Mediteran Plava Laguna 3*– Atsauksmes

27
Novērtējums 8.210
№1 viesnīcas reitingā Porec
8.9 Numurs
9.6 apkalpošana
9.0 Tīrība
9.3 Uzturs
9.1 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas atpūtas centrā "Plāva Laguna", ēnaina ciedru-ozolu meža ielokā, jūras krastā. Porečas pilsēta atrodas 15 minūšu pastaigas attālumā.Vairāk →
аватар valshyst
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Bijā m Horvā tijā , viesnī cā Laguna Mediteran. Viesnī ca ir vienkā rš i lieliska. . Numuri ir labi ar gaisa kondicionē tā ju un ē rtu gultu. Tī rī ts katru dienu, dvieļ i un gultas veļ a, arī mainī ta katru dienu. Mū su maltī tes ir brokastis un vakariņ as. … Tomēr ▾ Bijā m Horvā tijā , viesnī cā Laguna Mediteran. Viesnī ca ir vienkā rš i lieliska. . Numuri ir labi ar gaisa kondicionē tā ju un ē rtu gultu. Tī rī ts katru dienu, dvieļ i un gultas veļ a, arī mainī ta katru dienu. Mū su maltī tes ir brokastis un vakariņ as. Izvē le ļ oti laba. Viesnī cā bijā m divas nedē ļ as, pē c tam katru dienu redzē jā m jaunus ē dienus. Vakariņ ā s bija gaļ a, zivis, pica, spageti, daž ā di augļ i. Brokastī s tiek piedā vā ts š ampanietis. Visas pludmales ir publiskas, tā pē c mē s neaprobež ojā mies ar atpū tu pludmalē netā lu no viesnī cas. Viesnī cas personā ls strā dā ļ oti labi, visas dienas garumā kā bites strā dā , radot komfortu atpū tniekiem. Gandrī z katru dienu viesnī cā notika vakara izklaides, bija ļ oti interesanti. Ļ oti iesaku š o viesnī cu, š o vietu ir vē rts apmeklē t.
аватар
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Laguna Mediteran Hotel ir viesnī ca ar skaistu skatu, tā s teritorija ir pelnī jusi ī paš u uzslavu. Viss skaisti un kopts, guvu patiesu estē tisku baudī jumu, paldies. Personā ls ir pieklā jī gs un apmā cī ts, tā pē c pakalpojums ir vislabā kais. … Tomēr ▾ Laguna Mediteran Hotel ir viesnī ca ar skaistu skatu, tā s teritorija ir pelnī jusi ī paš u uzslavu. Viss skaisti un kopts, guvu patiesu estē tisku baudī jumu, paldies. Personā ls ir pieklā jī gs un apmā cī ts, tā pē c pakalpojums ir vislabā kais. Numuri ir plaš i un tī ri. Tī rī ts katru dienu un tī rī š ana ir kvalitatī va. Ē diens ir garš ī gs. Priecā jos, ka nolē mu š eit palikt.
аватар j2010
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s braucā m ar ruleti par 4 *, bet iekļ uvā m š ajā.3 * Manuprā t, viesnī ca dos koeficientu uz jebkuru 4 *. Brokastis ir š ikas: kivi, banā ni, ananā si, garš ī gi greipfrū ti, melones, arbū zi, vī nogas, kuru tur nebija. … Tomēr ▾ Mē s braucā m ar ruleti par 4 *, bet iekļ uvā m š ajā.3 *
Manuprā t, viesnī ca dos koeficientu uz jebkuru 4 *.
Brokastis ir š ikas: kivi, banā ni, ananā si, garš ī gi greipfrū ti, melones, arbū zi, vī nogas, kuru tur nebija.
Vairā kas gaļ as, zivju š ķ irnes.
Daudz ļ oti garš ī gu jogurtu, š ampanietis, medus, ievā rī jumi, tē jas, kafijas, garš ī gi konditorejas izstrā dā jumi, desiņ as. Arī vakariņ as lieliskas.
Neesmu bijis vakariņ ā s.
Iekļ ā vā m tikai brokastis un pirmajā dienā administrā cijas kļ ū das dē ļ saņ ē mā m vakariņ as (par to mums neņ ē ma ne santī ma - tikai pieklā jī gi smaidot teica, ka tā ir bezmaksas degustā cija - nā kamreiz jā maksā ). Vakariņ ā s gā jā m vē l pā ris reizes – tas bija lē tā k nekā ē st ā rpus viesnī cas.
Istabā s nav gaisa kondicionē š anas, bet klimata kontrole ir tā vē rta - forš i.
Istaba lieliska, balkons uz mež u - viss super.
Personā ls ir draudzī gs, bet nav uzmā cī gs.
Vakarā izklaides programma, protams, nav krievu valodā , bet tomē r ir ko darī t.
Jū ras ū dens baseins! !
Pludmale ir netā lu, bet smilš u nav - es nestrī dos.
No mī nusiem - lai gan tas neattiecas uz viesnī cu (ļ oti ilga piegā de uz viesnī cu).
Blakus laukumiem, volejbola laukumam, skrejceliņ iem, lē nā m kā jā m var aiziet lī dz Poreč as pilsē tai.
Baseins tika uzlā dē ts dienas laikā .
Esmu ļ oti apmierinā ta - iesaku.
Vienī go krievvalodī go tū ristu ir maz, tač u tas ir iemesls uzlabot angļ u valodu
аватар IreneP
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Mē s jau sen esam sapņ ojuš i par Horvā tijas apmeklē jumu, jo esam dzirdē juš i par brī niš ķ ī gu atpū tu brī niš ķ ī gā valstī. Viesnī ca tika izvē lē ta galvenokā rt, pamatojoties uz fotogrā fijā m un tū ristu atsauksmē m. … Tomēr ▾ Mē s jau sen esam sapņ ojuš i par Horvā tijas apmeklē jumu, jo esam dzirdē juš i par brī niš ķ ī gu atpū tu brī niš ķ ī gā valstī.
Viesnī ca tika izvē lē ta galvenokā rt, pamatojoties uz fotogrā fijā m un tū ristu atsauksmē m. Nekļ ū dī jā s. Viesnī ca tieš ā m ir pelnī jusi labu novē rtē jumu. Maz ticams, ka nevienā viesnī cā viss bū s ideā li. LAGUNA MEDITERAN ir pelnī jusi ļ oti stabilu č etrinieku.
Kā rtī bā:
- Reģ istratū ra:
brī niš ķ ī gs, gā dī gs un saprotoš s personā ls. Mū su lū gumi nekad netika ignorē ti. Š ķ iet, ka viņ i runā jebkurā valodā , kurā viņ i runā . Liels paldies viņ iem.
- Numurs:
paņ ē ma istabu ar skatu uz jū ru. Brī niš ķ ī ga istaba ar jaunu santehniku, brī niš ķ ī gs skats no balkona, kondicionieris, uz grī das paklā js. Piezī mes par istabu: istabā s nav ledusskapja. diezgan dī vaini, ņ emot vē rā , ka ē diens viesnī cā ir brokastis - vakariņ as. Mē s nevarē jā m uzglabā t augļ us, ū deni vai saldē jumu. Man par to bija jā iet uz viesnī cas bā ru vai pilsē tu un jā maksā papildu nauda.
Š ķ iet, ka viņ i tur ū deni dzer tieš i no krā na, tad tas var daļ ē ji atrisinā t aukstā ū dens problē mu karstumā . Telpas plā notas tā , lai balkona grī da (respektī vi, bez mī kstā seguma) bū tu it kā daļ a no istabas griestiem zemā k stā vā . Tā pē c, ja nepaveicas ar kaimiņ iem, kuriem patī k naktī sē dē t uz balkona un pļ ā pā t, pā rvietot uz tā krē slus, jums ir garantē ta "jautra nakts". Tī rī š ana istabā ir tik un tā . Bet dvieļ i tiek mainī ti katru dienu, gulta - katru otro dienu. Nav sū dzī bu par gultas veļ u, gultu, dvieļ iem - brī niš ķ ī gi.
- Peldbaseins:
jauks baseins, tī rs ū dens, pē c balinā tā ja asi nesmarž o, kā tas notiek citviet. Katru nelietaino agru rī tu viņ i noslauka sauļ oš anā s krē slus, mazgā grī du pie baseina. Ir sekls bē rnu baseins.
- restorā ns:
viņ i gatavo labi, bet mē s virtuvi novē rtē tu ar 4-. Tiem, kas ievē ro diē tu, bū s grū ti, jo nav diē tiskas pā rtikas.
Vai tas ir biezpiens, vā rī ti kartupeļ i, vā rī ta desa, vā rī ta zivs, neapstrā dā ti un vā rī ti dā rzeņ i. Zupas ir briesmī gas. Man galī gi nepatika konditorejas izstrā dā jumi un cepumi. Maize laba. Vispā r jau nav tā du firmas ē dienu, kas gatavoti ar dvē seli, lai, kā saka, pirkstus laizī tu. Diemž ē l. Bet tas ir tikai mū su viedoklis. Diezgan vienmuļ i gatavojā s, lī dz nedē ļ as beigā m jau bijā m noguruš i no ē diena, bet tas bija kā rtī gi pagatavots. Vismaz man Turcijā pē c to ē š anas bija lielas problē mas. Š ai viesnī cai nav nekā du problē mu. Zivis tiek pasniegtas katru dienu, vairā ku veidu. Dzē rieni ir iekļ auti brokastu un vakariņ u cenā . Tai skaitā š ampanietis no rī ta un vī ns vakarā.
- Teritorija:
Viesnī cai nav savas ī paš as teritorijas. Bet tas nav nepiecieš ams, jo tas atrodas milzī gā mež a parkā pie jū ras, staigā cik gribi, kamē r kā jas staigā . Visur ļ oti tī rs. Viesnī cai krastmalā nav ī paš a š ika, tač u š ī vieta ir piemē rota tiem, kam patī k mež s un savvaļ as daba.
Bē rniem ir rotaļ u laukums un papildus. izklaides par maksu viesnī cas tuvumā.
- Pludmale:
pludmale ir publiska, paš valdī bas. Atrodiet savu iecienī tā ko vietu, kur vē laties, un sauļ ojieties. Par sauļ oš anā s krē sliem ir jā maksā . Visi pē rk lē tus matrač us un guļ uz tiem. Man ī sti nepatika platformas. Nav slikti, bet smiltis tomē r ir labā kas. Ū dens ir skaists un tī rs.
- Izklaide:
kurš tur meklē trokš ņ ainu naktsdzī vi, tad š ī nav jū su viesnī ca. Galvenā izklaide ir pludmale, jū ra, baseins, velosipē du noma un daudz kas cits. Vakaros ir neliela animā cija ar mū ziku bē rniem. Un tad pieauguš ajiem, kā likums, koncerts viesnī cas vietā ar dzī vo mū ziku. Skaļ i, bet lī dz 23.30 un viss. Š ī mū zika skan absolū ti visā s telpā s ar skatu uz jū ru. Tā tad pat ar aizvē rtiem logiem jū s neaizmigsit lī dz pusvienpadsmitiem (arī ar ausu aizbā ž ņ iem). Tad naktī ir normā li, klusi.

Atseviš ķ i es vē los izteikt savu apbrī nu par gaisu.
Smarž ī gs, piepildī ts ar svaigas jū ras brī zes, ziedu un skuju smarž u, tas ir lielisks. Vakaros pastaigā ties gar jū ru uz un no Poreč a ir vienkā rš i lieliski.
вид на Пореч с пляжа номер с видом на море вид с балкона
аватар
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s ceļ ojā m 2012.  gada jū nijā . Tieš ā m lieliska viesnī ca ar lielisku apkalpoš anu un izmitinā š anu. Atrodas netā lu no Poreč as. Labā kā viesnī ca Poreč ā no "trī s rubļ iem", č etru zvaigž ņ u cienī ga. … Tomēr ▾ Mē s ceļ ojā m 2012.  gada jū nijā . Tieš ā m lieliska viesnī ca ar lielisku apkalpoš anu un izmitinā š anu. Atrodas netā lu no Poreč as. Labā kā viesnī ca Poreč ā no "trī s rubļ iem", č etru zvaigž ņ u cienī ga. Viss jauns, labs interjera dizains, balkoni ar ziediem, kondicionieris, lielisks restorā ns ar galdiņ iem ā rā zem kokiem. Visi dzē rieni (ieskaitot alkoholiskos dzē rienus brokastī s un vakariņ ā s) ir iekļ auti HB. Apsildā ms jū ras ū dens peldbaseins. Realitā te pā rsniedza mū su cerī bas, lai gan mums viesnī ca nav galvenais punkts atvaļ inā juma izvē lē . Man ļ oti patika.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар lesynya86
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī cas izvē le medusmē neš a ceļ ojumā krita uz Vidusjū ru. Kopumā viss ir super pasakains! Ļ oti jauks numurs ar brī niš ķ ī gu skatu uz jū ru. Vistī rā kais gaiss. Ļ oti kvalificē ts viesnī cas personā ls. … Tomēr ▾ Viesnī cas izvē le medusmē neš a ceļ ojumā krita uz Vidusjū ru.
Kopumā viss ir super pasakains!
Ļ oti jauks numurs ar brī niš ķ ī gu skatu uz jū ru.
Vistī rā kais gaiss.
Ļ oti kvalificē ts viesnī cas personā ls. Tas ir brī niš ķ ī gi, tač u viņ iem ir pieredze, lai atš ķ irtu atpū tnieku tautī bu. Mū s nemitī gi sauca "Sveiks! ", vā cieš us sagaidī ja vā ciski, itā ļ us itā liski utt. Puse darbinieku runā krieviski. Un es saprotu krievu valodu gandrī z visu.
Apkā rtnē ir daudz pludmales, no kurā m izvē lē ties, ir gan oļ i, gan betona platforma. Ļ oti svarī gi ir iegā dā ties č ī bas ar silikona platformu ē rtai ieieš anai jū rā . Viņ i arī saka, ka ir daudz jū ras ež u, bet mums neizdevā s nevienu redzē t.
Viesnī ca, teritorija un personā ls ir pelnī juš i cieņ u!
Вид с балкона на бассейн Вид с балкона, 4 этаж
аватар
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī ca man ļ oti patika - tī rī ba, komforts, mū sdienī gs dizains, komforts, ē rta atraš anā s vieta. Daudzveidī ga bufete - ē dieni visdaž ā dā kajā m gaumē m un amatieru - un veģ etā rietis, un visē dā js atpū tnieks tur atradī s gardumu. … Tomēr ▾ Viesnī ca man ļ oti patika - tī rī ba, komforts, mū sdienī gs dizains, komforts, ē rta atraš anā s vieta. Daudzveidī ga bufete - ē dieni visdaž ā dā kajā m gaumē m un amatieru - un veģ etā rietis, un visē dā js atpū tnieks tur atradī s gardumu. Bē rniem un vecā ka gadagā juma cilvē kiem nav problē mu ar uzturu. Veselī gs un garš ī gs ē diens, paldies! ! ! Apkalpojoš ais personā ls ir ļ oti pieklā jī gs un uzmanī gs, vienmē r var konsultē ties un konsultē ties. Ī paš s paldies! ! ! Š eit atradā m labu siltu ģ imenes atpū tu - ir izklaides maziem bē rniem un pusaudž iem, maniem gados vecā kiem vecā kiem patika vē rot Poreč as vakara dzī vi. Man viss ļ oti patika. Ž ē l tagad vī zu rež ī ma. . . Labprā t izvē lē tos š o viesnī cu vē lreiz visai ģ imenei.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī ca lieliska. Ē diens visaugstā kajā lī menī . Istabas tī ras ar kondicionieri. Personā ls ļ oti draudzī gs. Tuvumā Poreč as pilsē ta ļ oti mā jī ga pilsē tiņ a. … Tomēr ▾ Viesnī ca lieliska. Ē diens visaugstā kajā lī menī . Istabas tī ras ar kondicionieri. Personā ls ļ oti draudzī gs. Tuvumā Poreč as pilsē ta ļ oti mā jī ga pilsē tiņ a.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū tā s ar sievu 11.09. -18.09. 2010. Mums ļ oti patika! ļ oti! Lai arī istaba ir maza, bet tī ra un ē rta. Jā , mē s tur bijā m tikai, lai nomazgā tos, pā rģ ē rbtos un pā rnakš ņ otu : ) Tī rā m un mainī jā m dvieļ us katru dienu, lai gan istabeni neredzē jā m. … Tomēr ▾ Atpū tā s ar sievu 11.09. -18.09. 2010. Mums ļ oti patika! ļ oti! Lai arī istaba ir maza, bet tī ra un ē rta. Jā , mē s tur bijā m tikai, lai nomazgā tos, pā rģ ē rbtos un pā rnakš ņ otu : ) Tī rā m un mainī jā m dvieļ us katru dienu, lai gan istabeni neredzē jā m. Mani ļ oti pā rsteidza viena atsauksme (http://www. votpusk. ru/hotels/story1. asp? H=HR042&ID=39121). Kā ar vienu papī ra ruļ ļ u var nepietikt diviem 7 dienā m? Tā ir tikai sava veida dī vainī ba ar cilvē ku ar š o papī ru. Ar numuru ir viena neliela nianse. Rezervē jā m numuriņ u ar skatu uz jū ru, bet jū ru neredzē jā m. Pajautā ju reģ istratū rā par to, teica, ka jū ra ir aiz priedē m. Gribē ju bū t saš utusi, bet tad sapratu, ka labā k jā iemā cā s angļ u valoda. Es paskaidroju: Sea Side ir jū ras pusē , bet Sea View ir skats uz jū ru. Tā tad viss ir godī gi. Rezultā