Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Zagreba

Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 8.0
 • 
Novērtējums 8.0
 • 
№5. Central 3*
Novērtējums 6.0
 • 
Tomēr...
Nav ziņojumu par Zagreba   Rakstiet
Tūristu stāsti par Zagreba pievienot stāstu
Viņš devās uz Odesu un devās uz Hersonu
Patiesī bā , protams, ne Odesā , ne Hersonā . Viss ir daudz grū tā k. Tikko nolē mu ar ģ imeni apmeklē t Ziemeļ kipru, nopirku biļ etes uz Larnaku, saņ ē mu Bulgā rijas vī zu un lidoju uz Horvā tiju.
 •  3 gadā atpakaļ
Buržuāzisks, pamatīgs, nevainojams
Mā kslas galerija Dalmatinska nav viesnī ca, bet dzī voklis, kas ir daļ a no neliela viesnī cu sindikā ta. Atrodas paš ā Zagrebas centrā vē stniecī bu kvartā lā , netā lu no universitā tes.
 •  3 gadā atpakaļ
8. TandemTravelers: Bīstamā Zagreba. Garšīga iela. Kritiens. (ceļš Novi Marof - Zagreba)
Hronoloģ ija ar detalizē tu informā ciju: 1. Kas viņ i ir? Kā pē c viņ iem tas ir vajadzī gs? (ceļ ojuma plā ns) http://www.
 •  7 gadiem atpakaļ
laba viesnīca pilsētas centrā
Laba atraš anā s vieta pastaigas attā lumā no pilsē tas centrā lā laukuma, netā lu no dzelzceļ a stacijas. stacija, veikali, restorā ni, kafejnī cas.
 •  10 gadiem atpakaļ
Zagreba
Man patika viesnī ca, pieklā jī gs un draudzī gs personā ls, labi runā angliski. Viesnī ca atrodas 10 minū š u automaš ī nas brauciena attā lumā no pilsē tas centra, tipiskā dzī vojamajā rajonā , netā lu ...
 •  13 gadiem atpakaļ
Nedēļas nogale Zagrebā
Laba viesnī ca pilsē tas centrā netā lu no dzelzceļ a stacijas. Ē diens labs, standarta 4*. Numuri ir plaš i. Nav balkonu. Uz ielas ir grū ti atrast vietu, kur novietot automaš ī nu, lai gan pilsē tā parstā vvietu visur maksā .
 •  14 gadiem atpakaļ
Zagrebā uz pāris dienām
Uz pā ris dienā m devos uz Horvā tijas galvaspilsē tu – Zagrebu. Uzturē š anā s bija ī sa, tā pē c, lai ietaupī tu naudu, vē lē jos izvē lē ties viesnī cu, tā teikt, lē tā ku.
 •  15 gadiem atpakaļ
viesnīca netālu no dzelzceļa stacijas
Viesnī cu var izmantot tikai kā tranzī tu. Tā vienī gā priekš rocī ba ir tā , ka ar mantā m kā jā m var š ķ ē rsot ceļ u un esat klā t (taupot uz taksometra).
 •  15 gadiem atpakaļ
Zagreba, 10 ērces
Pirms atzī mē jiet izvē les rū tiņ as: Zagrebā galvenais noteikums ir par to nedomā t, apskates vietā m ir daudz laika un maz apskates vietu, vienkā rš i atpū tieties.
 •  18 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Zagreba