Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Kosta del Maresme

Kosta del Maresme
№2. Dalmau parks
Kosta del Maresme
Kosta del Maresme
Kosta del Maresme
Kosta del Maresme
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Kosta del Maresme pievienot stāstu
Klusa atpūta
Viesnī ca atrodas Kaleljas pilsē tiņ as paš ā galā , un pā ri ceļ am ir vē l viena pilsē tiņ a, kur atrodas skaists lielveikals Consum.
 •  1 gadā atpakaļ
Neiesaku!
Ar maksas ekskursiju tas mainā s un paaugstina cenas! Mantkā rī ga un mantkā rī ga viesnī ca. Neiesaku! Ilgu laiku neapstiprina rezervā ciju, tas aizņ em laiku.
 •  1 gadā atpakaļ
Augsts līmenis
Ar tū roperatora starpniecī bu tika iegā dā ta ceļ ojumu pakete uz 7 naktī m ar puspansiju HB no 5. lī dz 12. oktobrim. Standarta numurs ar visā m nepiecieš amajā m iespē jā m.
 •  3 gadā atpakaļ
Aqua Hotel Aquamarina & Spa apskats
Istabā vecs remonts, skats no istabas uz bū vlaukumu, autostā vvieta. Es gribē ju pieklā jī gā ku attieksmi no personā la, Dubaijā un Ē ģ iptē viņ i ir daudz labā k pieklā jī gi.
 •  4 gadā atpakaļ
Viesnīcas Kaktus Playa apskats
Protams, ilgi gaidī jā m reģ istrē š anos, bet tā di ir viņ u noteikumi, reģ istrē š anā s no 14:00. Tā kā mē s atbraucā m un izvā cā m daudz cilvē ku, mums iedeva junior suite, lai gan bija deklarē ta eko...
 •  5 gadiem atpakaļ
Luna Park Hotel apskats
Es izvē lē jos š o viesnī cu, pamatojoties uz tieš saistes atsauksmē m. Viesnī cā viss ir forš i, bet viena lieta - ja brauc ar bē rniem, tad maz ir rotaļ u laukumu, baseinu un citu lietu bē rniem.
 •  5 gadiem atpakaļ
labi!
Pirmajam Katalonijas un vispā r Spā nijas braucienam ļ oti labi. Svaigas, mū sdienī gas telpas un aprī kojums, uzmanī gs un izpildvaras personā ls, daudzveidī ga garš ī ga ē dienkarte un labi apmā cī ts personā ls restorā...
 •  4 gadā atpakaļ
Pārskats par H Top Cartago Nova
Mans atvaļ inā jums bija 7 no 10, varē ja bū t arī.10, bet viesnī cā augš ē jais numurs virs manis bija applū dis un naktī manā atvaļ inā juma laikā no griestiem uz sejas krita krā sa.
 •  5 gadiem atpakaļ
GHT Maritim Hotel apskats
Viss bija blakus, viesnī ca atrodas pirmajā rindā , bet viesnī cā nav visparastā kā ū dens, tas ir mī nuss. Ē diens ir ok, diezgan daudzveidī gs.
 •  5 gadiem atpakaļ
Pieklājīga viesnīca
Es rakstu tikai tā pē c, ka, manuprā t, reitingi ir nedaudz nenovē rtē ti. Iespē jams, ka tā tas bija agrā k. Nepiekrī tu, ka apkā rtnē nav pienā cī gas vietas, kur paē st, bet iesaku paē st viesnī cā .
 •  4 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Kosta del Maresme