Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Maljorka

par. Maljorka  • 
№2. Pūķu alas
par. Maljorka  • 
par. Maljorka  • 
par. Maljorka  • 
par. Maljorka  • 
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Maljorka pievienot stāstu
Šausmas
Apstā kļ i kā mitrā pagrabā . Baroš ana - jū s varat aizmirst, kas tas ir. Tualete nav jū su istabā , bet ir kopī ga gaitenī .
 •  1 gadā atpakaļ
Ļaujiet jums sapņot par Palmu de Maljorku
Ir pagā jusi gara aprī ļ a nedē ļ as nogale, un mē s esam Maljorkā . Es izvē lē jos viesnī cu vietnē Booking. com. Stā voklis bija tuvu jū rai, lidostai, labi, tī rs + garš ī gs.
 •  1 gadā atpakaļ
HSM Atlantic Park Hotel apskats
Izvē loties viesnī cu, vadī jā mies pē c cenas. Sā kotnē ji gribē jā m rezervē t citu viesnī cu, bet tas neizdevā s, tā pē c rezervē jā m š o.
 •  5 gadiem atpakaļ
Viesnīca nav slikta, bet ir problēmas ar pārtiku un baseins darbojas viens
Vakar iekā rtojā mies, plā nojā m 2 mē neš us iepriekš , lasī jā m par lielisko virtuvi, diviem baseiniem. Rezultā tā viens baseins darbojas, ņ emot vē rā sliktos laikapstā kļ us, pilns.
 •  5 gadiem atpakaļ
Mar Hotels Rosa del Mar & Spa apskats
Viesnī cā ir jautā jumi par istabu skaitu. Vecas istabas, viss brū k, birst. Principā es saprotu, ka tā bija cenas un kvalitā tes attiecī ba.
 •  5 gadiem atpakaļ
Sabojātas brīvdienas un noteikti ne 5 zvaigznes
Pasū tī jā m apartamentu š ajā viesnī cā , jo plā nojā m atvaļ inā jumu ar bē rnu, un standarti ir ļ oti mazi, tikai 22 kv.
 •  5 gadiem atpakaļ
Pārskats par HSM Reina Del Mar
Mans apskats bū s ī ss, viss patika, ē diens normā ls, sakā rtots, bet vispā r vajag aizbraukt paskatī ties savā m acī m. Vienreiz devos uz pludmali, kas nav tā lu no viesnī cas, tad devos uz citu vietu.
 •  5 gadiem atpakaļ
Blau Punta Reina Resort Apart apskats
Lieliska viesnī ca, man tā patī k. Lieliska liela teritorija, lieliskas pludmales, abā s viesnī cas pusē s, iespē jams, labā kā s, smilš ainas.
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca 3*
- tas, ka ar Viss iekļ auts nā ca no 14:00, kad tika nokā rtota istabiņ a. Lai gan mē s jau bijā m viesnī cā.8 no rī ta, mē s devā mies pastaigā ) + jū ra 200 metri.
 •  5 gadiem atpakaļ
Pārskats par Fergus Style Tobago
Viesnī ca laba, pē c rekonstrukcijas viss kā rtī bā . Atraš anā s vieta ļ oti ē rta, serviss labs. Ē diens izcils, brokastī s pastā vī gi sieri, jamons, š ampanietis.
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Maljorka