Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Barselona

Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Barselona pievienot stāstu
Izcila viesnīca
Lieliska viesnī ca, numuriņ i mazi, bet ļ oti ē rti, bez balkoniem, minimā lisma stilā . Pieklā jī gs, atsaucī gs personā ls.
 •  1 gadā atpakaļ
Sunotel Junior apskats
Istaba bija nedaudz š aurā ka, nebija pietiekami daudz pakaramo, iekš ā nebija seifa. Man bija jā iet brokastī s tuvē jā viesnī cā , bet principā ir tī rs un ē rts.
 •  3 gadā atpakaļ
Nouvel Hotel apskats
Barselonā apmetos viesnī cā Nouvel, š o viesnī cu man ieteica vadī tā ja Kristī na, tā atrodas paš ā Barselonas centrā , ļ oti laba transporta apmaiņ a, viss ir pie rokas.
 •  3 gadā atpakaļ
Lieliska mājīga maza viesnīca
Viesnī ca tika izvē lē ta nejauš i, tač u nenož ē loja. Numuram bija balkons, kas mums bija ļ oti svarī gi. Viss ir tī rs un ē rts.
 •  3 gadā atpakaļ
Auto Hogar Hotel apskats
Š is ir mans otrais ceļ ojums uz š o viesnī cu. Esmu apmierinā ta ar ē dienu tajā , bija tikai brokastis, bet bija smalkmaizī tes, sortiments no visa daž ā da un garda.
 •  3 gadā atpakaļ
Exe Cristal Palace Hotel apskats
Ā tri nokā rtojā s. Es devos uz š o viesnī cu pirmo reizi, man neviens neieteica, viesnī cu izvē lē jos tī ri atraš anā s vietas dē ļ .
 •  3 gadā atpakaļ
Sheraton Barcelona Diagonal apskats par četriem punktiem
Viesnī cu izvē lē jos pē c ē rtī bā m, patika skats no viesnī cas. Nebija nekā veca, netī ra, sasista. Metro 15 minū tes.
 •  3 gadā atpakaļ
HTop BCN City apskats
Atpū tā mies 2* viesnī cā , izvē lē jos primā ri atraš anā s vietas dē ļ , š ī viesnī ca atrodas labā vietā , arī tajā brī dī bija interesanta cena.
 •  3 gadā atpakaļ
Auto Hogar Hotel apskats
Reģ istrē š anā s noritē ja labi, ieradā mies pirms laika, bet pē c 10 minū tē m jau bijā m istabā . Ē diens ir lielisks, mums bija bufetes tipa brokastis, kas nav slavē jams.
 •  3 gadā atpakaļ
Pavasaris Madridē un Barselonā
2019.  gada aprī lī ieradā s Madridē uz 3 dienā m. Apmeklē ja Madridi ar privā tu automaš ī nu. Gids bija lielisks – Anatolijs Khuba.
 •  4 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Barselona