Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Spānija

Madride  • 
№2. Meskīts
Kordova  • 
Kosta Blanka  • 
par. Maljorka  • 
Seviļa  • 
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Spānija pievienot stāstu
6. reizi Tenerifē - salīdzinošs iespaidu apskats. 2. daļa
6. reizi Tenerifē – salī dzinoš s pā rskats par pieredzi. 1.  daļ a Treš diena. Es dodos nirt, un mana banda dodas uz Obamas pludmali. Vakarā viņ i man pastā sta, kā da tā ir forš a pludmale un ka man noteikti tur jā iet vē lreiz,...
 •  2 gadā atpakaļ
6. reizi Tenerifē - salīdzinošs iespaidu apskats. 1. daļa
Sā kš u ar to, ka pā rē jiem nebija ko ī paš u izvē lē ties (Turcija, Balkā ni, Ē ģ ipte - mani ne pā rā k interesē ), bet mē s palaidā m garā m pā rē jo un plus es nolē mu, ka vē los mā c&...
 •  2 gadā atpakaļ
Ar futbolu pasaulē *. 2. daļa
1. daļ a>>> 2. daļ a. Viss, ko vē lē jā ties uzzinā t par alkohola apmā cī bu, bet baidī jā ties jautā t Jū s, iespē jams, neticē sit, tač u jū s nekad iepriekš neesat lidojis ar RhineAir!
 •  3 gadā atpakaļ
Madride. Mēnesi pirms Covid apokalipses
Kā pē c Madride? Jo atrada lē tas biļ etes. Sā kā m zemo izmaksu + bezvī zu programmu - meklē jam, kur ir lē tas biļ etes, un lidojam tur.
 •  4 gadā atpakaļ
Pēkšņi Spānija!
Uzaicinā jums doties uz Spā niju bija pā rsteigums. Mani draugi tur nopirka mā ju un uzaicinā ja mani uz ielī goš anas ballī ti. Ceļ ojums iekrita manā dzimš anas dienā .
 •  4 gadā atpakaļ
Mana Madride
Madride nav apskalota jū rā un nav celta pie cienī gas upes, tač u ar tik daudziem skaistiem parkiem tā radī s izredzes daudzā m pasaules galvaspilsē tā m.
 •  4 gadā atpakaļ
Prāga-Valensija valsts-Amsterdama (ar nesteidzīgas vecmāmiņas acīm)
Man piezvanī ja Spā nija (atkal un divus gadus vē lā k). Biļ etes tika pirktas divus mē neš us iepriekš , no mums - caur Prā gu uz Valensiju (apbraucot Maskavu) un atpakaļ - caur Amsterdamu.
 •  5 gadiem atpakaļ
Kā iemīlēt Spāniju?
Nu nevaru ar Spā niju! Es tomē r biju tikai Katalonijā . Barselonu vispā r nedod. Š oreiz nolē mu pamainī t formā tu. Pludmales brī vdienas apvienojam ar ekskursijā m!
 •  5 gadiem atpakaļ
Jūras skavās
Es ļ oti mī lu A. Dodi. Un daž ā di, dienvidu, franč u nosaukumi (atcerieties "Numa Rumestan") mani vienkā rš i fascinē . Kā pē c Taragona, vī rs jautā ja?
 •  5 gadiem atpakaļ
Atpūtieties un mācieties spāņu valodu
Pagā juš ajā gadā es sā ku mā cī ties spā ņ u valodu, un labā kais veids, kā mā cī ties pē c iespē jas efektī vā k, ir iegremdē ties valodas vidē .
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »