Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Madride

Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Madride pievienot stāstu
Madride. Mēnesi pirms Covid apokalipses
Kā pē c Madride? Jo atrada lē tas biļ etes. Sā kā m zemo izmaksu + bezvī zu programmu - meklē jam, kur ir lē tas biļ etes, un lidojam tur.
 •  4 gadā atpakaļ
Ideāla vieta tūrismam
plusi Ideā la vieta tū rismam – Madrides vē sturiskā s daļ as pats centrs. Istabas ir mazas, bet ļ oti pieklā jī gas. Svaigs remonts.
 •  4 gadā atpakaļ
Mana Madride
Madride nav apskalota jū rā un nav celta pie cienī gas upes, tač u ar tik daudziem skaistiem parkiem tā radī s izredzes daudzā m pasaules galvaspilsē tā m.
 •  4 gadā atpakaļ
Pavasaris Madridē un Barselonā
2019.  gada aprī lī ieradā s Madridē uz 3 dienā m. Apmeklē ja Madridi ar privā tu automaš ī nu. Gids bija lielisks – Anatolijs Khuba.
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca netālu no Maskavas apvedceļa (Madrides apvedceļa)
Neko pā rdabisku no viesnī cas pilsē tas nomalē negaidī jā m. Tomē r š ī s trī s zvaigznes izrā dī jā s interesantā kas par č etrā m centrā .
 •  6 gadiem atpakaļ
Ērta viesnīca netālu no metro
Viesnī ca atrodas minū tes gā jiena attā lumā no metro stacijas Cuatro Camino, 5 stacijā m pa zilo lī niju, kas ved uz centru. Viesnī ca nav jauna, bet viss ir ļ oti cienī gs: tī rī ba, mē beles un personā ls.
 •  6 gadiem atpakaļ
Ļoti nepatīkama viesnīca
Viesnī ca a la padomju stilā š ī vā rda sliktā nozī mē . Gaiteņ i ir nobruž ā ti un ar netī rā m tapetē m.
 •  6 gadiem atpakaļ
Laba viesnīca, brokastis vairāk nekā labas.
Vienkā rš i brī niš ķ ī ga viesnī ca: personā ls, uzkopš ana, brokastis. No mī nusiem ir vieta. Nevis centrā , Tetouanas rajonā .
 •  6 gadiem atpakaļ
laba viesnīca
Man visvairā k patika apkalpoš ana, patī kams personā ls, smaidī gs, izpalī dzī gs. Visi mani pieprasī jumi tika izpildī ti pē c iespē jas ā trā k.
 •  6 gadiem atpakaļ
Ērta atrašanās vieta, bet sliktas brokastis.
Š ī tī rā , ē rtā viesnī ca nevarē ja atrasties ē rtā kā vietā . Tā atrodas pastaigas attā lumā no metro stacijas Noviciado, kas ved uz 3 metro lī nijā m, no kurā m daž u minū š u laikā vara...
 •  9 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Madride