6. reizi Tenerifē - salīdzinošs iespaidu apskats. 1. daļa

06 Februāris 2022 Ceļošanas laiks: no 20 augusts 2021 ieslēgts 03 Septembris 2021
Reputācija: +90
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Sā kš u ar to, ka pā rē jiem nebija ko ī paš u izvē lē ties (Turcija, Balkā ni, Ē ģ ipte - mani ne pā rā k interesē ), bet mē s palaidā m garā m pā rē jo un plus es nolē mu, ka vē los mā cī t savam bē rnam nirš anu ar akvalangu (Tenerifē zinu vienu ļ oti labu instruktoru), nolē mu atkal lidot uz Tenerifi.

Izlaidī sim ceļ ojuma organizē š anas stā stu, un mē s lidojam ā rā – urrā !


Mū su lidojums gā ja caur Milā nu - transfē rs, kaut kas ap 6h. Biju jau š ajā lidostā pirms 6 gadiem, tad š ī lidosta bija pilna ar cilvē kiem, š oreiz cilvē ku praktiski nebija. Man neizdevā s reģ istrē t bagā ž u pirms izlidoš anas - 3 reizes devos pie aviokompā nijas kases, cerot reģ istrē t savu bagā ž u, lai bū tu nedaudz brī vā ks, tač u katru reizi man tika atteikts. Man visu laiku bija jā ierodas lidostā un jā sargā paš am sava bagā ž a. Ja reģ istrē tu bagā ž u, droš i vien varē tu doties uz Milā nu – no lidostas kursē vilcieni. Sagaidī jā m reģ istrā ciju lidojumam, izgā jā m visas procedū ras un stā vē jā m rindā uz iekā pš anu. Mani nedaudz pā rsteidza cilvē ku skaits – it kā pandē mijas nebū tu. Lidmaš ī na bija pilna ar pasaž ieriem. Lidojums trī s stundas ar santī mu un te nu esam uz TFS (Tenerife Sur) skrejceļ a. Ar nepacietī bu gaidu un apbrī noju pazī stamos skatus no iluminatora. Un tad es dzirdu pasaž ieru aplaudē š anu. Kā teica viens pilots: Kā pē c jū s neaplaudē jat mikroautobusa š oferim katrā pieturā ? ! Tā da ir mana attieksme pret aplaudē š anu lidmaš ī nā . Bet tad es saprotu, ka tā nav aplaudē š ana ekipā ž ai, bet tas ir prieks, ka cilvē ki varē ja aizbē gt un uz š ejieni aizlidot. Kā es to ieguvu? Un uzreiz pē c aplaudē š anas kompā nija sā ka dziedā t dziesmu. Vispā r, klase, labi darī ts!

Mē s ieradā mies ap 19.30, reģ istrē jā mies un devā mies vakariņ ā s uz restorā nu, kur nolē mā m pā rrunā t savus plā nus. Pirmā s divas vai trī s dienas nolē mā m apgulties pludmalē , tad nirš ana, tad ī rē jam auto un braucam pa salu, bet beigā s vē l 4-5 dienas atpū š amies pludmalē un iepirkš anā s - bez tā nekur. .

Es nedē ļ u pirms izlidoš anas skatī jos tieš raides kameru — tukš as pludmales, gandrī z nav cilvē ku. Ierodoties, izrā dī jā s, ka cilvē ku bija ievē rojami vairā k, tač u joprojā m ne kā parasti, kad nebija pandē mijas un nebija nekā du ierobež ojumu. Daudzas iestā des (restorā ni, veikali) ir slē gtas - daudzi to nevarē ja izturē t. Mainī jusies arī atpū tnieku struktū ra. Iepriekš galvenie tū risti bija briti un vā cieš i, un 18. -19. Krievvalodī gie tū risti sā ka aktī vi atpū sties. Tagad krievvalodī go praktiski nav, lielā kā daļ a ir spā ņ i. Vā cieš i ir, bet maz. Kā izrā dī jā s sarunā ar vienu ģ imeni, kas no Moldovas uz Vā ciju pā rcē lusies uz vairā k nekā.30 gadiem, Vā cijā valdī bas lī menī aktī vi netiek ieteikts doties atvaļ inā jumā uz Spā niju augstā s saslimstī bas ar COVID-19 dē ļ . Tač u š eit jā atzī mē , ka š is pieaugums attiecas uz kontinentā lo Spā niju, un Kanā riju salu arhipelā gā ir ā rkā rtī gi zems saslimstī bas lī menis.

Ja jū s interesē sī kā ka informā cija par nirš anu Tenerifē - uzdodiet jautā jumus. Es to š eit neaprakstī š u.


Dienas paiet, jau tagad jā sā k meklē t ī rē jamā automaš ī na. Sā kam meklē t. Cenas automaš ī nu nomas vietnē s - oho. Par Toyota Prius klases auto ap 100 eiro diennaktī . Ievietoja sludinā jumu FB Tenerifes grupā s. Uz manu sludinā jumu atsaucā s vairā ki cilvē ki. Teiksim tā – nav no kā izvē lē ties. Kā ds lauž ne ī sto cenu, kā ds piedā vā maš ī nu, kaut ko lī dzī gu Fiat Panda. Kā ds ieteica Citroen C3 - domā ju, labi, nav lielas izvē les, jā rezervē , ko arī izdarī ju. Par 5 dienā m sarunā ts 175 eiro. Un tad viens no mū su ceļ a biedriem nolē ma, ka ir maš ī nas (jā bū t) un pievienojā s meklē š anai. Viņ š telegrammā atrada grupu, un tur atrada lielisku variantu – Lexus GS 300.2008. g. un turpmā k. Citroen C3 - iet nafig.

Sarunā ts par 350 eiro 7 dienā s. Forš i!

Pirmajā dienā (pirmdien) nolē mā m doties uz Garač iko pilsē tiņ u salas ziemeļ os. Izplā noja marš rutu un lidoja. Izbraucā m pa TF-1, braucā m uz Santiago del Teide, kur nogriezā mies uz š osejas uz Garač iko.

Salas ī patnī bas ir tā das, ka lielā kajā daļ ā vietu var nokļ ū t pa daž ā diem ceļ iem, navigators mū s veda pa ļ oti sarež ģ ī tu ceļ u - iebraucā m pilsē tā ne pa kreisi, ne pa pa labi, bet no augš as uz centru pa stā vā ko serpentī nu ar nolaiš anā s leņ ķ i 50-55 grā diem. Reizē m š ķ ita, ka tagad maš ī na vienkā rš i apgā zī sies. Ikviens, kurš devā s uz Masku un uzskata tur visgrū tā ko un bī stamā ko serpentī nu - nē , š is ir grū tā ks. Pati pilsē tiņ a nav liela, par to ī sti neko nevar teikt, bet tas, ka tā atrodas kalnos, padara to pietiekami pievilcī gu apskatei, jo skati ir skaisti. Kaut kas atgā dinā ja Krimu. Š eit mē s devā mies peldē ties (sē dē jā m uz akmeņ iem), ū dens silts un dzidrs, var peldē t ar masku - ir zivs, kuru var apskatī t.


Otrdien braucam uz ciematu salas ziemeļ os - Benijo. Š is ir mū su š odienas marš ruta beigu punkts. Bet kopš mū su marš ruts iet cauri Candelaria un Santa Cruz pilsē tiņ ai, piestā jam katrā un veicam apskates ekskursiju. Candelaria - apstā jā s netā lu no krastmalas (paveicā s ar stā vvietu), izgā ja gar krastmalu lī dz laukumam ar rā tsnamu un miljards reiž u nofotografē tajā m guanč u statujā m. Tā s ir visas Candelaria apskates vietas. Varbū t uz spē ka palikā m š ajā pilsē tiņ ā pusotru stundu un braucā m tā lā k. Mans spriedums - te nav ko darī t, kā vien paskatī ties garā mejot un doties tā lā k. Nā kamā ir Santa Cruz. Nolikā m maš ī nu izstā ž u centra stā vlaukumā (Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife) un devā mies galvenā s apskates vietas – teā tra (Auditorio de Tenerife Adá n Martí n) virzienā . Teā tris slē gts karantī nas dē ļ . Viņ i staigā ja pa teā tri, un tad radā s jautā jums: "Ko jū s vē l š eit varat redzē t? " Pā rliecinā ti paziņ oju, ka vē los doties uz priekš u, lai apskatī tu ostu (tā nav ī paš i tā lu no teā tra). LABI! Un kas vē l? Ejam uz Google un meklē jam ko apskatī t Santa Cruz un atrodam divus (pat divus! ) pilis-cietokš ņ us 700 metrus no mums uz ostas pusi, ceļ ojuma laiks 15 minū tes. Oho, tas ir fantastiski, tā da veiksme! Iesim viņ us apskatī t. Pagā jā m garā m daļ ai ostas, esam nogā juš i jau nevis 700 metrus, bet pusotru kilometru - divus. Kur ir mū su pilis? ! Mē s meklē jam Google — puiš i, jū s viņ iem izturē jā t! Un te mē s saprotam, ka pie teā tra bija divas nelielas celtnes 13. -15. gadsimta stilā - tā s ir mū su pilis-cietokš ņ i. Atgriezā mies pie maš ī nas, uzkodā m, apsē dā mies un braucam tā lā k. Pa ceļ am dalā mies iespaidos par Santakrusu: nekā ī paš i interesanta nav, nav ko ī paš i redzē t.

Ceļ š uz Benijo ved cauri kalnu pā rejai ar serpentī niem, kā vienmē r. Uzkā pjam virsotnē , pa ceļ am piestā jam nobildē ties - skati skaisti. Lē nā m, bet pā rliecinoš i sasniedza Benijo. Lasot par š o vietu, viņ i raksta par problē mā m ar stā vvietu visur. Š eit ir daudz gribē tā ju, bet vietu ir ļ oti maz. Ir trī s restorā ni, kuriem ir autostā vvieta, bet tikai restorā na apmeklē tā jiem. Muļ ķ ī gs jautā jums: noliekam maš ī nu, ejam uz pludmali, atgriež oties ejam pie viņ iem un kaut ko pasū tā m - tā ds pā rdroš i plā ns nobriedis tī rā prā tā ! Viss, maš ī na tika novietota stā vvietā un devā s uz pludmali. Restorā ni atrodas kalna galā , un zemā k esoš ā pludmale un nolaiš anā s uz to iet pa stā vā m kā pnē m. Mē s nokā pā m uz 10-15 minū tē m - tas nav pā rspī lē ts. Nokā pā m lejā un atradā m vietu, kur varam iekā rtoties - klase! Smiltis ir melnmelnas! Mū su pludmalē , kur vienmē r apstā jamies, tagad smiltis uzskatā m par pelē kā m, bet kā dreiz par melnā m. Un ir viļ ņ i! Mē s netē rē jam laiku, pā rģ ē rbjamies un dodamies uz priekš u, lai iekarotu viļ ņ us. Š eit viss ir lieliski: skaisti skati, var ļ auties viļ ņ iem, ko visi dara, ir tikai viena problē ma - nav tualetes. Tualete ir tikai augš ā , restorā nos. Un ja nav tualetes, tad ko tas nozī mē ? Tas nozī mē , ka kā ds noteikti gribē s aiziet uz tualeti! Pulkstenis ir 17:00, mū su banda jau ir izsalkusi un visi vienbalsī gi nobalsoja par to, ka ripinā sies un uzkā ps virsotnē . Man un Anai tika deleģ ē ta godpilnā misija – tikt uz priekš u un rezervē t galdiņ u restorā nā , lai mē s varē tu kaut ko uzkost, apbrī nojot Benijo skatus.


Paiet nedaudz ilgā ks laiks, lai uzkā ptu augš ā  — 15-20 minū tes, un mē s esam augš ā . Paejam garā m pirmajam restorā nam, un redzam, ka cilvē ku tur vairs nav. Hmm, man likā s dī vaini. Steidzamies uz savu maš ī nu, lai nomestu mantas un dotos uz mū su restorā nu. Pieejam, un redzam, ka arī mū su restorā nā gandrī z neviena nav. Un tad pagriež os uz zī mi pie restorā na stā vvietas izejas, ka restorā ns un autostā vvieta tiek slē gti 18.00. Un pulkstenis jau ir 17.30 - es sā ku uztraukties un domā ju par automaš ī nas apdzī š anu. 17.50 visi jau bija maš ī nā , un mē s mierī gi devā mies mā jā s. Spriedums — vieta, kas jā redz.

Skats no Malpensas lidostas

Rinda, lai iekā ptu lidojumā Tenerifē

Manki pludmale

Manki pludmale

Mū su dzelzs zirgs

Ceļ ā uz Garač iko

Serpentī ns ceļ ā uz Garač iko

Mē s nokļ uvā m Garač iko

Mē s peldamies, ū dens ir dzidrs

Centrā lais laukums Kandilā rijā

Ceļ a pā reja uz Benijo

Viļ ņ i pludmalē

6. reizi Tenerifē – salī dzinoš s pā rskats par pieredzi. 2. daļ a

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
вид из аэропорта Мальпенсы
очередь на посадку на рейс на Тенерифе
Пляж Манки
Пляж Манки
наш железный конь
По дороге на Гарачико
Серпантин по дороге на Гарачико
добрались до Гарачико
купаемся, вода чистенькая
центральная площадь в Кандилярии
перевал по дороге в Бенихо
волночки на пляже
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums