6. reizi Tenerifē - salīdzinošs iespaidu apskats. 2. daļa

06 Februāris 2022 Ceļošanas laiks: no 20 augusts 2021 ieslēgts 03 Septembris 2021
Reputācija: +90
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

6. reizi Tenerifē – salī dzinoš s pā rskats par pieredzi. 1.  daļ a

Treš diena. Es dodos nirt, un mana banda dodas uz Obamas pludmali. Vakarā viņ i man pastā sta, kā da tā ir forš a pludmale un ka man noteikti tur jā iet vē lreiz, lai es to varē tu redzē t.


ceturtdiena. Nolē mā m doties uz super-mega-epsilon-alfa-megacentauri-something-add-yourself-forš o pludmali ar smiltī m no ļ oti sasodī tā s Sahā ras - Las Teresitas. Pludmale atrodas blakus Santakrusai - kā pē c mē s pie tā s neapstā jā mies, kad bijā m Santakrusā , nav skaidrs. Atradā m, kur novietot maš ī nu, un visi, brī numu gaidot, dodamies uz š o pludmali. Dodamies uz to no Santakrusas puses un redzam kaut ko lī dzī gu motorlaivu jahtu piestā tnei - kas pie velna? ! Protams, ejam tā lā k, kaut kur gandrī z pa vidu pludmales strī pai, nolemjam apstā ties un iekā rtot nometni. Cilvē ku ir daudz, vē jš pū š , un š ī s laivas ir uz sā niem - kopumā viss nav tā , kā bijā m iedomā juš ies. Un visiem ir viena doma, izņ emot Aniju (viņ a ir aizņ emta ar biznesu - viņ a pē ta okeā nu) - ko mē s š eit ieradā mies un ko darī t tā lā k ? ! Apskatī sim, kā š odien varam ietaupī t. Mē s apsveram iespē jas un nolemjam, ka La Orotavas pilsē ta mū s var glā bt. Izgriež am savu nometni un steidzamies uz maš ī nu, lai dotos tā lā k. Ardievu Las Teresitas — jū s esat vā jā kais posms š ajā atvaļ inā jumā !

Ierados La Orotavā  — tā nav liela pilsē ta ar 15.  gadsimta arhitektū ru. Pilsē ta atrodas virs ziemeļ u galvaspilsē tas Puerto de La Krusas. Novietojā m maš ī nu un devā mies apskatī t vietē jo arhitektū ru un apskates vietas. Bet vispirms, un kā bez tā , meitenes gribē ja iedzert kafiju ar kū kā m skaistā kafejnī cā . Kafejnī ca atradā s nelielā parkā ar skatu uz skolu, un mē s varē jā m vē rot, kā bē rni tika izvesti no skolas un nodoti vecā kiem. Viņ i atzī mē ja, ka visi bē rni valkā formas tē rpus - es neesmu š ī noteikuma atbalstī tā js. Skolas darbinieki nelaiž jaunā kus bē rnus no skolas, kamē r viņ i nevar nodot bē rnu pie pieauguš ā . Iedzē rā m kafiju un devā mies pastaigā pa pilsē tiņ u. Vispirms uzkā pā m augš ā un nonā cā m Viktorijas dā rzos. Viņ i tur uzņ ē ma 100 500 fotoattē lu, pielika pie sienas iegriezumu “Es biju š eit, 2021”, iemeta strū klakā monē tu un nokā pa.

Mē s devā mies lejā uz Bezvainī gā s ieņ emš anas baznī cu, tad devā mies uz San Batistuta baznī cu, nonā cā m strupceļ ā , pagriezā mies un atgriezā mies maš ī nā . Ira nespē ja iet ar daž ā diem durvju rokturi un tā pē c uzskatī ju par savu pienā kumu nofotografē ties ar katru pildspalvu. Domā ju, ka bū s parī t, bet, par laimi, mums paveicā s, pildspalvu daž ā dī ba ā tri beidzā s un manā mi paā trinā jā mies. Un tagad mē s ar Aniju jau rē ķ inā mies ar doš anos mā jā s, jo pā rē jā mū su ekspedī cijas banda vē las pastaigā t vē l vienu ceļ u un paskatī ties, vai tur nav kas interesants. Mē s palikā m gaidī t. Rezultā tā viņ i rī kojā s pareizi, jo. Tur nebija daudz ko citu darī t, izņ emot veikalus. Sē ž amies maš ī nā , navigatorā aizpildā m savu pilsē tiņ u un navigators mums paver ceļ u cauri salas ziemeļ iem. Š ajā dienā mē s apceļ ojā m visu salu pa perimetru. Jā , gandrī z aizmirsu, par “Es biju š eit, 2021” – es jokoju, protams, mē s neko tā du nedarī jā m. Spriedums - pilsē tiņ a visiem patika, var apmeklē t.

Piektdiena. Dodamies uz pirti ziemeļ os, netā lu no Garač iko, un pa ceļ am piestā jam pie Masca.


Par Masku jau ir rakstī ts daudz – man tikai jā apstiprina: jā , tur tieš ā m ir skaisti; jā , š aurs serpentī ns; jā , jums š eit ir jā apmeklē ; jā , eja caur aizu ir slē gta.

Ejam uz pirti, tā atrodas netā lu no Sanhuan de la Ramblas pilsē tas. Precī zas koordinā tas — https://www.google.com/. . . /data= 3m1 4b1 4m5 3m4...

Es to redzē ju vienā pā rskata videoklipā un tā pē c Lī dz š im nebiju peldē jusies tā dā pasaules brī numā , tad nolē mu, ka garā m nebrauksim. Tieš ā m skaists skats un nekas cits ī paš s. Š ajā vannā pavadī jā m pusotru stundu. Ejiet mā jā s agri un tā pē c. š ī pirts nav tik tā lu no Puerto de la Cruz, tad nolemjam tur pavizinā ties. Mē s ieradā mies, novietojā m automaš ī nu, un mū su banda nolemj sadalī ties: mē s ar Annu dodamies uz pludmali, pā rē jie dodamies pastaigā pa pilsē tu. Tiem, kas nezina, š eit ir Loro Parque - vieta, kas noteikti jā redz tiem, kas Tenerifē bū s pirmo reizi. Jardin Beach ir viena no labā kajā m pludmalē m Tenerifē . Ir melnas smiltis, plata pludmales josla, kam vajag viļ ņ us - lū dzu, kam mierī gu okeā nu - arī lū dzu. Man patika pludmale. Las Teresitas – jū s esat vā jā kais posms, neaizmirstiet par to.

Sestdiena. Pa dienu nekur neejam, peldamies un sauļ ojamies savā pludmalē . Visi gaida vakaru. Vakarā dodamies uz Teidi skatī ties saulrietu un zvaigž ņ otā s debesis. Es veidoju marš rutu un redzu, kā jau rakstī ju iepriekš , trī s daž ā das iespē jas: pa kreisi, centrā un labajā pusē . Centrā - tas ir caur Aronu. Tā pē c es vē l neesmu ceļ ojis, tā pē c iesim to ceļ u. Un atkal serpentī ni, un atkal stā vi kā pumi - ceļ š nav viegls. Mē s uzkā pā m augstumā , lidmaš ī nas, kas ielidoja nosē š anā s laikā , bija zemā kas par mums. Skats uz Las Americas, Adehe - bimba! Tad devā mies trasē uz Teides parku. Nonā cā m uz galvenā skatu laukuma (pretī restorā nam), bez mums ieradā s tie paš i skaistuma pazinē ji. Bet atš ķ irī bā no daudziem, ieradā mies sagatavoti: š ampanietis, siers, melone, ievā rī jums – ak, kā uz mums skatī jā s citi tū risti. Gaidī jā m saulrietu, gaidī jā m zvaigž ņ otā s debesis - sajū sma no skaistuma, visi lieliskā noskaņ ojumā . Tiesa, pē c saulrieta kļ ū st vē ss, tā pē c jā bū t siltā m jakā m un biksē m.


Spriedums: braukt ar Teide ar savu automaš ī nu ir pavisam cits stā sts: tu nesteidzies, neviens tevi nespiež , tu vari nokā pt tur, kur ir takas un apbrī not skaistumu kā cik gribi.

Svē tdiena. Mē s dosimies uz Obamas pludmali. Pludmale atrodas ceļ ā uz Los Gigantes. Jū s varat doties uz pludmali ar automaš ī nu, izkraut un pē c tam atgriezties augš pusē , lai novietotu automaš ī nu bezmaksas stā vvietā . Pē c tam ejiet lejā pa kā pnē m uz pludmali - mē s to darī jā m. Pludmale nav slikta, ū dens tī rs, smiltis dzeltenas. Ir kur lekt ū denī - augstums kā di 3-4 metri. Viena angļ u mā te 40-45 gadus veca ar diviem dē liem 9-10 gadus veciem bē rniem mā cī ja lē kt. Viņ ai ilgi nepietika pacietī bas un ar vā rdiem Less talking more action viņ a iemeta ū denī vienu, bet pē c tam otru. Ir vietas, kur snorkelē t. Pludmalē ir restorā ns. Mē s te palikā m lī dz pusdienā m un tad noskanē ja zvans - laiks atdot maš ī nu. Viņ i atgriezā s un atdeva automaš ī nu.

Nedē ļ as laikā saritinā jā m benzī nu 118 eiro vē rtī bā - cik kilometru tas ir, nepateikš u. Laika patē riņ š , kaut kur pa vidu 12 l / 100km, uz serpentī niem 20l / 100km. Un serpentī ni gandrī z visur, kur mē s gā jā m.

Pē c maš ī nas atgrieš anas devā mies arī uz Siam Park. Iedziļ inā jā s Anjas dē ļ . Viņ š mū s vairs ī paš i neinteresē . Bet jā saka tā – visur pietiek absurda. Tā tad viss sā kā s ar to, ka nevarē jā m iegā dā ties biļ etes internetā caur parka mā jaslapu – nā kamajā m divā m dienā m biļ eš u nav. Piegā jā m pie kases un tur klusiņ ā m nopirkā m. Ē dienu parkā nevar ienest, tikai ū deni! Ē diens jā nodod noliktavas telpā , maksā.3 vai 5 eiro, jau aizmirsu, un tad nā c vakariņ ot tur speciā li ierā dī tā vietā . Nā kamais absurds ir tas, ka visi valkā maskas. Daudzi maskā s dodas lejā no kalniem. Tiklī dz jū s braucat maskā kalnā , jū su maska ​ ​ dabiski ir slapja. Un te nav skaidrs, kā da jē ga, kā pē c tā da maska? Bet par distances ievē roš anu tur neviens neko nedzirdē ja – tas ir vī zdeņ iem. Rindas milzī gas, kaut kur nā cā s stā vē t stundu. Kopumā š oreiz man tas ī sti nepatika.


Iepirkš anā s. Parasti pirkā m bē rnam daž as lietas skolai: T-kreklus, jakas, raglā nus utt. Š oreiz izvē le bija slikta, un skaidrs, ka cenas kļ uvuš as nedaudz augstā kas. Kopumā mē s neko daudz nepirkā m ne sev, ne dā vanā m.

Rezumē jot š o braucienu: ja ne automaš ī na, tas bū tu garlaicī gi. Pagā juš ajā reizē mē s apbraukā jā m visus mū su mā jas tuvumā esoš os rajonus, tā pē c nekur ī sti negribē jā m iet. Loro parks, Siā mas parks, Teides vulkā ns bijā m ne reizi vien apmeklē juš i, tā pē c arī tie mū s ī paš i neinteresē .

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
супер-мега-эпсилон-альфамегацентавра-еще что-то-добавьте-сами- крутой пляж с песком из самой, мать ее за ногу, сахары – Las Teresitas
супер-мега-эпсилон-альфамегацентавра-еще что-то-добавьте-сами- крутой пляж с песком из самой, мать ее за ногу, сахары – Las Teresitas
супер-мега-эпсилон-альфамегацентавра-еще что-то-добавьте-сами- крутой пляж с песком из самой, мать ее за ногу, сахары – Las Teresitas
кладбище рядом с пляжем Las Teresitas
Ла-Оротава
Сады Виктории, Ла-Оротава
Ла-Оротава, Церковь Непорочного Зачатия
По дороге в Маску
По дороге в Маску
Пляж Жардин, Север Тенерифе
Вид с высоты птичьего полета... По дороге на Арону
Закат на Тейде
Пляж Обама. здесь можно увидеть лестницу к пляжу от отеля
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums