Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Kosta Blanka

Tūristu stāsti par Kosta Blanka pievienot stāstu
Lieliska viesnīca, netālu no jūras, lielisks ēdiens, wi-fi nozvejas visur
Aizbraucā m ar draugiem, izlidojā m laicī gi, pē c ieraš anā s Alikantetestā neprasī ja. Pa ceļ am uz viesnī cu tū risti tika nogā dā ti Alikanti un Benidormā , bija laiks vakariņ ā m: -), bet brauca vairā k nek...
 •  3 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca, tīra un tuvu jūrai
Laba tī ra viesnī ca. Lielisks ē diens, jauks personā ls un forš s spa ar mini trenaž ieru zā li, saunu, tvaika pirti un siltu baseinu.
 •  4 gadā atpakaļ
Laba viesnīca
Lieliska viesnī ca par savu naudu, bezmaksas internets labi ķ eras visā pasaulē , brokastis un vakariņ as garš ī gas, 5 minū š u gā jiens lī dz jū rai, blakus lielveikals, kafejnī cas, veikali, ikdienas uzkopš ana, laipns person&#...
 •  5 gadiem atpakaļ
Viesnīca ir lieliski piemērota atpūtai
Dzī voju š ajā viesnī cā kopā ar mammu. Mē s ilgi lasī jā m par viesnī cu, ļ oti gribē jā s to apmeklē t, bet cena bija apkaunojoš a.
 •  5 gadiem atpakaļ
Iesaku apmeklēt šo viesnīcu
Pirmo reizi atpū tā mies viesnī cā Kaktus Albir. Iespaidi bija labi, viesnī ca attaisnoja cerī bas. Izvē lē jā mies optimā las cenas un kvalitā tes attiecī bas, kā arī labā s atraš anā s vietas dē ļ .
 •  5 gadiem atpakaļ
Viesnīcas Miramar apskats
Es vienmē r izvē los viesnī cu vietnē , pamatojoties uz reā lu cilvē ku atsauksmē m, un š ī viesnī ca arī tika izvē lē ta.
 •  5 gadiem atpakaļ
Ideāla vieta! Iesaku visiem!
Viesnī cas adrese: Av. de Mont Benidorm 5, Benidorm, 03502, Alicante, Spā nija Kosta Blanka Tā lr. : +3 67.6 2.00 Tī mekļ a vietne: http://sonrisaapartments.
 •  5 gadiem atpakaļ
Viesnīcas Sun Palace Albir & Spa apskats
Patika viesnī cas fotogrā fijas, nolē mu tur doties. Tā kā ieradā mies agri no rī ta, tad drī kstē jā m atstā t somas, izmantot atpū tas telpu, par papildus samaksu paē dā m brokastis, pē c kurā m 14.
 •  5 gadiem atpakaļ
Atsauksme par Gran Hotel Sol y Mar
Zanzibā rā es paliku Bahati Villa 3 *, š ī ir mini viesnī ca, drī zā k dzī voklis. Viesnī cu izvē lē jos, jo tur bija brī va man piemē rota istabiņ a, tā bija vienī gā alternatī va mū su cenu diapazonā...
 •  6 gadiem atpakaļ
Nevis piekrastē, bet diezgan patīkama viesnīca
Š ī bija pirmā pieredze ā rzemju brī vdienā s viesnī cā , tā pē c nav ar ko salī dzinā t, un zemā k rakstī tais ir pirmais iespaids.
 •  6 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Kosta Blanka