Pēkšņi Spānija!

13 Novembris 2020 Ceļošanas laiks: no 20 augusts 2019 ieslēgts 25 augusts 2019
Reputācija: +174.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Uzaicinā jums doties uz Spā niju bija pā rsteigums. Mani draugi tur nopirka mā ju un uzaicinā ja mani uz ielī goš anas ballī ti. Ceļ ojums iekrita manā dzimš anas dienā . Forš i!! ! ! Dzimš anas diena Spā nijā!! !


Kopumā viņ i atstā ja bē rnus pie vī ramā tes un aizlidoja ar vī ru. Un tad problē ma ir tā , ka mans vī rs saspieda sē ž as nervu. Cik nabags viņ š lidoja - tas bija kaut kas. Tā pat lidmaš ī nā tika aizķ erti sē dekļ i, kuri, pie avā rijas izejas, nav atlokā mi. Viņ š gandrī z nostā jā s uz galvas. Stjuarte vairā kas reizes piegā ja pie mums, prasī ja vai ar mums viss kā rtī bā...Nu, paldies dievam, lidojā m. Uzreiz lidostā viņ a viņ am injicē ja pretsā pju lī dzekļ us. Draugi mums rezervē ja viesnī cu un pē c ieraš anā s atrada manam vī ram ā rstu. Iekā rtojā mies, mazliet atslā binā jā mies un devā mies pie ā rsta uz pieņ emš anu. Kā ds manuā lais terapeits. . . Mē s gaidī jā m koridorā , kamē r mans vī rs tur bija savī ti un salauzts. . . bet kliedzienu nebija. Dī vaini. . .

Kopumā manam vī ram ļ ā va iet, bet kā ja zem ceļ gala kļ uva nejutī ga, un viņ š sā ka klibot. Un uz vakaru viņ i pasū tī ja restorā nu par godu manam DR. Ar visu š o pieredzi svē tki tika sabojā ti ((Nu, tieš ā m, es mē ģ inā ju izlikties laimī ga, kā pē c sarū gtinā t savus draugus.

Mē s bijā m Matarā . Tā da kalnu, zaļ umu un jū ras kombinā cija. Ļ oti skaists. Jū ra ir tī ra kā asara un ļ oti silta. Viņ i nevarē ja mani dabū t ā rā ))) Nu, man patī k peldē t, nu. . .

Nā kamajā dienā draugi devā s savā s darī š anā s, un mū s pasū tī ja privā ts gids un aizveda uz Barselonu. Gā jā m pa ielā m, ebreju kvartā liem, gā jā m uz rā tsnamu, tur kā muzejā daž ā das skulptū ras un gleznas. Gids bija ļ oti interesants. Mē s nesen apmeklē jā m vietu, kur viņ iem bija nekā rtī ba un vairā ki cilvē ki tika nogalinā ti. Tā tad palika pē das uz sienā m no gliemež vā kiem. Pē c tam devā mies pusdienot restorā nā , kuram ir vairā k nekā.200 gadu. Tur bija daudzas slavenī bas, daudz attē lu pie sienā m. Š ī restorā na ī patnī ba ir tā da, ka tur joprojā m viss ē diens tiek gatavots uz plī ts, uz malkas. Dzī vs ē diens! Pasū tī jā m grilē tu vistu un tā bija visgardā kā grilē tā vista manā mū ž ā! ! ! Vē l viena š ī restorā na iezī me bija tā , ka viesmī ļ i tajā bija tikai gados vecā ki vī rieš i. Interjers nav ī paš i iespaidī gs, nu, parasts. Š ī s krā snis ir zā lē , var pienā kt un paskatī ties, kā gatavo, kā krauj malku. Bet viss tī rs, nav sodrē ju un dū mu. Kopumā iespaidi ir ļ oti forš i. Es nekad neko tā du neesmu redzē jis.

Tad mē s devā mies kaut kur ļ oti augstu, kur visa Barsa ir pilnī bā redzama. Tā ds skatu laukums. Un zemā k jū s varat redzē t lielā ko laineri pasaulē . Es neatceros tā ietilpī bu, piemē ram, apmē ram 8000 cilvē ku, 18 klā ji.


Un tad mē s apmeklē jā m Sagrada Familia. Tas ir kaut kas! ! ! To jau pusotru gadsimtu bū vē daž ā di arhitekti, tostarp Gaudi. Gaudi tur vispā r izdomā ja tā das neparastas lietas. Viņ š centā s parā dī t visu, sā kot no dabas, dabas spirā lē m, š ū nā m, daž ā diem mehā nismiem. Viņ š teica, ka dabā viss jau ir izdomā ts un cilvē ks nevar izdarī t labā k par dabu. Savā ziņ ā es viņ am piekrī tu. Tempļ a iekš puse ir vienkā rš i pā rsteidzoš a. Nekur pasaulē tā da nav un acī mredzot vairs nebū s)) Viņ i saka, ka saskaņ ā ar plā nu tas bū s augstā kais templis pasaulē . Tiesa, kamē r tas tiks pabeigts, paies tikpat daudz gadu)) Ā rpus sienas ir š edevrs. Jū s varat skatī ties uz viņ iem stundā m, es ilgi iestrē gu))) Un ne tikai es, daudzi cilvē ki stā vē ja ar atvē rtā m mutē m))) Tiek rā dī tas ainas no Bī beles, daž ā das figū ras, varoņ i, zī mes, objekti tur. Katrs sienas gabals ir sava veida simbols vai figū ra. Tā ds iespaids, ka uz sienā m ir visa Bī bele un vē l daž as senas mī klas. Arī iekš puse ir ļ oti neparasta. Kolonnas veidotas kā koku stumbri ar resniem zariem, kā pnes veidotas kā kļ avas sē klas lidojums. Kopē jais iespaids - WOW!!! !

Tad mē s devā mies apskatī t citas Gaudi ē kas. Tur bija vairā kas mā jas. No viena viņ i izveidoja viesnī cu un restorā nu. Tā das ļ oti neparastas formas. Viena mā ja bija kā pū ķ im, ar galvaskausiem un zvī ņ ā m, otra celta kā dam ļ oti bagā tam cilvē kam, bet viņ am tas nepatika un nedzī voja. Gaudi uzcē la š o pā rsteiguma mā ju, kā viņ š to redzē ja. Es gribē ju tajā attē lot visas savas fantā zijas. Viņ š sā ka ar saburzī tu papī ru, pē c tam sā ka bū vē t sienas pē c š ī s formas. Viss ir tik neparasts un neparasts. Acī mredzot klients bija š okē ts par notikuš o. Dabiski, ka tad viņ i vē l nebija gatavi dzī vot tā dā NESTANDARTA mā jā . Un es te dzī votu))))) Man patī k viss nestandarta)))

Nu beigā s noguruš i un apmierinā ti, piesā tinā ti ar jaunu informā ciju, devā mies uz savu viesnī cu. Paldies mū su draugiem par š ā du ekskursiju, nebija nekā du ierobež ojumu. Daudz iespaidu, ī paš i no katedrā les un malkas restorā na.

Nā kamajā dienā mē s devā mies uz viņ u mā ju. Neparasti, ka viņ u mā jas tiek pā rdotas ar mē belē m un visu kopumā . Te rodas iespaids, ka saimnieks vienkā rš i devies komandē jumā un visu pametis. Spilveni uz dī vā na, spoguļ i, gultas pā rklā ji, lā č i uz gultiņ ā m, pat daž as pildspalvas glā zē uz galda bē rnistabā . Galu galā , kā viņ i mū s pā rdod, viņ i pat izskrū vē spuldzes un atņ em durvju paklā jus))) Mā ja ir sapnis. Pagalmā peldbaseins, viesu istabā liels kamī ns, apkā rt mež s un nav kaimiņ u. Daž i numuri ir divos lī meņ os. Es tieš ā m nesapratu, kā pē c viņ iem ir tik liela mā ja. Istabas ir 7. Un tā s ir tikai trī s. Nu viss ir jā noņ em, jā apsilda))) Pagalmā bija pat maza bē rnu mā ja ar rotaļ lietā m, mazā m mē belē m. Forš i))) Vispā r man bija liels prieks par viņ iem, forš a mā ja. Saimnieki klā ja galdu trī s stā vos))) Viņ i ir gruzī ni)) Viņ i izkā pa no galda jau tuvā k pusnaktij))) Mē s iegriezā mies viesnī cā . Un otrajā dienā mā jā s. Bē rni palika mā jā s.


Brauciens izvē rtā s ļ oti vakariņ as. Iespaidu daudz, neskatoties uz vī ra vaimanā m, kuram turpinā ja sā pē t mugura un kā ja, miniatpū ta izvē rtā s forš a. Lai gan bez vī ra bū tu jautrā k ; )

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Детский домик
Для ребенка грот во дворе
Мерия
Лайнер
За этим зданием ресторан
Потолок в доме Гауди
komentāri (22) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums