Iberostar Anthelia 5*– Atsauksmes

9
Novērtējums 9.010
№3 viesnīcas reitingā Tenerife
8.8 Numurs
9.5 apkalpošana
9.2 Tīrība
9.7 Uzturs
8.8 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas blakus pludmalei milzīgā teritorijā ar kaktusu parku, daudzām strūklakām un kanārijputniņiem. Tas sastāv no piecām atsevišķām ēkām (maks. 5 stāvi, 70% numuru ir ar skatu uz jūru). 2010. gadā sestā ēka ar Salome VIP zonu tika piešķirta kā atsevišķa Iberostar Grand Hotel Salome 5 *. Uzcelta 1999. gadā, pēdējo reizi renovēta 2017. gadā. Pieczvaigžņu viesnīca, kas jau ir pierādījusi sevi kā viena no labākajām reģionā. Gardēžu virtuve, iespēja daudzveidīgi pavadīt brīvo laiku bērniem un pieaugušajiem, tuvums vienai no labākajām Tenerifes pludmalēm, kā arī ērti numuriņi. Viesnīca ir piemērota jebkuras kategorijas tūristiem, tostarp ģimenēm, korporatīvajiem un biznesa braucieniem.Vairāk →
аватар RasenkoYulia
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pirmo reizi lidoju uz Tenerifi. Mē s izvē lē jā mies diezgan populā ro Iberostar Anthelia viesnī cu. Patika cena un laba atraš anā s vieta. Atmosfē ra viesnī cā ir patī kama, mē rena, mierī ga. Personā ls vienkā rš i brī niš ķ ī gs - izpalī dzī gs, centī gs, draudzī gs. … Tomēr ▾ Pirmo reizi lidoju uz Tenerifi. Mē s izvē lē jā mies diezgan populā ro Iberostar Anthelia viesnī cu. Patika cena un laba atraš anā s vieta. Atmosfē ra viesnī cā ir patī kama, mē rena, mierī ga. Personā ls vienkā rš i brī niš ķ ī gs - izpalī dzī gs, centī gs, draudzī gs. Ekskursiju iegā dā jā mies caur TPG tū roperatoru. Vadī tā js ā tri sagatavoja visus nepiecieš amos dokumentus, lidojums bija ē rts, tika organizē ts transfē rs uz viesnī cu, tika nodroš inā ta gandrī z visu diennakti saziņ a. Reģ istratū rā mū s sagaidī ja viesmī lī gi, iekā rtojā mies istabā . Istaba ir plaš a un gaiš a. Ir visas nepiecieš amā s mē beles - gulta, galds, atzveltnes krē sli, skapis, tehnika - kondicionieris, TV, mini bā rs. Vannas istaba ir maza. Izlietnes tika iznestas koridorā , bet tas izrā dī jā s diezgan ē rti. Tī rī š ana katru dienu, dvieļ u maiņ a laicī gi. Ē diens patika, bija daudz augļ u, dā rzeņ u, saldumu, saldē juma, daž ā da veida gaļ as, zivis, jū ras veltes. Viesnī cas teritorija ir milzī ga, ir vairā ki baseini, arī apsildā mie. Daudz zviļ ņ u. Katru dienu vakaros tiek piedā vā tas daž ā das izklaides programmas. Wi-Fi nozvejas visā . Netā lu no viesnī cas atrodas daudzi veikali, restorā ni, izklaides vietas. Mē s lieliski pavadī jā m laiku. Paldies par lielisko apkalpoš anu. Mē s iesakā m viesnī cu.
аватар koleso69
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī ca, manuprā t, ir Tenerifes TOP 10. Es viņ am dotu visus 10 punktus, ja ne viens "bet" - pludmale. Tiem, kam patī k atpū sties pie baseiniem (un tie viesnī cā ir divi, ar jū ras ū deni un milzī gs ar saldū deni), nav jautā jumu, gulieties, sauļ ojieties, peldieties. … Tomēr ▾ Viesnī ca, manuprā t, ir Tenerifes TOP 10. Es viņ am dotu visus 10 punktus, ja ne viens "bet" - pludmale. Tiem, kam patī k atpū sties pie baseiniem (un tie viesnī cā ir divi, ar jū ras ū deni un milzī gs ar saldū deni), nav jautā jumu, gulieties, sauļ ojieties, peldieties...bet tie, kas mī l jū rā peldoties vairā k bū s jā iet pa lī kumotu taku, ar nepatī kamā m smakā m, kas atgā dina bezmaksas tualeti, nosacī ti aprī kotā pludmalē . Nu, tas arī ir viss, par ko sū dzē ties. Viss pā rē jais augš ā , serviss, telpas, teritorija, atraš anā s vieta un protams Ē DIENS!
