Madride. Mēnesi pirms Covid apokalipses

07 augusts 2020 Ceļošanas laiks: no 26 Janvāri 2020 ieslēgts 31 Janvāri 2020
Reputācija: +1397.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Kā pē c Madride? Jo atrada lē tas biļ etes. Sā kā m zemo izmaksu + bezvī zu programmu - meklē jam, kur ir lē tas biļ etes, un lidojam tur. Uz gadu nevaram nopirkt, jo mana darba specifika, bet uz mē nesi mums der. Sā kotnē ji nolē mā m, ka aukstumā nebrauksim, izskatī jā m variantus Vidusjū rā . Bijā m biļ etes par 195s (pamata cena, par daž ā dā m pakā m piemaksā jā m 80s) divā m personā m abos virzienos uz mē nesi uz 6 naktī m uz Madridi - kā dreiz lielā s Spā nijas impē rijas galvaspilsē tu. Kā pē c ne?

Viņ i lidoja (pirmo reizi) kā Raiens. Labā lieta ir cena. Paņ ē mā m arī kafiju, 3. , bet ļ oti laba un ļ oti liela porcija, pietika diviem. Citā di sē dekļ i nemaz nenoliecas.

Mums bija 5 pilnas dienas. Diemž ē l 2. dienas beigā s es saslimu ar gripu, bet 3. dienā mana sieva. Š ī iemesla dē ļ visi plā ni tika salauzti vai saburzī ti. Piemē ram, mē s nemaz nedevā mies uz Toledo.

Ko jū s apmeklē jā t veselī gā veidā .

1.  diena


Rastro ielas tirgus ir forš s krā mu tirgus, ko apmeklē t mī ļ otā jiem vai tiem, kas Madridē pavadā t daudz laika.

Flamenko. Kā neapmeklē t flamenko, atrodoties Spā nijā ? ! Viņ i paņ ē ma biļ etes uz mē nesi, un tad viņ i sē dē ja ne tuvu un no paš as malas. Tik forš a izpildī tā ja (Sā ra Barasa). Salī dzinot ar Barselonu. . . Viedokļ i dalā s. Manai sievai Madrides priekš nesums patika vairā k. Man tā ir Barselona. Saprotu, ka no augstā s mā kslas un dejas viedokļ a Madride ir labā ka, bet dziedā š anas tajā nebija vispā r. Apollo teā tris pats par sevi ir diezgan zanedbany.

2.  diena

Karaliskā pils Madridē . Manai sievai ļ oti patika, man patika 3 istabas. Lī dz paš ai pilij mums pagā ja apmē ram 3 stundas, es bū tu gā jis stundas laikā ))). Bet atdalī tā Armory ir tikai savstarpē js prieks! Tik bagā tī ga vē lo viduslaiku bruņ inieku bruņ u kolekcija vē l jā meklē !

Tā pē c mē s saslimā m, tā pē c pā rbaude bija ļ oti virspusē ja.

Prado muzejs ir ļ oti smacī gs. Paturiet prā tā , ģ ē rbjoties viņ a vizī tei ziemā . Daudzas gleznas ir 500 gadus vecas, tač u tā s ir tik lieliskā stā voklī , ka daž as pat š aubī jā s par to autentiskumu)))).

Buen Retiro parku vislabā k apmeklē t, ja tas ir vismaz salī dzinoš i silts un veselī gs.

Santa Maria la Real de la Almudena katedrā le ir laba, bet tai trū kst senatnes)))).

Mē s apmeklē jā m arī mū ziklu "Karalis lauva". Mē s nekad neesam bijuš i uz modernu veiksmī gu mū ziklu un pat pasaules lī meņ a mū ziklu. apmeklē ja. Mē s domā jā m, ka mū zikli galvenokā rt ir dejoš ana un dziedā š ana, daž reiz runā š ana (ļ oti ī si). Izrā dī jā s, ka viņ i runā pusi laika. Izrā de ir š ika, bet mē s vairs neiesim uz mū ziklu sveš valodā )))). Biļ etes tika ņ emtas arī mē nesi iepriekš , un jau bija problē mas ar labā m sē dvietā m. Slimī bas dē ļ izsē dā s tikai pirmais cē liens.

Madrides vispā rī gie iespaidi

Ir krā sa, sava seja, liels vē sturiskais centrs (2 km diametrā ), kurā var klī st un baudī t skaistā s mā jas un kopē jo atmosfē ru. Nu, mums patī k Spā nija.


Nav satriecoš u arhitektū ras struktū ru un ansambļ u, kā arī viduslaiku senlietu. Viss, kas ir - celts no 18. gadsimta vidus, nevis agrā k. Ielā s nav zaļ umu (gandrī z).

Kas ir pā rsteidzoš i - baznī cu praktiski nav.

Es sniedzu fotoattē lus hronoloģ iskā secī bā :

Karaliskā pils

Karaliskā pils

Buen Retiro parks

Buen Retiro parks, Kristā la pils

Buen Retiro parks, Kristā la pils

Buen Retiro parks

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Королевский Дворец
Королевский Дворец
Парк Буэн-Ретиро
Парк Буэн-Ретиро  Хрустальный Дворец
Парк Буэн-Ретиро  Хрустальный Дворец
Парк Буэн-Ретиро
Līdzīgi stāsti
komentāri (18) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums