Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Maljorka

par. Maljorka  • 
№2. Pūķu alas
par. Maljorka  • 
par. Maljorka  • 
par. Maljorka  • 
par. Maljorka  • 
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Maljorka pievienot stāstu
HSM Atlantic Park Hotel apskats
Izvē loties viesnī cu, vadī jā mies pē c cenas. Sā kotnē ji gribē jā m rezervē t citu viesnī cu, bet tas neizdevā s, tā pē c rezervē jā m š o.
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīca nav slikta, bet ir problēmas ar pārtiku un baseins darbojas viens
Vakar iekā rtojā mies, plā nojā m 2 mē neš us iepriekš , lasī jā m par lielisko virtuvi, diviem baseiniem. Rezultā tā viens baseins darbojas, ņ emot vē rā sliktos laikapstā kļ us, pilns.
 •  3 gadā atpakaļ
Mar Hotels Rosa del Mar & Spa apskats
Viesnī cā ir jautā jumi par istabu skaitu. Vecas istabas, viss brū k, birst. Principā es saprotu, ka tā bija cenas un kvalitā tes attiecī ba.
 •  3 gadā atpakaļ
Sabojātas brīvdienas un noteikti ne 5 zvaigznes
Pasū tī jā m apartamentu š ajā viesnī cā , jo plā nojā m atvaļ inā jumu ar bē rnu, un standarti ir ļ oti mazi, tikai 22 kv.
 •  3 gadā atpakaļ
Pārskats par HSM Reina Del Mar
Mans apskats bū s ī ss, viss patika, ē diens normā ls, sakā rtots, bet vispā r vajag aizbraukt paskatī ties savā m acī m. Vienreiz devos uz pludmali, kas nav tā lu no viesnī cas, tad devos uz citu vietu.
 •  3 gadā atpakaļ
Blau Punta Reina Resort Apart apskats
Lieliska viesnī ca, man tā patī k. Lieliska liela teritorija, lieliskas pludmales, abā s viesnī cas pusē s, iespē jams, labā kā s, smilš ainas.
 •  3 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca 3*
- tas, ka ar Viss iekļ auts nā ca no 14:00, kad tika nokā rtota istabiņ a. Lai gan mē s jau bijā m viesnī cā.8 no rī ta, mē s devā mies pastaigā ) + jū ra 200 metri.
 •  3 gadā atpakaļ
Pārskats par Fergus Style Tobago
Viesnī ca laba, pē c rekonstrukcijas viss kā rtī bā . Atraš anā s vieta ļ oti ē rta, serviss labs. Ē diens izcils, brokastī s pastā vī gi sieri, jamons, š ampanietis.
 •  3 gadā atpakaļ
Seramar Luna-Luna Park apskats
Viesnī ca izvē lē ta pē c atsauksmē m, arī cena patika. Ē diens labs un daudzveidī gs. Pā rskatos cilvē ki sū dzē jā s par troksni, bet, kad bijā m tur, viss bija labi, klusi, mierī gi.
 •  3 gadā atpakaļ
Iberostar Bahia de Palma apskats
Viesnī ca izvē lē ta pē c cenas, atraš anā s vieta nav slikta, ieieš ana jū rā gluda, laba. Viesnī ca ir vidē ja. Ē diens ir visizplatī tā kais.
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Maljorka