аватар irina.g
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viņ i ā tri iereģ istrē jas viesnī cā . Ir krieviski runā još i darbinieki. Istaba smilš krā sas un krē mkrā sas krā sā s ir plaš a un ē rta, viss ir pā rdomā ts un elegants. Vannas istabā vannas piederumi, halā ts un č ī bas. … Tomēr ▾ Viņ i ā tri iereģ istrē jas viesnī cā . Ir krieviski runā još i darbinieki.
Istaba smilš krā sas un krē mkrā sas krā sā s ir plaš a un ē rta, viss ir pā rdomā ts un elegants. Vannas istabā vannas piederumi, halā ts un č ī bas.
Lieli baseini ar daudziem sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem.
Daudz vietas bē rniem, rotaļ u laukumi. atpū tas zonas, ir skaists bē rnu kuģ is.
Viesnī ca atrodas 10 minū š u gā jiena attā lumā no Fanabe pludmales (viesnī cas labajā pusē ) vai 15 minū š u gā jiena attā lumā pa promenā di lī dz Playa del Duc pludmalei (kreisajā pusē ). Ē dienu bufete, ļ oti garš ī gi un izsmalcinā ti, daudz dā rzeņ u un salā tu, gaspač o, zivis un grilē ta gaļ a, 5-6 veidu piedevas, garš ī gi deserti un ļ oti garš ī gs un galvenais dabī gs saldē jums. Iesaku ļ oti labu viesnī cu.
аватар ata782
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Lieliska viesnī ca relaksē još ā m brī vdienā m! Teritorija: Liela zaļ a (lai gan galveno teritoriju aizņ em ē kas). Atraš anā s vieta: Laba atraš anā s vieta, tuvu visā m nepiecieš amajā m atpū tas aktivitā tē m. … Tomēr ▾ Lieliska viesnī ca relaksē još ā m brī vdienā m!
Teritorija: Liela zaļ a (lai gan galveno teritoriju aizņ em ē kas).
Atraš anā s vieta: Laba atraš anā s vieta, tuvu visā m nepiecieš amajā m atpū tas aktivitā tē m.
Ē diens: brokastī s un vakariņ ā s nav slavē jams! ! ! (lai gan pē dē jā s dienā s jau "apē da").
Apkalpoš ana: Personā ls ir pieklā jī gs, bez sū dzī bā m!
Istabas: mē beles un santehnika, maigi izsakoties, mazliet veca. Istaba visparastā kā , lai gan terase super. (Kā mī nusu var izcelt gultu uz riteņ iem, kas ik pa brī dim sā ka braukt pa istabu. )
Tī rī š ana: katru dienu, lai gan peldmē teļ i netika mainī ti bez jū su pieprasī juma.
Peldbaseins: nav liels, maks. dziļ ums 1.35 m. Ū dens sā ļ š , bet ļ oti hlorē ts. Sauļ oš anā s krē sli, protams, neatbilst 5 * (vienkā rš ā kā plastmasas). Dvieļ i - cik vē laties.
Lai gan, ja vē laties ierasties pie baseina lī dz pulksten 10.00, jū s saskarsieties ar sauļ oš anā s krē slu deficī tu, jo 70% no tiem ir tukš i, bet ir aizņ emti ar dvieļ iem.
Kopumā bija labi svē tki.
Padoms:
1. Nemaksā par vakariņ ā m pie tū roperatora, jo ē diens viesnī cā ir kvalitatī vs, bet gandrī z vienā ds. Un krastmalā ir daudz restorā nu ar krievu ē dienkarti, milzī gā m porcijā m vislabā ko ē dienu un pieņ emamā m cenā m. (Mē s izdomā jā m - izdevī gā k un daudzveidī gā k ir vakariņ ot katru dienu daž ā dos restorā nos).
2. Jā dodas uz pludmali, kas pē c izieš anas no viesnī cas pa labi (300 - 400 metri) Playa del Duque, kur smiltis ir baltā kas un mierī gā kas.
аватар NatalyIspaniya
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca Iberostar Anthelia Park 5 * ir ideā la brī vdienu iespē ja visprasī gā kajiem. Viss ir ļ oti pā rdomā ts un harmoniski. Vispā r pirmo reizi nonā ku situā cijā , kad ī stenī bā viesnī ca izrā dī jā s labā ka nekā bildē . … Tomēr ▾ Viesnī ca Iberostar Anthelia Park 5 * ir ideā la brī vdienu iespē ja visprasī gā kajiem.
Viss ir ļ oti pā rdomā ts un harmoniski. Vispā r pirmo reizi nonā ku situā cijā , kad ī stenī bā viesnī ca izrā dī jā s labā ka nekā bildē . Reģ istratū rā gandrī z visi darbinieki runā krieviski. Paš ai pieeja pludmalei ir priekš rocī ba, ņ emot vē rā , ka Tenerifē visas pludmales ir paš valdī bas. Turklā t pludmale atradā s nedaudz tā lā k (100-150 m) no "ū dens izklaides", daudziem restorā niem, veikaliem un "kustī bas". Tā pē c varē ja mierī gi un nevilcinoties sauļ oties topless. 5 minū š u attā lumā no viesnī cas atrodas vairā ki lielveikali, un restorā nos pie pludmales varat ieturē t ļ oti garš ī gas un lē tas vakariņ as (salī dzinot ar viesnī cas cenā m). Biju patī kami pā rsteigta par krievu ē dienkartes klā tbū tni visos restorā nos .
Par ekskursijā m uzreiz teikš u, ka esmu apceļ ojusi visu salu: Teides vulkā nu, Maskas aizu, Orotavas vecpilsē tu, 1000 gadus veco Pū ķ u koku, vī nu degustā ciju utt. Bet visspilgtā kie iespaidi bija no Loro parka apmeklē juma (uzvedums ar kaž okā du roņ iem, vaļ iem, zobenvaļ iem, papagaiļ iem - neatstā s vienaldzī gus) un Siam Park (akvaparks - 100 reizes labā ks par akvaparkiem Ukrainā visos aspektos un plkst. vismaz 2 reizes lē tā k).
аватар
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ļ oti pieklā jī ga un skaista viesnī ca, viss tiek darī ts tikai pirmajā klasē , apkalpoš ana ir vienkā rš i perfekta, pat manai sievai nebija jautā jumu ne personā lam, ne administrā cijai, kas ir pat kaut kā dī vaini))) pat visvienkā rš ā kie numuriņ i ir ļ oti ē rti, turklā t viesnī cā ir tikai viss un tā atrodas ļ oti tuvu tirdzniecī bas centram, tā pē c noteikti ir vietas, kur doties, bet tajā paš ā laikā tur ir ļ oti kluss, kas ļ oti priecē . … Tomēr ▾ Ļ oti pieklā jī ga un skaista viesnī ca, viss tiek darī ts tikai pirmajā klasē , apkalpoš ana ir vienkā rš i perfekta, pat manai sievai nebija jautā jumu ne personā lam, ne administrā cijai, kas ir pat kaut kā dī vaini))) pat visvienkā rš ā kie numuriņ i ir ļ oti ē rti, turklā t viesnī cā ir tikai viss un tā atrodas ļ oti tuvu tirdzniecī bas centram, tā pē c noteikti ir vietas, kur doties, bet tajā paš ā laikā tur ir ļ oti kluss, kas ļ oti priecē .
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pirms nedē ļ as atgriezā mies no Tenerifes. Atpū tā mies no 23.08. 2010 lī dz 27.08. 2010. Vē los padalī ties iespaidos ar visiem interesentiem. Atpū ta ir vienkā rš i super! ! ! Nav ne mazā kā pā rspī lē juma, ka Tenerife ir vieta, kur ikviens var atrast atpū tu savai gaumei un budž etam. … Tomēr ▾ Pirms nedē ļ as atgriezā mies no Tenerifes. Atpū tā mies no 23.08. 2010 lī dz 27.08. 2010. Vē los padalī ties iespaidos ar visiem interesentiem. Atpū ta ir vienkā rš i super! ! ! Nav ne mazā kā pā rspī lē juma, ka Tenerife ir vieta, kur ikviens var atrast atpū tu savai gaumei un budž etam. Un salas skaistums nevienu neatstā s vienaldzī gu. Uzreiz gribu teikt, ka mū su atvaļ inā jums kļ uva pā rsteidzoš i interesants un piepildī ts, pateicoties mū su gidam Olavi. Viņ a kultū ra, takts un pacietī ba, zinā š anu jū ra par salu un visiem tā s stū riem lielā mē rā noteica mū su iespaidus. Mans viedoklis ir tā ds, ka ne ar vienu autobusa tū ri, ne paš i (nezinot salu) jū s neredzē siet to, ko mē s š ajā s dienā s esam redzē juš i! Viesnī ca ir arī neslavē jama Iberostar Anthelia Park, kuru var droš i ieteikt ikvienam. Dzī vojā m Aī da ē kā , istabiņ as plaš as, ē rtas, ar skatu uz okeā nu un kalniem. Ē diens ir super. Brokastī s vairā ku veidu svaigas sulas, š ampanietis. Vakariņ ā s liela jū ras velš u izvē le, lieliska gaļ a un deserti. Lī dz pludmalei 150 m 3 peldbaseini, viens no tiem ar jū ras ū deni. Animā cija ir lieliska. Š ova programmas un dzī vā mū zika. Krieviski runā još a meitene reģ istratū rā . Tī rī š ana un dvieļ u maiņ a katru dienu. Personā ls ir ļ oti draudzī gs un uzmanī gs. Braucā m no Ispatour, saimnieks bija Viajes Arturo. Nav sū dzī bu par lidojuma organizē š anu, transfē ru, viesnī cu. Viss ir skaidrs, ā trs, mierī gs. Bet, lū k, ekskursiju programma. . . Jau pirms izbraukš anas saš ķ ū rē ju informā cijas jū ru par salu un ekskursijā m, jo ​ ​ tur tieš ā m ir ko redzē t. Es gribē ju redzē t pē c iespē jas vairā k. Tā nu atradu atsauksmes par ekskursijā m ar Olavi un Eiki un saites uz vietni http://www. tenerifeinfo. eu/ru. Uzrakstī ju vē stuli un saņ ē mu izsmeļ oš u informā ciju par ekskursiju programmu un cenā m. Pē c ieraš anā s mē s piezvanī jā m, un Olavi un Eike ieradā s viesnī cā . Eike un Olavi – š arms un draudzī gums, kultū ra un daudz interesantas un noderī gas informā cijas par salu. Pē c pusstundu ilgas sarunas tika sastā dī ta mū su svē tku programma: 1. Izjā de ar Mustcat katamarā nu. 2. Diena Loro parkā . 3. Apskates ekskursija (sadalī ta 2 dienā s - iesaku visiem!! ! ). 4. Lansarotes sala. 5. Lemuryatnik un Siam Park. Es visu aprakstī š u tā dā paš ā secī bā . Apskates ekskursijas - individuā li: tikai mū su ģ imene un Olavi (arī lē tā k nekā ar grupu ar autobusu. ).
1. Braukš ana ar katamarā nu - kurš nav vienaldzī gs pret vaļ iem un delfī niem, vē las peldē ties ar jū ras bruņ urupuč iem, pastaigā ties gar okeā nu gar Tenerifes piekrasti - jū s esat klā t! Ekskursijā ietilpst pusdienas un dzē rieni. Neierobež ots dzē rienu daudzums, ieskaitot š ampanieti. Kad vaļ i (2-3 reizes lielā ki par delfī niem) aizpeld metra attā lumā no tevis - neaizmirstama sajū ta, peldē š ana ar bruņ urupuč iem ir kā filmā , tie nevis peld, bet lido ū denī .
2. Loro parks. Daudzas tū risma aģ entū ras parka apmeklē jumu iekļ auj apskates ekskursijā un atvē l tam apmē ram 3 stundas. Es nezinu, ko jū s varat redzē t Tenerifē vienā dienā un pat ar Loro apmeklē jumu. Loro parkā pavadī jā m 6.5 stundas un nelikā s daudz. Vispirms noskatī jā mies visus raidī jumus (pē c Olavi ieteikuma uzreiz devā mies uz pirmo papagaiļ u izrā di, un tad vienkā rš i ā tri pā rgā jā m uz citiem) Iesaku visiem ievē rot š o paš u principu, jo pauzes starp izrā dē m ir pieklā jī gas un labā k skatī ties. visu uzreiz, lai vē lā k parkā , un ja gribas kā du izrā di noskatī ties otrreiz. Visas programmas ir lieliskas! Kaķ ē ni un zobenvaļ i ir unikā li! Akvā rijs ar stikla tuneli, kur virs un ap tevi peld haizivis un mantarajas, pingvinā rijs, orhidejas, flamingo, bruņ urupuč i un aligatori, papagaiļ u jū ra. Visiem ļ oti patika!
3. Apskates ekskursijas 1. diena ietvē ra: El Teide un Las Cañ adas, braucā m pa veco krā teri, nopirkā m biļ etes un uzkā pā m ar troš u vagoniņ u lī dz virsotnei (3550m), skati ir brī niš ķ ī gi, mā koņ i tik tā lu zem, ka nav skaidrs, kur ir okeā ns un kur debesis. Pē c tam Olavi mums parā dī ja Marsu - visskaistā ko vietu, kur lava un daž ā du toņ u smiltis. Tā lā k cauri Santjago del Teidei - uz Mascu (tas viss ar pieturā m pie skatu laukumiem). Maska ir pirā tu ciemats un skaista aiza, uz to skatoties neviļ us iedomā jies, kā te slē puš ies jū ras laupī tā ji. Tā lā kais pasaules gals un Los Gigantes. Pateicoties Olavim, arī nopirkā m! Mū su acu priekš ā zvejnieki noķ ē ra milzī gu murē nu! Kopumā ar 4 GB atmiņ as karti knapi pietika.
4. Dienu vē lā k devā mies mū su apskates tū res 2. daļ ā . Tajā ietilpa Candelaria, Santa Cruz (iet cauri), Las Teresitas, reliktie mež i, La Laguna, Orotava (tauriņ u parks, pū ķ u koks, mā ja ar balkoniem...), vē l viena Pasaules gals. Tas viss ar virkni pieturu pie skaistā kajā m skatu platformā m gar satriecoš o kalnu ceļ a skaistumu. Nav jē gas runā t sī kā k – tas ir jā redz. Relikvijas mež i, kaut kas maģ isks, zaļ umi nereā lā krā sā , bā rdainas sū nas kokos ar ū dens lā sē m, klusums un var tikai dzirdē t, kā ū dens lā ses plī st. Absolū ta brī numa sajū ta. Nolē mā m, ja atgriezī simies Tenerifē , noteikti dosimies pa kā du no š ī mež a pastaigu marš rutiem. Vispā r ar atmiņ as karti atkal knapi pietika!
5. Lemuryatnik un Siā ma. Lemuru coop - iespē ja ar rokā m barot lemurus, mazos pē rtiķ us. Viņ i sē ž uz pleciem, uz ceļ iem, ļ oti mierī gi. Pozitī vu emociju jū ra! Atkal pē c Olavi un Eikes ieteikuma devā mies no rī ta un ne velti, kad izgā jā m no parka, visi lemuri jau bija paē duš i un gulē juš i! Siā ma ir ū dens atrakciju parks, viens no lielā kajiem pasaulē – tas izsaka visu. Protams, cilvē ku ir daudz, bet izklaide ir tā vē rta, stā vot rindā !
6. Lansarote. 300 snaudoš u vulkā nu sala. Ļ oti patika tū re. Programma sekojoš a: vispirms ī ss kamieļ u brauciens pa rezervā tu, tad pusdienas (sā tī gas, bet vienkā rš as) un laiks suvenī riem restorā na veikalā (tas ir vienī gais negatī vais punkts, jo cenas tur ir 2-3 reizes augstā kas nekā citos veikalos. Tā pē c suvenī rus labā k pirkt citos pieturos, bet tam nepietiek laika. ) Pē c pusdienā m - ekskursija pa Timanfaya rezervā tu, gandrī z visi autobusā , bet nelielas pieturas fotografē š anai. Skaistums! ! ! Lava visā s krā sā s: melna, pelē ka, sarkana, violeta, pateicoties ķ ē rpjiem vietā m - zaļ a. Tā lā k brauciens uz vienu no galvenajā m Lansarotes apskates vietā m – Cueva de los Verdes (Cueva de Los Verdes) alu. Š ī ir lielā kā lavas ala pasaulē - tā stiepjas 6 kilometru garumā , daž as tā s zā les sasniedz 24 metrus platumā un 15 metrus augstumā . Tur dzī vo arī albī no vē ž veidī gie (viņ i saka, ka š ī ir vienī gā vieta uz Zemes, kur viņ i dzī vo). 18-45 izbraukš ana uz Tenerifi. Ekskursija tieš ā m interesanta, vulkā niskā ainava bū tiski atš ķ iras no Teides, iespaidi pavisam citi. Iesaku!! !
Paldies visiem, kam bija pacietī ba izlasī t lī dz galam. Ceru, ka atradī si sev ko noderī gu un interesantu. Ja Olavi un Eike apmeklē s š o forumu un lasa manu opusu, tad vē lreiz LIELS PALDIES PAR NEATMIŅ AMO ATPŪ TU!! ! ! Uzdroš inos atstā t Eikes un Olavi koordinā tes eike@tenerifeinfo. eu tel. 34-663-38-42-52, - individuā las auto tū res pa salu, daudz vē rtī gu padomu, padomu un interesantu stā stu.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар Nastenka21
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca ir brī niš ķ ī ga: eleganta liela teritorija, ļ oti labi kopta, ne tik zaļ a kā blakus esoš ais Jardin Nevaria, bet lieliska! Ē diens vienkā rš i brī niš ķ ī gs - grilē ta gaļ a, JŪ RAS VELTES!! ! , Dorada zivs - viss ir apbrī nojami garš ī gs un svaigs. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir brī niš ķ ī ga: eleganta liela teritorija, ļ oti labi kopta, ne tik zaļ a kā blakus esoš ais Jardin Nevaria, bet lieliska! Ē diens vienkā rš i brī niš ķ ī gs - grilē ta gaļ a, JŪ RAS VELTES!! ! , Dorada zivs - viss ir apbrī nojami garš ī gs un svaigs. Neesmu redzē jusi no rī tiem pasniegtu atdzesē tu š ampanieti, ļ oti laba kvalitā te!
Viesnī ca klusa, personā ls ļ oti draudzī gs.
Istabas labas, viss strā dā , tī ra veļ a, ļ oti ē rti matrač i. Mē s dzī vojā m Kassandras ē kā - ar skatu uz baseinu. Animā cija nav tik aktī va kā Turcijā , bet viss ir ļ oti sirsnī gi, viņ i spē lē jas ar bē rniem, viņ iem ir jautri.
Viesnī ca ir ieteicama ģ imenē m ar vai bez bē rniem. Jebkurā gadī jumā tie noteikti nevienam netraucē - teritorija ir liela! Bija arī uzņ ē mumi jauniem un ne tik jauniem pā riem. Netā lu atrodas š ikā viesnī ca Grand Bahia Del Duque 5 de luxe, mē s tur devā mies kā ekskursijā , devā mies no pludmales, kaut kā uz boutique un pastaigā jā mies tur. Staigā ja ar vaļ ē jā m mutē m - super lī menī ! ))
Pludmale pie Antelia ir izplatī ta, smiltis ir tumš as, ū dens tī rs, piemē ram, mē s paņ ē mā m no viesnī cas dvieļ us, klusā m nesam tos maisiņ ā un gulē jā m uz tiem - nav izvē lī gi! ))
Vispā r es atbraucu no Tenerifes piepildī ta ar tā du enerģ iju! Klimats tur ir unikā ls, saule nededzina, bet tieš i apņ em un samī ļ o! Piemaksā jiet par š o viesnī cu nedaudz papildus - jū s to nenož ē losit!
аватар
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Apmeklē jot viesnī cu, biju ļ oti pā rsteigts, ka tā kā dreiz bijusi 4 *...Brī niš ķ ī ga viesnī ca lielā teritorijā , kas sastā v no atseviš ķ ā m ē kā m ar nosaukumiem par godu operas varonē m Aī dai, Tauriņ ai, Karmenai, Dafnei u. … Tomēr ▾ Apmeklē jot viesnī cu, biju ļ oti pā rsteigts, ka tā kā dreiz bijusi 4 *...Brī niš ķ ī ga viesnī ca lielā teritorijā , kas sastā v no atseviš ķ ā m ē kā m ar nosaukumiem par godu operas varonē m Aī dai, Tauriņ ai, Karmenai, Dafnei u. c. kvalificē ts un draudzī gs personā ls, dā rznieki un dekoratori ir pelnī juš i atseviš ķ us komplimentus.
Mē s dzī vojā m lieliskā dupleksā Karmenas ē kā . Istabā bija viss un vē l vairā k: Vidusjū ras stila mē beles, divi LCD televizori, interneta pieslē gums, divas "hruš č ova" izmē ra vannas istabas ar peldmē teļ iem, č ī bā m, visā diem dvieļ iem, visā diem vannas piederumiem lī dz vienreiz lietojamiem skuvekļ iem un trī s tualetes papī ra veidi : -). . .
Lodž ija apakš ē jā un liela sauļ oš anā s terase augš ē jos stā vos. Veļ as maiņ a katru otro dienu, divas reizes dienā (siestas laikā un pirms gulē tieš anas istabene nes saldumus un zefī rus), minibā rs ir bezmaksas. . .
Un tagad par virtuvi: bufetes brokastis ar dzirkstoš iem, kaperiem, ikriem (ir aizdomas, ka tas nav gluž i ī sts, bet olbaltumviela), jamons, ā rprā tī gi daudz sieru, maize, konditorejas izstrā dā jumi, svaigas sulas, augļ i.
Tematiskā s vakariņ as - itā ļ u, spā ņ u, grieķ u, meksikā ņ u uc vakari ar dzī vo mū ziku. Katru vakaru bā rā spē lē dž eza grupa.
Viesnī cas teritorija ir tik liela un oriģ inā la, ka pastaigai un izpē tei bū s nepiecieš ama vairā k nekā viena diena: visdaž ā dā kā s rotondas, terases, strū klakas, tropu dā rzi, restorā ni un bā ri. Apbrī nojams ir klusums, priesteru dziedā š ana un ziedu smarž a.
Dabiski, ka miniklubā ir baseini ar okeā na ū deni, kā arī apsildā ma saldū dens un bē rnu "peļ ķ e". Animatori strā dā ar bē rniem, gan tikai spā ņ i un vā cieš i, bet mū su bē rnam valodas barjera nemaz netraucē ja, kaut kā ā tri vien iekļ uva š ajā starptautiskajā bē rnudā rzā .
Vispā r attieksme pret bē rniem viesnī cā ir ī paš a starp visu personā lu, ļ oti draudzī ga.
Viesnī cu ieskauj tā s paš as pieczvaigž ņ u viesnī cas un Plaza del Duc tirdzniecī bas centrs, tā pē c ļ oti labā atraš anā s vieta un pludmales tuvums padara to vē l pievilcī gā ku.
Galveno kontingentu veido briti, vā cieš i un itā ļ i. Krievu ir maz, viesnī cā nav krieviski runā još u darbinieku, tač u ir pilnī gi iespē jams izskaidrot sevi daž ā dā s valodā s. Turklā t mū su viesnī cas gids reģ istratū rā ir labi pazī stams un pā rpratumu gadī jumā viņ am vienkā rš i piezvana.
Viesnī ca ir pilnī bā orientē ta uz relaksē još ā m ģ imenes brī vdienā m un vecā kiem cilvē kiem.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru


iemiesojums potehin
Plānojam doties atvaļinājumā oktobra otrajā pusē
11 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 3 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI

Отель расположен рядом с пляжем на огромной территории с кактусовым парком, множеством фонтанов и канареек. Состоит из пяти отдельных корпусов (макс. 5 этажей, 70% номеров имеют вид на море). В 2010 году шестой корпус с VIP-зоной Salome выделен как отдельный отель Iberostar Grand Hotel Salomе 5*. Построен в 1999 году, последняя реновация прошла в 2017 году. Пятизвездочный отель, уже зарекомендовавший себя как один из лучших в регионе. Изысканная кухня, возможность разнообразно проводить досуг детей и взрослых, близость к одному из лучших пляжей на Тенерифе, а также комфортабельные номера. Отель подходит для любой категории туристов, в том числе для семейного отдыха, корпоративных и деловых поездок.

Atrašanās vieta В 16 км от южного аэропорта Тенерифе, в 4 км от курортной зоны Плайя-де-лас-Америкас, на берегу моря.
Pludmales apraksts Рядом с отелем расположены 2 пляжа — Playa Fanabe и Playa del Duque. Между пляжем и отелем есть пешеходная дорожка.
 • 1. rinda
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, услуги по продаже билетов, экскурсионное бюро, ежедневная уборка номера, room service, услуги по глажению одежды (платно), факс/ксерокопирование (платно), ТВ-зал, 1 основной ресторан (кухня меняется каждый день), 3 ресторана a la carte (барбекю — открыт только для обедов, итальянский и ресторан-гурме), 3 бара: (у бассейна, бар с шоу-программой, бар с живой музыкой по вечерам), магазины, служба организации свадеб (платно), 8 конференц-залов (макс. 550 чел.), прокат оборудования для конференций, парк (30 000 м2), 1 крытый бассейн (платно), 3 открытых бассейна (2 с подогревом, 1 с морской водой), у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца: бесплатно.

 • A la carte restorāns
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • transfērs uz/no lidostas
Bērniem 3 детских бассейна (2 с пресной водой и подогревом, 1 с морской водой без подогрева), комната для игр, детская дискотека. Детская коляска: платно (в т.ч. для близнецов). Smiley Kids Club (с 4 до 12 лет): подарок в день приезда для детей до 12 лет, в мини-баре детские продукты, детская ванночка, подогреватель для бутылочек. В номерах family: детский халат, детские продукты в мини-баре (соки и др.), детские банные принадлежности.
 • bērnu peldbaseins
Izklaide un sports Уроки кулинарии бесплатно (международная кухня), падл-теннис бесплатно, спортивные игры в бассейне бесплатно, теннисный корт бесплатно (2 корта), уроки тенниса платно (по запросу), тренажерный зал бесплатно (есть также платный тренажерный зал), аквааэробика бесплатно, поле для гольфа платно (5 полей вне отеля), тай чи бесплатно, водные виды спорта платно, петанк бесплатно0 вечернее шоу бесплатно (профессиональные шоу-программы 6 раз в неделю; развлекательные программы 1 раз в неделю), живая музыка бесплатно (ежедневно), уроки приготовления коктейлей бесплатно. Центр терапии Mayr Kur Space по лечению хронических заболеваний и расстройств, вызванных неправильным питанием или нарушениями обмена веществ. Thai Suite платно — одноместный или двухместный сьют в спа-центре, который арендуется на 7–8 часов для различных процедур (ванны, массажи, обертывания, можно с обедом; рекомендовано для пар). Спа-центр (Wellness & Spa Sensations), спа-процедуры (платно), бассейн с водой 40 С (платно), ледяная купель платно.
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna/vanna/hammam
 • sporta zāle
Telpu apraksts

В отеле 365 номеров:

322 standard double room garden view/ partial view/ sea view (номера с видом на сад, боковым или прямым видом на море, макс. 2+1 чел., 24 м2);

standard priority location (боковой вид на море, расположены со второго этажа и выше, макс. 2+1 чел., 24 м2);

28 superior priority location (вид на море, угловое расположение, макс. 3 чел., 37 м2);

15 suite sea view (двухуровневые: на 1 уровне – гостиная, на 2 уровне – спальня; терраса или балкон, вид на море и на бассейн, 2 ванные комнаты, мин. 2 чел., макс. 3 чел., 58 м2; среди этих номеров есть и одноуровневые: гостиная и спальня с одной ванной комнатой).

Среди номеров категории standard есть 142 смежных номера (из которых получается 71 family room, мин. 2+2 и макс. 2+3 чел.; большинство этих номеров расположены на нижних этажах), а также family superior (смежные с номерами standard sea view, мин. 2+2 и макс. 3+2 чел.).

Istabās

Сейф (бесплатно), центральный кондиционер (с индивидуальным контролем), мини-бар платно (для гостей на АI — бесплатно, алкогольные напитки — за доплату), Wi-Fi (бесплатно), телефон, телевизор (есть русские каналы), ванная комната, фен, халат, балкон, утюг и гладильная доска: по запросу, room service, уборка номера: ежедневно, смена полотенец: по запросу, смена белья: через день.

 • vanna/duša
 • fēns
 • $
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors
 • tālrunis
 • interneta wi-fi  FREE 
 • balkons/terase
Adrese Londres, 15, Costa Adeje, Tenerife, 38660 Spain
Tālruņi: Tel: +34 922 71 33 35
Fax: +34 922 71 90 81
Tīmekļa vietne: Iberostar Anthelia
FAQ