Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Kostabrava

Tūristu stāsti par Kostabrava pievienot stāstu
Ļoti tuvu brīnišķīgai pludmalei. Labs ēdiens, tieši pietiekami un ļoti garšīgs
Lieliski piemē rots trijotnei! PERSONĀ LS Ļ OTI DRAUDZĪ GS un pieklā jī gs. Ļ oti garš ī gs un daudzveidī gs ē diens.
 •  1 gadā atpakaļ
Blaumar Hotel apskats
Ē diens viesnī cā bija lielisks. Daudzveidī ba ir daudz lielā ka, un bija kaut kas tā ds, ko es nekad nebiju pat redzē jis. Pē c atraš anā s vietas viesnī ca tiek uzskatī ta gandrī z par 2.
 •  3 gadā atpakaļ
Espronceda Apartamentos apskats
Viesnī ca atrodas labā vietā.60 km attā lumā no Barselonas. Man patika viss, galvenais atpū ta un jū ra. Vienī gais, kas man nepatika, bija smē ķ ē š ana pa vidu.
 •  3 gadā atpakaļ
Oasis Park & ​​​​Spa Hotel apskats
Viesnī ca laba, numuriņ i tika iztī rī ti, kad jautā jā m, jautā jumi netika uzdoti. Ē dieni ir normā li, pusdienā s un vakariņ ā s cep, dzē rieni nav pieejami.
 •  3 gadā atpakaļ
Pārskats par GHT Tossa Park Apart-hotel
Skaņ as izolā cija ir ļ oti slikta, tač u tā da ir gandrī z visos dzī vokļ os un viesnī cā s. Bet viss pā rē jais bija lieliski.
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīcas Surf-Mar apskats
Vienmē r izvē los viesnī cu 1. lī nijā , pievē rš u uzmanī bu tam, ka ir smilš aina pludmale un, protams, cena ir iekļ auta manā kritē rijā .
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīcas La Carolina apskats
Viesnī ca atrodas netā lu no centra un pludmales. Pietiekami kluss, jauka viesnī ca, baseins un lielisks ē diens. Vienī gais "bet" ir internets, tas nav internets, bet alva, pat ja pē rk par naudu, tik un tā nedabū si.
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīcas Maria Del Mar apskats
Sā kumā apskatī jos viesnī cas Turcijā , bet pē c tam devos uz Spā niju, jo tur uzgā ju labu viesnī cu par Turcijas cenu. Man bija 3 ē dienreizes dienā , š iki.
 •  3 gadā atpakaļ
Delamar Hotel (Frigola) apskats
Brī niš ķ ī ga viesnī ca. Apkalpoš ana un ē diens ļ oti labā lī menī . Lieliska atraš anā s vieta. Krā š ņ s numurs ar burvī gu skatu.
 •  3 gadā atpakaļ
Mariner Hotel apskats
Viesnī ca nav gluž i pirmajā rindā , pludmali no viesnī cas atdala ceļ š . 5 minū š u gā jiens, bet no istabiņ as lieliski var redzē t pludmali.
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Kostabrava