tā mē s bijā m ļ oti gandarī ti, ka pā rmaksā jā m 3000 rubļ u par Sea Side, jo otra viesnī cas puse ir vē rsta pret ceļ u, un tas ir troksnis, putekļ i utt. Tiesa, istabā bija maz saules, bet es domā ju vasarā , karstumā , tas ir ļ oti labi. Starp citu, istabā ir gaisa kondicionieris. No mū su viesnī cas puses pavē rā s brī niš ķ ī gs skats uz mež u, dā rzu, baseinu. Vakarā skanē ja dzī vā mū zika, ļ oti, starp citu, pieklā jī ga, kaut kas 80. gadu stilā , bet 23:00 viss beidzā s. Tā pē c tas mū s nemaz netraucē ja. Vienu dienu pavadī jā m pie baseina, pilnu atpū tu! Ē diens ir vienkā rš i brī niš ķ ī gs! Izvē le ir milzī ga! Ļ oti labi, ka visi dzē rieni bija iekļ auti cenā . Vī ns (es nedzeru, sieva pamē ģ inā ja, teica, ka gluž i normā li), sulas, gā zē tie dzē rieni neierobež otā daudzumā . No rī ta š amanis, lai gan mums tas ir lieki. Kafija viesnī cā tomē r negarš oja, bet kakao bija brī niš ķ ī ga. Ir pat atseviš ķ s veģ etā ro ē dienu stū rī tis. Mums bija puspansija (brokastis + vakariņ as), tā tad labā kais variants. Jo visa diena nav piesaistī ta viesnī cai. Brokastī s viņ i ē da tik daudz, ka sā ka ē st mazliet tikai 14-15, un brokastis bija ap 9. Aizgā jā m uz tuvā ko kafejnī cu, kuras Poreč ā ir daudz, pasū tī jā m kafiju un kū kas. Un lī dz vakariņ ā m, pulksten 20:00, pietika. Viņ u kafija un kū kas ir garš ī gas! Pirmajā dienā pusdienlaikā kafejnī cā pasū tī jā m picu un apē dā m tik daudz, ka vakariņ ā s ī sti negribē jā s ē st. Tā tad pē cpusdienas kafija ir piemē rota. Daž reiz viņ i ē da saldē jumu. Porec ir atseviš ķ a saruna. Tas ir š arms, tā ir pasaka. Mazs, omulī gs. Mē s tur devā mies katru dienu un nekad nebija garlaicī gi. Kurš noteikti apmeklē s Eifrā zijas baziliku. Daudz suvenī ru un parfimē rijas veikalu. Mana sieva nopirka smarž as ar krā nu, tā pē c kvalitā te, maigi izsakoties, ir nedaudz savā dā ka nekā pē rkot krā na Krievijā . Starp citu, pats ceļ š no viesnī cas uz Poreč u jau ir prieks: no vienas puses jū ra, no otras priedes! Gaiss ir tikai pasaka. Mē s devā mies ekskursijā uz Rovinju, ar tvaikoni. Man arī ļ oti patika Roviņ a, ī paš i Svē tā s Eifē mijas katedrā le. Uzkā pā m zvanu tornī , 57 metri. Skats no viņ as ir brī niš ķ ī gs! Un pati Rovinjas vecā daļ a neatstā j vienaldzī gus. Starp citu, mana sieva tur iegā dā jā s Murano stikla rotaslietas, daudz lē tā k nekā Krievijā . Rovinjas priekš ā tvaikonis uzbrauca lī dz Limas fjordam, tas mū s nepā rsteidza. Ļ oti nož ē lojā m, ka nesaņ ē mā m vī zu, lai dotos uz Venē ciju! Prā mis kursē katru dienu tikai no Poreč as. Cilvē kiem ir laiks paē st brokastis un atgriezties viesnī cā vakariņ ot. Es atzī mē ju, ka neļ aujiet sevi apmā nī t ar tū risma aģ entū ru mudinā jumiem un iegā dā jieties ekskursijas uz vietas, tas bū s lē tā k. Piemē ram, nopirkā m ekskursiju uz Rovinju krastā par 20 eiro no cilvē ka, pusi atdevā m uzreiz, pusi vē lā k uz laivas. Starp citu, tur bija pusdienas, milzī gs š ķ ī vis ar salā tiem un zivi vai gaļ u, jau iepriekš prasa, kurš ko grib. Plus vī ns un sula. Un tas ir iekļ auts tajos paš os 20 eiro. Ekskursija uz Venē ciju vienam cilvē kam maksā ja 50 eiro, viesnī cā bija plakā ts. Kam bū s jautā jumi rakstiet azh2002@list. lv
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 1.0
Vienī gā viesnī cas priekš rocī ba ir labs ē diens. Uz ielas lī dz 12 naktī skan dzī vā mū zika - dzird pat ar aizvē rtu balkonu, š ausmī gi grab. Ē kas otrā pusē gaisa kondicionē š anas stacijas ir trokš ņ ainas. … Tomēr ▾ Vienī gā viesnī cas priekš rocī ba ir labs ē diens. Uz ielas lī dz 12 naktī skan dzī vā mū zika - dzird pat ar aizvē rtu balkonu, š ausmī gi grab. Ē kas otrā pusē gaisa kondicionē š anas stacijas ir trokš ņ ainas. Smē ķ ē š ana ir atļ auta uz balkoniem - dū mi lido augš pusē esoš ajā s telpā s. Darbinieki uz sū dzī bā m nereaģ ē – atsakā s nodarboties ar dzī vo mū ziku, atsakā s sniegt komentā rus smē ķ ē tā jiem. Rupji smaidot.
Visur ir viesnī cas, un mū zika skan no visā m pusē m. Pretī ga pieredze. Visu laiku sliktā kie svē tki. Gadu pirms tam bijā m Opatijā - tur kluss, pilna suite, neredzami kalpi, bez trokš ņ a, smē ķ ē t aizliegts visā viesnī cā , arī balkonos. Nekur š ajā rajonā nav ballī š u.
Uz Porecu iesaku nebraukt - pat tiem, kam patī k izklaidē ties, tur visa kā ir par daudz.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
Parādīt vairāk »


iemiesojums iraidaA
Cienījamie tūristi, kas bija šajā viesnīcā 2012. gadā, lūdzu rakstiet, vai tur ir internets, man tas ir vajadzīgs darbam, vai es varu izmantot to reģistratūrā ar paroli bez maksas?
10 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
iemiesojums Iren257
Ļoti interesanti
12 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
iemiesojums luba123
Kā izskatās nolaišanās jūrā: mols, platforma, pakāpieni, margas. Pateicos jau iepriekš.
12 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 4 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Baredine ala
Novērtējums 7.0
Horvātija, Porec
Daba, Muzeji, Stats
Eifrāzijas bazilika
Horvātija, Porec
Arhitektūra, Reliģija, Stats

Отель расположен в центре отдыха «Плава Лагуна», в окружении тенистого кедрово-дубового леса, на берегу моря. Город Пореч находится в 15 минутах ходьбы.

Atrašanās vieta Расстояние от международного аэропорта Пула – 60 км.
Pludmales apraksts Пляж в 100 м. Бетонная плита, скалы, лужайки и галька. Души, рестораны и бары.
 • 1. rinda
 • pilsētas pludmale
 • oļu pludmale
Viesnīcā

Конференц-зал на 20 человек. Круглосуточная стойка регистрации, сувенирный магазин, факс/ксерокопирование, доставка прессы. Общий лаундж/гостиная с телевизором.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Мини-клуб (4 – 12 лет) ежедневно, кроме субботы, утром и после обеда продолжительностью прим. 2 часа (творческие мастерские и разные игры, спорт и т.п). Детская вечерняя программа (4 – 12 лет).
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
Izklaide un sports Мини-гольф. Волейбол на песке — бесплатно. Утренняя гимнастика или аквааэробика - ежедневно кроме субботы. Спортивные соревнования: воллейбол на песке, футбол на песке, настольный теннис, бадминтон, игры в бассейне.
 • galda teniss
 • tenisa korti
 • volejbols
 • niršana
 • animācija
Telpu apraksts

Всего в отеле 332 номера, расположены на 4-х этажах.

Istabās

Кондиционер, телефон с прямой связью, спутниковое телевидение, сейф (за доп. плату), фен, душ, балкон (не во всех номерах).

Adrese Plava Laguna bb, 52440 Пореч, Хорватия
Tālruņi: +385 52 415 900
Tīmekļa vietne: Mediteran Plava Laguna
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской галечный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис, теннис, волейбол. Любители подводного мира могут воспользоваться услугой дайвинга. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.