Otro reizi tajā pašā vietā. Hvaras sala

15 Jūlija 2019 Ceļošanas laiks: no 16 Jūnijs 2019 ieslēgts 23 Jūnijs 2019
Reputācija: +34.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Jau otro reizi visa mū su dzimtene atpū tā s Horvā tijā , Fr. Hvarā , netā lu no Elzas pilsē tiņ as, bet š oreiz visas š ī s skaistules parā dī jā m saviem vecā kiem. Atpū tas laiks 16-24.06. 2019. Iespaidu bija daudz, bet visi tikai pozitī vi. Viesnī ca "Fontana" ** ir stabils apkalpoš anas lī menis, numuriņ i pieticī gi, bet viss tī rs un sakopts. Barojas no seš ā m zvaigznē m ??? ? ! ! ! ! ! ! Atraš anā s vieta ļ oti tā lu, tieš i skujkoku mež ā , pie jū ras. Neaizmirstama priež u skuju un jū ras gaisa smarž a. Viesnī cas teritorija ir tī ra, kopta, numuriņ i tika uzkopti katru dienu, personā ls savas saistī bas izpildī ja pilnī bā . Istabā s nebija kondicioniera, bet bija ventilatori, tie nebija iekļ auti, nebija vajadzī bas. Sakarā ar to, ka viesnī cas ē kā s priež u ē nā istabā s nebija karsts. Brokastī s bija svaigi kruasā ni, omletes, bekons, desiņ as, daž ā di sieri, sagrieztas desiņ as un daudz kas cits, un vakars bija pā rsteidzoš i daudzveidī gs. Bija zivis, mī dijas, teļ a gaļ a, vista, viss ir ļ oti garš ī gs.


Tā pat vienmē r bija svaigi dā rzeņ i un daudz augļ u: ā boli, plū mes, aprikozes, arbū zi, melones, vī ģ es...Mē s nekad neesam bijuš i izsalkuš i, š ā ds uztura lī menis tika izpildī ts piecu zvaigž ņ u viesnī cā s. Viesnī cas viesi bija tikai ā rzemnieki. Personā ls saprot angļ u un ukraiņ u valodu, jo mū su valoda ir ļ oti lī dzī ga horvā tu valodai un tas ir ļ oti ē rti))))). Viesnī cas teritorijā ir divi peldbaseini, viens ar saldū deni un otrs ar jū ru, kā arī netā lu no reģ istratū ras ir pieejama velosipē du un mopē du noma. Tuvumā atrodas vairā kas pludmales, viena ar lieliem oļ iem un otra ar akmeņ iem klā ta. Pludmalē ir ļ oti maz cilvē ku, tas ir tik neparasti))))) Noī rē jā m velosipē dus un daž as minū tes no viesnī cas ir lī č i un pludmales, kur nebija cilvē ku un daba apburta ar savu skaistumu, priedes pie jū ras. 10 minū š u gā jiena attā lumā no viesnī cas atrodas Elzas pilsē tiņ a ir ļ oti skaista, vakarā var pastaigā ties pasē dē t restorā nos. Ir arī daž i lielveikali, man likā s, ar saprā tī gā m cenā m.

Atgriež oties pie otrā š ajā maģ iskajā vietā , es jutos kā mā jā s, no vienas puses, viss ir diezgan pazī stams, no otras puses, es redzē ju tik daudz jauna. Nož ē lojam tikai vienu – stunda pagā ja ļ oti ā tri. Mē s sapņ ojam atgriezties š ajā gleznainajā nostū rī vairā k nekā vienu reizi. Viņ i uzņ ē ma daudz fotoattē lu un video. Ar prieku skatā mies un gatavojam otro ģ imenes piedzī vojumu sē riju. Pirmo sē riju var skatī t saitē

Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
komentāri (12) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums