez ceļ ojumu aģ entū ras ir iespē jams, bet ne vieg...
 •  12 gadiem atpakaļ
Vairāk laba nekā slikta
Sveiki. atvaļ inā jums 2012. gada augustā . Nevaru sniegt viennozī mī gu vē rtē jumu. Viss atkarī gs no ceļ ojuma mē rķ a un kompā nijas.
 •  12 gadiem atpakaļ
Dzīve ir viss
Pirms doš anā s uz š o viesnī cu lasī ju daudz atsauksmes un daudzas nebija ī paš i pozitī vas, bet tomē r devā mies. Jā , daudz kas atbilst viņ u rakstī tajam.
 •  12 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Trogira