Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Brača

Nav ziņojumu par Brača   Rakstiet
Tūristu stāsti par Brača pievienot stāstu
Laba 3 zvaigžņu viesnīca.
Telpas mazas, viss ir, viss kā rtī bā . Tī ra, ikdienas uzkopš ana, dvieļ u maiņ a. Arī mū su kalpone katru dienu mainī ja mū su veļ u.
 •  10 gadiem atpakaļ
Kristāla jūras valsts, cikādes un priežu skujas =)
Sveiki visiem! ) Tikko atgriezā mies no ceļ ojuma un steidzam padalī ties ar iespaidiem un noderī gu informā ciju. Es domā ju, ka daudzi cilvē ki bū s ieinteresē ti Tā tad, kā rtī bā ) 1) Viesnī ca Viesnī cas teritorija liela...
 •  11 gadiem atpakaļ
Ļoti dārga par šo kvalitāti, es dotu 3 * ar stiept Lasīt vairāk http:/
Izmitinā š ana. Viesnī ca sastā v no daudzā m ē kā m, 3 reģ istratū rā m. Pieņ emš anā kaut ko noskaidrot nevar, sū ta š urpu turpu.
 •  11 gadiem atpakaļ
Klusa ģimenes viesnīca
Pilnī bā piekrī tu iepriekš ē jam apskatam. Viļ ņ u š ļ akatas un cikā ž u č ivinā š ana (š ajā lī cī to ir daudz) ir pā rsteidzoš i relaksē još a, Ja dodaties kopā ar ģ imeni, ta...
 •  12 gadiem atpakaļ
brīnišķīgi svētki
Mē s palikā m š ajā viesnī cā septembrī . Man ļ oti patika viesnī ca - liela teritorija, daudz zaļ umu, lavandas, cipreses.
 •  12 gadiem atpakaļ
Tūristu atpūta nav sabojāta ar normālu apkalpošanu.
Š obrī d esam š ajā viesnī cā . ieradā s 03.09 uz 2 nedē ļ ā m. Cilvē ki. Š ī viesnī ca nav naudas vē rta!
 •  12 gadiem atpakaļ
Vilšanās!!!
Bijā m ļ oti sarū gtinā ti ar braucienu. . . pirms 2 gadiem atpū tā mies Elafuzā , viss bija gandrī z labi, bet š oreiz atbraucā m un ar nož ē lu sapratā m, ka vairs nekad š eit nenā ksim!
 •  12 gadiem atpakaļ
Lieliskas brīvdienas
Vakar vakarā atlidojā m no š ī s viesnī cas. Mums gā ja ļ oti jautri. Es lidoju kopā ar savu vī ru un mū su draugiem (mē s č etri).
 •  12 gadiem atpakaļ
lieliska viesnīca
Pavadī ju lielisku nedē ļ u š ajā viesnī cā . Sastā v no divā m 4 zvaigž ņ u villā m un 3 3 zvaigž ņ u ē kā m, bet ē diens visiem viens restorā ns, mani pā rsteidza ē diens - ļ oti labi pabaroja,...
 •  12 gadiem atpakaļ
Mēs lieliski atpūtāmies
Labi atpū tā mies, varē tu teikt, brī niš ķ ī gi) Viesnī ca ir paredzē ta klusā m brī vdienā m, nav diskotē ku, animā ciju, pludmale ir sī kiem oļ iem, bet ir lī cis un smilš aina bē rniem.
 •  12 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Brača