Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Kostadorada

Tūristu stāsti par Kostadorāde pievienot stāstu
Lieliska izvēle Salou
Nejauš i mē s nokļ uvā m oktobra vidū Spā nijas piekrastē Kostadoradā . Sezonas beigā s daudzas viesnī cas jau bija slē gtas, bet mū s viesmī lī gi patvē ra "Best Da Vinchi royal" 4 *, kas atrodas 100 km attā lumā .
 •  3 gadā atpakaļ
Pārskats par Four Elements Suites
Kopē jais iespaids pozitī vs, viesnī ca atrodas ē rtā vietā , var patstā vī gi apceļ ot Spā niju, daž u minū š u attā lumā no viesnī cas ir autobusa pietura, ir arī daudz veikalu.
 •  5 gadiem atpakaļ
Estival Park Salou Hotel Resort Sport & Spa apskats
Viesnī cu izvē lē jos pē c atsauksmē m, biju apmierinā ta ar cenu. Viņ i tajā stundā apmetā s, es negaidī ju. Es devos ā rpus sezonas, bet jū ra bija skaista.
 •  5 gadiem atpakaļ
Estival Park Salou Hotel Resort Sport & Spa apskats
Labā viesnī cā mums patika viss, tikai gids nebija ī paš i draudzī gs, ar mums praktiski nesazinā jā s, komunikā cijas praktiski nebija, labā k laicī gi noskaidro kā das tur ir ekskursijas un pē rc no vietē jiem nevis no Coral Ce&...
 •  5 gadiem atpakaļ
Pārskats par H10 Cambrils Playa
Ļ oti laba viesnī ca, viss patika, izvē lē jos, jo bija laba cena. Reģ istrē š anā s noritē ja labi, istabiņ a tika tī rī ta katru dienu, ja nevē lē jā s, tad netī rī ja.
 •  5 gadiem atpakaļ
Estival Park Salou Hotel Resort Sport & Spa apskats
Š ī viesnī ca fotoattē lā izskatā s daudz labā k nekā patiesī bā . Mē s ceļ ojā m kā grupa, bijā m 12.
 •  4 gadā atpakaļ
Labākā viesnīcas pieredze
Izvē lē jies viesnī cu apzinā ti cenu politikai. Svē tki izvē rtā s labā ki nekā cerē ts. Iekā rtojoties, mums paveicā s: tika piedā vā ta istabiņ a jaunā ē kā un apmetā s uzreiz pē c ieraš an...
 •  5 gadiem atpakaļ
Es atgrieztos šajā viesnīcā otro reizi
Oktobra sā kumā laikapstā kļ i ļ ā va peldē ties, sauļ oties un ē rti doties ekskursijā s. Viesnī ca atrodas ē rtā vietā , netā lu - trī s lī č i ar pludmalē m, lī dz lielajai centrā lajai pludma...
 •  5 gadiem atpakaļ
Estival Centurion Playa apskats
Ē rta atraš anā s vieta transporta apmaiņ as ziņ ā (autobusa pietura netā lu no viesnī cas). Patika arī tas, ka š ī ir pirmā lī nija, pie jū ras un ceļ a neesamī ba starp jū ru un viesnī cu.
 •  5 gadiem atpakaļ
Nepatiesa informācija
Diemž ē l visā s vietnē s (arī tū roperatoros) informā cija nav pietiekami patiesa: š ā da viesnī ca (dzī voklis) neeksistē.
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Kostadorāde