Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Tenerife

par. Tenerife (Kanārijas)  • 
par. Tenerife (Kanārijas)  • 
par. Tenerife (Kanārijas)  • 
par. Tenerife (Kanārijas)  • 
№5. Masku aiza
par. Tenerife (Kanārijas)  • 
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Tenerife pievienot stāstu
Ierobežota baseina darbība
Viesnī ca laba, istabiņ a ļ oti plaš a, tī ra, apkalpoš ana izcila. Ē diens ir ok, tas varē tu bū t labā ks. Man nepatika, ka baseina darba laiks ir ierobež ots no 10 lī dz 18.
 •  4 nedēļas atpakaļ
Atvaļinājums 2022
Vē los padalī ties ar savu viedokli par š o viesnī cu! Viesnī cai ir daudz plusi un mī nusi! Sā kš u ar plusiem: Laba atraš anā s vieta, pirmā lī nija, piekļ uve pludmalei, skaists skats no istabas, kur jums tiks pieš ķ irt...
 •  2 gadā atpakaļ
Pieklājīga viesnīca
Uz Tenerifi lidojā m pirmo reizi un pirms brauciena ī sti neiedziļ inā jā mies, ko tur darī sim. Papildus Teides vulkā nam un klimata daudzveidī bai par š o salu nekas nebija zinā ms.
 •  3 gadā atpakaļ
Budžeta viesnīca ar lielisku apkalpošanu!
3 * viesnī ca atrodas Caleta ciematā , uz robež as ar Kosta Adejas pilsē tu. Uz dienvidiem no Tenerifes. Darbojas ar daž ā da veida ē dienreizē m: no brokastī m lī dz viss iekļ auts.
 •  3 gadā atpakaļ
6. reizi Tenerifē - salīdzinošs iespaidu apskats. 2. daļa
6. reizi Tenerifē – salī dzinoš s pā rskats par pieredzi. 1.  daļ a Treš diena. Es dodos nirt, un mana banda dodas uz Obamas pludmali. Vakarā viņ i man pastā sta, kā da tā ir forš a pludmale un ka man noteikti tur jā iet vē lreiz,...
 •  2 gadā atpakaļ
6. reizi Tenerifē - salīdzinošs iespaidu apskats. 1. daļa
Sā kš u ar to, ka pā rē jiem nebija ko ī paš u izvē lē ties (Turcija, Balkā ni, Ē ģ ipte - mani ne pā rā k interesē ), bet mē s palaidā m garā m pā rē jo un plus es nolē mu, ka vē los mā c&...
 •  2 gadā atpakaļ
Unikāla viesnīca
Viesnī ca atrodas ļ oti atmosfē riskā pils ē kā . Lī dzī gu viesnī cas arhitektū ru nekur citur neesam redzē juš i.
 •  4 gadā atpakaļ
Zilās jūras starppils apskats
Viesnī ca vē rsā s pie manis par cenu, krievvalodī go darbinieku trū kums aizē noja mū su atvaļ inā jumu, pie telefona bija tulks un kaut kā mē s ar viņ iem sazinā jā mies ar ž estiem.
 •  4 gadā atpakaļ
Internetā izskatās labi. Patiesībā proletariāta hostelis
Tik antisanitā rus apstā kļ us nekur citur nebiju redzē jis. Manuprā t, prusaki ir regulā ri š ī s viesnī cas viesi. Ieč ekojā mies ap 22:00, kad ieslē dzā m gaismu, bijā m vienkā rš i š ausmā s, viņ i tu...
 •  5 gadiem atpakaļ
Viesnīcas Turquesa Playa apskats
Viesnī cu izvē lē jā mies paš i, pē c cenas / kvalitā tes kritē rija. Pludmale atrodas netā lu, pastaigas attā lumā .
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Tenerife