Atsauksmes un stāsti par viesnīcām par. Hvara

Tūristu stāsti par par. Hvara pievienot stāstu
Laba viesnīca
Lieliska atraš anā s vieta, jauks, draudzī gs personā ls. Brokastis un vakariņ as ir daudzveidī gas un bagā tī gas.
 •  3 gadā atpakaļ
Otro reizi tajā pašā vietā. Hvaras sala
Jau otro reizi visa mū su dzimtene atpū tā s Horvā tijā , Fr. Hvarā , netā lu no Elzas pilsē tiņ as, bet š oreiz visas š ī s skaistules parā dī jā m saviem vecā kiem.
 •  5 gadiem atpakaļ
Lielisks ekonomisks variants
Š ogad gribē ju paskatī ties uz dzī vi salā s. Mē s izvē lē jā mies Hvaras salu, Stari Grad (Faros) pilsē tu. Internetā nav vai ir ļ oti maz informā cijas tieš i par š ī s pilsē tas viesnī cā m un infrastr...
 •  10 gadiem atpakaļ
priecīgas vasaras dienas
Viesnī ca ļ oti patika. Ē diens ir lielisks, atraš anā s vieta nevar bū t labā ka. Ceļ ojā m ar bē rnu, viesnī cā nav izklaides, bet Vecrī ga nav tā lu no viesnī cas.
 •  12 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par par. Hvara