Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Grankanārija

Tūristu stāsti par Grankanārija pievienot stāstu
Tā ir patiesa zvaigznēm, taču šī nav pludmales viesnīca
Pā rsū tī š ana Rezervē ts transfē rs no lidostas uz viesnī cu un atpakaļ . Cena 35 + 35 eiro. Satikā s ar zī mi, nesa bagā ž u.
 •  1 gadā atpakaļ
Nav piemērots ceļošanai ar mājdzīvnieku
Mē s vienmē r ceļ ojam ar savu suni un nekad nav bijuš as problē mas, bet ne š ajā viesnī cā . Rezervā cijas brī dī tika norā dī ts, ka mā jdzī vnieki ir atļ auti.
 •  3 gadā atpakaļ
Briesmīga viesnīca
Bezgarš ī gs un vienmuļ š ē diens no sliktas kvalitā tes produktiem. Dzē rieni, kas atš ķ aidī ti ar vietē jo pretī go ū deni - vī ns, sulas
 •  8 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca 3*, šeit atgriezīšos vēl.
Es paliku š ajā viesnī cā.5 dienas ar draugiem. 2015. gada maijs no 17 lī dz 22. Viesnī ca izvē lē ta, ņ emot vē rā plaš as istabas, atraš anā s vietu uz okeā nu, veikaliem, autobusu pieturā m.
 •  9 gadiem atpakaļ
Laba viesnīca ar labu cenas un kvalitātes attiecību
Laba viesnī ca, ne tas greznā kais piecinieks uz salas, bet cena atbilstoš a. Mums patika gandrī z viss, izņ emot istabas atraš anā s vietu (351), balkons pavē rā s uz virtuves bloka pusi, no kurienes visu diennakti bija dzirdama vai nu nosū cē ...
 •  10 gadiem atpakaļ
Patīkams pārsteigums)))
Mē s saņ ē mā m talonus vienkā rš i "bez maksas" uz 11 dienā m brokastī m / vakariņ ā m trī s par 4.000 rubļ u plus vī zas.
 •  11 gadiem atpakaļ
Grankanārija – paradīzes sala
Par salu ↓ Amerikas Savienotajā s Valstī s Sirakū zu universitā tes Klimata izpē tes nodaļ a veica daž ā dus pē tī jumus aptuveni 590 pasaules apgabalos, kā rezultā tā tika konstatē ts, ka Grankanā rijā gadalaiki ...
 •  11 gadiem atpakaļ
Pasakains
Bija tur ar sievu un draugiem. Tā ds 3, kā pie mums, Turcijā tas ir 5, vai 4, bet tikai tā pē c, ka attā lums lī dz okeā nam. NO LIDOSTAS SAŅ EM 4 ar taksi (mikroautobusu) par 40 eiro, braucā m 15-20 minū tes.
 •  11 gadiem atpakaļ
Grankanārija
Brī niš ķ ī ga, jauna viesnī ca ar lielu zaļ o zonu, skaistiem baseiniem, kazino un spa centru, kas atrodas 5-7 minū š u gā jiena attā lumā no pludmales, tuvu tirdzniecī bas centriem, restorā niem.
 •  12 gadiem atpakaļ
Pavasara brīvdienas Kanāriju salās
Uz Grankanā riju lidojā m pavasara brī vlaikā . Lidojuma laiks ir 7 stundas vienā virzienā . 4 zvaigž ņ u viesnī ca Taurito pilsē tā salas dienvidos.
 •  12 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Grankanārija