TandemTravelers: Horvātija. Laipni cilvēki, garšīgs alus un angļu TV)

07 augusts 2017 Ceļošanas laiks: no 25 Jūlija 2017 ieslēgts 26 Jūlija 2017
Reputācija: +142
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Hronoloģ ija ar detalizē tu informā ciju:

1. Kas viņ i ir? Kā pē c viņ iem tas ir vajadzī gs? (ceļ ojuma plā ns)

http://www.turpravda.com/ua/kiev/blog-240582.html

2. Ukrainas bezvī zu rež ī ms velosipē distiem. Kā da, piemē ram, mū su pieredze (š ķ ē rsojot robež u Ukraina-Verngrija)

http://www.turpravda.com/ua/blog-245472.html

3. Fermu kults Ungā rijā (ceļ š uz Budapeš tu, 2 dienas)

http://www.turpravda.com/hu/blog-238722.html

4.1.  100 km dienā , nakts brauciena mē ģ inā jums, droš ī bas grā vis (ceļ š uz Budapeš tu, 3.  d. )

http://www.turpravda.com/hu/blog-238727.html

5. Policijas provokā cija un pirmā s problē mas ar ceļ galu (ceļ š uz Budapeš tu, 4 dienas)

http://www.turpravda.com/hu/blog-238732.html

6.17. jū lijs. Budapeš ta. Diena - ekskursija. Mē rogs, neparasti cilvē ki (1. kapitā ls)

http://www.turpravda.com/hu/budapesht/blog-240672.html

7. Velences pilsē ta ar ezeru un burā š anas skolu. Balatona ezers, piektdienas vakars (ceļ š Budapeš ta - Velense - Balatona ezers)


http://www.turpravda.com/hu/balaton/blog-245417.html

8. Episks ceļ ojums ar kombainiem. Ungā rijas-Horvā tijas robež a un turbo krā sns! (Fr. Balaton - Letenui)

http://www.turpravda.com/at/blog-245452.html

9. Horvā tija. Laipni cilvē ki, garš ī gs alus un TV angļ u valodā ) (Horvā tijas robež a - Novi Marof - Teplicica)

http://www.turpravda.com/hr/blog-245462.html

10. Uzgriež ņ i un piekabes pā rkā rtoš ana uz citu armatū ru! (Novi Marof)

http://www.turpravda.com/hr/blog-247147.html

11. Bī stamā pilsē ta Zagreba. Garš ī ga iela. Rudens (Novi Marof - Zagreba)

12. Slovē nijas dā rgakmens. Veģ etā rā saimniecī ba (Zagreba - Gorná Pohanca)

http://www.turpravda.com/si/blog-246572.html

13. Straujš nobrauciens + tandē ms + piekabe = lipī gas bremzes un pilnī ga to atteice (Pohanca kalns - Ļ ubļ ana)

http://www.turpravda.com/si/blog-246577.html

14. Skaista nakts Ļ ubļ ana (Ļ ubļ ana)

http://www.turpravda.com/si/blog-246587.html

15. Itā lija, Adrijas jū ra, nolaiš anā s 16%! Nakš ņ oš ana pludmalē bez telts (Ļ ubļ ana - Sezana - Trieste)

http://www.turpravda.com/it/blog-246602.html

16. Adrijas jū ras sā kums. Itā lija - Slovē nija. Siltums 42" (Trieste — Slovē nija)

17. Nolaiš anā s. Kalnu serpentī ns bez bremzē m. Valkā tas kedas. Autostops ar tandē mu (Slovē nija - Horvā tija, Buzet)

http://www.turpravda.com/si/blog-247162.html

18. Horvā tijas aktī vā tū risma galvaspilsē ta. Food hack (Horvā tijas robež a — Buzet)

19. Atkā rtots spieķ is un riteņ u savirze. (Buzet - Rijeka)

http://www.turpravda.com/hr/blog-247177.html

Tā tad, mē s esam Horvā tijā . Ko es tev varu pateikt? Tā s ir skaistas ainavas, neprā tī gi daudz ciemu, smaidoš i cilvē ki un daudz ā bolu.

Horvā tu valoda mums ir saprotamā ka, ir daudz lī dzī bu ar krievu valodu un lielā kā daļ a iedzī votā ju zina angļ u valodu labā lī menī .

Lū dzot mā jā ū deni, mē s ceļ ojumam dā sni cienā jā m ar ā boliem un persikiem.

Valsts ir piesā tinā ta ar kalniem, tā pē c, pagriež oties pa ceļ u, var vē rot, kā aiz virsotnē m slē pjas saule.


Netā lu no mazā s pilsē tiņ as Novi Marof mums izdevā s iekļ auties brī niš ķ ī gajā vī rietī Dario, kuram bija mā ja Toplicitsas ciemā . No viņ a mā jas uz tuvē jiem kalniem pavē rā s burvī ga ainava.

Daž us kilometrus pirms viņ a mā jas visi sī krī ki un jaudas bankas sasē dā s.

Mē s neatcerē jā mies ciema nosaukumu, kurā viņ š dzī voja, mums nebija arī drukā tas kartes. Kad bijā m nonā kuš i tuvā kajā degvielas uzpildes stacijā , uzlā dē jā m viedtā lruni, nofotografē jā m karti un apgriezā m to.

Vairā k ir vairā k. Mē s 2 reizes apmaldī jā mies, pajautā jā m 4 cilvē kiem un gandrī z nonā cā m lī dz grī dai ar bē dā m, bet kas mū s gaidī ja? ! Pareizi - celsimies, viņ a mā te ir 10%. Nogā dā juš i savu mustangu uz Dario mā ju, mē s atslā binā jā mies.

Ieraugot mū su "dzī vī bas un enerģ ijas pilnā s" sejas, Dario ā tri pagatavoja vakariņ as un ieteica vakarā ar draugiem aiziet uz futbola ī ru krogu (es saņ ē mu - ī ru krogs, mazā pilsē tiņ ā Horvā tijā ? ). Izsvē ruš i visus plusus un plusus, braucā m.

Ī sumā : futbola krogs. Nekas, izņ emot dzē rienus. Bet ļ oti atmosfē ra, visur š alles, biļ etes no mač iem, futbola atribū tika. . . Ak, tā dus Ukrainā neesmu redzē jis. Bija interesanti š eit apmeklē t, kad spē lē viņ u futbola komanda.

Nā kamajā dienā mē s devā mies pie velosipē du mehā niķ a Novi Marofā , lai nomainī tu spieķ us, jo 5 jau ir pā rsprā gt, un ī paš ā atslē ga tika pazaudē ta pirmajā s dienā s. Paralē li viņ i aprakstī ja galveno piekabes problē mu un lū dza viedokli. Viņ š ieteica nomainī t stiprinā jumus, bet par to es rakstī š u atseviš ķ i ar fotogrā fiju.

Kamē r Dario, Makss un es runā jā m par braucienu un velosipē du, Ketija nomira Dario automaš ī nā (tas ir normā li).

Vakariņ ā s mē ģ inā jā m pagatavot plovu ar desā m, bet tas neizdevā s))

Varē jā m uzzinā t, kā cilvē ki atpū š as tā lu no galvaspilsē tas. Beidzot nogarš o gardo vietē jo alu, sadziedē brū ces un atkal dodies ceļ ā .

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
komentāri (10) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums