Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Costa del Sol

Tūristu stāsti par Costa del Sol pievienot stāstu
Vasara novembrī
Tas bija pilnī gi spontā ns ceļ ojums. Novembris Latvijā ir ļ oti bē dī gs mē nesis, un tad pē kš ņ i lē tas biļ etes uz Malagu.
 •  4 gadā atpakaļ
Mierīga un ģimenes viesnīca. Nepārspējama ārstēšana
Mums palaimē jā s aizbraukt uz Nerju (Spā nija). Ļ oti skaista un ideā la pilsē ta baudī š anai. Apmetā mies viesnī cā Los Arcos, tā atrodas ļ oti tuvu pludmalei un pilsē tas centram.
 •  5 gadiem atpakaļ
laba viesnīca, pilnībā atbilst trīs zvaigznēm
Españ a, El Morche, Urban Dream Ctra. El Morche, 168 29793 Torrox Costa Mē s palikā m viesnī cā.2018. gada septembrī . Viesnī ca atrodas Torrox (precī zā k, vietu sauc El Morche) galā piekrastes š osejas malā .
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca savā cenu kategorijā
Ļ oti laba viesnī ca savā cenu kategorijā . Tie ir jauni, tī ri un sakopti numuri ar jauku autentisku dizainu, tā pat kā pā rē jā viesnī cā .
 •  6 gadiem atpakaļ
Briesmīga viesnīca!!!!!
Mē s ieradā mies viesnī cā vē lu pulksten 0:00. Reģ istratū rā bija par vienu cilvē ku vairā k viesnī cā naktī neviens nestrā dā , ja jā gaida lī dz rī tam Istaba parasta, maza uz grī das, š ausmī...
 •  10 gadiem atpakaļ
Izcila viesnīca! Paldies!
Lieliska viesnī ca, jauks un izpalī dzī gs personā ls. Atraš anā s vieta: absolū ti brī niš ķ ī ga, tieš i blakus jū rai!
 •  10 gadiem atpakaļ
Laba viesnīca. Varu ieteikt ceļvežus!
Laba viesnī ca! Mē s bijā m biznesa partneru sanā ksmē . Uzkopš ana katru dienu, labas bufetes tipa brokastis, draudzī gs personā ls.
 •  10 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca tiem, kas ceļo uz jūru, lai peldētos baseinā
Lai beigtu uz pozitī vas nots, es sā kš u ar negatī vo. Galvenais trū kums ir jū ra. Ja jū s dodaties uz jū ru jū ras dē ļ , aizmirstiet par š o viesnī cu.
 •  11 gadiem atpakaļ
super!!
Sveiki! Februā rī atpū tos, daudzkā rt devos uz Ē ģ ipti un atkal mana izvē le krita uz š o valsti) Viesnī ca nav slikta, standarta č etrinieks, draudzī gs personā ls, patī kama animā cija vakaros.
 •  11 gadiem atpakaļ
pietiekami laba viesnīca
Atpū tā mies ar bē rniem 14 un 8 gadi, numuriņ i labi, kā bildē viesnī ca ziedā , jautri. Ļ oti tuvu lidostai un jū rai.
 •  9 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Costa del Sol