Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Rabaka

Nav ziņojumu par Rabaka   Rakstiet
Tūristu stāsti par Rabaka pievienot stāstu
Paldies Horvātijai!!!!!
Viss ir vienkā rš i lieliski! ! ! Jauns...Pat doma par kaut ko sliktu uzrakstī t man neienā ca prā tā . Personā ls ļ oti draudzī gs, pavā ri gatavo perfekti, vienmē r izvē laties pē c savas gaumes.
 •  10 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca, šausmīgs tūrisma operators "Alf"
Personā ls ļ oti č akls, animatori strā dā ar bē rniem (ir peldē š anas skola, iet spē lē t golfu). Dzī vā mū zika katru otro dienu, triku š ovs.
 •  11 gadiem atpakaļ
Brīvdienas Adrijas jūrā
Ieradies no Horvā tijas 03.09. 2011. Ar visu ģ imeni (mamma, tē tis, meita - 9 gadi) atpū tā mies Rabacā , puse no Istras. Izgā jā m cauri Lanta Tour.
 •  12 gadiem atpakaļ
Viesnīca ikvienam
Viesnī ca atbilst tā s 3 * visos aspektos, izņ emot numurus. Mē beles ir vecas, santehnika arī . Bet, tā kā es pavadī ju maz laika istabā , š is brī dis mani nemaz nesatrauca.
 •  13 gadiem atpakaļ
ne viss ir tā, kā rakstīts
Hotel Marina ir laba viesnī ca, bet diezgan "pensija" ģ imenē m ar bē rniem ir diezgan piemē rota. . . bet ne jaunieš iem! Istabā s nav minibā ra, nav kondicioniera.
 •  13 gadiem atpakaļ
Superīgi atpūtāmies
Septembrī palikā m viesnī cā Marina. Teikt, ka tas ir labi, nozī mē neteikt neko. Es nemaz neesmu pretenciozs viesnī cas izvē lē , galvenais, lai var labi izgulē ties un kaut kur nomazgā ties, un pā rē jais vienmē r mani nedaudz u...
 •  14 gadiem atpakaļ
Es arī gribu uz turieni!
Viesnī ca atbilst norā dī tajai kategorijai, pat vairā k! Paš ā krastā ē diens izcils, animā cija no rī ta lī dz vakaram: pa dienu fitnesa nodarbī bas, pastaigas, vakarā aicinā ti mā kslinieki (burvji, dziedā tā ji...
 •  12 gadiem atpakaļ
Viens liels pluss (lai gan tā nav viesnīca) sedz mīnusu pārpilnību ...
Mē s atpū tā mies Marina 3 * (uz daž iem bukletiem bija rakstī ts 2 *...). 1. Telpā nav gaisa kondicionē š anas 2. Kino zā le - tas ir spē cī gs vā rds: gaiš a telpa ar televizoru un krē sliem, kas sarindoti rindā .
 •  15 gadiem atpakaļ
brīvdienas Horvātijā
Pagā juš ajā gadā mē s ar vī ru atpū tā mies Castor Hotel 3 stars. Apbrī nojama pieredze – pā rtika – viss iekļ auts.
 •  15 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Rabaka